Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2257(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0167/2008

Ingivna texter :

A6-0167/2008

Debatter :

PV 21/05/2008 - 16
CRE 21/05/2008 - 16

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0226

Antagna texter
PDF 218kWORD 48k
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
Översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
P6_TA(2008)0226A6-0167/2008

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2008 om översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (2007/2257(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen "Översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi" (KOM(2007)0374) och kommissionens bifogade arbetsdokument (SEK(2007)0917),

–   med beaktande av slutsatserna från rådet (konkurrenskraft) av den 22 och 23 november 2007,

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen "Små och medelstora företag är nyckeln till tillväxt och sysselsättning. Halvtidsrapport om den moderna politiken för små och medelstora företag" (KOM(2007)0592),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen "Ett pionjärmarknadsinitiativ för Europa" (KOM(2007)0860),

–   med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2006 om en politik till stöd för EU:s tillverkningsindustri – mot en mer integrerad industripolitik(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 30 november 2006 "Dags att lägga in en högre växel att skapa ett Europa med företagaranda och tillväxt"(2),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0167/2008), och av följande skäl:

A.  I sin halvtidsöversyn av industripolitiken utvärderar kommissionen framstegen med att genomföra en integrerad industripolitik enligt 2005 års principer och föreslår insatser för de närmaste åren.

B.  EU:s industri svarar för mer än 80 procent av den privata sektorns utgifter för forskning och utveckling. De innovativa produkter som industrin tillverkar svarar för omkring 73 % av EU:s export och spelar därmed en viktig roll i omvandlingen av EU till en kunskapsbaserad ekonomi.

C.  Jämfört med andra regioner, till exempel Förenta staterna och Asien, har EU:s industri anpassat sig relativt långsamt till nya marknadsförhållanden och den tekniska utvecklingen. Detta beror på att marknaden varit starkt reglerad.

D.  I globalisering, ny teknik och hållbar utveckling ligger viktiga men ännu outnyttjade möjligheter för EU:s industriföretag.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, i vilket den utvärderar hur genomförandet av den integrerade industripolitiken fortskridit och understryker att en livskraftig industrisektor är nödvändig för att kunna uppnå Lissabonstrategins mål.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det gått framåt med såväl branschövergripande som branschspecifika initiativ. Parlamentet välkomnar de nya branschspecifika initiativen inom livsmedelsberedning och elteknik.

3.  Europaparlamentet beklagar den svaga kopplingen mellan EU:s industripolitik och nationell industripolitik, och stödjer kommissionens och medlemsstaternas initiativ för en starkare koppling däremellan.

4.  Europaparlamentet anser att industripolitikens främsta uppgift på EU-nivå är att skapa gynnsamma förhållanden för företagsutveckling, industriella investeringar, innovation och nya arbetstillfällen, med särskild hänsyn till små och medelstora företags behov.

5.  Europaparlamentet anser att en öppen och konkurrenskraftig inre marknad för tjänstesektorn och industrin bidrar till att industrisektorn kan utnyttja sin innovativa potential och förbättra sin konkurrenskraft, och framhåller att konkurrenspolitiken har en mycket viktig funktion när det gäller att se till att konsumenterna gynnas av en öppen europeisk marknad.

6.  Europaparlamentet understryker vikten av ett effektivt system för offentlig upphandling för den europeiska industrins konkurrenskraft och anser att förkommersiell offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att öka innovationen hos europeiska företag. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att se över sin politik för offentlig upphandling mot bakgrund av detta, och uppmanar kommissionen att främja utbytet av bästa praxis på detta område.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att stärka den europeiska marknaden för försvarsutrustning och att förbättra den totala konkurrenskraften för försvarsindustrin i EU.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att intensifiera sin marknadsövervakning av försörjningskedjan för industri- och konsumtionsvaror – däribland distributörer och återförsäljare i efterföljande led – för att trygga konkurrensvillkoren på alla nivåer i försörjningskedjan.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina åtgärder för att undanröja onödiga administrativa hinder som försvårar tillträdet till den inre marknaden, att förenkla och förbättra lagstiftningen och att lätta på företagens administrativa bördor. Detta kan bland annat ske genom att man verkar för framsteg på de 13 prioriterade områden som räknas upp i kommissionens åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor och genomför det andra paketet av åtgärder som ska vidtas omedelbart för att minska de administrativa bördorna.

10.  Europarlamentet uppmanar medlemsländerna att arbeta vidare med att fastställa och uppnå ambitiösa nationella mål för att minska de administrativa bördorna. Det gäller i synnerhet sådana som gynnar små och medelstora företags tillväxt och utveckling, exempelvis förenklade rapporteringskrav och undantag.

11.  Europaparlamentet ser gärna att kommissionen genomför en konsekvent EU-politik på samtliga områden gentemot små och medelstora företag genom att på lämpligt sätt använda principen "tänk småskaligt först".

12.  Europaparlamentet ger starkt stöd åt initiativet till en "småföretagsakt" för Europa. Parlamentet anser att initiativet bör utformas som ett lagförslag och omfatta nya, konkreta initiativ för att genom undantag minska de administrativa bördorna för små och medelstora företag, underlätta deras inträde på den inre marknaden och deltagande i offentliga upphandlingar samt garantera dem god tillgång till finansiering och infrastruktur för forskning.

13.  Europaparlamentet framhåller Basel II-avtalets(3) vikt för att påverka bankers uppträdande och beredvillighet att bevilja lån till kunder med jämförelsevis hög riskfaktor, till exempel små och medelstora företag. Parlamentet anser att denna utveckling är avgörande för att stödja små och medelstora företags investeringar i och genomförande av företagsorienterad forskning.

14.  Europaparlamentet välkomnar de partnerskapsgrupper som kommissionen inrättat, såsom CARS 21 och högnivågruppen för textilindustrin. Parlamentet anser att dessa grupper utgör viktiga forum för att stärka EU:s industripolitik.

15.  Europaparlamentet betonar vikten av att inrätta en EU-täckande marknad för riskkapital genom att undanröja befintliga lagstiftnings- och skattehinder för riskkapitalinvesteringar i Europas mest innovativa små företag.

16.  Europaparlamentet påminner om vikten av moderna standardiseringssystem, och uppmuntrar kommissionen att påskynda genomförandet av standarder enligt det nya förfarandet och samtidigt beakta de små och medelstora företagens behov och öka delaktigheten för företrädare för dessa företag.

17.  Europaparlamentet anser att EU:s miljömål inte bör ses som ett hot mot företagen, utan som en möjlighet att utnyttja de fördelar det ger att leda utvecklingen och göra EU:s företag världsledande i miljövänliga och socialt acceptabla tekniker, varor och tjänster. Användningen av ny teknik bör dock åtföljas av åtgärder för att trygga de europeiska företagens internationella konkurrenskraft.

18.  Europaparlamentet anser att den industriella utvecklingen hänger nära samman med förekomsten av effektiv transportinfrastruktur på europeisk nivå samt av välfungerande transportinfrastruktur som möjliggör en utveckling av industrizoner, även utanför städerna, och att medlemsstaterna bör kunna utnyttja regionala utvecklingsfonder för att skapa industri- och teknikparker i landsbygdsområden som gränsar till storstadsregioner.

19.  Europaparlamentet anser att kommissionen i sitt förslag till handlingsplan för en hållbar industripolitik bör införa en ram för en successiv övergång till en energi- och resurssnål industri med begränsade koldioxidutsläpp som bidrar till de mål på områdena energi och klimatförändringar som Europeiska rådet ställde upp vid sitt möte den 8 och 9 mars 2007. Parlamentet anser att pionjärmarknadsinitiativet och handlingsprogrammet för standarder kan spela en viktig roll i detta sammanhang.

20.  Europaparlamentet betonar särskilt behovet av en hållbar och balanserad utveckling i hela EU, såväl geografiskt som med avseende på projektens storlek. Parlamentet anser att en balanserad strategi är det enda sättet att stimulera industriell utveckling inom EU, skapa nya arbetstillfällen och främja framgångsrika regioner i EU. Parlamentet anser att "klusterinitiativet" kan utgöra ett kraftfullt redskap för innovation och hållbar regional utveckling.

21.  Europaparlamentet välkomnar de betydande bidrag till en förbättrad konkurrenskraft inom industrisektorn som sammanhållningspolitiken har stått för, och uppmuntrar medlemsstaterna att ännu mer koncentrera sina investeringar inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden till områden som främjar stärkande av humankapital, forskning, innovation, entreprenörskap och till stöd för små och medelstora företag.

22.  Europaparlamentet påpekar att man, för att undvika koldioxidutsläpp och arbetslöshet, omgående bör ta hänsyn till hur den internationella konkurrenskraften hos energiintensiva branscher i EU påverkas av miljölagstiftning. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att aktivt verka för och stödja globala branschuppgörelser som kan minska enskilda branschers miljöpåverkan i hela världen och samtidigt skapa konkurrens på lika villkor.

23.  Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionen när den låter alla nya lagstiftningsförslag bli föremål för ingående och omfattande konsekvensbedömningar, varvid man framför allt tar ställning till huruvida vart och ett av förslagen har någon negativ inverkan på den inre marknadens funktionsduglighet eller konkurrenskraften hos europeisk industri enligt hållbarhetsprincipen.

24.  Europaparlamentet vill uppmärksamma den senaste utvecklingen på råvarumarknaderna och påpekar att EU är helt beroende av import av vissa metaller. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett integrerat tillvägagångssätt för hållbar tillgång till råvaror samt för att öka resursanvändningens effektivitet och stödja utvecklingen av prospekteringsteknik. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja och påskynda genomförandet av de projekt för energisäkerhet och diversifiering av EU:s energikällor som Europeiska rådet konstaterat vara av gemenskapsintresse.

25.  Europaparlamentet påminner om de viktiga strukturförändringar som skett till följd av sysselsättningens förskjutning mot industriverksamhet och stöder därför det planerade initiativet om industri och tjänster, som kommer att kartlägga tjänstebranscherna och deras betydelse för industrins konkurrenskraft. Parlamentet vill särskilt uppmärksamma kommissionen på hur mycket de tjänster som tillhandahålls industrin, i synnerhet kunskapsintensiva företagstjänster, har ökat i kvalitet, produktivitet och värde.

26.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ avseende strukturförändringar, som kommer att underlätta utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmuntrar kommissionen eftertryckligen att stödja inrättandet av storskaliga partnerskap på EU-nivå och nätverk för utbyte av information och bästa praxis mellan experter i medlemsstaterna i samband med sin översyn av sitt meddelande med titeln "Omstruktureringar och sysselsättning – Att förutse omstruktureringar och ge stöd i samband med dem i syfte att utveckla sysselsättningen: Europeiska unionens roll" (KOM(2005)0120).

27.  Europaparlamentet framhåller behovet av att fortlöpande prioritera investeringar i utbildning och forskning samt det faktum att den industriella utvecklingens och EU-produkternas konkurrenskraft är beroende av kvaliteten på de mänskliga resurserna och den globala innovationen i fråga om nya produkter.

28.  Europaparlamentet betonar att innovativa produkter stärker EU:s konkurrenskraft betydligt och står för 73 procent av EU:s export. Parlamentet konstaterar emellertid att EU:s innovationsförmåga fortfarande släpar efter Förenta staternas och Japans, i synnerhet på området företagsforskning och företagsutveckling. Europaparlamentet anser därför att gemenskapens finansieringsprogram ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt, exempelvis det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation samt Europeiska institutet för teknik och innovation. Parlamentet välkomnar här pionjärmarknadsinitiativet och handlingsprogrammet för standarder som medel för att tillvarata marknadspotentialen hos innovativa varor och tjänster inom särskilda områden med stort samhälleligt värde. Parlamentet uppmanar kommissionen att visa sitt engagemang för bättre lagstiftning i dessa frågor, och varnar för en favorisering av vissa tekniska lösningar framför andra.

29.  För att öka innovationen i hela EU anser Europaparlamentet att det är nödvändigt att stödja verksamhet med innovationsinslag och skydda de produkter som sådan verksamhet leder fram till. Parlamentet framhåller därför vikten av en öppen och lätthanterlig immaterialrättspolitik, som faktiskt genomförs. Parlamentet uppmanar dels rådet att vidta åtgärder för att skapa ett gemenskapspatent snarast möjligt, dels kommissionen att fortsätta bekämpa piratprodukter och sträva efter globala lösningar på detta område, utifrån främst europeiska förebilder.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 646.
(2) EUT C 316 E, 22.12.2006, s. 378.
(3) Internationell konvergens avseende kapitalmätning och kapitalstandarder - ett reviderat regelverk. Baselkommittén för banktillsyn, juni 2004.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy