Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0271/2008

Debatter :

PV 22/05/2008 - 3

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.4
CRE 22/05/2008 - 9.4

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 121kWORD 42k
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
Libanon
P6_TA(2008)0228RC-B6-0271/2008

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2008 om situationen i Libanon

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt resolutionerna av den 16 januari 2003 om ingående av associeringsavtalet med Republiken Libanon(1), den 10 mars 2005 om situationen i Libanon(2), den 7 september 2006 om situationen i Mellanöstern(3), och den 12 juli 2007 om Mellanöstern(4) samt sin ståndpunkt av den 29 november 2007 om förslaget till rådets beslut om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon(5),

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1559 (2004), 1636 (2005), 1680 (2006), 1701 (2006) och 1757 (2007),

–   med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan(6) (nedan kallat associeringsavtalet),

–   med beaktande av rådets beslut 2007/860/EG av den 10 december 2007 om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon(7),

–   med beaktande av uttalandet av den 16 maj 2008 från EU:s höge representant, Javier Solana, om situationen i Libanon,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande på Europeiska unionens vägnar av den 14 mars 2008 om Mellanöstern,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det upptrappade våldet i Libanon är mycket oroväckande liksom den institutionella situationen i landet efter det misslyckade presidentvalet.

B.  Dussintals personer dödades och hundratals skadades under de senaste våldsamma sammandrabbningarna mellan Hizbollah och andra militära styrkor i Beirut och andra delar av Libanon efter den libanesiska regeringens beslut av den 6 maj 2008 och de våldsamheter som uppstått till följd av avskedandet av den general som ansvarade för flygplatssäkerheten och införandet av förbudet mot Hizbollahs kommunikationssystem.

C.  För att försöka få slut på sammanstötningarna har den libanesiska regeringen tagit tillbaka de beslut som lett till våldsamheter. Dessutom har man gett den libanesiska armén i uppdrag att lösa krisen.

D.  Det libanesiska parlamentet utövade inte sin konstitutionella roll ens före november 2007 då den libanesiske presidentens mandat löpte ut. Institutionellt sett är landet helt blockerat, vilket allvarligt undergräver demokratins funktion.

E.  Hizbollah är inte bara ett politiskt oppositionsparti utan även en väpnad gruppering som kontrollerar en stor del av det libanesiska territoriet, inbegripet den del som befolkas av shiiterna.

F.  På grundval av ett initiativ från Arabförbundet uppnådde de berörda parterna ett avtal den 15 maj 2008 om att omedelbart stoppa de väpnade sammandrabbningarna, återuppta den nationella dialogen med fokus på den nationella enhetsregeringens frågor och den nya vallagen, samt återgå till normala förhållanden och den rådande situationen före de senaste incidenterna.

G.  Det nuvarande politiska dödläget i Libanon lamslår landets möjligheter att fungera korrekt. Den politiska krisen är ett stort hot mot den sköra stabiliteten i Libanon och i hela regionen. Ett stabilt och fullständigt självständigt, enat och demokratiskt Libanon är av avgörande betydelse för stabilitet och fredlig utveckling i hela Mellanöstern.

H.  Libanon är ett land med starka politiska, ekonomiska och kulturella band till Europa, och en viktig partner för EU i Mellanöstern. Ett självständigt och demokratiskt Libanon kan spela en avgörande roll för att utveckla ett kraftfullt partnerskap mellan EU och Medelhavsområdet.

I.  Enligt artikel 2 i associeringsavtalet ska förbindelserna mellan parterna och samtliga bestämmelser i det avtalet grundas på respekten för de demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter som fastställs i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, som är en ledstjärna för parternas inrikes- och utrikespolitik och en väsentlig del av avtalet. Associeringsrådet har befogenhet att, inom ramen för den reguljära politiska dialog som föreskrivs i avtalet, vidta nödvändiga åtgärder för att främja samarbete mellan Europaparlamentet och det libanesiska parlamentet.

J.  Genom FN:s säkerhetsråds resolution 1757 (2007) inrättades en internationell domstol för att pröva åtal mot dem som ligger bakom mordet på den före detta libanesiske premiärministern Rafik Hariri och andra politiska mord i Libanon.

K.  Libanon har fortfarande betydande finansiella och ekonomiska utmaningar. Den 4 januari 2007 antog de libanesiska myndigheterna ett omfattande program med sociala och ekonomiska reformer. Europeiska unionen har erbjudit makroekonomiskt stöd på upp till 80 000 000 EUR för att stödja Libanons egna satsningar på att bygga upp landet efter kriget och uppnå en hållbar ekonomisk återhämtning, och på så sätt lindra de ekonomiska svårigheterna i samband med genomförandet av regeringens ekonomiska program.

L.  Fler än 300 000 palestinska flyktingar lever fortfarande under svåra förhållanden i Libanon. De våldsutbrott och strider med armén som förekommit i vissa palestinska flyktingläger har gjort situationen i landet mer spänd.

M.  Shebaa-jordbrukens territoriella integritet är fortfarande en olöst fråga.

1.  Europaparlamentet välkomnar det avtal som slutits i Doha när det gäller valet under de närmaste dagarna av general Michel Sleiman till president i Libanon, inrättandet av en ny nationell samlingsregering och antagandet av vallagen. Parlamentet uppmanar parterna till avtalet att fullt ut genomföra detta avtal. Parlamentet betonar betydelsen av den positiva reaktionen från det internationella samfundet. Parlamentet lyckönskar de libanesiska partierna till detta avtal, liksom Staten Qatar och Arabförbundet till den framgångsrika medlingen.

2.  Europaparlamentet betonar att Libanons stabilitet, självständighet, oberoende, enhet och territoriella integritet är mycket viktig. Parlamentet framhåller att politisk stabilitet i Libanon bör bygga på ett återuppbyggt förtroende mellan alla parter, ett avståndstagande från våld och avvisande av inflytande utifrån.

3.  Europaparlamentet välkomnar arméns och säkerhetstjänsternas positiva bidrag till att få de senaste händelserna att upphöra. Alla de närvarande parterna uppmanas att stödja den libanesiska armén så att den fullt ut kan garantera Libanons funktion, säkerhet, ordning, självständighet och stabilitet.

4.  Europaparlamentet anser därför att en förutsättning för landets och alla libanesers säkerhet är att man avväpnar alla de väpnade grupperna, särskilt Hizbollah, och att man kontrollerar vapensmugglingen till Libanon. Det är mycket viktigt att all vapenimport till Libanon endast går till den officiella libanesiska armén. Parlamentet uppmanar på nytt den libanesiska regeringen att i samarbete med FN:s interimsstyrka i Libanon (UNIFIL) utöva full självständighet och fungerande kontroll över landets gränser och territorium i detta hänseende. Parlamentet uppmanar i detta avseende alla parter att avstå från våld, helt och fullt acceptera demokratiska normer och erkänna alla statliga myndigheter samt demokratiskt valda institutioner oavsett etnisk, religiös eller partipolitisk tillhörighet och ursprung.

5.  Europaparlamentet erinrar om att det enligt associeringsavtalet ska finnas en politisk dialog mellan Europaparlamentet och det libanesiska parlamentet utifrån ett politiskt samarbete mellan de båda institutionerna.

6.  Europaparlamentet understryker på nytt UNIFIL:s viktiga roll. Parlamentet ser det som avgörande att den libanesiska regeringen utövar full självständighet och effektiv kontroll över gränserna och det libanesiska territoriet i alla verksamheter som omfattas av statens jurisdiktionsområde på ett sätt som garanterar säkerheten för staten och dess medborgare.

7.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla berörda parter om att stödja den internationella domstolens arbete för att pröva åtal mot dem som står bakom mordet på Libanons före detta premiärminister Rafik Hariri och andra politiska mord i Libanon, och uppmanar med kraft Syrien att samarbeta fullt ut med domstolen.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de libanesiska myndigheterna att göra allt för att få slut på diskrimineringen av palestinska flyktingar, och upprepar sin uppmaning till det internationella samfundet att öka sitt stöd så att en varaktig lösning kan nås.

9.  Europaparlamentet uppmanar Syrien att avstå från alla former av inblandning som kan påverka Libanons inrikespolitiska situation negativt och att spela en konstruktiv roll när det gäller att nå stabilitet i landet. Parlamentet uppmanar Iran och Syrien att spela en konstruktiv roll och alla berörda parter uppmanas att följa FN:s säkerhetsråds resolutioner 1559 (2004) och 1701 (2006) när det gäller att respektera Libanons oberoende, självständighet, säkerhet och stabilitet. Parlamentet erinrar också om förbudet mot att sälja vapen till väpnade miliser.

10.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Europeiska unionen insatser för att bistå Libanon i landets ekonomiska omstrukturering. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta sina insatser till stöd för återuppbyggnaden och den ekonomiska återhämtningen i Libanon, och inrätta ett närmare samarbete med civilsamhället i landet för att ytterligare främja Libanons demokratisering.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare, kvartettens sändebud i Mellanöstern, talmannen i den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, Libanons regering och parlament, Syriens president och regering samt Irans regering och parlament.

(1) EUT C 38 E, 12.2.2004, s. 307.
(2) EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 257.
(3) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 236.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0350.
(5) Antagna texter, P6_TA(2007)0550.
(6) EUT L 143, 30.5.2006, s. 2.
(7) EUT L 337, 21.12.2007, s. 111.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy