Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0219/2008

Debatter :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 197kWORD 33k
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
Globalt förbud mot vapen med uran
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2008 om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön – mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om de skadliga effekterna av användningen av uran (även utarmat uran) i konventionella vapen,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterares tal i samband med den internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter (den 6 november 2002),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution A/RES/62/30, antagen den 5 december 2007 om allvarliga hälsorisker i samband med användningen av vapen med utarmat uran,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.   (Utarmat) uran har använts i stor omfattning i modern krigföring, både som ammunition mot hårda mål i landsbygds- och tätortsmiljöer, och som förstärkt pansarskydd mot missil- och artilleriattacker.

B.  Ända sedan sådana vapen användes av de allierade styrkorna i det första kriget mot Irak har allvarlig oro uttryckts över den radiologiska och kemiska toxiciteten hos de fina uranpartiklar som bildas när sådana vapen träffar hårda mål. Oro har också uttryckts över föroreningen av mark och grundvatten av använd ammunition som missat sina mål och konsekvenserna för civilbefolkningen.

C.  Trots att vetenskaplig forskning hittills inte har kunnat finna avgörande bevis för skadeverkningar finns det åtskilliga vittnesmål om de skadliga och ofta dödliga effekterna för både militär personal och civila.

D.  De senaste åren har stora framsteg gjorts när det gäller förståelsen av de miljö- och hälsorisker som utarmat uran utgör, och det är hög tid att detta återspeglas i utvecklingen av internationella militära standarder.

E.  Användningen av utarmat uran i krigföring strider mot de grundläggande reglerna och principerna som återfinns både i skriven lag och enligt sedvanerätt i internationell och humanitär rätt samt på miljörättens område.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ansluta sig till punkt 1 i FN:s ovannämnda resolution, och lägga fram en rapport om sina åsikter om effekterna av användningen av vapen och ammunition som innehåller utarmat uran.

2.  Europaparlamentet rekommenderar att EU:s höge representant i den kommande revideringen av den europeiska säkerhetsstrategin tar med behovet att allvarligt överväga den framtida nyttan av ostyrd ammunition och klusterbomber, minor och andra vapen som har en slumpartad verkan, såsom vapen med utarmat uran.

3.  Europaparlamentet begär att rådet och kommissionen genomför vetenskapliga studier om användningen av utarmat uran i alla områden där europeisk och internationell militär och civil personal har varit utstationerad.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att inte i några insatser inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken använda vapen med utarmat uran i, och att inte sätta in militär och civil personal i områden där inga garantier kan ges för att utarmat uran inte har använts eller inte kommer att användas.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna, rådet och kommissionen att lämna fullständig information till sin militära och civila personal på uppdrag, samt till deras yrkesorganisationer, om sannolikheten att utarmat uran har använts eller kan komma att användas i deras insatsområde, och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att genomföra en miljöundersökning av områden som förorenats med utarmat uran (även testområden) och ge fullständigt stöd – även ekonomiskt stöd - till projekt för att hjälpa offer och deras anhöriga och till saneringsinsatser i de berörda områdena, om negativa effekter för människors hälsa och miljön skulle bekräftas.

7.  Europaparlamentet upprepar bestämt sin uppmaning till alla EU:s medlemsstater och Nato-länder att införa ett moratorium för användningen av vapen med utarmat uran och fördubbla sina strävanden mot ett globalt förbud, och att systematiskt stoppa produktionen och anskaffningen av denna typ av vapen.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och rådet att ta initiativ till utarbetandet av ett internationellt avtal – genom FN eller genom en så kallad koalition av villiga – för att införa ett förbud mot utveckling, tillverkning, lagring, överföring, testning och användning av uranvapen, och förstörelse eller återvinning av befintliga lager, om det framkommer entydiga vetenskapliga bevis för att sådana vapen orsakat skada.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Nato och Natos parlamentariska församling, FN och FN:s miljöprogram, Europeiska organisationen för militär personal i Europa, Internationella rödakorskommittén och Världshälsoorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy