Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2578(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0238/2008

Texte depuse :

B6-0238/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/05/2008 - 9.12
CRE 22/05/2008 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0236

Texte adoptate
PDF 203kWORD 51k
Joi, 22 mai 2008 - Strasbourg
Strategia UE pentru a treia reuniune a părților la Convenția de la Aarhus
P6_TA(2008)0236B6-0238/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 privind strategia UE pentru a treia reuniune a părților la Convenția de la Aarhus, din Riga, Letonia

Parlamentul European,

–   având în vedere Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu din 25 iunie 1998 și a treia reuniune a părților (MOP-3), care urmează să aibă loc la Riga, Letonia, între 11 și 13 iunie 2008,

–   având în vedere întrebarea orală B6-0157/2008, depusă în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Convenția de la Aarhus a intrat în vigoare la 30 octombrie 2001;

B.   întrucât în iunie 2008 Convenția sărbătorește a zecea aniversare;

C.   întrucât Convenția de la Aarhus a fost ratificată de Comunitatea Europeană la 17 februarie 2005(1) și a fost ratificată de toate statele sale membre în afară de unul;

D.   întrucât, în prezent, există 41 de părți la Convenția de la Aarhus;

E.   întrucât Parlamentul și Consiliul au adoptat deja trei instrumente legislative de punere în aplicare a Convenției de la Aarhus(2) și întrucât adoptarea unui instrument legislativ privind accesul la justiție în probleme de mediu este încă blocată de Consiliu(3);

F.   întrucât Convenția de la Aarhus are obiectivul de a permite autorităților publice și cetățenilor să-și asume responsabilitatea individuală și colectivă de a proteja și îmbunătăți mediul pentru bunăstarea și sănătatea generațiilor prezente și viitoare, promovând, astfel, dezvoltarea durabilă;

G.   întrucât Protocolul privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți(4) contribuie la creșterea responsabilității întreprinderilor, reducând poluarea și promovând dezvoltarea durabilă,

1.   îndeamnă insistent UE să își asume un rol de prim-plan, transparent și constructiv în cadrul negocierilor și să contribuie activ la planul strategic pe termen lung al Convenției, inclusiv la elaborarea unei posibile lărgiri a sferei de aplicare a Convenției, astfel încât dezvoltarea durabilă, sub toate formele sale, să fie caracterizată de aceleași principii ale transparenței, participării și responsabilității;

2.   consideră că MOP-3 va reprezenta o bună oportunitate atât pentru a trece în revistă progresele înregistrate până acum, cât și pentru a reflecta asupra provocărilor viitoare; consideră că asigurarea punerii în aplicare eficiente a Convenției ar trebui să reprezinte principala prioritate pentru viitor;

3.   îndeamnă insistent Comisia și statele membre să garanteze că deciziile luate în cadrul MOP-3 continuă să pună în practică și să dezvolte Convenția și că se creează sinergii între Convenția de la Aarhus și acordurile multilaterale pertinente din domeniul mediului;

4.   îndeamnă Comisia și statele membre să încerce, în special, să garanteze că:

   planul strategic pe termen lung cuprinde dispoziții privind conștientizarea publicului într-o măsură mai mare în legătură cu drepturile și îndatoririle ce îi revin în temeiul Convenției de la Aarhus;
   MOP-3 clarifică condițiile pentru intrarea în vigoare a modificării privind OMG-urile, adoptată în 2005(5), precum și a oricăror modificări viitoare ale Convenției, pentru a asigura punerea lor în practică cât mai curând;
   se adoptă dispoziții financiare previzibile, stabile și adecvate pentru Convenție;
   mecanismul de conformitate este îmbunătățit în continuare, pe baza experienței câștigate;
   munca din domeniul accesului la justiție continuă prin garantarea faptului că autoritățile publice de la toate nivelurile guvernamentale sunt pe deplin conștiente de obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Aarhus și prin încurajarea autorităților publice astfel încât acestea să aloce resursele umane, financiare și materiale necesare pentru a-și îndeplini obligațiile;
   părțile iau măsurile juridice și bugetare necesare pentru a garanta punerea în aplicare pe deplin a celui de-al treilea pilon al convenției, oferirea de măsuri corectoare efective privind accesul la justiție și accesul la proceduri corect, echitabil, oportun și nu prohibitiv de scump;
   se înființează un grup de lucru pentru a evalua punerea în aplicare a pilonului convenției privind participarea publicului, care să propună, dacă este necesar, continuarea îmbunătățirii convenției;

5.   îndeamnă insistent Comisia și statele membre să reia activitatea legislativă în vederea adoptării unui instrument legislativ care să pună în aplicare articolul 9 al Convenției în cadrul Uniunii Europene, deoarece acest ultim pilon nu a fost încă transpus pe deplin în legislația comunitară; salută planul Comisiei de a organiza, în iunie 2008, o conferință privind accesul la justiție, pentru a da un impuls suplimentar activității legislative efectuate în cadrul Comunității;

6.   îndeamnă Comisia și statele membre să consolideze sinergiile și legăturile cu alte organizații și convenții internaționale pertinente, în special cu Protocolul de la Cartagina privind biosecuritatea: consideră, totuși, că Convenția de la Aarhus este forumul potrivit pentru dezbaterile privind principiile orizontale ale accesului publicului la informație, ale participării și accesului la justiție în problemele de mediu;

7.   invită Comisia să ofere un exemplu pozitiv autorităților publice din statele membre, punând în aplicare Convenția de la Aarhus într-un mod riguros;

8.   îndeamnă țările care nu au ratificat Convenția de la Aarhus și Protocolul privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți să facă acest lucru și să încurajeze alte țări din afara Comisiei Economice pentru Europa a ONU să devină părți la Convenție;

9.   consideră că deputații în Parlamentul European care fac parte din delegația CE au de adus o contribuție esențială și se aşteaptă, în consecință, ca aceștia să aibă acces la reuniunile de coordonare de la Riga, fără dreptul de a lua cuvântul;

10.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite, cu solicitarea de a fi adusă la cunoștința tuturor părților contractante care nu sunt membre UE.

(1) Decizia Consiliului 2005/370/CE din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 124, 17.5.2005, p. 1).
(2) Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu (JO L 41, 14.2.2003, p. 26); Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul (JO L 156, 25.6.2003, p. 17), Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, p. 13).
(3) Propunere de directivă privind accesul la justiţie în domeniul mediului (COM(2003)0624).
(4) Decizia Consiliului 2006/61/CE din 2 decembrie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a protocolului CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți (JO L 32, 4.2.2006, p. 54).
(5) Aprobată în numele Comunităţii Europene prin Decizia Consiliului 2006/957/CE din 18 decembrie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a unui amendament la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 386, 29.12.2006, p. 46).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate