Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0271/2008

Rozpravy :

PV 22/05/2008 - 3

Hlasování :

PV 22/05/2008 - 9.4
CRE 22/05/2008 - 9.4

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 209kWORD 49k
Čtvrtek, 22. května 2008 - Štrasburk
Situace v Libanonu
P6_TA(2008)0228RC-B6-0271/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 o situaci v Libanonu

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě, zejména na usnesení o uzavření Dohody o přidružení s Libanonskou republikou ze dne 16. ledna 2003(1), o situaci v Libanonu ze dne 10. března 2005(2), o situaci na Blízkém východě ze dne 7. září 2006(3), o Blízkém východě ze dne 12. července 2007(4) a svůj postoj k návrhu rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Libanonu ze dne 29. listopadu 2007(5),

-   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1559 (2004), č. 1636 (2005), č. 1680 (2006), č. 1701 (2006) a č. 1757 (2007),

-   s ohledem na evropsko-středomořskou dohodu o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé(6) (dále jen "dohoda o přidružení"),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/860/ES ze dne 10. prosince 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu(7),

-   s ohledem na prohlášení vysokého představitele EU Javiera Solany ze dne 16. května 2008 o situaci v Libanonu,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Blízkém východě ze dne 14. března 2008,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   krajně pobouřen nárůstem násilí v Libanonu a silně znepokojen institucionální situací, která vznikla v Libanonu po neúspěšné volbě prezidenta republiky,

B.   vzhledem k tomu, že násilné střety mezi Hizballáhem a jinými ozbrojenými skupinami v Bejrútu a jiných částech Libanonu, ke kterým došlo po rozhodnutích přijatých libanonskou vládou dne 6. května 2008, a násilí vyvolané odvoláním z funkce generála odpovědného za bezpečnost na letišti a zákazem komunikačních systémů Hizballáhu, měly za následek smrt desítek a zranění stovek občanů,

C.   vzhledem k tomu, že libanonská vláda, aby zabránila srážkám, upustila od rozhodnutí, která způsobovala násilí, a svěřila vyřešení krize libanonské armádě,

D.   vzhledem k tomu, že libanonský parlament nevykonával svoji ústavní úlohu již před listopadem 2007, kdy vypršel mandát prezidenta Libanonské republiky, a vzhledem k tomu, že instituce přestaly v zemi zcela fungovat, což vážné ovlivňuje fungování demokracie,

E.   vzhledem k tomu, že Hizballáh není pouze opoziční politickou stranou, ale je také ozbrojenou skupinou, která má pod kontrolou značnou část libanonského území, včetně území obydleného šíitskou komunitou,

F.   vzhledem k tomu, že na základě iniciativy Ligy arabských států dospěly zúčastněné strany dne 15. května 2008 k dohodě o tom, že okamžitě ukončí ozbrojené střety, znovu zahájí národní dialog založený na otázkách vlády národní jednoty a nového volebního zákona a obnoví normální život a situaci z doby před nedávnými incidenty,

G.   vzhledem k tomu, že současná patová politická situace v Libanonu paralyzuje řádné fungování této země; vzhledem k tomu, že tato politická krize představuje vážnou hrozbu pro křehkou stabilitu v Libanonu a v celém regionu; vzhledem k tomu, že stabilní, plně svrchovaný, sjednocený a demokratický Libanon má klíčový význam pro stabilitu a mírový vývoj na celém Blízkém východě,

H.   vzhledem k tomu, že Libanon je země se silnými politickými, ekonomickými a kulturními vazbami na Evropu a je důležitým partnerem Evropské unie na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že svrchovaný a demokratický Libanon může hrát rozhodující roli při rozvoji silného evropsko-středomořského partnerství,

I.   vzhledem k tomu, že článek 2 dohody o přidružení stanoví, že vztahy mezi smluvními stranami a veškerá ustanovení dohody se zakládají na dodržování demokratických hodnot a základních lidských práv, jak stanovuje Všeobecná deklarace lidských práv, kterou se řídí jejich vnitřní a mezinárodní politika a která představuje základní článek této dohody; vzhledem k tomu, že Rada přidružení může přijmout nezbytná opatření v rámci pravidelného politického dialogu stanoveného dohodou, která by podpořila spolupráci mezi Evropským parlamentem a libanonským parlamentem,

J.   vzhledem k tomu, že rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1757(2007) byl zřízen mezinárodní soudní tribunál, který bude soudit osoby zodpovědné za atentát na bývalého premiéra Rafíka Harírího a za další politické vraždy v Libanonu,

K.   vzhledem k tomu, že se Libanon stále potýká se značnými finančními a ekonomickými problémy; vzhledem k tomu, že libanonské orgány dne 4. ledna 2007 schválily rozsáhlý program sociálních a ekonomických reforem; vzhledem k tomu, že Evropská unie nabídla makrofinanční pomoc ve výši 80 milionů EUR na podporu vnitřního úsilí o poválečnou obnovu Libanonu a udržitelné oživení hospodářství, která zmírní finanční omezení vlády při provádění jejího hospodářského programu,

L.   vzhledem k tomu, že v Libanonu žije i nadále více než 300 000 palestinských uprchlíků v nuzných podmínkách; vzhledem k tomu, že v některých palestinských uprchlických táborech propuklo násilí a boje s armádou, což přispělo ke zhoršení situace v zemi,

M.   vzhledem k tomu, že stále není vyřešena otázka územní celistvosti tzv. farem Šibáa,

1.   vítá dohodu stran, uzavřenou v Dohá, o nadcházející volbě generála Sleimana prezidentem republiky, o vytvoření nové vlády národní jednoty a přijetí volebních pravidel; vyzývá strany k úplnému uplatňování této dohody; zdůrazňuje význam kladné reakce mezinárodního společenství; blahopřeje libanonským stranám k této dohodě a Kataru a Lize arabských států k úspěšnému zprostředkování;

2.   zdůrazňuje, že základem politické stability Libanonu by mělo být obnovení atmosféry důvěry mezi všemi stranami, zřeknutí se násilí a odmítnutí zásahů zvenčí;

3.   vítá pozitivní příspěvek armády a bezpečnostních služeb k ukončení nedávných střetů; vyzývá všechny zúčastněné strany k podpoře libanonské armády, aby mohla být oprávněnou zárukou fungování, bezpečnosti, právního pořádku, svrchovanosti a stability Libanonu;

4.   domnívá se tedy, že dosažení bezpečnosti země a všech Libanonců je založeno na odzbrojení všech ozbrojených skupin a zejména Hizballáhu, a také na kontrole obchodování se zbraněmi do Libanonu; považuje za zásadní, aby veškerý dovoz zbraní do Libanonu směřoval pouze do rukou oficiální libanonské armády; znovu proto vyzývá libanonskou vládu, aby ve spolupráci s prozatímními jednotkami OSN v Libanonu (UNIFIL) vykonávala plnou svrchovanost a kontrolu nad svými hranicemi a svým územím; v této souvislosti vyzývá všechny strany, aby se zřekly násilí, plně přijaly pravidla demokracie a uznaly všechny státní orgány a instituce, které byly zvoleny demokratickou cestou, bez ohledu na etnický původ a náboženskou či stranickou příslušnost;

5.   připomíná, že dohodou o přidružení je zahájen politický dialog mezi Evropským parlamentem a libanonským parlamentem na základě politické spolupráce mezi oběma institucemi;

6.   připomíná důležitou roli mise UNIFIL; domnívá se, že je vysoce důležité, aby v rámci veškeré činnosti, která spadá do pravomoci státu, libanonská vláda vykonávala plnou suverenitu a účinnou kontrolu nad hranicemi a územím Libanonu způsobem, který zaručí bezpečnost země i jejích občanů;

7.   opakuje svou výzvu všem zúčastněným stranám, aby podporovaly mezinárodní soudní tribunál v jeho snaze stíhat osoby zodpovědné za atentát na bývalého premiéra Rafika Harírího i za jiné politicky motivované vraždy v Libanonu, a důrazně žádá Sýrii, aby s ním plně spolupracovala;

8.   vyzývá libanonské orgány, aby podnikly veškeré kroky potřebné k ukončení všech podob diskriminace palestinských uprchlíků; opětovně vyzývá mezinárodní společenství, aby v zájmu nalezení trvalého řešení poskytovala více pomoci;

9.   vyzývá Sýrii, aby upustila od veškerých intervencí, které by mohly mít negativní vliv na vnitřní záležitosti Libanonu, a aby v úsilí o nalezení stability v této zemi plnila konstruktivní úlohu; vyzývá Írán a Sýrii, aby plnily konstruktivní úlohu; vyzývá zúčastněné strany, aby dodržovaly usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1559 a č. 1701, s ohledem na respektování nezávislosti, svrchovanosti, bezpečnosti a stability Libanonu, a zároveň připomíná zákaz prodeje zbraní ozbrojeným milicím;

10.   opakuje, že podporuje odhodlání Evropské unie pomoci Libanonu při restrukturalizaci jeho hospodářství; vyzývá Radu a Komisi, aby nadále podporovaly rekonstrukci a hospodářskou obnovu Libanonu a aby usilovaly o navázání užší spolupráce s občanskou společností v této zemi, čímž napomohou tamnímu procesu demokratizace;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, vládě a parlamentu Libanonu, prezidentovi a vládě Sýrie a vládě a parlamentu Íránu.

(1) OJ C 38 E, 12.2.2004, s. 307.
(2) OJ C 320 E, 15.12.2005, s. 257.
(3) OJ C 305 E, 14.12.2006, s. 236.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0350.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2007)0550.
(6) OJ L 143, 30.5.2006, s. 2.
(7) OJ L 337, 21.12.2007, s. 111.

Právní upozornění - Ochrana soukromí