Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2257(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0167/2008

Texte depuse :

A6-0167/2008

Dezbateri :

PV 21/05/2008 - 16
CRE 21/05/2008 - 16

Voturi :

PV 22/05/2008 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0226

Texte adoptate
PDF 215kWORD 69k
Joi, 22 mai 2008 - Strasbourg
Evaluare intermediară a politicii industriale - O contribuţie la strategia UE pentru creştere şi locuri de muncă
P6_TA(2008)0226A6-0167/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 privind evaluarea intermediară a politicii industriale - o contribuție la strategia UE pentru creștere și locuri de muncă (2007/2257(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "Evaluare intermediară a politicii industriale - O contribuție la strategia UE pentru creștere și locuri de muncă" (COM(2007)0374) și documentul de lucru conex al serviciilor Comisiei (SEC(2007)0917),

–   având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 22 și 23 noiembrie 2007,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "Rolul fundamental al întreprinderilor mici și mijlocii în favorizarea creșterii și sporirea locurilor de muncă. Evaluare intermediară a politicii moderne în domeniul IMM-urilor" (COM(2007)0592),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "O inițiativă privind piețele-pilot pentru Europa" (COM(2007)0860),

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2006 privind cadrul politic pentru consolidarea industriei manufacturiere din UE – pentru o abordare mai integrată a politicii industriale(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 30 noiembrie 2006 intitulată "E timpul să accelerăm - Crearea unei Europe a spiritului antreprenorial și a creșterii"(2),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0167/2008),

A.   întrucât evaluarea intermediară realizată de Comisie cu privire la politica industrială prezintă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în aplicarea abordării integrate politicii industriale în raport cu 2005 și stabilește măsurile care urmează să fie luate în anii următori;

B.   întrucât industria din UE este responsabilă de peste 80% din cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea din sectorul privat, iar produsele inovatoare obținute în cadrul acesteia reprezintă 73% din exporturile UE, jucând astfel un rol important în transformarea UE într-o economie bazată pe cunoaștere;

C.   întrucât, în comparație cu alte regiuni, cum ar fi SUA sau Asia, industria din UE se caracterizează în continuare printr-un ritm lent al adaptării la realitățile în schimbare ale pieței și la noile progrese tehnologice, din cauza reglementărilor de piață dificile;

D.   întrucât tendințe precum globalizarea, schimbările tehnologice și dezvoltarea durabilă oferă sectorului industrial din UE oportunități importante, însă încă neexploatate,

1.   salută comunicarea Comisiei prin care se evaluează progresele înregistrate în aplicarea unei politici industriale integrate și subliniază că un sector industrial prosper este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona;

2.   constată progresele realizate atât prin măsuri orizontale, cât și prin măsuri specifice sectoriale și salută noile inițiative sectoriale în materie de prelucrare a produselor alimentare și de inginerie electrică;

3.   regretă relația precară care există între UE și politica industrială națională și sprijină inițiativele Comisiei și ale statelor membre în direcția consolidării acestei relații;

4.   consideră că rolul principal al politicii industriale a UE este de a institui condițiile-cadru adecvate pentru dezvoltarea industrială, investițiile industriale, inovații și crearea de locuri de muncă, acordând o atenție deosebită nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);

5.   consideră că o piață internă deschisă și competitivă în domeniul serviciilor și al industriei contribuie la potențialul de inovare al sectorului industrial și sporește competitivitatea acestuia; este de părere că o politică în domeniul concurenței este crucială în asigurarea beneficiilor consumatorilor de pe urma pieței europene deschise;

6.   subliniază importanța pe care o poate avea un regim eficient al achizițiilor publice în creșterea competitivității industriei europene; este de părere că achizițiile publice pre-comerciale reprezintă un mijloc important de consolidare a inovației în întreprinderile europene; încurajează statele membre să își revizuiască politicile privind achizițiile publice din această perspectivă și solicită Comisiei să promoveze schimburile de bune practici în domeniu;

7.   salută propunerile Comisiei privind consolidarea pieței europene a echipamentelor de apărare și sporirea competitivității globale a industriei de apărare din UE;

8.   încurajează Comisia să intensifice monitorizarea pieței la nivelul lanțului de aprovizionare cu bunuri industriale și de consum, inclusiv la nivelul distribuitorilor și vânzătorilor cu amănuntul din aval, în vederea asigurării condițiilor de concurență în toate etapele lanțului de aprovizionare;

9.   invită Comisia să își accelereze eforturile în vederea eliminării obstacolelor administrative care nu sunt necesare și care îngreunează accesul pe piața internă, simplificării și îmbunătățirii mediului de reglementare și reducerii sarcinii administrative asupra întreprinderilor, garantând, printre altele, că se realizează progrese în cele 13 domenii prioritare stabilite în planul de acțiune al Comisiei de reducere a sarcinii administrative, și aplicând cel de-al doilea pachet de măsuri "rapide" pentru înlăturarea obstacolelor administrative;

10.   îndeamnă statele membre să realizeze progrese în direcția stabilirii și a atingerii unor obiective naționale ambițioase pentru reducerea sarcinii administrative, în special cele care încurajează creșterea și dezvoltarea IMM-urilor, cum ar fi cerințele simplificate de raportare și derogările;

11.   încurajează Comisia să utilizeze o abordare coerentă în raport cu IMM-urile în cadrul tuturor politicilor UE, prin aplicarea adecvată a principiului "gândește mai întâi la scară mică";

12.   sprijină ferm inițiativa referitoare la "o lege privind micile întreprinderi" pentru Europa; consideră că ar trebui să capete forma unei propuneri legislative și să cuprindă inițiative noi și concrete de reducere, prin intermediul derogărilor, a sarcinii administrative asupra IMM-urilor, în scopul facilitării accesului acestora la piața internă și la procedurile de achiziții publice, și al garantării unui acces adecvat al acestora la surse de finanțare și la infrastructura de cercetare;

13.   subliniază importanța Acordului Basel II(3) în influențarea comportamentului băncilor și a disponibilității acestora de a acorda împrumuturi clienților cu un grad de risc relativ ridicat, printre care se numără și IMM-urile; consideră că această evoluție este utilă în sprijinirea IMM-urilor să investească și să realizeze acțiuni de cercetare orientate către afaceri;

14.   salută parteneriatul între grupuri stabilit de către Comisie, cum ar fi cel dintre CARS21 și Grupul la nivel înalt pentru textile; consideră că aceste grupuri reprezintă platforme semnificative de consolidare a politicii industriale la nivel european;

15.   subliniază necesitatea înființării urgente a unei piețe de capital de risc la nivel european prin îndepărtarea obstacolelor fiscale și de reglementare din domeniul investițiilor cu capital de risc în întreprinderile mici europene cu cel mai înalt grad de inovare;

16.   reamintește importanța sistemelor moderne de standardizare și încurajează Comisia să accelereze punerea în aplicare a standardelor din "noua abordare", respectând în același timp necesitățile IMM-urilor și consolidând participarea reprezentanților acestora;

17.   consideră că obiectivele de mediu ale UE nu ar trebui considerate o amenințare la adresa industriei, ci o oportunitate de a dobândi avantajul precursorului și de a face din industria din UE un lider mondial în domeniul tehnologiilor, produselor și serviciilor care nu afectează negativ mediul și sunt acceptabile din punct de vedere social; subliniază totuși necesitatea ca aplicarea noilor tehnologii să fie însoțită de măsuri de garantare a competitivității întreprinderilor europene pe plan internațional;

18.   consideră că dezvoltarea industrială este strâns legată de existența unei infrastructuri de transport eficiente la nivel european, că o infrastructură de transport performantă permite dezvoltarea de zone industriale, inclusiv în afara comunităților urbane, și că statele membre ar trebui să poată utiliza și fondurile de dezvoltare regională pentru crearea de parcuri industriale și tehnologice în zone rurale din apropierea marilor aglomerări urbane;

19.   consideră că planul de acțiune propus de Comisie cu privire la o politică industrială durabilă ar trebui să ducă la instituirea unui cadru de tranziție treptată către o industrie cu emisii reduse de carbon și eficientă din punctul de vedere al energiei și al resurselor, care va contribui la realizarea obiectivelor din domeniile energetic și al schimbărilor climatice, stabilite de Consiliul European din 8 și 9 martie 2007; consideră că inițiativa privind "piețele pilot" și programul de acțiune în domeniul standardelor ar putea juca un rol important în acest sens;

20.   subliniază în mod special nevoia unei dezvoltări durabile și echilibrate pe tot cuprinsul UE, atât din perspectivă geografică, cât și din punctul de vedere al amplorii proiectelor; consideră că o abordare cu adevărat echilibrată este singura cale de a stimula dezvoltarea industriei în UE, de a furniza noi oportunități pentru crearea de locuri de muncă și de a promova regiuni de succes în UE; consideră că inițiativa referitoare la polurile de competitivitate poate constitui un instrument important pentru inovare și dezvoltarea regională durabilă;

21.   salută contribuția semnificativă a politicii de coeziune la asigurarea concurenței în sectorul industrial și încurajează statele membre să-și plaseze în continuare investițiile în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului social european, în special în domenii care promovează creșterea capitalului uman, cercetarea, inovarea, spiritul antreprenorial și asistența acordată IMM-urilor;

22.   subliniază că impactul legislației de mediu asupra competitivității internaționale a sectoarelor industriale din UE bazate pe o utilizare intensivă a energiei ar trebui luat în considerare de urgență pentru a evita pierderile de carbon și șomajul; îndeamnă, în acest sens, Comisia să promoveze și să sprijine în mod activ încheierea unor acorduri globale sectoriale care pot reduce impactul de mediu al sectoarelor industriale specifice la nivel mondial, garantând, în același timp, un mediu de concurență echitabil;

23.   sprijină Comisia în încercarea de a supune toate propunerile legislative noi unei evaluări de impact intensive și temeinice, examinând, în special, implicațiile nefavorabile pe care fiecare propunere le-ar putea avea asupra funcționării pieței interne sau a competitivității întreprinderilor europene, în conformitate cu principiul durabilității;

24.   atrage atenția asupra evoluțiilor actuale cu privire la accesul la materiile prime; subliniază că UE este complet dependentă de importurile de anumite metale; invită Comisia să propună o abordare integrată pentru asigurarea unui acces durabil la materiile prime, sporind eficiența utilizării resurselor și sprijinind dezvoltarea tehnologiilor de explorare; invită Comisia și statele membre să sprijine și să accelereze realizarea proiectelor declarate de Consiliul European ca fiind de interes european pentru siguranța energetică și diversificarea surselor de aprovizionare cu energie a Uniunii Europene;

25.   reamintește importanta schimbare structurală determinată de trecerea, în ocuparea forței de muncă, la serviciile aferente industriei; sprijină, prin urmare, inițiativa planificată cu privire la industrie și servicii, în cadrul căreia se vor analiza sectoarele de servicii și impactul acestora asupra competitivității industriale; atrage atenția Comisiei îndeosebi asupra îmbunătățirii calității, productivității și valorii serviciilor oferite industriei, îndeosebi ale serviciilor bazate pe o cunoaștere intensivă;

26.   salută inițiativa Comisiei privind schimbările structurale, care va facilita schimbul de bune practici între statele membre; încurajează ferm revizuirea, de către Comisie, a Comunicării intitulate "Restructurarea și ocuparea forței de muncă - anticiparea și asistarea restructurării în vederea dezvoltării ocupării forței de muncă: rolul Uniunii Europene" COM(2005)0120, pentru a sprijini constituirea de parteneriate de anvergură la nivelul Uniunii Europene, precum și de rețele destinate schimbului de informații și de bune practici între experții din statele membre;

27.   atrage atenția asupra necesității de a învesti în continuare, cu prioritate, în educație, în formare profesională și în cercetare, precum și asupra faptului că dezvoltarea industrială și competitivitatea produselor europene depinde de calitatea resurselor umane și de inovațiile înglobate în noile produse;

28.   subliniază faptul că produsele inovatoare consolidează în mod semnificativ avantajul competitiv al UE, reprezentând 73% din exporturile UE; constată totuși că UE este încă în urma Statelor Unite și a Japoniei în domeniul inovațiilor, în special în privința componentei de cercetare și dezvoltare pentru afaceri; consideră, prin urmare, că programele comunitare de finanțare, cum ar fi cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și acţiuni demonstrative și Programul-cadru pentru competitivitate și inovație, precum și Institutul European pentru Inovare și Tehnologie ar trebui exploatate la capacitate maximă; salută, în acest sens, inițiativa privind "piețele pilot" și programul de acțiune în domeniul standardelor drept contribuții la activarea potențialului pieței în favoarea produselor și a serviciilor inovatoare în sectoare specifice cu valoare semnificativă pentru societate; invită Comisia să își demonstreze angajamentul față de o mai bună legiferare în această privință și atrage atenția asupra favorizării anumitor soluții tehnologice specifice în detrimentul altora;

29.   consideră că, în scopul stimulării inovației pe tot cuprinsul UE, este deosebit de important să se sprijine activitățile aferente invențiilor și să se protejeze produsele rezultate din aceste activități; subliniază, prin urmare, importanța unei politici transparente, simplificate și efectiv aplicate în materie de drepturi de proprietate intelectuală; invită Consiliul să ia măsuri în scopul introducerii, cât mai curând cu putință, a unui brevet comunitar și invită Comisia să combată în continuare contrafacerea și să acționeze în direcția unor soluții globale în acest domeniu, bazate preponderent pe modele europene;

30.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 303 E, 13.12.2006, p. 646.
(2) JO C 316 E, 22.12.2006, p. 378.
(3) Convergența internațională a măsurării capitalului și a standardelor de capital: un cadru revizuit, Comitetul de la Basel privind controlul bancar, iunie 2004.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate