Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2578(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0238/2008

Pateikti tekstai :

B6-0238/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/05/2008 - 9.12
CRE 22/05/2008 - 9.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0236

Priimti tekstai
PDF 204kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 22 d. - Strasbūras
ES strategija trečiajame Orhuso konvencijos šalių susitikime
P6_TA(2008)0236B6-0238/2008

2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos trečiajame Orhuso konvencijos šalių susitikime, kuris vyks Rygoje (Latvija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 25 d. Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ir į trečiąjį konvencijos šalių susitikimą (MOP-3), įvyksiantį 2008 m. birželio 11–13 d. Rygoje (Latvija),

–   atsižvelgdamas į žodinį klausimą B6-0157/2008, pateiktą Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Orhuso konvencija įsigaliojo 2001 m. spalio 30 d.,

B.   kadangi 2008 m. birželio mėn. minimos 10-osios konvencijos metinės,

C.   kadangi 2005 m. vasario 17 d. Europos bendrija ratifikavo Orhuso konvenciją(1) ir ją taip pat ratifikavo beveik visos valstybės narės, išskyrus vieną,

D.   kadangi šiuo metu Orhuso konvenciją jau pasirašė 41 šalis,

E.   kadangi Europos Parlamentas ir Taryba jau priėmė tris teisines priemones, skirtas Orhuso konvencijai(2) įgyvendinti, ir kadangi teisinės priemonės dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais priėmimas tebėra sustabdytas Tarybos(3),

F.   kadangi pagal Orhuso konvenciją numatyta suteikti galimybę valstybės valdžios institucijoms ir piliečiams prisiimti jų atskirus ir bendrus įsipareigojimus saugoti ir gerinti aplinkosaugą siekiant bendros dabartinės ir būsimų kartų gerovės ir taip skatinti tvarią plėtrą,

G.   kadangi laikantis Protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų(4) padedama didinti įmonių atskaitomybę, mažinama tarša ir skatinama tvarioji plėtra,

1.   ragina ES imtis vadovaujamojo, skaidraus ir konstruktyvaus vaidmens per derybas ir aktyviai prisidėti rengiant ilgalaikį konvencijos strateginį planą ir jame numatyti galimą didesnę konvencijos aprėptį tam, kad tvariai plėtrai visais aspektais būtų taikomi tokie patys skaidrumo, dalyvavimo ir atskaitomybės principai;

2.   mano, kad trečiasis konvencijos šalių susitikimas suteiks puikią galimybę persvarstyti jau pasiektą pažangą ir numatyti būsimus uždavinius; mano, kad veiksmingas konvencijos įgyvendinimas turėtų būti pagrindinis ateities prioritetas;

3.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad trečiojo konvencijos šalių susitikimo metu priimtuose sprendimuose būtų numatyta toliau įgyvendinti ir plėtoti konvenciją ir kad būtų sukurta tarpusavio Orhuso konvencijos ir kitų daugiašalių aplinkosaugos susitarimų sąveika;

4.   ragina Komisiją ir valstybes nares ypač siekti užtikrinti, kad:

   į ilgalaikį strateginį planą būtų įtraukiamos nuostatos, kuriose numatoma didinti visuomenės supratimą apie jos teises ir pareigas pagal Orhuso konvenciją;
   trečiajame konvencijos šalių susitikime būtų išsiaiškinta dėl 2005 m. priimto pakeitimo dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO)(5) bei kitų būsimų konvencijos pakeitimų įsigaliojimo sąlygų, siekiant užtikrinti, kad jie kuo greičiau būtų įgyvendinti;
   būtų patvirtintos nuspėjamos, stabilios ir adekvačios finansinės priemonės konvencijai įgyvendinti;
   remiantis sukaupta patirtimi būtų dar patobulinta atitikties užtikrinimo tvarka;
   darbas dėl teisės kreiptis į teismus toliau vyktų užtikrinant, jog valdžios institucijos visais valdžios lygmenimis iki galo suprastų savo pareigas pagal Orhuso konvenciją, ir skatinant valdžios institucijas skirti reikiamų žmogiškųjų, finansinių ir materialiųjų išteklių siekiant vykdyti savo pareigas;
   šalys imasi reikiamų teisinių ir biudžeto priemonių siekdamos garantuoti, jog būtų iki galo įgyvendintas konvencijos trečiasis ramstis, kad būtų užtikrintos veiksmingos galimybės kreiptis į teismą priemonės ir kad galimybė pasinaudoti procedūromis būtų sąžininga, teisinga, taikoma laiku ir ne itin brangi;
   būtų sudaryta darbo grupė, kuri vertintų, kaip įgyvendinamas Konvencijos visuomenės dalyvavimo ramstis, ir, jei reikia, teiktų pasiūlymus Konvencijos tolesnio tobulinimo klausimu;

5.   ragina Komisiją ir valstybes nares toliau tęsti teisėkūros darbą, siekiant priimti teisinę priemonę, kad Europos Sąjungoje būtų įgyvendintas konvencijos 9 straipsnis, nes šis paskutinis ramstis nebuvo visiškai perkeltas į Bendrijos teisę; pritaria Komisijos projektui 2008 m. birželio mėn. surengti konferenciją teisės kreiptis į teismus tema siekiant duoti dar vieną impulsą Bendrijos teisėkūros darbui;

6.   ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti sąveiką ir ryšius su kitomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis ir konvencijomis, ypač Kartachenos Biosaugos protokolo požiūriu; tačiau mano, kad Orhuso konvencija yra tinkamas forumas diskusijoms apie visuomenės teisės gauti informaciją, dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais horizontaliuosius principus;

7.   ragina Komisiją parodyti gerą pavyzdį valstybių narių valdžios institucijoms ir kruopščiai įgyvendinti Orhuso konvenciją;

8.   ragina visas valstybes, kurios to dar nepadarė, ratifikuoti Orhuso konvenciją ir Protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų ir skatinti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijai nepriklausančias valstybes tapti konvencijos šalimis;

9.   mano, kad į EB delegaciją įeinantys Europos Parlamento nariai turi įnešti svarų indėlį, ir todėl tikisi, kad jie galės dalyvauti ES koordinatorių posėdžiuose Rygoje be teisės kalbėti;

10.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijai su prašymu, kad ji būtų išplatinta visoms ES nepriklausančioms konvencijos šalims.

(1) 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, 2005 5 17, p.1).
(2) Direktyva Nr. 2003/4/EB dėl visuomenės galimybių gauti informaciją apie aplinkosaugą (OL L 41, 2003 2 14, p. 26); Direktyva 2003/35/EB, kuria nustatomas visuomenės dalyvavimas rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas (OL L 156, 2003 6 25, p. 17), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L264, 2006 9 25, p.13).
(3) Pasiūlymas dėl direktyvos dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (COM(2003)0624).
(4) 2005 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2006/61/EB dėl JT EEK protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 32, 2006 2 4, p. 54).
(5) Europos Bendrijos vardu priimta 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu 2006/957/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais pakeitimo priėmimo Europos bendrijos vardu (OL L 386, 2006 12 29, p. 46).

Teisinė informacija - Privatumo politika