Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0131/2008

Ingivna texter :

A6-0131/2008

Debatter :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0227

Antagna texter
PDF 447kWORD 138k
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) ***I
P6_TA(2008)0227A6-0131/2008
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 maj 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) (KOM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0443),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 150 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0243/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av skrivelsen av den 24 januari 2008 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för sysselsättning och sociala frågor i enlighet med artikel 80a.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0131/2008).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet och såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 maj 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om inrättandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)
P6_TC1-COD(2007)0163

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 150,

med beaktande av kommissionens förslag║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse(4) har ändrats väsentligt flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör den av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)  Europeiska rådet uppmanade vid sitt möte i Strasbourg den 8 och 9 december 1989 rådet att på förslag från kommissionen i början av 1990 fatta nödvändiga beslut för inrättande av en europeisk stiftelse för yrkesutbildning inom Central- och Östeuropa. Rådet antog därför den 7 maj 1990 förordning (EEG) nr 1360/90 genom vilken denna stiftelse inrättades.

(3)  I enlighet med ett beslut som fattats i samförstånd mellan företrädare för medlemsstaternas regeringar på stats- och regeringschefsnivå i Bryssel den 29 oktober 1993(5) har stiftelsen ║ sitt säte i Turin i Italien.

(4)  Den 18 december 1989 antog rådet förordning (EEG) nr 3906/89(6) om ekonomiskt stöd till Ungern och Polen för att tillhandahålla hjälp, inklusive yrkesutbildning, för att stödja pågående ekonomiska och sociala reformer i Ungern och Polen.

(5)  Rådet ║ utsträckte senare detta stöd till andra länder i Central- och Östeuropa ║.

(6)  Den 27 juli 1994 antog rådet förordning (EG) nr 2063/94(7) om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 i syfte att låta de länder som får stöd enligt ║ Tacisprogrammet ║.

(7)  Den 17 juli 1998 antog rådet förordning (EG) nr 1572/98(8) om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 i syfte att låta de tredjeländer och de territorier i tredjeländer i Medelhavsområdet som omfattas av finansiella och tekniska stödåtgärder för reformering av sina ekonomiska och sociala strukturer enligt Meda-programmet omfattas av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet.

(8)  Den 5 december 2000 antog rådet förordning (EG) nr 2666/2000(9) om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 i syfte att låta de länder på västra Balkan som förordningen gäller omfattas av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet.

(9)  Program för externt bistånd till länder som omfattas av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet kommer att ersättas av nya instrument på området för yttre förbindelser, huvudsakligen av det instrument som upprättats genom rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen(10) och det instrument som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument(11).

(10)  Inom sin politik för yttre förbindelser ger EU stöd till utvecklingen av humankapital och bidrar därmed till ekonomisk utveckling i tredjeland genom att tillhandahålla de färdigheter som är nödvändiga för att främja produktivitet och sysselsättning, och stöder också social sammanhållning genom att främja medborgardeltagande.

(11)  När det gäller de insatser som dessa länder gör för att reformera sina ekonomiska och sociala strukturer är utvecklingen av humankapital nödvändig för att uppnå stabilitet och välstånd på lång sikt och särskilt för att uppnå samhällsekonomisk jämvikt.

(12)  Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen kan inom EU:s politik för yttre förbindelser ge ett viktigt bidrag när det gäller att förbättra utvecklingen av humankapital, särskilt inom livslångt lärande.

(13)  För sin insats behöver Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen beakta den erfarenhet som EU och dess institutioner har vunnit när det gäller livslångt lärande.

(14)  I gemenskapen och i tredjeland, inklusive i de länder som omfattas av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet, finns regionala eller nationella, allmänna eller privata organ som kan anmodas att samarbeta för att ge effektivt bistånd inom utveckling av humankapital, särskilt inom livslångt lärande.

(15)  Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens status och struktur bör underlätta en flexibel anpassning till de specifika och olikartade kraven från de skilda länder som ska stödjas, och kunna låta den utföra sina funktioner i nära samarbete med befintliga nationella och internationella organ.

(16)  Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen bör tillförsäkras status som juridisk person, upprätthålla ett nära samarbete med kommissionen och respektera det övergripande politiska och operativa ansvaret hos gemenskapen och dess institutioner.

(17)  Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen bör ha stark koppling till Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildningen (Cedefop), till det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempusprogrammet) och andra projekt som har inletts av rådet för att ge hjälp i fråga om yrkesutbildning åt de länder som omfattas av stiftelsens verksamhet.

(18)  Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen bör vara öppen för deltagande av länder som inte är medlemmar i gemenskapen och som delar ansvaret med gemenskapen och medlemsstaterna att bidra till hjälp åt de länder som omfattas av Europeiska yrkesutbildningens verksamhet när det gäller utveckling av humankapital och särskilt inom livslångt lärande inom ramen för arrangemang som ska fastställas genom överenskommelser mellan gemenskapen och dem själva.

(19)  För att effektivt kunna övervaka hur stiftelsen fungerar bör Europaparlamentet, kommissionen och alla medlemsstater vara företrädda i en styrelse.

(20)  För att stiftelsens oberoende och självständighet ska garanteras bör den ha en egen budget där intäkterna huvudsakligen består av bidrag från gemenskapen. Gemenskapens budgetförfarande bör gälla för gemenskapens bidrag och för alla andra anslag från Europeiska unionens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

(21)  Stiftelsen är ett organ som inrättas av gemenskapen i den mening som avses i artikel 185.1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12) (nedan kallad "budgetförordningen") och den bör anta sina finansiella bestämmelser i enlighet med detta.

(22)  Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), bör tillämpas på stiftelsen.

(23)  För att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet bör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(14) utan inskränkningar tillämpas på stiftelsen.

(24)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(15) bör tillämpas på stiftelsens handlingar.

(25)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(16) bör tillämpas då stiftelsen behandlar personuppgifter.

(26)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen stöd till tredjeländer inom utveckling av humankapital, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(27)  Denna förordning iakttar de grundläggande rättigheter som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 43 i denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom denna förordning inrättas Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad "stiftelsen") vars syfte ska vara att mot bakgrund av EU:s politik för yttre förbindelser bidra till att förbättra utvecklingen av humankapital i följande länder:

   a) Stödberättigade länder enligt ║ förordning (EG) nr 1085/2006 och relaterade rättsakter.
   b) Stödberättigade länder enligt förordning (EG) nr 1638/2006 och relaterade rättsakter.
   c) Andra länder som utsetts efter beslut av styrelsen på grundval av ett förslag som stöds av två tredjedelar av styrelseledamöterna och ett yttrande från kommissionen och som omfattas av ett gemenskapsinstrument eller internationellt avtal där en komponent avseende utveckling av humankapital ingår, och i så stor utsträckning som resurserna tillåter.

Länderna i a, b och c kallas nedan "partnerländerna".

I denna förordning avses med utveckling av humankapital arbete som bidrar till livslång utveckling av varje individs kompetens och skicklighet genom en förbättring av yrkesutbildningssystemen.

För att uppnå detta mål kan stiftelsen bistå partnerländer när det gäller att

   underlätta anpassningen till industriella förändringar, särskilt genom yrkesutbildning och omskolning,
   förbättra den grundläggande och fortsatta yrkesutbildningen för att underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden,
   underlätta tillträde till yrkesutbildning och främja rörligheten för yrkeslärare och för elever i sådan utbildning, särskilt de unga,
   stimulera samarbete i fråga om yrkesutbildning mellan undervisningsanstalter och företag,
   utveckla informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för medlemsstaternas yrkesutbildningssystem,
   öka arbetstagarnas anpassningsförmåga, särskilt genom ökat deltagande i utbildning i ett perspektiv av livslångt lärande,
   utforma, inleda och genomföra reformer av utbildningssystemen för att utveckla anställbarheten och relevansen för arbetsmarknaden.

Artikel 2

Uppgifter

För att nå målen i artikel 1 ska stiftelsen, under iakttagande av de befogenheter som tilldelats styrelsen och enligt de allmänna riktlinjer som har dragits upp för verksamheten på gemenskapsnivå ha följande uppgifter:

   a) Tillhandahålla information, politiska bedömningar och råd om frågor som rör utveckling av humankapital i partnerländerna.
   b) Främja kunskap om och analys av kompetensbehovet på nationella och lokala arbetsmarknader.
   c) Stödja berörda parter i partnerländer med kapacitetsuppbyggnad inom utveckling av humankapital.
   d) Underlätta utbyte av information och erfarenheter mellan givare som deltar i reformarbetet inom utveckling av humankapital i partnerländerna.
   e) Stödja förmedling av gemenskapsstöd för utveckling av humankapital till partnerländer.
   f) Sprida information, uppmuntra nätverksverksamhet och utbyte av erfarenhet och god praxis mellan Europeiska unionen och partnerländerna och mellan partnerländerna sinsemellan om frågor med anknytning till utveckling av humankapital.
   g) På kommissionens begäran bidra till att analysera den samlade effektiviteten hos yrkesutbildningsstödet till partnerländerna.
   h) Utföra andra uppgifter som kan överenskommas mellan styrelsen och kommissionen inom ramen för denna förordning.

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.  Stiftelsen ska vara en juridisk person. Den ska i varje medlemsstat ha den största rättskapacitet som tillkommer juridiska personer enligt medlemsstatens lagar. Den kan i synnerhet förvärva eller förfoga över lös och fast egendom och kan föra talan inför rätta. Den ska verka utan vinstintresse.

2.  Stiftelsen ska ha sitt säte i Turin i Italien.

3.  Stiftelsen ska, med stöd av kommissionen, samarbeta med andra behöriga gemenskapsorgan. Stiftelsen ska i synnerhet samarbeta med Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildningen ║ inom ramen för ett gemensamt årligt arbetsprogram som bifogas varje organs eget årliga arbetsprogram i syfte att främja samverkan och komplementaritet dem emellan.

4.  Företrädare för arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, vilka redan medverkar i arbetet inom gemenskapens institutioner, och internationella institutioner som är aktiva inom yrkesutbildningsområdet kan vid behov inbjudas att delta i stiftelsens arbete.

5.  Stiftelsen ska underställas Europeiska ombudsmannens administrativa kontroll på de villkor som anges i artikel 195 i fördraget.

6.  Stiftelsen kan ingå samarbetsavtal med andra organ som är verksamma inom området utveckling av humankapital, både inom EU och internationellt. Styrelsen ska ingå sådana avtal på grundval av ett utkast från direktören, efter att kommissionen har yttrat sig. Arbetsformerna i avtalen ska överensstämma med gemenskapsrätten.

Artikel 4

Insyn

1.  Stiftelsen ska utföra sitt arbete med en hög grad av öppenhet och i enlighet med punkterna 2–4.

2.  Stiftelsen ska inom sex månader efter det att den tillsatt sin styrelse offentliggöra

   a) sin arbetsordning och styrelsens arbetsordning,
   b) sin årliga verksamhetsrapport.

3.  Styrelsen kan tillåta företrädare för berörda parter att vid lämpliga tillfällen delta som observatörer under överläggningar i stiftelsens organ.

4.  Förordning (EG) nr 1049/2001 ska tillämpas på stiftelsens handlingar.

Styrelsen ska fastställa tillämpningsföreskrifter för nämnda förordning.

Artikel 5

Sekretess

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 får stiftelsen inte till tredje part lämna ut sekretessbelagda uppgifter, när sekretess begärts och är motiverad.

2.  Styrelseledamöterna och direktören har tystnadsplikt i enlighet med det krav på sekretess som avses i artikel 287 i fördraget.

3.  De uppgifter som stiftelsen samlar in i överensstämmelse med denna förordning ska omfattas av förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 6

Rättsmedel

I enlighet med artiklarna 195 och 230 i EG-fördraget kan de beslut som fattas av stiftelsen i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 överklagas hos ombudsmannen eller genom att talan väcks vid Europeiska gemenskapernas domstol.

Artikel 7

Styrelsen

1.  Stiftelsen ska ha en styrelse bestående av företrädare för medlemsstaterna, utgående från vad Lissabonfördraget stadgar om turordningen i fråga om utnämningen av ledamöter till kommissionen, tre företrädare för kommissionen samt tre experter som utsetts av Europaparlamentet. Dessutom kan tre företrädare för partnerländerna delta som observatörer vid styrelsens möten. Företrädarna kan ersättas av suppleanter som utses vid samma tillfälle.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska vardera utse sina egna företrädare och suppleanter till styrelsen.

Partnerländernas företrädare ska utses av kommissionen utgående från en förteckning över kandidater som föreslagits av dessa länder samt på grundval av sin erfarenhet och sakkunskap inom stiftelsens arbetsområden.

Medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3.  Mandatperioden för företrädare ska vara fem år. Den kan förlängas en gång.

4.  Styrelsen ska som ordförande ha en företrädare för kommissionen. Ordförandens mandatperiod ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

5.  Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

Regler för omröstning och ordförandens uppgifter

1.  De styrelseledamöter som företräder medlemsstaterna ska ha en röst var. Kommissionens företrädare ska tillsammans förfoga över en röst.

Beslut av styrelsen kräver två tredjedels majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna, utom i de fall som avses i punkterna 2 och 3.

2.  Styrelsen ska genom enhälligt beslut av sina röstberättigade ledamöter bestämma vilka språk som ska användas av stiftelsen och därvid beakta behovet av att alla berörda parter får tillgång till och möjlighet att delta i stiftelsens arbete.

3.  Ordföranden ska sammankalla styrelsen minst en gång om året. Ytterligare möten kan sammankallas på begäran av en enkel majoritet av de röstberättigade ledamöterna.

Ordföranden ansvarar för att styrelsen informeras om annan gemenskapsverksamhet som är av betydelse för dess arbete och om kommissionens förväntningar på stiftelsens arbete under det kommande verksamhetsåret.

Artikel 9

Styrelsens befogenheter

Styrelsen ska ha följande uppgifter och befogenheter:

   a) Tillsätta och om nödvändigt avsätta stiftelsens direktör i enlighet med artikel 10.5.
   b) Granska direktören i disciplinärenden.
   c) Anta stiftelsens årliga arbetsprogram på förslag av direktören och efter yttrande av kommissionen, i enlighet med ║ artikel 12.
   d) Varje år upprätta en provisorisk redovisning över stiftelsens utgifter och intäkter och överlämna denna till kommissionen.
   e) Anta stiftelsens slutliga budget och tjänsteförteckning efter det att det årliga budgetförfarandet avslutats i enlighet med artikel 16.
   f) Anta stiftelsens årliga verksamhetsrapport i enlighet med förfarandet i artikel 13 och överlämna den till institutionerna och medlemsstaterna.
   g) Anta stiftelsens arbetsordning på förslag av direktören och efter yttrande av kommissionen.
   h) Anta stiftelsens finansiella regler på förslag av direktören och efter yttrande av kommissionen, i enlighet med artikel 19.
   i) Anta tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1049/2001, i enlighet med artikel 4 i denna förordning.

Artikel 10

Direktör

1.  Stiftelsens direktör ska utses av styrelsen för en period om fem år, utifrån en förteckning över minst tre kandidater som lämnats in av kommissionen. Den sökande som styrelsen förordar ska före utnämningen bli ombedd att avlägga en försäkran inför behöriga utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Under de nio månaderna närmast före mandatperiodens slut ska kommissionen göra en utvärdering på grundval av en förhandsutvärdering av externa experter vilken särskilt ska bedöma

   direktörens arbetsinsats,
   stiftelsens uppgifter och åtaganden för de kommande åren.

Styrelsen kan på förslag från kommissionen, med beaktande av utvärderingsrapporten och endast i de fall det kan motiveras av stiftelsens uppgifter och åtaganden, förlänga direktörens mandatperiod en gång med högst tre år.

Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga direktörens mandat. Inom en månad före förlängningen av mandatperioden kan direktören bli ombedd att avlägga en försäkran inför behöriga utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Om mandatperioden inte förlängs ska direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utnämnts.

2.  Direktören ska utnämnas på grundval av sina meriter inom administration och förvaltning samt sina sakkunskaper och erfarenheter inom stiftelsens arbetsområde.

3.  Direktören ska vara stiftelsens rättsliga företrädare.

4.  Direktören ska ha följande uppgifter och befogenheter:

   a) Utifrån kommissionens allmänna riktlinjer utarbeta stiftelsens årliga arbetsprogram, utkastet till redovisning över stiftelsens utgifter och intäkter, stiftelsens arbetsordning, styrelsens arbetsordning och stiftelsens finansiella regler samt förbereda styrelsens arbete och arbetet i särskilda arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen.
   b) Delta utan rösträtt i styrelsens sammanträden.
   c) Verkställa styrelsens beslut.
   d) Genomföra stiftelsens årliga arbetsprogram och svara på framställningar om bistånd från kommissionen.
   e) Fungera som utanordnare i enlighet med artiklarna 33–42 i ║ förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002.
   f) Genomföra stiftelsens budget.
   g) Införa ett effektivt övervakningssystem som möjliggör regelbundna utvärderingar enligt artikel 24, och på grundval av detta utarbeta ett utkast till årsrapport om stiftelsens verksamhet.
   h) Lägga fram årsrapporten för Europaparlamentet.
   i) Handlägga alla personalärenden, och särskilt utöva de befogenheter som anges i artikel 21.
   j) Utforma stiftelsens organisationsstruktur och överlämna den till styrelsen för godkännande.
   k) Företräda stiftelsen inför Europaparlamentet och rådet i enlighet med ║ artikel 18.

5.  Direktören är ansvarig inför styrelsen som på kommissionens förslag kan avsätta direktören innan mandatperioden löpt ut.

Artikel 11

Allmänintresse och oberoende

Styrelseledamöterna och direktören ska handla i allmänhetens intresse utan att låta sig påverkas utifrån. De ska därför i slutet av varje år skriftligen lämna en åtagandeförklaring och en intresseförklaring.

Artikel 12

Årligt arbetsprogram

1.  Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med stiftelsens syfte, tillämpningsområde och uppgifter som avses i artiklarna 1 och 2 ║.

2.  Det årliga arbetsprogrammet ska utarbetas inom ramen för ett flerårigt arbetsprogram för fyra år i samarbete med kommissionen och med hänsyn till de berörda ländernas och regionernas prioriteringar för yttre förbindelser och på grundval av erfarenhet som förvärvats inom utbildning i gemenskapen.

3.  Projekt och åtgärder i det årliga arbetsprogrammet ska åtföljas av en uppskattning av nödvändiga utgifter och av en fördelning av personal och budgetmedel.

4.  Direktören ska överlämna utkastet till arbetsprogram till styrelsen, efter ett yttrande från kommissionen.

5.  Styrelsen ska senast den 30 november anta utkastet till årligt arbetsprogram för det kommande året. Det slutgiltiga antagandet av arbetsprogrammet ska ske i början av varje år.

6.  Programmet kan vid behov anpassas under årets lopp enligt samma förfarande i syfte att öka gemenskapspolitikens effektivitet.

Artikel 13

Årlig verksamhetsrapport

1.  Direktören ska redovisa sitt arbete för styrelsen i form av en årlig verksamhetsrapport.

2.  Rapporten ska innehålla uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen samt resultaten av åtgärder i förhållande till det årliga arbetsprogrammet och till de uppsatta målen, vilka risker som är förknippade med dessa åtgärder, hur resurserna använts och hur systemet för intern kontroll fungerat.

3.  Styrelsen ska utarbeta en analys och en bedömning av den årliga verksamhetsrapporten för föregående budgetår.

4.  Styrelsen ska anta direktörens årliga verksamhetsrapport och senast den 15 juni översända den tillsammans med sin analys och bedömning till de behöriga organen i Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska också översändas till medlemsstaterna och till partnerländerna för kännedom.

5.  Stiftelsens direktör ska framlägga stiftelsens årliga verksamhetsrapport för behöriga utskott i Europaparlamentet och rådets förberedande organ.

Artikel 14

Samband med andra gemenskapsåtgärder

Kommissionen ska, i samarbete med styrelsen säkerställa att stiftelsens arbete stämmer överens med och kompletterar andra åtgärder på gemenskapsnivå både inom gemenskapen och inom ramen för biståndet till partnerländerna.

Artikel 15

Budget

1.  Beräkning av stiftelsens alla inkomster och utgifter ska göras för varje budgetår och ska framgå av stiftelsens budget, som ska innefatta en verksamhetsplan och i vilken varje budgetår ska motsvara kalenderåret.

2.  Inkomster och utgifter i stiftelsens budget ska vara i balans.

3.  Stiftelsens inkomster ska, utan att det påverkar andra former av inkomster, bestå av ett bidrag från Europeiska unionens allmänna budget (nedan kallad den "allmänna budgeten"), betalning för utförda tjänster liksom finansiering från andra källor.

4.  Budgeten ska också innefatta uppgifter om alla medel som ställts till förfogande av partner länderna själva för projekt som får ekonomiskt stöd av stiftelsen.

Artikel 16

Budgetförfarande

1.  Varje år ska styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat av direktören, upprätta en beräkning av stiftelsens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars ska styrelsen översända dessa beräkningar, som också ska innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

2.  Kommissionen ska bedöma stiftelsens beräkning med beaktande av de föreslagna ramarna för de sammanlagda disponibla budgetanslagen för externa åtgärder, och i det preliminära förslaget till den allmänna budgeten ta upp de resurser som den anser vara nödvändiga för tjänsteförteckningen och bidrag som ska belasta den allmänna budgeten.

3.  Kommissionen ska, tillsammans med det preliminära budgetförslaget ║, översända denna beräkning till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade "budgetmyndigheten").

4.  Budgetmyndigheten ska bevilja de anslag som utgör bidrag till stiftelsen.

Budgetmyndigheten ska fastställa stiftelsens tjänsteförteckning.

5.  Stiftelsens budget och tänsteförteckning ska antas av styrelsen ║. De blir definitiva när den allmänna budgeten har antagits. Om det är nödvändigt ska budgeten och tjänsteförteckningen anpassas i enlighet därmed.

6.  Styrelsen ska så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den ska informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande ska den översända detta yttrande till styrelsen inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

Artikel 17

Budgetuppföljning och övervakning

1.  Senast den 1 mars efter utgången av det berörda budgetåret ska stiftelsens räkenskapsförare översända till kommissionens räkenskapsförare en sammanställning av de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare ska konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen.

2.  Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret ska kommissionens räkenskapsförare översända till revisionsrätten de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen ska också översändas till Europaparlamentet och rådet.

3.  Direktören ska genomföra stiftelsens budget.

4.  Efter det att revisionsrättens synpunkter på stiftelsens preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i budgetförordningen inkommit, ska direktören ansvara för upprättandet av de slutliga räkenskaperna och översända dem till styrelsen för ett yttrande.

5.  Styrelsen ska lämna ett yttrande om stiftelsens slutliga räkenskaper.

6.  Senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret ska direktören översända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, revisionsrätten och kommissionen.

7.  De slutliga räkenskaperna ska offentliggöras.

8.  Senast den 30 september ska direktören översända till revisionsrätten ett svar på dess synpunkter. Direktören ska även översända detta svar till styrelsen.

9.  Direktören ska på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10.  Europaparlamentet ska före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår n.

11.  Direktören ska i förekommande fall vidta alla åtgärder som krävs enligt synpunkterna i beslutet om ansvarsfrihet.

Artikel 18

Europaparlamentet och rådet

Utan att det påverkar de kontroller som avses ovan, särskilt budgetförfarandet och ansvarsfrihetsförfarandet, får Europaparlamentet eller rådet när som helst begära att höra direktören i en fråga med anknytning till stiftelsens verksamhet .

Artikel 19

Finansiella regler

1.  Styrelsen ska anta stiftelsens finansiella regler efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa regler får styrelsen avvika från ║ förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 endast om stiftelsens särskilda förvaltningsbehov kräver detta, och efter att kommissionen gett sitt godkännande.

2.  I enlighet med artikel 133.1 i budgetförordningen ska stiftelsen tillämpa de redovisningsregler som fastställs av kommissionens räkenskapsförare så att dess räkenskaper kan konsolideras med kommissionens räkenskaper.

3.  Förordning (EG) nr 1073/1999 ska tillämpas på stiftelsen i sin helhet.

4.  Stiftelsen ska respektera det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(17). Styrelsen ska anta de bestämmelser som krävs för att underlätta OLAF:s interna undersökningar.

Artikel 20

Privilegier och immunitet

Europeiska gemenskapernas protokoll om privilegier och immunitet ska tillämpas för stiftelsen.

Artikel 21

Personalbestämmelser

Stiftelsens anställda personal ska omfattas av de regler och förordningar som gäller tjänstemän och andra anställda vid Europeiska gemenskaperna.

Stiftelsen ska i förhållande till sin personal utöva de befogenheter som tillhör utnämningsmyndigheten.

Styrelsen ska i samförstånd med kommissionen anta lämpliga genomförandebestämmelser i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och artikel 127 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Styrelsen kan anta bestämmelser som gör det möjligt att vid stiftelsen anställa utsända nationella experter från medlemsstaterna eller partnerländerna.

Artikel 22

Ansvar

1.  Stiftelsens kontraktsrättsliga ansvar ska regleras av den rättsordning som är tillämplig på kontraktet i fråga.

2.  Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska stiftelsen, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättssystem, ersätta varje skada som stiftelsen eller dess anställda vållat vid utförandet av sina åligganden.

Domstolen ska vara behörig att pröva talan i tvister som avser sådant skadestånd.

3.  De anställdas personliga ansvar gentemot stiftelsen ska regleras av de bestämmelser som gäller för stiftelsens personal.

Artikel 23

Deltagande av tredjeland

1.  Stiftelsen ska vara öppen för deltagande från länder, som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och som tar del i gemenskapens och medlemsstaternas åtagande när det gäller stöd till utveckling av humankapital i partnerländerna enligt artikel 1, under former som ska fastställas genom överenskommelse mellan gemenskapen och dem själva enligt förfarandet i artikel 300 i fördraget.

Överenskommelserna ska bland annat ange arten och omfattningen samt närmare föreskrifter för dessa länders deltagande i stiftelsens arbete, inklusive bestämmelser om ekonomiska bidrag och om personalen. Sådana överenskommelser får inte tillåta tredjeländer att ha företrädare med rösträtt i styrelsen eller innehålla bestämmelser som inte överensstämmer med personalbestämmelserna i artikel 21 ║.

2.  Deltagande av sådana länder i särskilda arbetsgrupper kan om nödvändigt beslutas av styrelsen utan att en överenskommelse behövs.

Artikel 24

Utvärdering

1.  I enlighet med artikel 25.4 i förordning (EG) Euratom) nr 2343/2002 ska stiftelsen regelbundet både i förhand och i efterhand utvärdera sin verksamhet när denna medför betydande utgifter. Styrelsen ska underrättas om resultaten av dessa utvärderingar.

2.  Kommissionen ska, i samråd med styrelsen, göra en utvärdering av genomförandet av denna förordning, de resultat som stiftelsen uppnått och dess arbetsmetoder, i linje med de målsättningar, befogenheter och uppgifter som fastställs vart fjärde år. Utvärderingen ska utföras av externa experter. Kommissionen ska presentera resultaten av denna utvärdering för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

3.  Stiftelsen ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella problem som kan ha framkommit under utvärderingsförfarandet.

Artikel 25

Översyn

Efter utvärderingen ska kommissionen vid behov lägga fram ett förslag till översyn av bestämmelserna i denna förordning. Om kommissionen finner att stiftelsens existens inte längre är motiverad med avseende på de angivna målen, kan kommissionen föreslå att denna förordning upphävs

Artikel 26

Upphävande

║Förordningar (EEG) nr 1360/90, (EG) nr 2063/94, (EG) nr 1572/98, (EG) nr 1648/2003 och artikel 16 i ║förordning (EG) nr 2666/2000, som förtecknas i bilaga I, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 27

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C ...
(2) EUT C ...
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 maj 2008.
(4) EGT L 131, 23.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom ║ förordning (EG) nr 1648/2003 ║ (EUT L 245, 29.9.2003, s. 22).
(5) EGT C 323, 30.11.1993, s. 1.
(6) EGT L 375, 23.12.1989, s .11.
(7) EGT L 216, 20.8.1994, s. 9.
(8) EGT L 206, 23.7.1998, s. 1.
(9) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2112/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 23).
(10) EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
(11) EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.
(12) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
(13) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(14) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(15) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
(16) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(17) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.


BILAGA I

Upphävd förordning och dess ändringar

Rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990

(EGT L 131, 23.5.1990, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 2063/94 av den 27 juli 1994

(EGT L 216, 20.8.1994, s. 9)

Rådets förordning (EG) nr 1572/98 av den 17 juli 1998

(EGT L 206, 23.7.1998, s. 1)

Artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000

(EGT L 306, 7.12.2000, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 1648/2003 av den 18 juni 2003

(EGT L 245, 29.9.2003, s. 22)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 1360/90

Denna förordning

Artikel 1 inledning

Artikel 1 slutet av inledningen

Artikel 1 första till fjärde strecksatsen

Artikel 1 andra meningen

Artikel 2

Artikel 3 inledning

Artikel 3 a–g

Artikel 3 h

Artikel 4.1

Artikel 4.3 första meningen

Artikel 4.2

Artikel 1 inledning

Artikel 1 slutet av inledningen

Artikel 1 a–c

Artikel 1 andra meningen

Artikel 2 inledning

Artikel 2 a–f

Artikel 2 g

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3 första meningen

Artikel 3.3 andra meningen

Artikel 3.4 och 3.5

Artikel 4.1–4.3

Artikel 4a.1

Artikel 4a.2

Artikel 4a.3

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4 första stycket

Artikel 5.4 andra stycket

Artikel 5.4 tredje och fjärde stycket

Artikel 5.4 sista stycket

Artikel 5.5 och 5.6

Artikel 5.7–5.10

Artikel 6

Artikel 4.4 första stycket

Artikel 4.4 andra stycket

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7.1

Artikel 7.2 första och andra stycket

Artikel 7.2 tredje och fjärde stycket

Artikel 7.3

Artikel 7.4 första meningen

Artikel 7.4 andra meningen

Artikel 7.5

Artikel 8.1 första stycket

Artikel 8.1 andra stycket

Artikel 8.1 sista stycket

Artikel 8.2 och 8.3

Artikel 9

Artikel 7.1 första orden

Artikel 7.1 slutet av första och andra meningen

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 8 (delvis)

Artikel 9

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 10.4–10.6

Artikel 10.1 första orden

Artikel 10.1 slutet av första meningen, andra meningen och andra till fjärde stycket

Artikel 10.2

Artikel 10.5 första meningen

Artikel 10.3

Artikel 10.4 a–k

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16.1

Artikel 16.2

Artikel 16.3

Artikel 16.4–16.6

Artikel 11.1

Artikel 11.2 och 11.3

Artikel 11.4–11.10

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16.1

Artikel 16.2

Artikel 17 (delvis)

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 17.3

Artikel 17.1 och 17.2

Artikel 17.4–17.10

Artikel 17.11

Artikel 18

Artikel 19.1

Artikel 19.2–19.4

Artikel 20

Artikel 21 första och andra meningen och första orden i tredje meningen

Artikel 21 sista orden i tredje meningen och sista meningen

Artikel 22

Artikel 23.1 första stycket och andra stycket första meningen

Artikel 23.1 andra stycket sista meningen

Artikel 23.2

Artikel 24.1

Artikel 24.2

Artikel 24.3

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Bilaga

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy