Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2578(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0238/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0238/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 22/05/2008 - 9.12
CRE 22/05/2008 - 9.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0236

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 49k
Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs - Strasbūra
ES stratēģija attiecībā uz Orhūsas konvencijas Pušu trešo sanāksmi
P6_TA(2008)0236B6-0238/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūcija par ES stratēģiju attiecībā uz Orhūsas konvencijas Pušu trešo sanāksmi Rīgā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 1998. gada 25. jūnijā pieņemto Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem un ņemot vērā, ka 2008. gada 11.–13. jūnijā Rīgā, Latvijā, notiks konvencijas Pušu trešā sanāksme (MOP–3),

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas iesniegto mutisko jautājumu B6-0157/2008,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā 2001. gada 30. oktobrī stājās spēkā Orhūsas konvencija;

B.   tā kā 2008. gada jūnijā apritēs šīs konvencijas desmitā gadadiena;

C.   tā kā 2005. gada 17. februārī Eiropas Kopiena ratificēja Orhūsas konvenciju(1), un tā ir ratificēta visās Kopienas dalībvalstīs, izņemot vienu;

D.   tā kā patlaban Orhūsas konvencijas dalībvalstu skaits ir sasniedzis 41 valsti;

E.   tā kā Parlaments un Padome jau ir pieņēmuši trīs likumdošanas instrumentus Orhūsas konvencijas īstenošanai(2), un tā kā Padome joprojām bloķē juridiska instrumenta pieņemšanu par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem(3);

F.   tā kā Orhūsas konvencijas mērķis ir ļaut valsts iestādēm un iedzīvotājiem īstenot individuālo un kolektīvo atbildību saistībā ar vides aizsardzību un uzlabošanu mūsdienu sabiedrības un nākamo paaudžu labklājībai un labsajūtai un tādējādi veicināt ilgtspējīgu attīstību;

G.   tā kā Protokols par piesārņojošu vielu noplūdes un izplatības reģistru(4) sekmē uzņēmumu atbildības paaugstināšanos, piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgas attīstību veicināšanu;

1.   mudina ES uzņemties vadošu, pamanāmu un konstruktīvu lomu sarunās un aktīvi iesaistīties konvencijas ilgtermiņa stratēģiskajā plānā, tostarp konvencijas darbības jomas iespējamas paplašināšanas izstrādē, lai uz visiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem attiektos tādi paši pārredzamības, līdzdalības un atbildības principi;

2.   uzskata, ka MOP–3 dos labu iespēju gan pārskatīt līdz šim sasniegto, gan apspriest turpmākos uzdevumus; uzskata, ka nākotnē par prioritāro uzdevumu uzskatāma konvencijas efektīvas īstenošanas nodrošināšana;

3.   mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka MOP–3 pieņem lēmumus, ar kuriem turpina īstenot un attīstīt konvenciju, un izveido sinerģijas starp Orhūsas konvenciju un attiecīgiem daudzpusējiem vides nolīgumiem;

4.   mudina Komisiju un dalībvalstis īpaši censties nodrošināt, ka

   ilgtermiņa stratēģiskajā plānā tiek paredzēti noteikumi, lai palielinātu sabiedrības izpratni par savām tiesībām un atbildības jomām saskaņā ar Orhūsas konvenciju;
   MOP–3 tiek precizēti nosacījumi attiecībā uz 2005. gadā pieņemtā konvencijas grozījuma par ĢMO(5), kā arī jebkādu turpmāko grozījumu stāšanos spēkā, lai nodrošinātu to savlaicīgu īstenošanu;
   attiecībā uz konvenciju tiek pieņemti prognozējami, stabili un atbilstīgi finanšu noteikumi;
   tiek turpināta atbilstības mehānisma pilnveidošana, pamatojoties uz gūto pieredzi;
   tiek turpināts darbs attiecībā uz iespēju vērsties tiesu iestādēs, nodrošinot, ka publiskās institūcijas visos pārvaldes līmeņos pilnībā izprot savas saistības saskaņā ar Orhūsas konvenciju, un rosinot publiskās institūcijas piešķirt cilvēkresursus, finanšu un materiālos resursus, kas nepieciešami šo saistību izpildei;
   puses veic nepieciešamos juridiskos un budžeta pasākumus, lai nodrošinātu konvencijas trešā "pīlāra" pilnīgu īstenošanu, lai pastāvētu efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz iespēju vērsties tiesu iestādēs un lai pieeja procedūrām būtu taisnīga, atbilstīga, savlaicīga un nebūtu pārlieku dārga;
   tiek izveidota darba grupa, lai novērtētu, kā tiek īstenots konvencijas "pīlārs" par sabiedrības līdzdalību, un, ja nepieciešams, sagatavotu priekšlikumus turpmākai konvencijas pilnveidošanai;

5.   mudina Komisiju un dalībvalstis atsākt likumdošanas darbu, lai pieņemtu juridisku instrumentu, ar ko Eiropas Savienībā īstenot konvencijas 9. pantu, jo šis pēdējais "pīlārs" vēl nav pilnībā transponēts Kopienas tiesībās; atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 2008. gada jūnijā organizēt konferenci par iespēju vērsties tiesu iestādēs, lai dotu turpmāku stimulu likumdošanas darbam Kopienā;

6.   aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt sinerģijas un saikni ar citām attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un konvencijām, jo īpaši ar Kartahenas Protokolu par bioloģisko drošību; tomēr uzskata, ka atbilstīgais forums, kurā apspriest horizontālos principus saistībā ar informācijas pieejamību, sabiedrības līdzdalību un tiesas pieejamību vides jautājumos, ir Orhūsas konvencija;

7.   aicina Komisiju, stingri īstenojot Orhūsas konvenciju, rādīt labu piemēru dalībvalstu publiskajām institūcijām;

8.   mudina valstis, kuras vēl nav ratificējušas Orhūsas konvenciju un Protokolu par piesārņojošu vielu noplūdes un izplatības reģistru, ratificēt minētos dokumentus un rosināt citas valstis, kuras nav ANO Eiropas Ekonomikas komisijas locekles, kļūt par šīs konvencijas pusēm;

9.   uzskata, ka EK delegācijas sastāvā esošie Eiropas Parlamenta deputāti var dot būtisku ieguldījumu, un tādēļ cer, ka Rīgā deputāti varēs ‐ bez uzstāšanās tiesībām ‐ piedalīties ES koordinācijas sanāksmēs;

10.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī ANO Eiropas Ekonomikas komisijas sekretariātam, pieprasot, lai rezolūcija tiktu nosūtīta visām ārpuskopienas līgumslēdzējām pusēm.

(1) Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmums 2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 1. lpp.).
(2) Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.); Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.), Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).
(3) Priekšlikums direktīvai par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (COM(2003)0624).
(4) Padomes 2005. gada 2. decembra Lēmums 2006/61/EK, ar ko Eiropas Kopienas vārdā noslēdz ANO/EEK Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem (OV L 32, 4.2.2006., 54. lpp.).
(5) Eiropas Kopienu vārdā apstiprināts ar Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu 2006/957/EK, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 386, 29.12.2006., 46. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika