Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2577(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0237/2008

Esitatud tekstid :

B6-0237/2008

Arutelud :

PV 21/05/2008 - 17
CRE 21/05/2008 - 17

Hääletused :

PV 22/05/2008 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0234

Vastuvõetud tekstid
PDF 132kWORD 67k
Neljapäev, 22. mai 2008 - Strasbourg
REACH (katsemeetodite määruse projekt)
P6_TA(2008)0234B6-0237/2008

Euroopa Parlamendi 22. mai 2008. aasta resolutsioon komisjoni määruse projekti kohta, millega kehtestatakse katsemeetodid tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet(1), ning eriti selle artiklit 13;

–   võttes arvesse komisjoni määruse projekti, millega kehtestatakse katsemeetodid tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (CMT(2007)1792/7) (edaspidi komisjoni määruse projekt);

–   võttes arvesse REACH määruse artiklis 133 osutatud parlamendikomisjoni arvamust;

–   võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,(2) artikli 5a lõike 3 punkti b;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel esitatud suuliselt vastatavat küsimust B6-0158/2008;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et komisjoni määruse projekti eesmärgiks on:

   - praegu nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta(3) V lisas sisalduvate katsemeetodite üleviimine uude komisjoni määrusesse; ja
   - uude määrusesse uute või läbivaadatud katsemeetodite lisamine, mida direktiivi 67/548/EMÜ V lisas praegu ei ole, kuid mis 30. tehnika arenguga kohandumise ühe osana taheti sinna lisada, 1. juuniks 2008;

B.   arvestades, et komisjoni määruse projekt omab erilist tähtsust ka muid valdkondi, näiteks kosmeetikatooteid(4) ja pestitsiide(5) reguleerivate õigusaktide seisukohalt, kuna neis aktides viidatakse kemikaale käsitlevates õigusaktides märgitud katsemeetoditele;

C.   arvestades, et 2005. aastal liikmesriikides katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatud katseloomade arv oli ligikaudu 12 miljonit(6), ja et olulist osa neist loomadest kasutatakse õigusaktide väljatöötamiseks tehtavatel katsetel;

D.   arvestades, et Amsterdami lepingule lisatud protokollis loomade kaitse ja heaolu kohta nõutakse, et ühenduse põllumajandus-, transpordi-, siseturu- ja teaduspoliitika kavandamisel ning rakendamisel pööraksid ühendus ja liikmesriigid täielikult tähelepanu loomade heaolu nõuetele, respekteerides samal ajal liikmesriikide õigus- või haldusnorme ja tavasid, mis käsitlevad eelkõige riitusi, kultuuritraditsioone ja piirkondlikku pärandit;

E.   arvestades, et REACHi määruses sätestatakse, et loomkatsete vältimiseks tohib nimetatud määruse kohaldamisel teha katseid selgroogsete loomadega ainult viimase abinõuna ning et eriti selles, mis puudutab ainete mürgisust inimeste jaoks, tuleb, kui vähegi võimalik, teavet koguda ilma selgroogsetega tehtavate loomkatseteta, kasutades alternatiivseid, näiteks in vitro meetodeid, kvalitatiivseid või kvantitatiivseid struktuuraktiivsuse mudeleid või siis teavet struktuurilt samalaadsete ainete kohta (rühmitamine või analoogmeetod (read-across));

F.   arvestades, et nõukogu 24. novembri 1986. aasta direktiivis 86/609/EMÜ katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta(7) sätestatakse, et loomadega ei tehtaks katseid, kui vajaliku tulemuse saamiseks on mõistlikult ja praktiliselt kättesaadav mõni muu teaduslikus mõttes rahuldav meetod, mis ei eelda loomade kasutamist, ning et katsete vahel valikut tehes valitaks need, kus vajatakse kõige vähem loomi ja milles kasutatakse neurofüsioloogiliselt kõige madalama tundlikkusega loomi, mis põhjustavad kõige vähem valu, kannatusi, stressi või püsivaid kahjustusi ning annavad kõige tõenäolisemalt rahuldavaid tulemusi;

G.   arvestades, et Euroopa Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Keskus (ECVAM) on aastatel 2006 ja 2007 valideerinud mitmeid alternatiivseid meetodeid(8), mida aga komisjoni määruse projektis ei leidu;

H.   arvestades, et komisjoni määruse projekt sisaldab üht loomkatsemeetodit, mis osutub mõttetuks, kuna samas määruse projektis leidub ka sama tulemuseni viiv alternatiivne meetod;

I.   arvestades, et komisjon põhjendab valideeritud alternatiivsete katsemeetodite väljajätmist väitega, et neid ei ole veel õigusloome otstarbel kasutamiseks heaks kiidetud;

J.   arvestades, et õigusliku heakskiitmise jättis komisjon kolme katse puhul viiest OECD hooleks;

K.   arvestades, et OECD katsesuuniste koostamine ja avaldamine võtab üldjuhul vähemalt kolm aastat, kuna asjaomased institutsioonilised asutused tulevad kokku vaid kord aastas, ning et kõik OECD liikmesriigid ei rakenda neid suuniseid alati ühtemoodi;

L.   arvestades komisjoni selgitust, et ta püüab alati kõigepealt menetleda OECD raames; arvestades, et see on vastuolus ELi õigusaktide ja kosmeetikatoodete direktiiviga 76/768/EMÜ, mis seab esikohale ELi-sisese menetluse;

M.   arvestades, et katsete õiguslikuks heakskiitmiseks OECD menetluse eelistamine tähendab parimal juhul pikaajalisi viivitusi, ja võib koguni takistada alternatiivse meetodi kasutuselevõtmist;

N.   arvestades, et ilmselt puuduvad piisavad eeskirjad õigusliku sobivuse tõhusaks eelanalüüsimiseks enne seda, kui ECVAM hakkab tegelema alternatiivse katsemeetodi teadusliku valideerimisega;

O.   arvestades, et valideerimise ja õigusliku heakskiitmise aluskontseptsioone ei kasutata siseriiklikul, ühenduse ja rahvusvahelisel tasandil ühtemoodi ning et ELi õigusaktides ei anta mingisugust valideerimise (või valideerimiskriteeriumide) või õigusliku heakskiitmise määratlust(9);

P.   arvestades, et komisjoni teatises SEK(1991)1794 antakse ECVAMile vaid suhteliselt nõrk volitus alternatiivsete meetodite valideerimiseks, olgugi et ECVAMi viimaste aastate väljund on väärtuslik ja kõrgelt hinnatud;

Q.   arvestades, et valideerimisega tegelevad ka muud siseriiklikud ja rahvusvahelised asutused ning et seepärast tuleks iga valdkonna või eesmärgi juures hinnata ja välja selgitada ametliku valideerimise vajalikkus ning sobiv valideerimise või hindamise liik(10);

R.   arvestades, et Euroopa Kemikaalide Büroo näib kasutavat sobimatut sisemise õigusliku heakskiitmise menetlust, mis viiakse läbi pärast katsemeetodi valideerimist ECVAMi poolt ja enne, kui käivitatakse menetlus selle võimalikuks lisamiseks õigusaktidesse;

S.   arvestades, et tingimused, mille alusel selle menetluse raames potentsiaalselt kaugeleulatuva mõjuga otsuseid langetatakse (näiteks ECVAMi teostatud teadusliku valideerimise kahtluse alla seadmine või valideerimise ja õigusliku heakskiitmise üleviimine OECD tasandile), tuleks vastu võtta poliitilisel tasandil, eraldi iga juhtumi kohta ning läbipaistval ja vastutustundlikul viisil;

T.   arvestades, et on vastuvõetamatu, et uusi, ECVAMi valideeritud alternatiivseid meetodeid ei ole veel võimalik komisjoni määruse projekti lisada viivituste tõttu, mida põhjustavad valideeritud, loomkatsetele alternatiivsete katsemeetodite õigusliku heakskiitmise läbipaistmatud, aeglased, kohmakad ja mõnel puhul sobimatud menetlused;

U.   arvestades, et kemikaale käsitlevate õigusaktide valdkonnas väljaselgitatud probleemidel, mis seonduvad alternatiivsete katsemeetodite valideerimise ja õigusliku heakskiitmisega, võib olla veelgi laialdasem mõju, kui võtta arvesse muid tööstusharusid,

1.   loobub vastuseisust komisjoni määruse projekti vastuvõtmisele, võttes arvesse komisjoni poolt 5. mai 2008. aasta kirjas võetud ametlikku kohustust teha järgmisi ümberkorraldusi komisjoni sisemenetluste sujuvamaks muutmiseks ja kiirendamiseks seoses uute alternatiivsete katsemeetodite valideerimise ja õigusliku heakskiitmisega:

   - komisjon hakkab kõikidel juhtudel rakendama "õigusliku sobivuse tõhusat eelanalüüsi" tagamaks, et järgnev teaduslik valideerimine keskenduks katsemeetoditele, mida nendes peituva potentsiaali tõttu peetakse kõige paremini sobivaks selgelt määratletud õigusloome otstarbel kasutamiseks;
   - komisjon vähendab sammude arvu ning kehtestab uued ja konkreetsed tähtajad, et muuta käesoleva protsessi kulg sujuvamaks ja seda kiirendada, nii palju kui see puudutab nõuandekomiteede rolli ja liikmesriikidega konsulteerimist;
   - kõik olulised menetlust käsitlevad otsused, mida peavad tegema komisjoni teenistused, võetakse vastu peadirektori tasandil;
   - käimasolev Teadusuuringute Ühiskeskuse rahvatervise ja tarbijakaitse instituudi ümberstruktureerimine kujutab endast olulist panust alternatiivsete meetodite, sh nende valideerimine, edendamiseks tehtavate jätkuvate jõupingutuste kiirendamiseks, mida teostab ECVAM. See hõlmab ka ECVAMi töö tõhustamist teiste Teadusuuringute Ühiskeskuse rahvatervise ja tarbijakaitse instituudi meeskondade toetuse kaudu. Teadusuuringute Ühiskeskuse rahvatervise ja tarbijakaitse instituut arendab hetkel välja ka integreeritud katsestrateegiat, mis mõjutab mitmete üksteist täiendavate tegevuste sünergiaid instituudis ning võimaldab tervikulikumat ja tõhusamat lähenemist riskianalüüsi küsimusele, mis on reguleerimisprotsessi jaoks keskse tähtsusega, kuna see aitab vältida asjatuid viivitusi dokumentide instituudisisesel edastamisel. Katseid teostava integreeritud katsemeeskonna suurus ulatub 2009. aastal ligikaudu 85 liikmeni (k.a praegused ECVAMi 62 töötajat). Osana oma panusest protsessi käigu alates teaduslikust valideerimisest kuni õigusliku heakskiitmiseni sujuvamaks muutmisse tagab Teadusuuringute Ühiskeskuse rahvatervise ja tarbijakaitse instituut õigusliku heakskiitmise protsessi tiheda ja pideva kontrollimise nii komisjoni kui ka OECD tasandil;
   - muudetud protsess on läbipaistvam. Uute katsemeetodite õigusliku heakskiitmise menetlused avalikustatakse komisjoni koduleheküljel pärast seda, kui käimasolev läbivaatamine on ametlikult läbi viidud. Teave esitatud alternatiivsete meetodite hetkeolukorra kohta avalikustatakse spetsiaalsel veebisaidil, mille koostab Teadusuuringute Ühiskeskus ning mille põhjal on huvitatud pooltel võimalik menetluse seisu jälgida. Seda teavet ajakohastatakse korrapäraselt. Seda tehakse alates hetkest, mil mistahes esitatud uus alternatiivne meetod läbib õigusliku sobivuse eelanalüüsi. Veebisaidil tuuakse ära ka viited otsustele teatud katsemeetodite mittekasutamise kohta ja samuti põhjused, miks niisugused otsused vastu võeti;
   - komisjon tagab, et sidusrühmad saaksid vaatlejatena osaleda pädevate ametiasutuste koosolekutel ja Euroopa Kemikaalide Agentuuri komisjonide (tööstuslike kemikaalide puhul) töös, kui kõne all on loomi mittehõlmavate katsete valideerimist käsitlevad küsimused;
   - vastavalt REACH-määruse artikli 13 lõikele 2 hoolitseb komisjon läbipaistvama menetluse eest, mis näeb ette konsulteerimise sidusrühmadega enne mistahes katsemeetodite määruse tehnika arenguga kohandamiseks esitatud ettepaneku käsitlemist;
   - komisjon teeb kättesaadavaks olemasolevad ressursid tagamaks, et kõnealuste menetlustega kaasneksid positiivsed muutused, paludes selleks eelkõige esitada taotlusi asjakohaste kogemustega kvalifitseeritud töötajatel nende lähetamiseks OECD katsesuuniste väljatöötamise programmi töös osalemiseks lähemas tulevikus. Komisjon uurib OECD katsesuuniste koostamise programmi sekretariaadile rahalise toetuse andmise võimalusi, keskendudes seejuures eriti alternatiivsete katsemeetodite õigusliku heakskiitmise valdkonnale;
   - komisjon vaatleb OECD-protsessi täpselt igal üksikjuhul, et teha kindlaks, et selles suunas liikumine ei too endaga kaasa asjatuid viivitusi. See hõlmab iga alternatiivse meetodi puhul saavutatud edusammude süstemaatilisi ja korrapäraseid hindamisi. Põhjendamatute viivituste korral seoses teatud kindla meetodiga algatab komisjon kõnealuse meetodi suhtes ELi menetluse õiguslikuks heakskiitmiseks;

2.   eeldab, et sisemenetluste sujuvamaks muutmine ja kiirendamine laiendab eranditult kogu protsessi kohta alates valideerimisest ja lõpetades õigusliku heakskiitmisega;

3.   palub komisjonil tagada sidusrühmade täielik osalus kogu protsessis alates valideerimisest kuni õigusliku heakskiitmiseni;

4.   palub komisjonil esitada 2008. aasta lõpuks esimene ettepanek kõneluse määruse kohandamiseks tehnika arenguga, mis kujutaks endast ühtlasi lõikes 1 osutatud kohustuste täitmise lakmustesti;

5.   palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile nende kohutuste täitmise kohta 2008. aasta lõpuks aruanne;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Parandatud versioon ELT L 136, 29.5.2007, lk 3. Määrust on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1354/2007 (ELT L 304, 22.11.2007, lk 1).
(2) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
(3) EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/121/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 851-857).
(4) Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/42/EÜ (ELT L 93, 4.4.2008, lk 13).
(5) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ, mis käsitleb taimekaitsevahendite turuleviimist (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/45/EÜ (ELT L 94, 5.4.2008, lk 21).
(6) Komisjoni viies aruanne Euroopa Liidu liikmesriikides katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatud loomi käsitleva statistika kohta (KOM(2007)0675).
(7) ELT L 358, 18.12.1986, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/65/EÜ (ELT L 230, 16.9.2003, lk 32).
(8) EPIDERM- ja EPISKIN-meetod (ECVAM/ESACi 27. aprilli 2007. aasta aruanne), redutseeritud lokaalse lümfisõlme proovianalüüsi meetod (Reduced Local Lymph Node Assay, ECVAM/ESACi 27. aprilli 2007. aasta aruanne), veise silma sarvkesta läbipaistmatuse ja läbilaskvuse (Bovine Corneal Opacity and Permeability – BCOP) meetod ning isoleeritud kanasilma (Isolated Chicken Eye ICE) meetod (ECVAM/ESACi 27. aprilli 2007. aasta aruanne), ägeda mürgisuse meetod kaladel (Acute Toxicity for Fish, ECVAM/ESACi 21. märtsi 2006. aasta aruanne).
(9) Euroopa partnerlus alternatiivseks lähenemiseks loomkatsetele. Esimene iga-aastane arenguaruanne. detsember 2006, lk 19; http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm.
(10) Euroopa partnerlus alternatiivseks lähenemiseks loomkatsetele. Esimene iga-aastane arenguaruanne. detsember 2006, lk 19; http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika