Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0163(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0131/2008

Texte depuse :

A6-0131/2008

Dezbateri :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Voturi :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0227

Texte adoptate
PDF 561kWORD 207k
Joi, 22 mai 2008 - Strasbourg
Fundaţia Europeană de formare (reformare)***I
P6_TA(2008)0227A6-0131/2008
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 mai 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Fundației Europene de Formare (reformare) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0443),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 150 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0243/2007),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind o utilizare mai structurată a tehnicilor de reformare a actelor juridice(1),

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 24 ianuarie 2008 adresată Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale în conformitate cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-0131/2008),

A.   întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conţine nici o modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere şi întrucât, în ceea ce priveşte dispoziţiile rămase neschimbate din textele existente, propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată și adaptată în urma recomandărilor grupului consultativ de lucru format din serviciile juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 mai 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înființarea Fundației Europene de Formare (reformare)
P6_TC1-COD(2007)0163

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, ║ în special║ articolul 150 ║,

având în vedere propunerea Comisiei║,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1) ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind înființarea Fundației Europene de Formare a fost modificat substanțial de mai multe ori(4). Deoarece urmează să se opereze noi modificări, regulamentul menționat ar trebui reformat, pentru asigurarea clarității.

(2)  La reuniunea sa de la Strasbourg din 8 și 9 decembrie 1989, Consiliul European a invitat Consiliul să adopte, la începutul anului 1990, deciziile necesare pentru înființarea unei Fundații Europene de Formare pentru Europa Centrală și de Est, hotărând la propunerea Comisiei. În acest scop, ║ Consiliul a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 care a instituit fundația în cauză, la 7 mai 1990.

(3)  În temeiul unei decizii luate de comun acord de reprezentanții guvernelor statelor membre întruniți la nivel de șefi de stat și de guvern la Bruxelles la 29 octombrie 1993(5), fundația își are sediul la Torino, Italia.

(4)  La 18 decembrie 1989 Consiliul a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 3906/89(6) privind ajutorul economic acordat Republicii Ungare și Republicii Populare Polone, care prevedea acordarea de ajutoare în diverse domenii, inclusiv formarea profesională, pentru a sprijini procesul de reformă economică și socială în Ungaria și Polonia.

(5)  Consiliul a oferit ulterior un astfel de sprijin altor țări din Europa Centrală și de Est║.

(6)  La data de 27 iulie 1994 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2063/94(7) de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităților Fundației Europene de Formare, țările care primesc asistență în temeiul (║ programului TACIS║.

(7)  La data de 17 iulie 1998 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1572/98(8) de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităților Fundației Europene de Formare, teritoriile și țările nemembre mediteraneene beneficiare ale măsurilor financiare și tehnice care însoțesc reforma structurilor lor economice și sociale în temeiul programului MEDA.

(8)  La data de 5 decembrie 2000 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2666/2000(9) privind ajutorul acordat Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Croației, Republicii Federale Iugoslavia și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităților Fundației Europene de Formare, statele din Balcanii de Vest care intră în domeniul de aplicare al primului-menţionat regulament.

(9)  Programele de asistență externă pentru țările care intră în domeniul de acțiune al Fundației Europene de Formare urmează să fie înlocuite cu noi instrumente ale politicii de relații externe, în principal instrumentul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)(10) și cel instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat (ENPI)(11).

(10)  Sprijinind dezvoltarea capitalul uman în cadrul politicii sale de relații externe, UE contribuie la dezvoltarea economică a acestor state asigurând competențele necesare pentru stimularea productivității și a ocupării forței de muncă și sprijină coeziunea socială promovând participarea civică.

(11)  În cadrul eforturilor întreprinse de aceste state în vederea reformării structurilor lor economice și sociale, dezvoltarea capitalului uman este esențială pentru stabilitatea și prosperitatea pe termen lung și, în special, pentru echilibrul socio-economic.

(12)  Fundația Europeană de Formare își poate aduce o contribuție importantă, în cadrul politicii Uniunii Europene în materie de relații externe, la îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman, în special a educației și formării într-o perspectivă a învățării de-a lungul vieții.

(13)  Pentru realizarea contribuției sale, Fundația Europeană de Formare va trebui să recurgă la experiența dobândită în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește educația și formarea într-o perspectivă a învățării de-a lungul vieții și la experiența instituțiilor sale implicate în această activitate.

(14)  În Comunitate și în țările terțe, inclusiv în țările care intră în domeniul de acțiune al Fundației Europene de Formare, există infrastructuri regionale și/sau naționale, publice și/sau private, care pot fi invitate să colaboreze pentru asigurarea unui sprijin eficient în domeniul dezvoltării capitalului uman, mai ales al educației și formării într-o perspectivă a învățării de-a lungul vieții.

(15)  Statutul și structura Fundației Europene de Formare ar trebui să faciliteze un răspuns flexibil la cerințele specifice și diferite ale țărilor individuale ce trebuie asistate și să îi permită să-și îndeplinească funcțiile în strânsă cooperare cu organismele naționale și internaționale existente.

(16)  Fundației Europene de Formare ar trebui să-i fie acordate personalitate juridică, menținând în același timp o strânsă legătură cu Comisia și respectând în totalitate prerogativele politice și operaționale ale Comunității și ale instituțiilor sale.

(17)  Fundația Europeană de Formare ar trebui să stabilească legături strânse cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale ║, cu Programul transeuropean de cooperare pentru învățământul superior (Tempus) și cu orice alte programe instituite de Consiliu pentru a asigura ║ asistenţă țărilor care intră în domeniul său de acțiune.

(18)  Fundația Europeană de Formare ar trebui să fie deschisă participării țărilor care nu sunt membre ale Comunității și care împărtășesc angajamentul Comunității și al statelor membre în ceea ce privește asigurarea de asistență țărilor care intră în domeniul de acțiune al Fundației Europene de Formare în domeniul dezvoltării capitalului uman, mai ales al educației și formării într-o perspectivă a învățării de-a lungul vieții, în conformitate cu înțelegerile ce urmează a se stabili prin acorduri între Comunitate și acestea.

(19)  Parlamentul European, Comisia și toate statele membre ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de conducere pentru a supraveghea în mod eficient funcțiile fundației. ▌

(20)  Pentru a se garanta autonomia și independența deplină a fundației, acesteia ar trebui să i se acorde un buget autonom alimentat în primul rând din contribuțiile Comunității. Procedura bugetară comunitară ar trebui să se aplice în măsura în care se referă la contribuția comunitară și la orice alte subvenții de la bugetul general al Uniunii Europene. Auditarea conturilor ar trebui efectuată de Curtea de Conturi.

(21)  Fundația este un organism creat de Comunități în sensul articolului 185 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(12) (denumit în continuare "regulamentul financiar") și ar trebui să își adopte normele financiare în consecință.

(22)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13) ar trebui să se aplice fundației.

(23)  În vederea combaterii fraudei, a corupției și a altor activități ilegale, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(14) ar trebui să se aplice fără restricții fundației.

(24)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei(15) se aplică și documentelor deținute de fundație.

(25)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date(16) ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către fundație.

(26)  Deoarece obiectivul acțiunii ce urmează a fi întreprins, și anume acordarea de asistență țărilor terțe pentru dezvoltarea capitalului uman, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre și poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunţat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului în cauză.

(27)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale ▌recunoscute ▌de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 43,

ADOPTĂ PREZENTUL REGUALAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament instituie Fundația Europeană de Formare (denumită în continuare "fundația"), ale cărei obiective sunt de a contribui, în cadrul politicilor UE în materie de relații externe, la îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman în următoarele țări:

   a) țări eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 ║și al oricărui act juridic relevant adoptat ulterior;
   b) țări eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 și al oricărui act juridic relevant adoptat ulterior;
   c) alte țări desemnate prin decizia consiliului de conducere, pe baza unei propuneri sprijinite de două treimi din membrii săi și pe baza unui aviz al Comisiei, care fac obiectul unui instrument comunitar sau un acord internațional care cuprinde o componentă de dezvoltare a capitalului uman și în limita resurselor disponibile.

Țările menționate la literele (a), (b) și (c) sunt denumite în continuare "țări partenere".

În sensul prezentului regulament, "dezvoltarea capitalului uman" se definește ca o activitate care contribuie la dezvoltarea de-a lungul vieții a aptitudinilor și a competențelor fiecărui individ, prin îmbunătățirea educației profesionale și a sistemelor de formare.

Pentru a atinge acest obiectiv, fundația poate să acorde asistență țărilor partenere în ceea ce privește:

   - facilitarea adaptării la schimbările din domeniul industrial, în special prin formare și recalificare profesională;
   - îmbunătățirea formării profesionale inițiale și continue pentru a facilita integrarea și reintegrarea profesională pe piața muncii;
   - facilitarea accesului la formarea profesională și încurajarea mobilității instructorilor și a persoanelor în formare, în special a tinerilor;
   - stimularea cooperării în domeniul formării dintre unitățile de învățământ și întreprinderi;
   - dezvoltarea schimburilor de informații și experiență în chestiuni comune sistemelor de formare din statele membre;
   - creșterea adaptabilității lucrătorilor, în special prin creșterea participării la educație și formare în perspectiva învățării de-a lungul vieții;
   - proiectarea, introducerea și punerea în aplicare a reformelor în sistemele de educație și de formare, în vederea dezvoltării capacității de inserție profesională și a capacității de adaptare pe piața muncii.

Articolul 2

Funcții

Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 1, fundația, în limitele competențelor atribuite consiliului de conducere și în conformitate cu orientările generale definite la nivel comunitar, are următoarele funcții:

   a) să furnizeze informații, analize strategice și consultanță pe probleme legate de dezvoltarea capitalului uman în țările partenere;
   b) să promoveze cunoașterea și analiza aptitudinilor necesare pe piața muncii la nivel național și local;
   c) să sprijine părțile interesate în cauză din țările partenere să-și dezvolte capacitățile în domeniul dezvoltării capitalului uman;
   d) să faciliteze schimbul de informații și experiență între donatorii angajați în reforma dezvoltării capitalului uman în țările partenere;
   e) să sprijine asistența comunitară furnizată țărilor partenere în domeniul dezvoltării capitalului uman;
   f) să difuzeze informații și să încurajeze crearea de rețele și schimburile de experiență și bune practici între Uniunea Europeană și țările partenere, precum și în rândul țărilor partenere, pe probleme legate de dezvoltarea capitalului uman;
   g) să contribuie, la cererea Comisiei, la analizarea eficacității de ansamblu a asistenței în domeniul formării profesionale║acordate țărilor partenere; şi
   h) să întreprindă și alte acțiuni ce pot fi convenite între consiliul de conducere și Comisie, în cadrul general al prezentului regulament.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)  Fundația are personalitate juridică. Fundația dispune, în fiecare dintre statele membre, de cea mai largă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice de către legislațiile naţionale; poate, în special, dobândi sau înstrăina bunuri mobile și imobile și se poate constitui parte în procedurile juridice. Fundația este un organism fără scop lucrativ.

(2)  Fundația își are sediul la Torino, Italia.

(3)  Fundația cooperează cu alte organisme relevante ale Comunității, cu sprijinul Comisiei. Fundația cooperează, mai ales, cu Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale ║ în cadrul unui program anual comun de activitate anexat la programul anual de activitate al fiecărei agenții, obiectivul fiind de a promova sinergia și complementaritatea dintre activitățile celor două agenții.

(4)  Reprezentanții partenerilor sociali la nivel european care sunt deja implicați în activitatea instituțiilor Comunității și organizațiile internaționale active în domeniul formării pot fi invitați, atunci când este necesar, să participe la activitatea fundației.

(5)  ▌Fundația este supusă controlului administrativ al Ombudsmanului european, în temeiul condițiilor prevăzute la articolul 195 din tratat.

(6)  Fundația poate institui acorduri de cooperare cu alte organisme relevante active în domeniul dezvoltării capitalului uman la nivelul UE și la nivel internațional. Consiliul de conducere adoptă aceste acorduri pe baza unui proiect trimis de director și după ce Comisia și-a dat avizul. Acordurile de lucru conținute trebuie să respecte legislația comunitară.

Articolul 4

Transparența

(1)  Fundația își desfășoară activitatea cu o mare transparență și respectă dispozițiile alineatelor (2) – (4).

(2)  Fundația face publice în termen de șase luni de la constituirea consiliului său de conducere:

   a) propriul regulament de procedură și cel al consiliului de conducere;
   b) raportul său anual de activitate.

(3)  ▌Consiliul de conducere poate autoriza reprezentanți ai părților interesate, în cazuri corespunzătoare, să participe la reuniuni ale organismelor fundației în calitate de observatori.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de fundație.

Consiliul de conducere adoptă modalităţi practice de aplicare a regulamentului menționat mai sus.

Articolul 5

Confidențialitate

(1)  Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (4), fundația nu poate divulga unor terțe părți informații confidențiale pe care le-a primit și pentru care s-a solicitat ori este justificat un tratament confidențial.

(2)  Membrii consiliului de conducere și directorul se supun cerinței de confidențialitate menționate în articolul 287 din tratat.

(3)  Informațiile strânse de fundație în conformitate cu prezentul regulament se supun dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 6

Căi de atac

Deciziile adoptate de fundație în aplicarea articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului sau al unei acțiuni în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene, în condițiile prevăzute la articolele 195 și 230 din tratat.

Articolul 7

Consiliul de conducere

(1)  Fundația are un consiliu de conducere alcătuit din ▌reprezentanți ai statelor membre ca urmare a dispozițiilor privind rotația cuprinse în Tratatul de la Lisabona, cu referire la numirea Comisarilor, trei reprezentanți ai Comisiei, precum și trei experți numiți de Parlamentul European. În plus, trei reprezentanți ai țărilor partenere pot participa la reuniunile consiliului de conducere în calitate de observatori. Reprezentanții pot fi înlocuiți de supleanți numiți în același timp.

(2)  Atât statele membre cât și Comisia își numesc proprii reprezentanți și supleanți în cadrul consiliului de conducere.

Reprezentanții țărilor partenere sunt numiți de Comisie pe baza unei liste de candidați propuși de țările respective și a experienței și competențelor lor în domeniile de activitate ale fundației.

Statele membre, Parlamentul European și Comisia fac toate eforturile pentru a obține o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în cadrul consiliului de conducere.

(3)  Mandatul reprezentanților este de cinci ani. El poate fi reînnoit o singură dată.

(4)  Consiliul de conducere este prezidat de unul dintre reprezentanții Comisiei. Mandatul președintelui expiră la încetarea calității sale de membru al consiliului de conducere.

(5)  Consiliul de conducere își adoptă propriul regulament de procedură.

Articolul 8

Reguli de votare și sarcinile președintelui

(1)  Reprezentanții statelor membre ▌în cadrul consiliului de conducere dispun fiecare de câte un vot. Reprezentanții Comisiei dispun împreună de un vot.

Deciziile consiliului de conducere impun întrunirea unei majorități de două treimi din membrii consiliului cu drept de vot, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (2) și (3).

(2)  Consiliul de conducere stabilește, cu unanimitatea membrilor săi cu drept de vot, reglementările care guvernează limbile folosite de fundație, luându-se în considerare necesitatea de a se asigura accesul și participarea tuturor părților interesate la activitatea fundației.

(3)  Președintele convoacă consiliul de conducere cel puțin o dată pe an. Reuniuni suplimentare pot fi convocate la cererea ▌unei majorități simple  a membrilor consiliului cu drept de vot.

Președintele răspunde de informarea consiliului în legătură cu alte activități comunitare privind activitatea fundației și așteptările Comisiei legate de aceasta pentru anul următor.

Articolul 9

Competențele consiliului de conducere

Consiliul de conducere are următoarele funcții și competențe:

   a) numește și, după caz, revocă din funcţie directorul fundației în conformitate cu ║ articolul 10 alineatul (5);
   b) exercită autoritate disciplinară asupra directorului;
   c) adoptă programul anual de activitate al fundației pe baza unui proiect transmis de directorul fundației și după ce Comisia și-a dat avizul, în conformitate cu ║ articolul 12;
   d) elaborează o estimare anuală a cheltuielilor și veniturilor fundației și îl trimite Comisiei;
   e) adoptă bugetul definitiv și schema de personal ale fundației, la finalul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu ║ articolul 16;
   f) adoptă raportul anual de activitate al fundației, în conformitate cu ║articolul 13 și îl trimite instituțiilor și statelor membre;
   g) adoptă regulamentul de procedură al fundației pe baza unui proiect transmis de director și după ce Comisia și-a dat avizul;
   h) adoptă normele financiare aplicabile fundației pe baza unui proiect transmis de director și după ce Comisia și-a dat avizul, în conformitate cu ║ articolul 19;
   i) adoptă procedurile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, în conformitate cu ║ articolul 4 din prezentul regulament.

Articolul 10

Directorul

(1)  Directorul fundației este numit de către consiliul de conducere pentru o perioadă de cinci ani pe baza unei liste de cel puțin trei candidați depusă de Comisie ▌. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selectat de către consiliul de conducere este invitat să se adreseze comisiei/comisiilor competent(e) al(e) Parlamentului European și să răspundă întrebărilor puse de membrii acestuia/acestora.

În cele nouă luni care preced sfârșitul acestui mandat, Comisia inițiază un proces de evaluare pe baza unei evaluări prealabile efectuate de experți externi, aspectele principale ale acestui proces de evaluare fiind următoarele:

   - rezultatele obținute de director;
   - sarcinile și necesitățile fundației pentru anii următori.

Consiliul de conducere, hotărând la propunerea Comisiei și având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și necesitățile fundației, poate prelungi durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă ce nu va putea depăși trei ani.

Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi mandatul directorului. Cu maxim o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul poate primi invitația de a se adresa comisiei/comisiilor competente a/ale Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia/acestora.

Dacă mandatul nu este prelungit, directorul poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

(2)  Directorul este numit pe baza meritului său, a aptitudinilor sale de administrare și de conducere, precum și a competențelor și a experienței sale în domeniul de activitate al fundației.

(3)  Directorul este reprezentantul legal al fundației.

(4)  Directorul are următoarele funcții și competențe:

   a) să pregătească, pe baza orientărilor generale definite de Comisie, programul anual de activitate, estimarea veniturilor și cheltuielilor fundației, regulamentul de procedură al fundației și cel al consiliului de conducere, normele financiare și activitatea consiliului de conducere, precum și activitatea oricăror grupuri de lucru ad hoc convocate de consiliul de conducere;
   b) să participe, fără a avea drept de vot, la reuniunile consiliului de conducere;
   c) să execute deciziile consiliului de conducere;
   d) să execute programul anual de activitate al fundației și să răspundă solicitărilor de asistență din partea Comisiei;
   e) să îndeplinească sarcina de ordonator de credite, în conformitate cu articolele 33 - 42 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002.
   f) să execute bugetul fundației;
   g) să pună în practică un sistem eficient de monitorizare pentru a permite realizarea evaluărilor periodice menționate în articolul 24 și, pe această bază, să pregătească un proiect de raport anual privind activitățile fundației;
   h) să prezinte raportul în fața Parlamentului European;
   i) să răspunde de toate problemele legate de personal și în special să își exercite competențele prevăzute la articolul 21;
   j) să definească structura organizatorică a fundației și să o transmită spre aprobare consiliului de conducere;
   k) să reprezinte fundația în fața Parlamentului European și a Consiliului în conformitate cu ║ articolul 18.

(5)  Directorul răspunde pentru acțiunile sale în fața consiliului de conducere, care poate elibera directorul din funcție înainte de expirarea mandatului acestuia, la propunerea Comisiei.

Articolul 11

Interesul public și independența

Membrii consiliului de conducere și directorul acționează în interesul public și independent de orice influență externă. În acest scop, aceștia depun anual o declarație scrisă de angajament și o declarație scrisă de interese.

Articolul 12

Programul anual de activitate

(1)  Programul anual de activitate corespunde obiectului, domeniului de acțiune și funcțiilor fundației, menţionate în articolele 1 și 2║.

(2)  Programul anual de activitate este elaborat în cadrul unui program de lucru multianual de patru ani, în cooperare cu serviciile Comisiei și în raport cu prioritățile de relații externe pentru țările și regiunile interesate și pe baza experienței dobândite în activitățile de educație și formare din cadrul Comunității.

(3)  Proiectele și activitățile din programul anual de activitate sunt însoțite de o estimare a cheltuielilor necesare și de o alocare a resurselor umane și bugetare.

(4)  Directorul transmite consiliului de conducere un proiect de program de activitate, după ce Comisia și-a dat avizul cu privire la acesta.

(5)  Consiliul de conducere adoptă programul anual de activitate pentru anul următor până cel târziu la data de 30 noiembrie. Adoptarea definitivă a programului de activitate are loc la începutul fiecărui an.

(6)  Programul poate fi adaptat în cursul anului, dacă este necesar, utilizându-se aceeași procedură, pentru asigurarea unei eficacități crescânde a politicilor comunitare.

Articolul 13

Raportul anual de activitate

(1)  Directorul prezintă consiliului de conducere un raport despre rezultatele obținute în exercitarea funcțiilor sale, sub forma unui raport anual de activitate.

(2)  Acest raport conține informații financiare și de gestiune indicând rezultatele operațiunilor în raport cu programul de lucru anual și cu obiectivele stabilite, riscurile asociate operațiunilor respective, utilizarea resurselor furnizate și modul de funcționare a sistemului intern de control.

(3)  Consiliul de conducere pregătește o analiză și o evaluare a raportului anual de activitate pentru exercițiul financiar precedent.

(4)  Consiliul de conducere adoptă raportul anual de activitate al directorului și îl transmite, împreună cu analiza sa și cu o evaluare, organismelor competente din cadrul  Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi şi Comitetului Economic și Social European până cel târziu la data de 15 iunie. Raportul este transmis, de asemenea, spre informare, țărilor partenere.

(5)  Directorul prezintă raportul anual de activitate al fundației comisiilor competente ale Parlamentului European și organelor pregătitoare ale Consiliului competente în cauză.

Articolul 14

Legăturile cu alte acțiuni comunitare

Comisia, acționând în cooperare cu consiliul de conducere, asigură coerența și complementaritatea dintre activitățile fundației și alte acțiuni la nivel comunitar întreprinse atât în cadrul Comunității, cât și în cadrul asistenței acordate țărilor partenere.

Articolul 15

Bugetul

(1)  Estimările tuturor veniturilor și cheltuielilor fundației se întocmesc pentru fiecare exercițiu financiar și se indică în bugetul fundației, care include o schemă de personal, iar fiecare exercițiu financiar corespunde anului calendaristic.

(2)  Veniturile și cheltuielile indicate în bugetul fundației se regăsesc în bilanț.

(3)  Veniturile fundației cuprind, fără a aduce atingere altor tipuri de venituri, o subvenție de la bugetul general al Comunităților Europene (denumit în continuare "bugetul general"), plăți făcute cu titlu de remunerație pentru serviciile prestate, precum și finanțare din alte surse.

(4)  Bugetul cuprinde, de asemenea, detalii privitoare la orice fonduri puse la dispoziție de către țările partenere pentru proiecte ce beneficiază de asistență financiară din partea fundației.

Articolul 16

Procedura bugetară

(1)  În fiecare an, consiliul de conducere, pe baza unui proiect întocmit de director, elaborează estimarea veniturilor și cheltuielilor fundației pentru exercițiul financiar următor. Această estimare, care cuprinde un proiect al schemei de personal, este transmisă de către consiliul de conducere Comisiei până la data de 31 martie.

(2)  Comisia analizează estimarea, ținând cont de limitele propuse pentru suma globală disponibilă pentru acțiuni externe și înscrie în proiectul preliminar de buget general ║ resursele pe care le consideră necesare în ceea ce privește schema de personal și valoarea subvenției care urmează a fi suportată din bugetul general║.

(3)  Estimarea se transmite de către Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare "autoritate bugetară") împreună cu proiectul preliminar de buget general║.

(4)  Autoritatea bugetară autorizează creditele reprezentând subvenții destinate fundației.

Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a fundației.

(5)  Consiliul de conducere adoptă bugetul fundaţiei și schema de personal. Acestea devin definitive după ce bugetul general este adoptat definitiv. Dacă este necesar, bugetul și schema de personal se ajustează în mod corespunzător.

(6)  Consiliul de conducere notifică, cât mai curând posibil, autoritatea bugetară cu privire la intenția sa de a realiza orice proiect care poate avea implicații financiare semnificative asupra finanțării bugetului fundaţiei, în special proiectele de natură imobiliară, cum sunt închirierile sau achiziționarea de clădiri. Acesta informează și Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când o componentă a autorității bugetare își manifestă intenția de a emite un aviz, aceasta transmite avizul respectiv consiliului de conducere în termen de șase săptămâni de la notificarea proiectului.

Articolul 17

Execuția și controlul bugetului

(1)  Până la data de 1 martie, după încheierea exercițiului financiar, contabilul fundației comunică situația provizorie a conturilor împreună cu raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului financiar contabilului Comisiei. Contabilul Comisiei efectuează consolidarea situației provizorii a conturilor instituțiilor și organismelor descentralizate conform articolului 128 din regulamentul financiar general.

(2)  Până la data de 31 martie de după încheierea fiecărui exercițiu financiar, contabilul Comisiei transmite Curții de Conturi situația provizorie a conturilor fundației împreună cu raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului financiar║. Raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului financiar se transmite, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Directorul execută bugetul fundației.

(4)  După primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la situația provizorie a conturilor fundației, în temeiul dispozițiilor articolului 129 din regulamentul financiar, directorul elaborează situația definitivă a conturilor fundației pe proprie răspundere și o transmite pentru aviz consiliului de conducere.

(5)  Consiliul de conducere emite un aviz privind situația definitivă a conturilor fundației.

(6)  Directorul transmite situația definitivă a conturilor, împreună cu avizul consiliului de conducere, până la data de 1 iulie de după încheierea fiecărui exercițiu financiar, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(7)  Situația definitivă a conturilor se publică.

(8)  Directorul fundației adresează Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la 30 septembrie cel târziu. El transmite acest răspuns și consiliului de conducere.

(9)  Directorul prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, conform dispozițiilor articolului 146 alineatul (3) din regulamentul financiar, orice informație necesară pentru buna desfășurare a procedurii de descărcare pentru exercițiul financiar în cauză.

(10)  Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, înainte de 30 aprilie a anului N + 2, îi dă descărcare directorului pentru executarea bugetului exercițiului financiar N.

(11)  Directorul ia toate măsurile impuse, dacă este necesar, în urma observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune.

Articolul 18

Parlamentul European și Consiliul

Fără a aduce atingere controalelor menționate mai sus și, în special, procedurii bugetare și celei de descărcare de gestiune, Parlamentul European și Consiliul pot solicita în orice moment ▌audierea directorului pe orice probleme legate de activitățile fundației.

Articolul 19

Norme financiare

(1)  Normele financiare aplicabile fundației sunt adoptate de către consiliul de conducere, după consultarea Comisiei. Acestea nu se pot abate de la dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 ║ cu excepția cazului în care cerințele specifice funcționării fundației o cer și numai cu acordul prealabil al Comisiei.

(2)  În conformitate cu articolul 133 alineatul (1) din regulamentul financiar, fundația aplică normele contabile adoptate de contabilul Comisiei astfel încât conturile sale să poată fi consolidate cu cele ale Comisiei.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 se aplică integral fundației.

(4)  Fundația respectă Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(17). Consiliul de conducere ▌adoptă măsurile necesare pentru facilitarea unor astfel de anchete interne efectuate de OLAF.

Articolul 20

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică fundației.

Articolul 21

Statutul personalului

Personalul fundației se supune reglementărilor aplicabile funcționarilor și altor angajați ai Comunităților Europene.

Fundația exercită, în ceea ce privește personalul propriu, competențele care revin autorității de numire.

Consiliul de conducere, de comun acord cu Comisia, adoptă normele de aplicare adecvate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și la articolul 127 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

Consiliul de conducere poate adopta dispoziții care să permită angajarea la agenție de experți naționali detașați din statele membre sau țările partenere.

Articolul 22

Răspundere

(1)  Răspunderea contractuală a fundației se determină conform legii aplicabile contractului respectiv.

(2)  În cazul răspunderii necontractuale, fundația, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, răspunde pentru orice prejudicii provocate de fundație sau de reprezentanții săi în îndeplinirea îndatoririlor lor.

Curtea de Justiție este competentă pentru litigiile referitoare la repararea unor astfel de prejudicii.

(3)  Răspunderea personală a reprezentanților fundației față de aceasta este supusă dispozițiilor relevante aplicabile personalului fundației.

Articolul 23

Participarea țărilor terțe

(1)  Fundația este deschisă participării țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și care împărtășesc angajamentele asumate de aceasta și de statele membre în privința ajutorului acordat în domeniul capitalului uman țărilor partenere definite la articolul 1, pe baza unor înțelegeri care trebuie să facă parte din acorduri încheiate între Comunitate și aceste țări, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 300 din tratat.

Acordurile specifică, printre altele, caracterul și anvergura, precum și normele detaliate pentru participarea acestor țări la activitatea fundației, inclusiv dispoziții privind contribuțiile financiare și personalul. ║ Aceste acorduri pot să nu prevadă ca țările terțe să fie reprezentate cu drept de vot în consiliul de conducere║ori să conțină dispoziții care să nu fie în conformitate cu Statutul personalului menționat în articolul 21 de mai sus.

(2)  Participarea acestor țări la grupuri de lucru ad hoc poate fi hotărâtă, după caz, de către consiliul de conducere, fără obligația încheierii unui acord.

Articolul 24

Evaluare

(1)  În conformitate cu articolul 25 alineatul (4) din Regulamentul(CE) nr. 2343/2002, fundația efectuează cu regularitate evaluări ex ante și ex post ale activităților sale, în cazul în care acestea necesită cheltuieli semnificative. Consiliul de conducere este informat despre rezultatele acestor evaluări.

(2)  Comisia, după consultarea consiliului de conducere, efectuează, o dată la patru ani, o evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament, a rezultatelor obținute de fundație și a metodelor de lucru ale acesteia în conformitate cu obiectivele, mandatul și funcțiile definite în prezentul regulament. Evaluarea este efectuată de către experți externi. Comisia comunică rezultatele evaluării Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

(3)  Fundația ia toate măsurile adecvate pentru a remedia orice probleme care pot apărea în contextul procesului de evaluare.

Articolul 25

Reexaminare

În urma evaluării, Comisia prezintă, după caz, o propunere de revizuire a dispozițiilor prezentului regulament. În cazul în care Comisia consideră că existența fundației nu mai este justificată în raport cu obiectivele care i-au fost atribuite, ea poate propune abrogarea regulamentului.

Articolul 26

Abrogare

Regulamentele (CEE) nr. 1360/90, (CE) nr. 2063/94, (CE) nr. 1572/98, (CE) nr. 1648/2003 ║ și articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 2666/2000 ║, astfel cum sunt enumerate în anexa I, se abrogă.

Trimiterile făcute la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență care figurează la anexa II.

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării ║în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) JO C ….
(2) JO C ….
(3) Poziția Parlamentului European din 22 mai 2008.
(4) JO L 131, 23.5.1990, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1648/2003 ║(JO L 245, 29.9.2003, p. 22).
(5) JO C 323, 30.11.1993, p. 1.
(6) JO L 375, 23.12.1989, p. 11.
(7) JO L 216, 20.8.1994, p. 9.
(8) JO L 206, 23.7.1998, p. 1.
(9) JO L 306, 7.12.2000, p. 1, Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2112/2005 (JO L 344, 27.12.2005, p. 23).
(10) JO L 210, 31.7.2006, p. 82.
(11) JO L 310, 9.11.2006, p. 1.
(12) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
(13) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(14) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
(15) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
(16) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(17) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.


ANEXA I

Regulamentul abrogat și modificările sale succesive

Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990

(JO L 131, 23.5.1990, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 2063/94 al Consiliului din 27 iulie 1994

(JO L 216, 20.8.1994, p. 9)

Regulamentul (CE) nr. 1572/98 al Consiliului din 17 iulie 1998

(JO L 206, 23.7.1998, p. 1)

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 2666/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000

(JO L 306, 7.12.2000, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 1648/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003

(JO L 245, 29.9.2003, p. 22)


ANEXA II

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 1360/90

Prezentul regulament

Articolul 1 teza introductivă

Articolul 1 sfârșitul tezei introductive

Articolul 1 liniuțele 1-4

Articolul 1 teza a doua

Articolul 2

Articolul 3 teza introductivă

Articolul 3 literele (a) -(g)

Articolul 3 litera (h)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (3) prima teză

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 1 teza introductivă

Articolul 1 sfârșitul tezei introductive

Articolul 1 literele (a)-(c)

Articolul 1 teza a doua

Articolul 2 teza introductivă

Articolul 2 literele (a) -(f)

Articolul 2 litera (g)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3) prima teză

Articolul 3 alineatul (3) a doua teză

Articolul 3 alineatele (4) și (5)

Articolul 4 alineatele (1)-(3)

Articolul 4a alineatul (1)

Articolul 4a alineatul (2)

Articolul 4a alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (4) al treilea și al patrulea paragraf

-

Articolul 5 alineatul (4) ultimul paragraf

Articolul 5 alineatele (5) și (6)

Articolul 5 alineatele (7)-(10)

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2) primul și al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4) prima teză

Articolul 7 alineatul (4) a doua teză

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (1) ultimul paragraf

Articolul 8 alineatele (2) și (3)

Articolul 9

Articolul 7 alineatul (1) primele cuvinte

Articolul 7 alineatul (1) sfârșitul primei și ║a doua teză

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 8 (parțial)

Articolul 9

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatele (4)-(6)

Articolul 10 alineatul (1) primele cuvinte

Articolul 10 alineatul (1) sfârșitul primei teze, ║a doua teză și paragrafele 2-4

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (5) prima teză

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4) literele (a)-(k)

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 16 alineatele (4)-(6)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatele (2) și (3)

Articolul 11 alineatele (4)-(10)

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 17 (parțial)

Articolul 18

Articolul 19

-

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 17 alineatele (1) și (2)

Articolul 17 alineatele (4)-(10)

Articolul 17 alineatul (11)

Articolul 18

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 19 alineatele (2)-(4)

Articolul 20

Articolul 21 prima și a doua teză și primele cuvinte din a treia teză

Articolul 21 ultimii termeni din a treia teză și ultima teză

Articolul 22

Articolul 23 alineatul (1) primul paragraf și prima teză din al doilea paragraf

Articolul 23 alineatul (1) ultima teză din al doilea paragraf

Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 24 alineatul (3)

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Anexă

Aviz juridic - Politica de confidențialitate