Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2080(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0188/2008

Texte depuse :

A6-0188/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/05/2008 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0225

Texte adoptate
PDF 202kWORD 43k
Joi, 22 mai 2008 - Strasbourg
Proiect de buget rectificativ nr. 2/2008
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 referitoare la Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, Secţiunea III - Comisia (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, adoptat definitiv la 13 decembrie 2007(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere Proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 2/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, prezentat de Comisie la 14 martie 2008 (COM(2008)0150),

–   având în vedere Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2008, pe care Consiliul l-a adoptat la 14 mai 2008 (9190/2008 – C6-0192/2008),

–   având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0188/2008),

A.   întrucât Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2008 vizează următoarele aspecte:

   includerea în bugetul 2008 a creditelor pentru angajamente neutilizate aferente Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit (FEP) determinate de întârzierile în aplicare înregistrate în primul an al cadrului financiar multianual 2007-2013; acest lucru implică o creștere a creditelor de angajament de 378 milioane EUR la subrubrica 1b "Coeziune pentru creștere și ocuparea forței de muncă" și de 393,6 milioane EUR la rubrica 2 "Conservarea și gestionarea resurselor naturale",
   modificarea schemei de personal a Agenției Europene pentru Medicamente (AEM), ca urmare a înfiinţării "Comitetului pediatric";
   modificarea schemei de personal a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (AESM) pentru a ține cont de crearea unui Centru european de date pentru identificarea și urmărirea la distanță a navelor (LRIT);

B.   întrucât scopul Proiectului de buget rectificativ nr. 2/2008 este acela de a înscrie formal aceste ajustări în bugetul 2008,

1.   ia notă de Proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 2/2008;

2.   aprobă Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2008 fără modificări;

3.   reamintește că în bugetul 2008 a înscris în rezervă o parte din cheltuielile administrative legate de fondurile structurale și dezvoltarea rurală pentru a accelera aprobarea programelor operaționale;

4.   ia act de faptul că, în conformitate cu dispozițiile care reglementează programele operaționale teritoriale, acestea vor fi gestionate de către Comisie pentru o perioadă de șase luni;

5.   remarcă faptul că fondurile neexecutate în 2007 în cadrul rubricilor 1b și 2 s-au ridicat la 3 525 milioane EUR, din care 1 491 milioane EUR au fost reportate în 2008, iar 2 034 milioane EUR ar trebui transferate pentru exercițiile următoare, în temeiul punctului 48 din Acordul interinstituțional;

6.   constată cu satisfacție că au fost aprobate toate programele operaționale pentru Fondul social european;

7.   constată că unele programe operaționale pentru FEDR nu au fost încă examinate de către Comisie;

8.   își exprimă îngrijorarea cu privire la întârzierile înregistrate în aprobarea programelor operaționale pentru dezvoltare rurală, una dintre prioritățile politice ale Parlamentului;

9.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
(2) JO L 71, 14.3.2008.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate