Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2080(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0188/2008

Ingivna texter :

A6-0188/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0225

Antagna texter
PDF 199kWORD 34k
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
Ändringsbudget nr 2/2008
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2008 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2008 för budgetåret 2008, Avdelning III - kommissionen (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, slutgiltigt antagen den 13 december 2007(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 14 mars 2008 (KOM(2008)0150),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2008 som rådet fastställde den 14 maj 2008 (9190/2008 – C6-0192/2008),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0188/2008).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2008 gäller följande:

   Införande i 2008 års budget av de åtagandebemyndiganden för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska fiskerifonden (EFF) som förblivit outnyttjade till följd av förseningar i genomförandet under 2007, som var det första år som omfattades av den nya budgetramen (2007–2013). Detta medför en ökning av åtagandebemyndigandena med 378 miljoner EUR inom underrubrik 1b, Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning, och med 393,6 miljoner EUR inom rubrik 2, Skydd och förvaltning av naturresurser.
   Ändringar i tjänsteförteckningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten till följd av att pediatriska kommittén har inrättats.
   Ändringar i tjänsteförteckningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån till följd av inrättandet av en europeisk datacentral för långdistansidentifiering och -spårning av fartyg (LRIT).

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2008 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2008 års budget.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 2/2008.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 2/2008 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet påminner om att det hade fört delar av de administrativa utgifterna för strukturfonderna och landsbygdsutveckling till reserven i budgeten för 2008 i avsikt att påskynda godkännandet av operativa program.

4.  Europaparlamentet konstaterar att enligt förordningarna för de regionala operativa programmen ska de handläggas av kommissionen inom en sexmånadersperiod.

5.  Europaparlamentet konstaterar att underutnyttjandet 2007 under rubrikerna 1b och 2 uppgick till 3 525 miljoner EUR, av vilka 1 491 miljoner EUR överfördes till 2008 och 2 034 miljoner EUR skulle överföras enligt punkt 48 i det interinstitutionella avtalet till senare år.

6.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att samtliga Europeiska socialfondens operativa program blivit godkända.

7.  Europaparlamentet konstaterar att vissa av ERUF:s operativa program inte handlagts av kommissionen.

8.  Europaparlamentet är oroat över förseningarna i godkännandet av operativa program för landsbygdsutveckling, som är en av parlamentets politiska prioriteringar.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
(2) EUT L 71, 14.3.2008.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2008/29/EG (EUT L 6, 10.1.2008, s. 7).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy