Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0219/2008

Keskustelut :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 37k
Torstai 22. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. toukokuuta 2008 (köyhdytettyä) uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – tavoitteena mainittujen aseiden maailmanlaajuinen käyttökielto

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa uraanin käytöstä (köyhdytetty uraani mukaan luettuna) tavanomaisissa aseissa,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 6. marraskuuta 2002 sodassa ja aseellisissa konflikteissa tapahtuvan ympäristön hyväksikäytön ehkäisemistä koskevan kansainvälisen teemapäivän yhteydessä pitämän puheen,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 5. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman A/RES/62/30, jossa korostettiin köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden käyttöön liittyviä vakavia terveysuhkia,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että (köyhdytettyä) uraania on käytetty laajalti nykyaikaisessa sodankäynnissä sekä panssaroituihin kohteisiin ammuttavissa ammuksissa maaseutu- ja kaupunkiympäristössä että erityisen lujana ohjus- ja tykistöiskuilta suojaavana panssarina,

B.   ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun liittoutuneet käyttivät uraania ensimmäisessä Irakin vastaisessa sodassa, on esiintynyt suurta huolta hienojen uraanihiukkasten, joita syntyy näiden aseiden osuessa koviin maaleihin, säteilyvaikutusten ja kemiallisten vaikutusten myrkyllisyydestä; panee merkille myös huolen maaperän ja pohjavesien saastumisesta, jonka ohiammutut ammukset aiheuttavat, sekä niiden vaikutukset siviiliväestöön,

C.   ottaa huomioon, että vaikka tieteellisen tutkimuksen avulla ei olekaan toistaiseksi saatu selviä todisteita haitoista, on olemassa lukuisia todisteita kyseisistä sekä sotilaille että siviileille aiheutuneista haitallisista ja usein kuolettavista vaikutuksista,

D.   toteaa, että muutaman viime vuoden aikana on opittu todella tajuamaan köyhdytetyn uraanin aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä ja että on korkea aika saattaa kansainväliset sotilaalliset normit vastaamaan tutkimustulosten kehittymistä,

E.   katsoo, että köyhdytetyn uraanin käyttö sodassa on ristiriidassa kirjoitetun ja vakiintuneen kansainvälisen oikeuden, humanitaarisen oikeuden ja ympäristöoikeuden perussääntöjen ja -periaatteiden kanssa,

1.   kehottaa jäsenvaltioita pitämään kiinni edellä mainitun YK:n päätöslauselman 1 kohdasta ja laatimaan raportin, joka sisältää niiden kannat köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten käytön vaikutuksiin;

2.   suosittelee, että EU:n korkea edustaja sisällyttää Euroopan turvallisuusstrategian tulevaan tarkistettuun versioon tarpeen harkita vakavasti ohjaamattomien ammusten sekä rypälepommien, miinojen ja muiden vaikutuksiltaan valikoimattomien aseiden, kuten köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten, tulevaa käyttöä ;

3.   pyytää neuvostoa ja komissiota teettämään tieteellisiä tutkimuksia köyhdytetyn uraanin käytöstä kaikilla niillä alueilla, jonne on lähetetty eurooppalaista ja kansainvälistä sotilas- ja siviilihenkilöstöä;

4.   kehottaa jäsenvaltioita olemaan tulevaisuudessa käyttämättä köyhdytettyä uraania sisältäviä aseita Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa toteutettavissa operaatioissa sekä välttämään sotilas- ja siviilihenkilöstön sijoittamista alueille, joilla ei voida taata, ettei niillä ole käytetty eikä vastaisuudessakaan käytetä köyhdytettyä uraania;

5.   kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota antamaan tehtäviin osallistuvalle sotilas- ja siviilihenkilöstölleen sekä heidän ammatillisille järjestöilleen kattavat tiedot sen todennäköisyydestä, että köyhdytettyä uraania on käytetty tai saatetaan käyttää tämän henkilöstön toiminta-alueella, sekä toteuttamaan riittävät suojatoimenpiteet;

6.   kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota laatimaan tarkat ympäristöselvitykset köyhdytetyn uraanin saastuttamista alueista (koealueet mukaan lukien) sekä tukemaan täysipainoisesti – myös taloudellisesti – uhrien ja heidän perheenjäsentensä avustamiseen tarkoitettuja hankkeita sekä saastuneiden alueiden puhdistustoimia siinä tapauksessa, että kielteinen vaikutus ihmisen terveyteen ja ympäristöön voidaan vahvistaa;

7.   vaatii jälleen kerran kaikkia EU:n jäsenvaltiota ja Nato-maita määräämään köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden käyttöä koskevasta väliaikaisesta kiellosta, tehostamaan pyrkimyksiään saada aikaan maailmanlaajuinen käyttökielto sekä lopettamaan täydellisesti niiden valmistuksen ja hankkimisen;

8.   kehottaa jäsenvaltioita ja neuvostoa ottamaan vetovastuun – YK:n kautta tai "halukkaiden valtioiden liittoutuman" kautta – sellaisen kansainvälisen sopimuksen valmistelemiseksi, jolla kielletään uraaniaseiden kehittäminen, valmistaminen, varastointi, siirtäminen, testaaminen ja käyttö ja jonka nojalla olemassa olevat uraaniasevarastot hävitetään tai käytetään kierrätykseen siinä tapauksessa, että tällaisten aseiden haitallisuudesta saadaan tieteellistä näyttöä;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Natolle ja Naton parlamentaariselle yleiskokoukselle, YK:lle ja Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, Euromil-järjestölle (European Organisation of Military Associations), Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle sekä Maailman terveysjärjestölle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö