Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0163(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0131/2008

Teksty złożone :

A6-0131/2008

Debaty :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Głosowanie :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0227

Teksty przyjęte
PDF 488kWORD 186k
Czwartek, 22 maja 2008 r. - Strasburg
Europejska Fundacja Kształcenia (przekształcenie) ***I
P6_TA(2008)0227A6-0131/2008
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0443),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 150 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0243/2007),

-   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 24 stycznia 2008 r. skierowane do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu Parlamentu,

–   uwzględniając art. 80a oraz 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0131/2008),

A.   uwzględniając fakt, iż w porównaniu z zaleceniami konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wyżej wymieniony wniosek Komisji nie zawiera żadnej istotnych modyfikacji z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wymienione we wniosku oraz że gdy chodzi o postanowienia tekstów istniejących, które pozostały niezmienione, wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia bez zmiany ich istoty,

1.   zatwierdza wniosek Komisji uwzględniający poniższe poprawki i dostosowany do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2008 ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona)
P6_TC1-COD(2007)0163

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 150,

uwzględniając wniosek Komisji║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(4) zostało kilka razy istotnie zmienione. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości rozporządzenie to powinno zostać przekształcone.

(2)  Rada Europejska║ na ║posiedzeniu w Strasburgu w dniach 8 i 9 grudnia 1989 r.║ wezwała Radę do przyjęcia na początku 1990 r. decyzji niezbędnych do ustanowienia Europejskiej Fundacji Kształcenia dla Europy Środkowej i Wschodniej, na wniosek Komisji. W tym celu Rada przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 1360/90 ustanawiające wspomnianą Fundację w dniu 7 maja 1990 r.

(3)  Zgodnie z decyzją podjętą za wspólnym porozumieniem przez przedstawicieli rządów państw członkowskich║ zebranych na posiedzeniu szefów państw i rządów w Brukseli w dniu 29 października 1993 r.(5) ║Fundacja ma ║siedzibę w Turynie we Włoszech.

(4)  Dnia 18 grudnia 1989 r. Rada przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 3906/89(6) w sprawie pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które przewiduje pomoc w dziedzinach obejmujących szkolenie mające na celu wspieranie procesu reform gospodarczo-społecznych na Węgrzech i w Polsce.

(5)  Rada następnie rozszerzyła taką pomoc na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej ║.

(6)  Dnia 27 lipca 1994 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2063/94(7) zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1360/90 w celu objęcia działalnością Europejskiej Fundacji Kształcenia państw otrzymujących pomoc na mocy ║ programu TACIS).

(7)  W dniu 17 lipca 1998 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1572/98(8) zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1360/90 w celu objęcia działalnością Europejskiej Fundacji Kształcenia krajów i terytoriów basenu Morza Śródziemnego║ niebędących państwami członkowskimi UE, które są beneficjentami środków finansowych i technicznych mających wspierać reformę ich gospodarki i struktur społecznych zgodnie z programem MEDA.

(8)  Dnia 5 grudnia 2000 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2666/2000(9) w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1360/90 w celu objęcia działalnością Europejskiej Fundacji Kształcenia państw Bałkanów Zachodnich objętych powyższym rozporządzeniem.

(9)  Programy pomocy zewnętrznej dotyczące krajów objętych działalnością Europejskiej Fundacji Kształcenia mają być zastąpione nowymi instrumentami polityki zewnętrznej, głównie instrumentem utworzonym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej(10) oraz instrumentem utworzonym na mocy rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI)(11).

(10)  Wspomagając rozwój kapitału ludzkiego w kontekście swojej polityki zewnętrznej, Unia Europejska przyczynia się do rozwoju gospodarczego tych państw w drodze kształtowania kwalifikacji niezbędnych do wzrostu wydajności i zatrudnienia oraz wspiera spójność społeczną, propagując udział obywateli.

(11)  W kontekście wysiłków tych państw na rzecz reform struktur ekonomicznych i społecznych║ rozwój kapitału ludzkiego jest konieczny dla osiągnięcia długoterminowej stabilizacji i dobrobytu, w szczególności dla uzyskania równowagi społeczno-gospodarczej.

(12)  Europejska Fundacja Kształcenia mogłaby przyczynić się znacząco, w kontekście polityki zewnętrznej Unii Europejskiej, do doskonalenia rozwoju kapitału ludzkiego, w szczególności kształcenia i szkolenia w perspektywie uczenia się przez całe życie.

(13)  Europejska Fundacja Kształcenia będzie musiała odwołać się do doświadczeń zdobytych w Unii Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia w perspektywie uczenia się przez całe życie oraz do instytucji Unii Europejskiej działających w tym obszarze.

(14)  Zarówno we Wspólnocie, jak i w krajach trzecich, w tym również w krajach objętych działalnością Europejskiej Fundacji Kształcenia, istnieją instytucje regionalne i/lub krajowe, publiczne i/lub prywatne, do których można się zwrócić w celu współpracy w dziedzinie skutecznego udzielania pomocy w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, w szczególności kształcenia i szkolenia w perspektywie uczenia się przez całe życie.

(15)  Status i struktura Europejskiej Fundacji Kształcenia powinny ułatwiać elastyczne odpowiadanie na specyficzne i zróżnicowane potrzeby poszczególnych krajów, do których ta pomoc będzie kierowana, i pozwolić Fundacji na spełnianie jej funkcji w ścisłej współpracy z istniejącymi organami krajowymi i międzynarodowymi.

(16)  Europejska Fundacja Kształcenia powinna posiadać osobowość prawną, przy jednoczesnym utrzymaniu bliskich, strukturalnych związków z Komisją i poszanowaniu ogólnych politycznych i operacyjnych obowiązków Wspólnoty i jej instytucji.

(17)  Europejska Fundacja Kształcenia powinna ustanowić ścisłe więzy z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, z Transeuropejskim Programem Wspierania Mobilności dla Szkolnictwa Wyższego (Tempus) i wszystkimi innymi programami ustanowionymi przez Radę w celu niesienia pomocy w dziedzinie szkolenia krajom objętym działalnością Fundacji.

(18)  Europejska Fundacja Kształcenia powinna być otwarta na uczestnictwo krajów, które nie są członkami Wspólnoty, ale pragną wraz ze Wspólnotą i państwami członkowskimi zaangażować się w niesienie pomocy krajom objętym działalnością Europejskiej Fundacji Kształcenia w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, w szczególności kształcenia i szkolenia w perspektywie uczenia się przez całe życie, na zasadach ustanowionych w porozumieniach pomiędzy Wspólnotą a tymi krajami.

(19)  Parlament Europejski, Komisja i wszystkie państwa członkowskie powinny być reprezentowane w Radzie Zarządzającej w celu skutecznego nadzoru funkcjonowania Fundacji. ▌

(20)  W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Fundacji należy przyznać jej autonomiczny budżet, którego dochody pochodzić będą przede wszystkim z wkładu Wspólnoty. Do wkładu Wspólnoty oraz wszelkich innych subwencji pochodzących z ogólnego budżetu Unii Europejskiej powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty║. Księgi rachunkowe powinien kontrolować Trybunał Obrachunkowy.

(21)  Fundacja jest organem utworzonym przez Wspólnoty w rozumieniu art. 185 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(12) (dalej zwanego "rozporządzeniem finansowym") i zgodnie z nim powinna przyjąć swoje przepisy finansowe.

(22)  Do Fundacji powinno mieć zastosowanie rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13)║.

(23)  W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych bezprawnych działań do Fundacji powinno się stosować bez ograniczeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)(14).

(24)  Do Fundacji powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji(15)║.

(25)  Do przetwarzania danych osobowych przez Fundację powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(16).

(26)  Ze względu na to, że cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie pomoc dla krajów trzecich w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, możliwe jest natomiast jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(27)  Niniejsze rozporządzenie ▌jest zgodne z prawami podstawowymi uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 43 ▌,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Fundację Kształcenia (zwaną dalej "Fundacją"), której celem jest przyczynianie się, w kontekście polityki zewnętrznej UE, do poprawy rozwoju kapitału ludzkiego w następujących krajach:

   a) kraje kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia ║ (WE) nr 1085/2006 i późniejszych powiązanych aktów prawnych;
   b) kraje kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia ║ (WE) nr 1638/2006 i późniejszych powiązanych aktów prawnych;
   c) inne kraje wyznaczone decyzją Rady Zarządzającej na podstawie wniosku popartego przez dwie trzecie jej członków i na podstawie opinii Komisji, objęte instrumentem wspólnotowym lub umową międzynarodową obejmującą element dotyczący rozwoju kapitału ludzkiego, w miarę dostępności zasobów.

Kraje, o których mowa w lit. a), b) i c), są dalej określane jako "kraje partnerskie".

Do celów niniejszego rozporządzenia "rozwój kapitału ludzkiego" oznacza działania, które przyczyniają się do rozwijania przez całe życie zdolności i umiejętności każdego człowieka przez poprawę systemu kształcenia zawodowego i systemu szkoleń.

W celu osiągnięcia swoich celów, Fundacja może zapewnić krajom partnerskim pomoc w następujących dziedzinach:

   - ułatwianie dostosowania się do przemian w przemyśle, w szczególności przez szkolenie zawodowe i przekwalifikowanie;
   - polepszanie początkowego i stałego szkolenia zawodowego w celu ułatwienia integracji i reintegracji zawodowej na rynku pracy;
   - ułatwianie dostępu do kształcenia zawodowego i sprzyjanie mobilności instruktorów i kształcących się, zwłaszcza młodzieży;
   - zachęcanie do współpracy w zakresie szkoleń między instytucjami edukacyjnymi a firmami;
   - rozwijanie wymiany informacji i doświadczeń w zakresie problematyki wspólnej dla systemów szkolenia w państwach członkowskich;
   - zwiększenie zdolności dostosowawczych pracowników, w szczególności przez większy ich udział w kształceniu i szkoleniu w perspektywie uczenia się przez całe życie;
   - opracowywanie, wprowadzanie i wdrażanie reform systemu kształcenia i systemu szkoleń, tak aby osiągnąć większe możliwości zatrudnienia i lepiej dostosować się do potrzeb rynku pracy.

Artykuł 2

Funkcje

W celu osiągnięcia celów wymienionych w art. 1, w granicach kompetencji przekazanych Radzie Zarządzającej i zgodnie z ogólnymi wytycznymi ustanowionymi na poziomie wspólnotowym, Fundacja ma następujące funkcje:

   a) dostarczanie informacji, analiz polityki i doradzanie w kwestiach rozwoju kapitału ludzkiego w krajach partnerskich;
   b) propagowanie znajomości i analizy kompetencji poszukiwanych na krajowym i lokalnym rynku pracy;
   c) wspieranie zainteresowanych podmiotów w krajach partnerskich w budowaniu potencjału w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego;
   d) ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń między donatorami działającymi na polu reform rozwoju kapitału ludzkiego w krajach partnerskich;
   e) wspieranie udzielania krajom partnerskim pomocy wspólnotowej w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego;
   f) rozpowszechnianie informacji i zachęcanie do tworzenia sieci oraz do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między Unią Europejską a krajami partnerskimi oraz między krajami partnerskimi w kwestiach dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego;
   g) na wniosek Komisji║ udział w analizie ogólnej skuteczności pomocy w zakresie szkolenia dla krajów partnerskich;
   h) podejmowanie innych działań, mieszczących się w ramach niniejszego rozporządzenia, uzgodnionych pomiędzy Radą Zarządzającą a Komisją.

Artykuł 3

Postanowienia ogólne

1.  Fundacja posiada osobowość prawną. W każdym z państw członkowskich Fundacja posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym; może ona zwłaszcza nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem. Fundacja nie prowadzi działalności zarobkowej.

2.  Fundacja ma siedzibę w Turynie we Włoszech.

3.  Przy poparciu ze strony Komisji Fundacja współpracuje z innymi właściwymi organami wspólnotowymi. Fundacja współpracuje w szczególności z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego ║ w ramach wspólnego rocznego programu prac załączonego do rocznego programu prac każdej z agencji, mając na celu wspieranie synergii i komplementarności działalności obu agencji.

4.  W stosownych przypadkach Fundacja może zaprosić do udziału w jej pracach przedstawicieli partnerów społecznych na szczeblu europejskim, którzy już uczestniczą w pracach instytucji wspólnotowych, i przedstawicieli organizacji międzynarodowych działających w dziedzinie szkoleń.

5.  ▌ Fundacja podlega kontroli administracyjnej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach określonych w art. 195 Traktatu ║.

6.  Fundacja może zawrzeć porozumienia o współpracy z innymi właściwymi organami działającymi w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego w UE i na arenie międzynarodowej. Rada Zarządzająca zatwierdza takie porozumienia na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora po przedstawieniu opinii przez Komisję. Zawarte w nich zasady współpracy muszą być zgodne z prawem wspólnotowym.

Artykuł 4

Przejrzystość

1.  Działalność Fundacji zachowuje wysoki poziom przejrzystości oraz odbywa się zgodnie z przepisami ust. 2 do 4.

2.  Fundacja ▌podaje do publicznej wiadomości w terminie sześciu miesięcy od utworzenia Rady Zarządzającej:

   a) regulamin Fundacji i regulamin Rady Zarządzającej;
   b) swoje roczne sprawozdanie z działalności.

3.  Rada Zarządzająca może ▌ zezwolić w stosownych przypadkach na udział przedstawicieli zainteresowanych stron w posiedzeniach organów Fundacji w charakterze obserwatorów.

4.  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 ma zastosowanie do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji.

Rada Zarządzająca przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące stosowania wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 5

Poufność

1.  Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 4║ Fundacja nie ujawnia osobom trzecim poufnych informacji, które otrzymała z uzasadnionym wnioskiem o traktowanie jako poufne.

2.  Członkowie Rady Zarządzającej i Dyrektor podlegają obowiązkowi zachowania poufności, o którym mowa w art. 287 Traktatu WE.

3.  Informacje zbierane przez Fundację zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

Artykuł 6

Środki odwoławcze

Decyzje podjęte przez Fundację na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub skargi przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, na warunkach ustanowionych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.

Artykuł 7

Rada Zarządzająca

1.  Fundacja posiada Radę Zarządzającą składającą się z ▌przedstawicieli państw członkowskich, zgodnie z określonymi w traktacie lizbońskim warunkami rotacji dotyczącymi mianowania komisarzy, trzech przedstawicieli Komisji, oraz trzech ekspertów mianowanych przez Parlament Europejski. Ponadto trzech przedstawicieli krajów partnerskich może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatorów. Przedstawiciele mogą mieć swoich zastępców, którzy są mianowani w tym samym czasie, co przedstawiciele.

2.  Państwa członkowskie i Komisja mianują swoich przedstawicieli do Rady Zarządzającej i ich zastępców.

Przedstawiciele krajów partnerskich są mianowani przez Komisję na podstawie listy kandydatów zaproponowanych przez te kraje oraz ich doświadczenia i wiedzy w dziedzinach działalności Fundacji.

Państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja dokładają starań, by uzyskać zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.

3.  Kadencja przedstawicieli trwa pięć lat. Ich mandat jest ║odnawialny jeden raz.

4.  Przewodniczącym Rady Zarządzającej jest jeden z przedstawicieli Komisji. Kadencja Przewodniczącego wygasa z chwilą zakończenia jego członkostwa w Radzie Zarządzającej.

5.  Rada Zarządzająca uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 8

Zasady głosowania i zadania Przewodniczącego

1.  Każdy z przedstawicieli państw członkowskich ▌w Radzie Zrządzającej ma jeden głos. Przedstawiciele Komisji mają łącznie jeden głos.

Decyzje Rady Zarządzającej wymagają większości dwóch trzecich głosów członków rady uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3.

2.  Rada Zarządzająca ustali║ jednomyślną decyzją swoich członków uprawnionych do głosowania reguły dotyczące języków Fundacji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do prac Fundacji i udziału w nich wszystkim zainteresowanym stronom.

3.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Zarządzającej co najmniej raz w roku. Dodatkowe posiedzenia mogą być zwoływane na żądanie zwykłej większości członków rady uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący jest odpowiedzialny za informowanie rady o innych działaniach Wspólnoty związanych z pracą Fundacji oraz o oczekiwaniach Komisji wobec działalności Fundacji w nadchodzącym roku.

Artykuł 9

Kompetencje Rady Zarządzającej

Rada Zarządzająca ma następujące funkcje i kompetencje:

   a) mianowanie i, w razie konieczności, odwoływanie Dyrektora Fundacji zgodnie z przepisami art. 10 ust. 5;
   b) sprawowanie władzy dyscyplinarnej nad Dyrektorem;
   c) przyjmowanie rocznego programu prac Fundacji na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora Fundacji po przedstawieniu opinii przez Komisję, zgodnie z ║ art. 12;
   d) sporządzanie rocznego preliminarza wydatków i dochodów Fundacji oraz przekazywanie go Komisji;
   e) przyjmowanie ostatecznego budżetu Fundacji i jej planu zatrudnienia po zakończeniu corocznej procedury budżetowej, zgodnie z ║ art. 16;
   f) przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z procedurą określoną w art. 13, i przesyłanie go instytucjom i państwom członkowskim;
   g) przyjmowanie regulaminu Fundacji na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora po przedstawieniu opinii przez Komisję;
   h) przyjmowanie przepisów finansowych obowiązujących w Fundacji na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora Fundacji po przedstawieniu opinii przez Komisję, zgodnie z ║ art. 19;
   i) przyjmowanie procedur dotyczących stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, zgodnie z ║ art. 4 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Dyrektor

1.  Dyrektor Fundacji jest mianowany przez Radę Zarządzającą na pięcioletnią kadencję na podstawie listy przynajmniej trzech kandydatów przedłożonej przez Komisję. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez Radę Zarządzającą zostaje wezwany do złożenia oświadczenia przez właściwą komisją / właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego ciała / tych ciał.

W ciągu dziewięciu miesięcy przed zakończeniem kadencji dyrektora Komisja na podstawie wcześniejszej oceny przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych przeprowadza ocenę dotyczącą w szczególności:

   - wykonywania obowiązków przez Dyrektora;
   - zadań i zobowiązań Fundacji w nadchodzących latach.

Wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zadaniami i zobowiązaniami Fundacji Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji oraz uwzględniając sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora nie dłużej niż o trzy lata.

Rada Zarządzająca informuje Parlament Europejski o ║zamiarze przedłużenia kadencji Dyrektora. W ciągu miesiąca poprzedzającego przedłużenie ║kadencji Dyrektor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przez właściwą komisją / właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego ciała/ tych ciał.

W przypadku nieprzedłużenia kadencji Dyrektor pełni swoje funkcje do czasu mianowania ║następcy.

2.  Mianowanie Dyrektora odbywa się na podstawie osiągnięć, umiejętności w zakresie administracji i zarządzania oraz wiedzy i doświadczenia w dziedzinach działalności Fundacji.

3.  Dyrektor jest prawnym przedstawicielem ║Fundacji.

4.  Dyrektor ma następujące funkcje i kompetencje:

   a) opracowywanie, na podstawie ogólnych wytycznych Komisji, rocznego programu prac, projektu preliminarza wydatków i dochodów Fundacji, regulaminu Fundacji, regulaminu Rady Zarządzającej i przepisów finansowych Fundacji oraz przygotowywanie prac Rady Zarządzającej i wszelkich zespołów roboczych ad hoc powołanych przez Radę Zarządzającą;
   b) udział bez prawa głosu w posiedzeniach Rady Zarządzającej;
   c) wykonywanie decyzji Rady Zarządzającej;
   d) wdrażanie rocznego programu prac Fundacji i odpowiadanie na wnioski o pomoc składane przez Komisję;
   e) wykonywanie obowiązków urzędnika zatwierdzającego zgodnie z art. 33-42 rozporządzenia ║(WE, Euratom) nr 2343/2002;
   f) wykonywanie budżetu Fundacji;
   g) ustanowienie skutecznego systemu monitorowania pozwalającego na przeprowadzanie regularnych ocen, o których mowa w art. 24, oraz opracowywanie na tej podstawie projektu rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
   h) przedstawianie rocznego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu;
   i) zarządzanie wszelkimi sprawami kadrowymi, a w szczególności wykonywanie kompetencji przewidzianych w art. 21;
   j) określanie struktury organizacyjnej Fundacji i przekazywanie jej Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia;
   k) reprezentowanie Fundacji przed Parlamentem Europejskim i Radą zgodnie z ║ art. 18.

5.  Dyrektor jest odpowiedzialny za swoje działania przed Radą Zarządzającą, która, na wniosek Komisji, może usunąć Dyrektora ze stanowiska przed wygaśnięciem jego kadencji.

Artykuł 11

Interes publiczny i niezależność

Członkowie Rady Zarządzającej i Dyrektor działają w interesie publicznym i niezależnie od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. W tym celu corocznie składają pisemną deklarację o zaangażowaniu, jak również pisemną deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Artykuł 12

Roczny program prac

1.  Roczny program prac jest zgodny z przedmiotem i zakresem działalności oraz funkcjami Fundacji, o których mowa w art. 1 i 2 ║.

2.  Roczny program prac jest opracowywany na podstawie czteroletniego programu prac we współpracy ze służbami Komisji oraz zarówno z uwzględnieniem priorytetów stosunków zewnętrznych w odniesieniu do krajów i regionów, których to dotyczy, jak i na podstawie zdobytych we Wspólnocie doświadczeń w zakresie kształcenia i szkolenia.

3.  Projektom i działaniom w ramach rocznego programu prac towarzyszy preliminarz niezbędnych wydatków oraz przydział zasobów ludzkich i budżetowych.

4.  Dyrektor przedkłada projekt programu prac Radzie Zarządzającej po przedstawieniu przez Komisję opinii na temat projektu.

5.  Rada Zarządzająca przyjmuje projekt rocznego programu prac na kolejny rok najpóźniej do dnia 30 listopada. Ostateczne przyjęcie programu prac następuje na początku każdego roku.

6.  W miarę potrzeby program może być dostosowywany w ciągu roku przy zastosowaniu tej samej procedury w celu zapewnienia większej skuteczności polityki wspólnotowej.

Artykuł 13

Roczne sprawozdanie z działalności

1.  Dyrektor informuje Radę Zarządzającą o wykonywaniu swoich obowiązków w formie rocznego sprawozdania z działalności.

2.  Sprawozdanie zawiera informacje finansowe i dotyczące zarządzania, wskazujące na wyniki działalności w odniesieniu do rocznego programu prac i założonych celów, na ryzyko związane z tymi działaniami, sposób wykorzystania udostępnionych zasobów oraz funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.

3.  Rada Zarządzająca sporządza analizę i ocenę rocznego sprawozdania z działalności dotyczącego poprzedniego roku finansowego.

4.  Rada Zarządzająca przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności opracowane przez Dyrektora i przesyła je wraz z jego analizą i oceną właściwym organom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i najpóźniej do dnia 15 czerwca. Sprawozdanie jest również przekazywane państwom członkowskim oraz, w celach informacyjnych, krajom partnerskim.

5.  Dyrektor Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie Fundacji właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego i organom przygotowawczym Rady.

Artykuł 14

Powiązania z innymi działaniami Wspólnoty

Komisja, we współpracy z Radą Zarządzającą, zapewnia spójność i komplementarność prac Fundacji z innymi działaniami na poziomie wspólnotowym, zarówno w ramach Wspólnoty, jak i pomocy udzielanej krajom partnerskim.

Artykuł 15

Budżet

1.  Preliminarz dochodów i wydatków Fundacji jest przygotowywany dla każdego roku budżetowego i wykazany w budżecie Fundacji, który zawiera również plan zatrudnienia. Każdy rok budżetowy odpowiada kalendarzowemu.

2.  Budżet Fundacji jest zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.

3.  Dochody Fundacji obejmują, bez uszczerbku dla innych typów dochodów, subwencje z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (zwany następnie "budżetem ogólnym"), płatności z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi, jak również finansowanie z innych źródeł.

4.  Budżet zawiera również szczegółowe informacje dotyczące funduszy udostępnianych przez kraje partnerskie na projekty korzystające z pomocy finansowej Fundacji.

Artykuł 16

Procedura budżetowa

1.  Każdego roku Rada Zarządzająca, na podstawie projektu sporządzonego przez Dyrektora, opracowuje preliminarz dochodów i wydatków Fundacji na następny rok budżetowy. Preliminarz, który obejmuje projekt planu zatrudnienia, jest przekazywany Komisji przez Radę Zarządzającą najpóźniej do dnia 31 marca.

2.  Komisja rozpatruje preliminarz, biorąc pod uwagę proponowane limity całkowitej kwoty przeznaczonej na działania zewnętrzne, i włącza do wstępnego projektu budżetu ogólnego ║ zasoby, które uznaje za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz kwotę subwencji z budżetu ogólnego ║.

3.  Preliminarz jest przekazywany przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (zwanym dalej "władzą budżetową") wraz ze wstępnym projektem budżetu ogólnego ║.

4.  Władza budżetowa zatwierdza środki na subwencje dla Fundacji.

Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia w Fundacji.

5.  Rada Zarządzająca przyjmuje budżet i plan zatrudnienia. Stają się one ostateczne po ostatecznym przyjęciu ogólnego budżetu. W razie konieczności budżet i plan zatrudnienia są odpowiednio dostosowywane.

6.  Rada Zarządzająca jak najszybciej powiadamia władzę budżetową o zamiarze realizacji jakiegokolwiek projektu, który może mieć istotne następstwa finansowe dla finansowania ║ budżetu Fundacji, w szczególności o wszelkich projektach dotyczących własności, takich jak najem lub kupno budynków. Powiadamia o tym Komisję.

W przypadku, gdy organ władzy budżetowej wyraża zamiar przedstawienia ║opinii, przesyła swoją opinię Radzie Zarządzającej w ciągu sześciu tygodni od daty powiadomienia o projekcie.

Artykuł 17

Wykonanie i kontrola budżetu

1.  Najpóźniej w dniu 1 marca następnego roku budżetowego║ księgowy Fundacji zgłasza księgowemu Komisji tymczasowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z zarządzania budżetowego i finansowego w tym roku budżetowym. Księgowy Komisji konsoliduje tymczasowe sprawozdania finansowe instytucji i organów zdecentralizowanych zgodnie z art. 128 rozporządzenia finansowego.

2.  Najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku budżetowego księgowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu tymczasowe sprawozdanie finansowe Fundacji║ wraz ze sprawozdaniem z zarządzania budżetowego i finansowego w tym roku budżetowym. Sprawozdanie z zarządzania budżetowego i finansowego w tym roku budżetowym jest również przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3.  Dyrektor wykonuje budżet Fundacji.

4.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat tymczasowego sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie art. 129 rozporządzenia finansowego, Dyrektor opracowuje ostateczne sprawozdanie finansowe Fundacji, za które jest odpowiedzialny, i przesyła je Radzie Zarządzającej w celu otrzymania jej opinii.

5.  Rada Zarządzająca wyraża opinię na temat ostatecznego sprawozdania finansowego Fundacji.

6.  Najpóźniej dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżetowego Dyrektor przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Rady Zarządzającej.

7.  Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

8.  Najpóźniej do dnia 30 września Dyrektor Fundacji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Swoją odpowiedź przesyła również Radzie Zarządzającej.

9.  Dyrektor przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane do właściwego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

10.  Parlament Europejski, zgodnie z zaleceniem Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 30 kwietnia roku N + 2║ udziela absolutorium Dyrektorowi w zakresie wykonania budżetu na rok N.

11.  W razie potrzeby Dyrektor podejmuje wszelkie odpowiednie kroki wymagane ║w uwagach załączonych do decyzji o absolutorium.

Artykuł 18

Parlament Europejski i Rada

Bez uszczerbku dla kontroli, o których mowa powyżej, a w szczególności dla procedury budżetowej i procedury udzielania absolutorium, Parlament Europejski i Rada mogą w każdej chwili ▌zażądać od Dyrektora złożenia wyjaśnień w jakiejkolwiek kwestii związanej z działalnością Fundacji.

Artykuł 19

Przepisy finansowe

1.  Rada Zarządzająca przyjmuje po konsultacji z Komisją przepisy finansowe mające zastosowanie do Fundacji. Nie mogą one odbiegać od rozporządzenia ║(WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że ze względu na szczególne wymagania dotyczące funkcjonowania Fundacji oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji.

2.  Zgodnie z art. 133 ust. 1 rozporządzenia finansowego Fundacja stosuje zasady księgowości przyjęte przez księgowego Komisji, tak aby sprawozdania finansowe Fundacji mogły być konsolidowane ze sprawozdaniami finansowymi Komisji.

3.  Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 ma w całości zastosowanie do Fundacji.

4.  Fundacja przestrzega Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)(17). Rada Zarządzająca ▌przyjmuje niezbędne środki mające na celu ułatwianie przeprowadzania przez OLAF takich wewnętrznych dochodzeń.

Artykuł 20

Przywileje i immunitety

Do Fundacji stosuje się protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich║.

Artykuł 21

Status pracowników

Personel Fundacji podlega zasadom i regulacjom mającym zastosowanie do urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Fundacja wykonuje wobec swojego personelu kompetencje przekazane organowi powołującemu.

Rada Zarządzająca║ w porozumieniu z Komisją║ przyjmuje właściwe przepisy wykonawcze zgodnie z przepisami art. 110 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i art. 127 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Rada Zarządzająca może przyjąć przepisy pozwalające na zatrudnienie ekspertów z państw członkowskich lub krajów partnerskich na zasadach oddelegowania do Fundacji.

Artykuł 22

Odpowiedzialność

1.  W zakresie odpowiedzialności umownej Fundacji stosuje się przepisy prawa właściwego dla danej umowy.

2.  W zakresie odpowiedzialności pozaumownej Fundacja, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla prawa wszystkich państw członkowskich, naprawia szkody wyrządzone przez Fundację lub przez jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do rozpoznawania sporów dotyczących takich szkód.

3.  Odpowiedzialność osobista pracowników wobec Fundacji jest uregulowana w odpowiednich przepisach dotyczących pracowników Fundacji.

Artykuł 23

Udział krajów trzecich

1.  Fundacja jest otwarta na uczestnictwo krajów, które nie są członkami Wspólnoty Europejskiej, a które podzielają zaangażowanie Wspólnoty i państw członkowskich w świadczenie pomocy w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego krajom partnerskim określonym w art. 1, w ramach ustaleń, które zostaną ustanowione w umowach między Wspólnotą a tymi krajami, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 300 Traktatu.

Porozumienia te precyzują między innymi rodzaj i zakres oraz szczegółowe zasady udziału tych państw w pracach Fundacji, w tym również przepisy dotyczące udziału finansowego i pracowników. Takie porozumienia nie mogą przewidywać reprezentacji krajów trzecich w Radzie Zarządzającej z prawem głosu ani zawierać postanowień niezgodnych ze statusem pracowników określonym w art. 21.

2.  O udziale tych krajów w zespołach roboczych ad hoc może zadecydować Rada Zarządzająca, bez potrzeby zawierania porozumienia.

Artykuł 24

Ocena

1.  Zgodnie z art. 25 ust. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, Fundacja regularnie prowadzi oceny ex ante i ex post swoich działań wymagających znacznych wydatków. Rada Zarządzająca jest powiadamiana o wynikach tych ocen.

2.  Co cztery lata Komisja prowadzi, po konsultacji z Radą Zarządzającą, ocenę wdrażania niniejszego rozporządzenia, wyników uzyskanych przez Fundację oraz jej metod pracy zgodnie z celami, mandatem i funkcjami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Ocena ta jest przeprowadzana przez zewnętrznych ekspertów. Komisja przedstawia wyniki oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

3.  Fundacja podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w celu rozwiązania jakichkolwiek problemów ujawnionych w procesie oceny.

Artykuł 25

Przegląd

Po przeprowadzeniu oceny Komisja przedstawia, w stosownych przypadkach, wniosek dotyczący zmiany przepisów niniejszego rozporządzenia. Jeśli Komisja uważa, że dalsze istnienie Fundacji nie jest już uzasadnione w kontekście postawionych przed nią celów, może złożyć wniosek o uchylenie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 26

Uchylenie

Tracą moc rozporządzenia ║ (EWG) nr 1360/90, (WE) nr 2063/94, (WE) nr 1572/98, (WE) nr 1648/2003 i uchyla się art. 16 rozporządzenia ║ (WE) nr 2666/2000. Wspomniane rozporządzenia wymienione są w załączniku I.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 27

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C …
(2) Dz.U. C …
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r.
(4) Dz.U. L 131 z 23.5.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem ║(WE) nr 1648/2003 ║ (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 22).
(5) Dz.U. C 323 z 30.11.1993, s. 1.
(6) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, s. 11.
(7) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 9.
(8) Dz.U. L 206 z 23.7.1998, s. 1.
(9) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).
(10) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.
(11) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1.
(12) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(13) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(14) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.
(15) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
(16) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
(17) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i kolejne zmiany

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r.

L 131 z 23.5.1990, str. 1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2063/94 z dnia 27 lipca 1994 r.

L 216 z 20.8.1994, str. 9)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1572/98 z dnia 17 lipca 1998 r.

L 206 z 23.7.1998, str. 1)

16 rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r.

L 306 z 7.12.2000, str. 1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1648/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.

L 245 z 29.9.2003, str. 22)


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 1360/90

Niniejsze rozporządzenie

art. 1 formuła wprowadzająca

art. 1 koniec formuły wprowadzającej

art. 1 tiret od pierwszego do czwartego

art. 1 zdanie drugie

art. 2

art. 3 formuła wprowadzająca

art. 3 lit. a) - g)

art. 3 lit. h)

art. 4 ust. 1

art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze

art. 4 ust. 2

art. 1 formuła wprowadzająca

art. 1 koniec formuły wprowadzającej

art. 1 lit. a) - c)

art. 1 zdanie drugie

art. 2 formuła wprowadzająca

art. 2 lit. a) - f)

art. 2 lit. g)

art. 3 ust. 1

art. 3 ust. 2

art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze

art. 3 ust. 3 zdanie drugie

art. 3 ust. 4 i 5

art. 4 ust. 1 - 3

art. 4a ust. 1

art. 4a ust. 2

art. 4a ust. 3

art. 5 ust. 1

art. 5 ust. 2

art. 5 ust. 3

art. 5 ust. 4 akapit pierwszy

art. 5 ust. 4 akapit drugi

art. 5 ust. 4 akapit trzeci i czwarty

art. 5 ust. 4 ostatni akapit

art. 5 ust. 5 i 6

art. 5 ust. 7 - 10

art. 6

art. 4 ust. 4 akapit pierwszy

art. 4 ust. 4 akapit drugi

art. 5

art. 6

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 2 akapit pierwszy i drugi

art. 7 ust. 2 akapit trzeci i czwarty

art. 7 ust. 3

art. 7 ust. 4 zdanie pierwsze

art. 7 ust. 4 zdanie drugie

art. 7 ust. 5

art. 8 ust. 1 akapit pierwszy

art. 8 ust. 1 akapit drugi

art. 8 ust. 1 ostatni akapit

art. 8 ust. 2 i 3

art. 9

art. 7 ust. 1 pierwsze słowa

art. 7 ust. 1 koniec zdania pierwszego i zdanie drugie

art. 7 ust. 2

art. 7 ust. 3

art. 8 (częściowo)

art. 9

art. 10 ust. 1

art. 10 ust. 2

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 4 - 6

art. 10 ust. 1 pierwsze słowa

art. 10 ust. 1 koniec zdania pierwszego, zdanie drugie i akapity od drugiego do czwartego

art. 10 ust. 2

art. 10 ust. 5 zdanie pierwsze

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 4 lit. a)-k)

art. 11

art. 12

art. 13

art. 14

art. 15

art. 16 ust. 1

art. 16 ust. 2

art. 16 ust. 3

art. 16 ust. 4 - 6

art. 11 ust. 1

art. 11 ust. 2 i 3

art. 11 ust. 4 - 10

art. 12

art. 13

art. 14

art. 15

art. 16 ust. 1

art. 16 ust. 2

art. 17 (częściowo)

art. 18

art. 19

-

art. 17 ust. 3

art. 17 ust. 1 i 2

art. 17 ust. 4 - 10

art. 17 ust. 11

art. 18

art. 19 ust. 1

art. 19 ust. 2 - 4

art. 20

art. 21 zdanie pierwsze i drugie oraz pierwsze słowa zdania trzeciego

art. 21 ostatnie słowa zdania trzeciego i zdanie ostatnie

art. 22

art. 23 ust. 1 akapit pierwszy i pierwsze zdanie akapitu drugiego

art. 23 ust. 1 zdanie ostatnie akapitu drugiego

art. 23 ust. 2

art. 24 ust. 1

art. 24 ust. 2

art. 24 ust. 3

art. 25

art. 26

art. 27

załącznik

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności