Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2577(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0237/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0237/2008

Debates :

PV 21/05/2008 - 17
CRE 21/05/2008 - 17

Balsojumi :

PV 22/05/2008 - 9.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0234

Pieņemtie teksti
PDF 301kWORD 69k
Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs - Strasbūra
Regulas projekts par REACH pārbaudes metodēm
P6_TA(2008)0234B6-0237/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūcija par priekšlikumu Komisijas regulai, ar kuru nosaka testēšanas metodes atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru(1), un jo īpaši tās 13. pantu,

–   ņemot vērā priekšlikumu Komisijas regulai, ar kuru nosaka testēšanas metodes atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (CMT(2007) 1792/7) (turpmāk - priekšlikums Komisijas regulai),

–   ņemot vērā atzinumu, kuru sniegusi minētās REACH regulas 133. pantā norādītā komiteja,

–   ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko paredz Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2),

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas iesniegto mutisko jautājumu B6-0158/2008,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā priekšlikums Komisijas regulai ir vērsts uz to, lai

   pārceltu testēšanas metodes no Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu(3) V Pielikuma uz jauno Komisijas regulu un
   iekļautu jaunas vai pārskatītas testēšanas metodes, kuras pašreiz nav iekļautas Direktīvas 67/548/EEK V Pielikumā, bet kuras paredzēts iekļaut V Pielikumā kā daļu no 30. pielāgošanas tehniskajai attīstībai, kā arī paveiktu minēto līdz 2008. gada 1. jūnijam;

B.   tā kā Komisijas regulas priekšlikums ir īpaši nozīmīgs arī citu nozaru tiesību aktiem, piemēram, attiecībā uz kosmētikas(4) un pesticīdu(5) nozarēm, jo ar tām saistītos tiesību aktos ir atsauces uz testēšanas metodēm, kas iekļautas tiesību aktos, kuri attiecas uz ķīmiskām vielām;

C.   tā kā 2005. gadā Eiropas Savienības dalībvalstīs izmēģinājumiem vai citiem zinātniskiem mērķiem izmantoja aptuveni 12 miljonu dzīvnieku(6), turklāt lielu daļu izmantoja ar reglamentēšanu saistītā testēšanā;

D.   tā kā Amsterdamas līgumam pievienotajā protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību paredzēts, ka Kopienai un dalībvalstīm, izstrādājot un īstenojot Kopienas lauksaimniecības, transporta, iekšējā tirgus un pētniecības politikas virzienus, pilnībā jāievēro dzīvnieku labturības prasības, vienlaikus ievērojot dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus un ieražas, jo īpaši saistībā ar reliģiskiem rituāliem, kultūras tradīcijām un reģionālo mantojumu;

E.   tā kā REACH regulā ir noteikts, ka, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem šīs regulas mērķiem jāveic vienīgi gadījumos, kad nav nekādas citas iespējas, un ‐ jo īpaši attiecībā uz toksicitāti cilvēkiem ‐ kad vien iespējams, iegūstot informāciju ar citādiem līdzekļiem, nevis veicot pārbaudes ar mugurkaulniekiem, t.i., izmantojot alternatīvas metodes, piemēram, in vitro metodes, struktūru un aktivitātes sakarību kvalitātes vai kvantitātes modeļus, vai arī iegūstot informāciju par strukturāli saistītām vielām (grupēšanas vai analoģijas metode);

F.   tā kā Padomes 1986. gada 24. novembra Direktīvā 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem un citiem zinātniskiem mērķiem(7) paredzēts, ka izmēģinājumu ar dzīvniekiem neveic, ja paredzētā rezultāta sasniegšanai pastāv cita saprātīga un praktiski iespējama, zinātniski apmierinoša metode, kura neparedz dzīvnieku izmantošanu, un ka, izvēloties izmēģinājumu veidus, jāizvēlas tie izmēģinājumi, kuros izmantots vismazākais dzīvnieku skaits, kuros izmanto dzīvniekus ar viszemāko neirofizioloģiskās jutības līmeni, rada vismazāk sāpju, ciešanu, stresa vai paliekošu kaitējumu un ar kuriem visticamāk panākami apmierinoši rezultāti;

G.   tā kā Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrs (ECVAM) 2006/2007. gadā ir veicis vairāku alternatīvu metožu validāciju(8), kuras tomēr nav iekļautas Komisijas regulas priekšlikumā;

H.   tā kā Komisijas regulas priekšlikumā turklāt paredzēta testēšanas metode ar dzīvniekiem, kura ir lieka, jo šajā regulas priekšlikumā tā paša mērķa sasniegšanai ir paredzēta arī alternatīva metode;

I.   tā kā Komisija validētu alternatīvo testēšanas metožu neiekļaušanu attaisno ar to, ka šīs metodes vēl nav apstiprinātas regulatīviem mērķiem;

J.   tā kā Komisija ir atlikusi ESAO regulatīvās apstiprināšanas procedūru trijām no piecām testēšanas metodēm;

K.   tā kā parasti ir vajadzīgi vismaz trīs gadi, lai izstrādātu un publicētu ESAO testēšanas pamatnostādnes (TG), jo attiecīgo iestāžu sanāksmes notiek tikai vienreiz gadā, un ESAO testēšanas pamatnostādnes ESAO dalībvalstīs ne vienmēr īsteno vienādi;

L.   tā kā Komisija ir skaidri apliecinājusi, ka tā vienmēr vispirms cenšas panākt vienošanos ESAO; tā kā tas ir pretrunā gan ar ES tiesību aktiem, gan ar kosmētisko līdzekļu direktīvas 76/768/EEK būtību, jo tajos noteikts, ka ES procesam jābūt prioritāram;

M.   tā kā šāda prioritātes piešķiršana ESAO regulatīvās pieņemšanas procesam labākajā gadījumā ir saistīta ar ilgstošu kavēšanos vai pat var nepieļaut kādas alternatīvas metodes ieviešanu;

N.   tā kā, acīmredzot, nav atbilstīgu noteikumu, lai efektīvi veiktu provizorisku regulatīvās atbilstības analīzi, pirms Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrs (ECVAM) veic kādas alternatīvas testēšanas metodes zinātnisko validēšanu;

O.   tā kā validācijas un juridiskās pieņemšanas pamatkoncepcijas valstu, Kopienas un starptautiskā līmenī netiek izmantotas vienotā veidā un ES tiesību aktos nav noteikta jēdziena "validācija" definīcija (vai kritēriji validācijas veicējiem) un jēdziena "regulatīvā (jeb juridiskā) pieņemšana" definīcija(9);

P.   tā kā Komisijas paziņojumā SEC(1991)1794 (galīgā redakcija) Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centram (ECVAM) piešķirtas tikai samērā nepilnīgas alternatīvu metožu validēšanas pilnvaras, kaut gan ECVAM pēdējo gadu laikā ir devis augsti vērtējamu un noderīgu ieguldījumu;

Q.   tā kā validēšanu veic arī citas valstu un starptautiskas struktūras, un tāpēc jāizvērtē un jāprecizē gan nepieciešamība pēc oficiālas validācijas, gan katrai nozarei/mērķim piemērotais validācijas/novērtēšanas veids(10);

R.   tā kā nepiemērota šķiet iekšējā regulatīvās pieņemšanas procedūra Eiropas Ķīmisko vielu birojā (ECB) pēc Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra veiktās validācijas un pirms procedūras uzsākšanas, lai panāktu kādas testēšanas metodes iespējamu iekļaušanu tiesību aktos;

S.   tā kā apstākļi, kas nosaka potenciāli nozīmīgu lēmumu pieņemšanu šīs procedūras gaitā, piemēram, Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra zinātniskās validācijas apšaubīšana vai validācijas un regulatīvās pieņemšanas pārcelšana ESAO līmenī, ir jāizskata katrā gadījumā atsevišķi un pārskatāmā un atbildīgā veidā politiskā līmenī;

T.   tā kā nav pieņemami, ka vēl nav iespējama savlaicīga jaunu, alternatīvu metožu, kuras validētas Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrā (ECVAM), iekļaušana Komisijas regulas priekšlikuma projektā, jo to kavē nepārskatāmas, lēnas, apgrūtinošas un daļēji neatbilstīgas procedūras, kas attiecas uz validētu alternatīvo testēšanas metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, regulatīvo pieņemšanu;

U.   tā kā tiesību aktos, kas attiecas uz ķīmiskām vielām, konstatētās problēmas saistībā ar alternatīvu testēšanas metožu validāciju un regulatīvo pieņemšanu var izrādīties pat vēl sarežģītākas, ja ņem vērā citas rūpniecības nozares;

1.   atturas no iebildumiem pret priekšlikuma Komisijas regulai pieņemšanu, ar kuru nosaka testēšanas metodes atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ņemot vērā, ka Komisija 2008. gada 5. maija vēstulē oficiāli apņēmusies veikt šādus pasākumus, lai racionalizētu un paātrinātu Komisijas iekšējās procedūras jaunu, alternatīvu testēšanas metožu validācijai un regulatīvajai pieņemšanai:

   Komisija visos gadījumos ieviesīs provizorisku regulatīvās atbilstības analīzi, lai nodrošinātu, ka turpmākā zinātniskā analīze pievēršas tām testēšanas metodēm, kuru gadījumā pastāv vislielākās izredzes, ka šīs metodes atzīs par piemērotām skaidri noteiktiem regulatīviem mērķiem;
   attiecībā uz padomdevēju komiteju lomu un apspriešanos ar dalībvalstīm Komisija samazinās pasākumu skaitu un noteiks jaunus un skaidrus termiņus pašreizējā procesa racionalizēšanai un paātrināšanai;
   visu svarīgo procedurālo lēmumu pieņemšana, kuri jāpieņem Komisijas dienestiem, notiks ģenerāldirektoru līmenī;
   Kopējā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūta (IHCP) patlaban notiekošā reorganizācija dos būtisku ieguldījumu, lai paātrinātu pašreizējos centienus sekmēt alternatīvas metodes un šo metožu validāciju Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrā (ECVAM); tostarp, pateicoties citu IHCP grupu atbalstam, tiks stiprināta ECVAM darbība; IHCP patlaban izstrādā arī integrētu testēšanas stratēģiju, kas pastiprinās IHCP veiktu vairāku papildu darbību sinerģijas un ļaus izmantot holistisku un efektīvāku pieeju riska novērtēšanas jautājumam, kam saistībā ar regulatīvo procesu ir sevišķi svarīga nozīme, tādējādi izvairoties no nevajadzīgiem iekšējās informācijas aprites kavējumiem; integrētās testēšanas grupu 2009. gadā veidos apmēram 85 darbinieki, tostarp 62 pašreizējie ECVAM darbinieki; iesaistīdamies procesa racionalizēšanā, sākot no zinātniskās validēšanas līdz regulatīvajai pieņemšanai, IHCP nodrošinās rūpīgu un atbilstīgu regulatīvās apstiprināšanas norises kontroli gan Komisijā, gan ESAO līmenī;
   pārskatītais process būs pārredzamāks. Jauno testēšanas metožu regulatīvās pieņemšanas procedūras tiks publicētas Komisijas tīmekļa vietnē, līdzko pašreizējā pārskatīšana būs formāli pabeigta; informācija par ierosināto alternatīvo metožu attiecīgā brīža statusu tiks publicēta īpašā tīmekļa vietnē, ko izveidos Kopīgais pētniecības centrs, lai ieinteresētajām personām būtu iespējams sekot līdzi sasniegtajam; šo informāciju pastāvīgi atjaunos; to varēs sākt darīt no brīža, kad par ikvienu ierosināto alternatīvo metodi ir veikta provizoriska regulatīvā analīze; tīmekļa vietnē būs arī informācija par lēmumu neturpināt kādu noteiktu testēšanas metodi un minēti šāda lēmuma iemesli;
   Komisija visām ieinteresētajām pusēm nodrošinās iespēju novērotāja statusā piedalīties kompetento iestāžu sanāksmēs un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras komitejās (saistībā ar rūpnieciskajām ķimikālijām), kurās tiks aplūkoti jautājumi par testiem, kuros neizmanto dzīvniekus;
   saskaņā ar REACH regulas 13. panta 2. punktu Komisija nodrošinās pārredzamāku procesu, paredzot apspriedes ar visām ieinteresētajām pusēm ikreiz, kad tiks gatavots priekšlikums saistībā ar regulas par testēšanas metodēm pielāgošanu tehniskajai attīstībai;
   Komisija gādās par nepieciešamajiem resursiem, lai rezultātā nodrošinātu reālu uzlabojumu sasniegšanu, jo īpaši aicinot kvalificētus darbiniekus ar atbilstošu pieredzi tuvākajā laikā pieteikties nosūtīšanai darbā uz ESAO testēšanas pamatnostādņu programmu (TGP); tā izskatīs iespējas sniegt finansiālu atbalstu ESAO Testēšanas pamatnostādņu programmas sekretariātam, konkrēti pievēršoties alternatīvu testēšanas metožu regulatīvajai pieņemšanai;
   Komisija katrā atsevišķā gadījumā cieši uzraudzīs ESAO procesu, lai nodrošinātu, ka šā procesa izmantošana nav saistīta ar ilgstošu kavēšanos; tostarp tā noteiktos laikposmos veiks sistemātisku ikvienas alternatīvās metodes progresa novērtējumu; ikreiz, kad saistībā ar kādu noteiktu metodi būs vērojami nepamatoti kavējumi, Komisija uzsāks ES procesu attiecīgās metodes regulatīvajai pieņemšanai;

2.   saprot, ka iekšējo procedūru racionalizēšana un paātrināšana attieksies uz pilnīgi visu procesa norisi, sākot no validēšanas līdz regulatīvajai pieņemšanai;

3.   aicina Komisiju visā procesa gaitā, sākot no validēšanas līdz regulatīvajai pieņemšanai, pilnībā nodrošināt visu ieinteresēto pušu iesaistīšanu;

4.   mudina Komisiju līdz 2008. gada beigām nākt klajā ar priekšlikumu par šīs regulas pirmo pielāgošanu tehniskajai attīstībai, uzskatot to par būtisku rādītāju 1. punktā minēto saistību īstenošanai;

5.   aicina Komisiju līdz 2008. gada beigām iesniegt Parlamentam ziņojumu par šo saistību izpildi;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Labojums OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr.1354/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 1. lpp.).
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
(3) (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.) Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/121/EK (OV L 396, 30.12.2006., 851.- 857. lpp.).
(4) Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, OV, L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2008/42/EK (OV L 93,4.4.2008, 13. lpp.).
(5) Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2008/45/EK (OV L 94, 5.4.2008., 21. lpp.).
(6) Komisijas Piektais statistikas ziņojums par to dzīvnieku skaitu, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs izmantoti izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem COM (2007)0675.
(7) OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/65/EK (OV L 230, 16.9.2003., 32. lpp.).
(8) EpiDERM un EPISKIN (ECVAM/ESAC 2007. gada 27. aprīļa paziņojums), Samazināta vietēja limfmezgla noteikšana (ECVAM/ESAC 2007. gada 27. aprīļa paziņojums), Liellopu radzenes saduļķošanās un caurlaidība (BCOP) un Izolētie vistu acu (ICE) izmēģinājumi (ECVAM/ESAC 2007. gada 27. aprīļa paziņojums), Akūta toksicitāte zivīm (ECVAM/ESAC 2006. gada 21. marta paziņojums).
(9) Eiropas Partnerības alternatīvu pieeju izstrādei attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem pirmais gadskārtējais progresa ziņojums, 2006. gada decembris, 19. lpp., http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
(10) Eiropas Partnerības alternatīvu pieeju izstrādei attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem pirmais gadskārtējais progresa ziņojums, 2006. gada decembris, 19. lpp., http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm

Juridisks paziņojums - Privātuma politika