Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0239/2008

Arutelud :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Hääletused :

PV 22/05/2008 - 16.2

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 43k
Neljapäev, 22. mai 2008 - Strasbourg
Opositsioonipoliitikute vahistamine Valgevenes
P6_TA(2008)0239RC-B6-0239/2008

Euroopa Parlamendi 22. mai 2008. aasta resolutsioon opositsioonipoliitikute vahistamise kohta Valgevenes

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Valgevenes, eelkõige 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni(1);

–    võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2006. aasta avaldust Euroopa Liidu valmisoleku kohta uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja selle inimestega;

–   võttes arvesse ELi eesistujariigi 28. märtsi 2008. aasta deklaratsiooni Valgevene kohta;

–   võttes arvesse ELi eesistujariigi 29. aprilli 2008. aasta avaldust poliitiliste vastaste taasvangistamise ja tagakiusamise kohta Valgevenes;

–   võttes arvesse ELi eesistujariigi 6. mai 2008. aasta avaldust viimaste arengute kohta Valgevene ja Ameerika Ühendriikide vahelistes suhetes;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et kahele Valgevene demokraatiat pooldavale aktivistile, Andrei Kimile ja Siarhei Parsjukevitšile määrati range karistus osalemise eest rahumeelsetel ettevõtjate meeleavaldustel 10. ja 21. jaanuaril 2008;

B.   arvestades, et Aljaksandr Kazulini jätkuv kinnipidamine on järjekordne näide sellest, kuidas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) liikmeks olev Valgevene ei täida oma kohust austada organisatsiooni põhimõtteid ja kohustusi;

C.   arvestades, et ta on palunud nõukogul ja komisjonil esitada ettepanekud avaldada Lukašenka režiimile rahvusvahelistes organisatsioonides suuremat survet ning on nõudnud, et esitataks konkreetsete, sihipäraste sanktsioonide tervikpakett, mis karistaks karmilt rõhujaid, kuid ei suurendaks Valgevene kodanike kannatusi;

D.   arvestades, et ta on mõistnud hukka vägivalla kasutamise ja suure hulga vabaduspäeva tähistamisel osalejate vahistamise Minskis ja teistes Valgevene linnades 25. märtsil 2008;

E.   arvestades, et Valgevene valitsuse otsus kuulutada 10 Ameerika Ühendriikide diplomaati persona non grata'ks ja USA suursaadiku Valgevenes jõuga väljasaatmine on õigustamatud ja Valgevene inimeste huve kahjustavad meetmed,

1.   peab äärmiselt kahetsusväärseks, et demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte olukord Valgevenes ei parane; juhib tähelepanu sellele, et pidevad kodanikuühiskonna liikmete ja opositsiooniaktivistide meelevaldsed vahistamised, eelkõige Aljaksandr Milinkevitši hiljutine ajutine vahistamine ja kohtu alla andmine, ning sõltumatu ajakirjanduse mahasurumine on vastuolus Valgevene valitsuse hiljutise retoorikaga seoses sooviga parandada suhteid Euroopa Liiduga;

2.   mõistab hukka Siarhei Parsjukevitšile ja Andrei Kimile 22. ja 23. aprillil 2008 Minskis määratud rasked karistused osalemise eest ettevõtjate meeleavaldustel 10. jaanuaril 2008; samas taunib Minskis 25. märtsil 2008. aastal sõltumatu Valgevene Rahvavabariigi rajamise 90. aastapäeva tähistamiseks kogunenud rahumeelsete kodanike vastu Valgevene julgeolekujõudude poolt teadete kohaselt ülemäärase jõu kasutamist ja nende vahistamist; kutsub Valgevene ametivõime üles loobuma tingimusteta igasugusest jõu kasutamisest demokraatliku opositsiooni esindajate vastu;

3.   nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud vabastaksid viivitamatult ja tingimusteta viimase poliitvangi, Aljaksandr Kazulini, ning lõpetaksid ähvarduste, tagakiusamise, suunatud vahistamiste ja poliitiliste kohtuprotsesside kasutamise Valgevene demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna aktivistide vastu;

4.   kordab, et demokraatlike põhimõtete järgimine on võtmeküsimus Valgevenega suhete normaliseerimiseks;

5.   mõistab hukka sõltumatu meedia ajakirjanike vahistamise, nende kodude läbiotsimise ja nende varustuse konfiskeerimise või hävitamise Valgevene salateenistuste (KGB) poolt ja mõistab hukka Valgevene ametivõimude püüdlused ajakirjandusvabaduse rikkumiseks;

6.   nõuab, et nõukogu ja komisjon annaksid märkimisväärset toetust inimõiguste rikkumise ohvritele Valgevenes; on seisukohal, et suurem finantsabi kodanikuühiskonna organisatsioonidele, eelkõige vabale meediale, on vajalik inimõiguste edendamiseks riigis;

7.   tuletab meelde, et 21. novembril 2006 avaldas Euroopa Liit valmisolekut uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja selle inimestega, niipea kui Valgevene valitsus näitab üles austust demokraatlike väärtuste ja Valgevene inimeste põhiõiguste suhtes;

8.   rõhutab, et sisulise dialoogi alustamiseks ELiga peab Valgevene täitma ka ülejäänud tingimused, mis on sätestatud komisjoni mitteametlikus dokumendis "Mida Euroopa Liit võiks Valgevenele pakkuda" ja mille hulka kuuluvad kõikide poliitvangide vabastamine, surmanuhtluse kaotamine, vaba meedia ja sõnavabaduse tagamine, kohtusüsteemi sõltumatus ning demokraatlike väärtuste ja Valgevene inimeste põhiõiguste austamine;

9.   taunib asjaolu, et Valgevene on ainuke riik Euroopas, kus on siiani kasutusel euroopalike ja üldiste väärtustega vastuolus olev surmanuhtlus;

10.   peab äärmiselt kahetsusväärseks 2002. aasta usuvabaduse ja usuorganisatsioonide seadust, mis on vastuolus usuvabaduse ja inimõiguste rahvusvaheliste põhimõtetega, sealhulgas nendega, mis on sätestatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis (ICCPR), ning tunnistab, et nimetatud õigusakti tulemusel on paljude usukogukondade tegevus piiratud ja nende juhte kiusatakse pidevalt taga, jälitatakse, trahvitakse ja vangistatakse;

11.   nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud täidaksid 2008. aasta sügisele kavandatud parlamendivalimiste korraldamisel täielikult OSCE standardeid ja looksid tingimused vabaks ja õiglaseks hääletamiseks; palub, et Valgevene valitsus võimaldaks demokraatliku opositsiooni esindajatele vaba juurdepääsu piirkondlikele valimiskomisjonidele, registreeriks kõik kandidaadid ja vaatlejad ning ei takistaks valimiste ulatusliku ja täieliku rahvusvahelise vaatlusmissiooni korraldamist;

12.   kutsub Valgevene valitsust üles toetama ja tagama kõigi põhiliste inimõiguste kaitse ning tagama rahvusvaheliste standardite, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 18, järgimise Valgevene poolt;

13.   kutsub Valgevene valitsust üles vaatama läbi 2002. aasta usuvabaduse ja usuorganisatsioonide kohta ning taastama menetlusi, mis tagavad usuvabaduse austamise;

14.   väljendab solidaarsust Valgevene ühendatud demokraatliku opositsiooni ja kõikide Valgevene kodanikega, kes soovivad õigusriigi põhimõtetele rajatud sõltumatut, avatud ja demokraatlikku Valgevene riiki; ergutab opositsioonijuhte tulevastel parlamendivalimistel üles näitama ühtsust ja otsustavust;

15.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles astuma täiendavaid samme Valgevene kodanike jaoks viisamenetluste lihtsustamiseks ja liberaliseerimiseks, kuna üksnes niisugune abinõu saab aidata täita ELi Valgevene-poliitika peamist eesmärki, milleks on inimestevaheliste kontaktide lihtsustamine ja tihendamine ning riigi demokratiseerimine; palub neil seoses sellega kindlasti kaaluda võimalust alandada Schengeni ruumi sisenevatelt Valgevene kodanikelt viisade eest võetavat tasu, mis on ainuke võimalus hoida ära Valgevene ja selle kodanike üha suuremat isoleerumist;

16.   peab kahetsusväärseks, et Valgevene ametivõimud on viimase paari aasta jooksul korduvalt keeldunud andmast sissesõiduviisat Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamendiliikmetele; kutsub Valgevene ametivõime üles mitte looma täiendavaid takistusi, mis tõkestavad Euroopa Parlamendi delegatsioonil suheteks Valgevenega riigi külastamist, et jälgida eelseisvaid üldvalimisi ja hankida Valgevenes vahetuid kogemusi;

17.   väljendab oma solidaarsust Ameerika Ühendriikide ja tema diplomaatilise teenistusega ning kutsub Valgevene valitsust üles oma otsust uuesti läbi vaatama ja astuma koheseid samme, mis võimaldaksid Valgevene ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhete normaliseerimist vastastikku kasuliku koostöö alusel;

18.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsetele Assambleedele ning Valgevene valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0071.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika