Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0219/2008

Arutelud :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Hääletused :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 38k
Neljapäev, 22. mai 2008 - Strasbourg
Uraani sisaldavate relvade keelustamise rahvusvaheline leping
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

Euroopa Parlamendi 22. mai 2008. aasta resolutsioon (vaesestatud) uraani sisaldavate relvade ja nende mõju kohta inimeste tervisele ning keskkonnale – nende relvade kasutamise ülemaailmse keelustamise suunas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone tavarelvades uraani (sealhulgas vaesestatud uraani) kasutamise kahjuliku mõju kohta;

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri poolt sõdades ja relvastatud konfliktides keskkonna ohustamise vältimise rahvusvahelise päeva puhul peetud kõnet (6. november 2002);

–   võttes arvesse ÜRO peaassamblees 5. detsembril 2007. aastal vastu võetud resolutsiooni A/RES/62/30, milles rõhutati vaesestatud uraani sisaldavate relvade kasutamisest tervisele põhjustatud tõsiseid ohte;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et (vaesestatud) uraani on kaasaegses sõjapidamises laialdaselt kasutatud nii laskemoonana maa- ja linnakeskkonnas tugevdatud sihtmärkide hävitamiseks kui ka tugevdatud soomusena raketi- või suurtükirünnakute tõrjumiseks;

B.   arvestades, et alates selle kasutamisest liitlaste poolt esimeses Iraagi vastases sõjas on tuntud tõsist muret radioaktiivse ja keemilise saaste pärast, mida tekitavad nende relvadega tugevate sihtmärkide tabamisel tekkivad väikesed uraaniosakesed; arvestades, et samuti on väljendatud muret sihtmärke mittetabavate laengute põhjustatud pinnase ja põhjavee saastumise pärast ning nende mõju pärast tsiviilelanikele;

C.   arvestades, et hoolimata asjaolust, et teadusuuringutega ei ole seni suudetud leida põhjapanevaid tõendeid nende relvade kahjulikkuse kohta, on arvukalt tunnistusi nende kahjuliku ning sageli surmava mõju kohta nii sõjaväelastele kui ka tsiviilisikutele;

D.   arvestades, et viimastel aastatel on olnud suur edasiminek vaesestatud uraani poolt keskkonnale ja tervisele põhjustatud ohtude mõistmises ning on viimane aeg, et seda kajastaksid rahvusvahelised sõjandusstandardid vastavalt toimunud muutustele;

E.   arvestades, et vaesestatud uraani kasutamine sõjapidamises on vastuolus rahvusvahelise, humanitaar- ja keskkonnaõiguse kirjapandud või taval põhinevate peamiste eeskirjade ja põhimõtetega;

1.   nõuab, et liikmesriigid järgiksid eespool nimetatud ÜRO resolutsiooni punkti 1 ning esitaksid aruande oma arvamusega vaesestatud uraani sisaldava relvastuse ja laskemoona kasutamise mõjude kohta;

2.   soovitab, et ELi kõrge esindaja lisaks Euroopa julgeolekustrateegia tulevasse muudetud versiooni vajaduse kaaluda tõsiselt juhitamatu laskemoona, samuti kassettpommide, miinide ja muu valimatu mõjuga relvastuse, nagu vaesestatud uraani sisaldavad relvad, tulevast kasulikkust;

3.   soovib, et nõukogu ja komisjon teostaksid teadusuuringuid vaesestatud uraani kasutamise kohta kõikides piirkondades, kus Euroopa ja rahvusvahelised relvajõud ning tsiviilpersonal viibinud on;

4.   nõuab, et liikmesriigid ei kasutaks tulevaste operatsioonide raames vaesestatud uraani sisaldavaid relvi Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioonides ning ei kasutaks sõjaväelasi ega tsiviilpersonali piirkondades, kus ei saa tagada, et vaesestatud uraani ei ole kasutatud või ei hakata kasutama;

5.   nõuab, et liikmesriigid, nõukogu ja komisjon esitaksid oma missioonidel viibivatele sõjaväelastele ja tsiviilpersonalile ning samuti organisatsioonidele, mille alluvuses nad tegutsevad, täieliku teabe võimaluse kohta, et vaesestatud uraani on kasutatud või võidakse kasutada nende tegevuspiirkonnas, ning et nad võtaksid piisavad kaitsemeetmed;

6.   kutsub liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles käivitama vaesestatud uraaniga saastatud piirkondade (sealhulgas katsetuste läbiviimise alade) keskkonnaalaseid uuringuid ning pakkuma täielikku toetust, sealhulgas rahalist toetust, projektidele, millega saaks abistada ohvreid ja nende sugulasi ning samuti saastatud piirkondade puhastamise operatsioonideks, kui leiab kinnitust inimeste tervisele ja keskkonnale avalduv negatiivne mõju;

7.   kordab tungivalt oma üleskutset kõikidele ELi ja NATO liikmesriikidele kehtestada moratoorium vaesestatud uraani sisaldavate relvade kasutamisele ning suurendada oluliselt jõupingutusi ülemaailmse keelu kehtestamiseks ning süstemaatiliselt peatada seda tüüpi relvade tootmine ja hanked;

8.   kutsub liikmesriike ja nõukogu üles võtma ÜRO või nn vabatahtliku koalitsiooni kaudu juhtpositsiooni rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, millega kehtestataks keeld uraani sisaldavate relvade väljatöötamisele, tootmisele, varude soetamisele, võõrandamisele, katsetamisele ja kasutamisele ning kohustus olemasolevate varude hävitamiseks, kui teadusuuringute tulemusena leitakse veenvaid tõendeid taoliste relvade põhjustatud kahjust;

9.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, NATOle ja NATO parlamentaarsele assambleele, ÜROle ja ÜRO keskkonnaprogrammile, Euroopa Sõjaväelaste Ühingute Organisatsioonile (EUROMIL), Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele ja Maailma Terviseorganisatsioonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika