Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0239/2008

Debaty :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Głosowanie :

PV 22/05/2008 - 16.2

Teksty przyjęte :


Teksty przyjęte
PDF 208kWORD 48k
Czwartek, 22 maja 2008 r. - Strasburg
Aresztowanie więźniów politycznych na Białorusi
P6_TA(2008)0239RC-B6-0239/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie aresztowania więźniów politycznych na Białorusi

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji na Białorusi, szczególnie rezolucję z dnia 21 lutego 2008 r.(1),

–   uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 21 listopada 2006 r. o gotowości Unii Europejskiej do odnowienia stosunków z Białorusią i ludnością białoruską w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS),

–   uwzględniając deklarację prezydencji UE z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Białorusi,

–   uwzględniając oświadczenie prezydencji UE z dnia 29 kwietnia 2008 r. o ponownych aresztowaniach i prześladowaniach oponentów politycznych na Białorusi,

–   uwzględniając oświadczenie prezydencji UE z dnia 6 maja 2008 r. o ostatnich wydarzeniach w stosunkach między Białorusią a Stanami Zjednoczonymi,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że dwóch białoruskich prodemokratycznych działaczy, Andrej Kim i Siergiej Parsiukiewicz, otrzymało surowe wyroki za udział w pokojowych manifestacjach przedsiębiorców, które odbyły się w dniach 10 i 21 stycznia 2008 r.,

B.   mając na uwadze, że Aleksandr Kazulin jest nadal więziony, co stanowi kolejny przykład lekceważenia przez Białoruś spoczywającego na niej obowiązku przestrzegania zasad i zobowiązań wynikających z członkostwa tego kraju w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),

C.   mając na uwadze, że Parlament Europejski wezwał Komisję i Radę do przedstawienia propozycji w celu wywarcia dalszego nacisku na reżim Łukaszenki w organizacjach międzynarodowych oraz wnosił o przedłożenie pełnego zestawu konkretnych, ukierunkowanych sankcji w celu surowego ukarania osób odpowiedzialnych za ucisk, które nie przyczynią się jednak do dodatkowego cierpienia obywateli Białorusi,

D.   mając na uwadze, że potępił on użycie siły i liczne aresztowania uczestników obchodów Dnia Wolności w Mińsku i innych miastach białoruskich, które wydarzyły się w dniu 25 marca 2008 r.,

E.   mając na uwadze, że decyzja rządu Białorusi o uznaniu dziesięciu dyplomatów amerykańskich za personae non gratae oraz zmuszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Mińsku do opuszczenia Białorusi nie znajdują uzasadnienia i szkodzą interesom obywateli białoruskich,

1.   głęboko ubolewa nad brakiem poprawy sytuacji w zakresie demokracji, praw człowieka i praworządności na Białorusi; podkreśla, że nieustanne arbitralne aresztowania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i działaczy opozycji, w szczególności tymczasowe zatrzymanie Aleksandra Milinkiewicza, oraz ścisła kontrola niezależnych mediów są sprzeczne z niedawnymi wypowiedziami rządu białoruskiego o pragnieniu poprawy stosunków z Unią Europejską;

2.   potępia surowe wyroki, na które w dniach 22 i 23 kwietnia 2008 r. w Mińsku zostali skazani Andrej Kim i Siergiej Parsiukiewicz za udział w manifestacjach przedsiębiorców w dniu 10 stycznia 2008 r.; jednocześnie wyraża ubolewanie, że wedle doniesień, w dniu 25 marca 2008 r. doszło w Mińsku do nadmiernego użycia siły przez służby bezpieczeństwa i aresztowań obywateli pokojowo zebranych dla uczczenia dziewięćdziesiątej rocznicy powstania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej; wzywa władze białoruskie do bezwarunkowego powstrzymania się od stosowania wszelkich form przemocy wobec przedstawicieli demokratycznej opozycji;

3.   wzywa władze białoruskie do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia pozostającego więźniem politycznym Aleksandra Kazulina oraz do zaprzestania stosowania metod obejmujących zastraszanie, nękanie, celowe aresztowania i prześladowania o podłożu politycznym wobec działaczy opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi;

4.   przypomina, że przestrzeganie zasad demokratycznych jest kluczem do normalizacji stosunków z Białorusią;

5.   potępia zatrzymanie dziennikarzy niezależnych mediów, przeszukania prowadzone w ich domach oraz konfiskatę lub zniszczenie należącego do nich sprzętu przez białoruskie tajne służby (KGB), a także próby ograniczenia wolności mediów przez białoruskie władze;

6.   zwraca się do Rady i Komisji o udzielnie znacznego wsparcia ofiarom łamania praw człowieka na Białorusi; uważa, że w celu szerzenia poszanowania praw człowieka w tym kraju niezbędne jest udzielenie większej pomocy finansowej organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności niezależnym mediom;

7.   przypomina, że w dniu 21 listopada 2006 r. Unia Europejska wydała oświadczenie o gotowości do odnowienia stosunków z Białorusią i ludnością białoruską w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), jak tylko rząd białoruski wykaże poszanowanie dla wartości demokratycznych i podstawowych praw ludności białoruskiej;

8.   podkreśla, że w celu nawiązania znaczącego dialogu z UE Białoruś musi spełnić pozostałe warunki określone w nieoficjalnym dokumencie Komisji "Co Unia Europejska może dać Białorusi", które obejmują uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, zniesienie kary śmierci, zagwarantowanie wolności mediów oraz swobody wypowiedzi, niezawisłość sądów i poszanowanie wartości demokratycznych oraz praw podstawowych ludności białoruskiej;

9.   potępia fakt, że Białoruś jako ostatnie państwo w Europie wykonuje karę śmierci, co jest sprzeczne z wartościami europejskimi i uniwersalnymi;

10.   wyraża głęboki żal, że ustawa o wolności wyznania i organizacjach religijnych z 2002 r. jest sprzeczna z międzynarodowymi zasadami wolności wyznania i praw człowieka, łącznie z tymi, które zostały ustanowione w międzynarodowym pakcie o prawach obywatelskich i politycznych oraz przyznaje, że w wyniku obowiązywania tej ustawy ograniczono działalność wielu wspólnot wyznaniowych, a ich przywódcy są przedmiotem ciągłych prześladowań, oskarżeń i kar oraz są więzieni;

11.   nawołuje władze białoruskie do pełnego stosowania norm OBWE podczas organizowania nadchodzących wyborów parlamentarnych przewidzianych na jesień 2008 r. oraz do stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie wolnego i uczciwego głosowania; wzywa rząd do umożliwienia przedstawicielom opozycji demokratycznej swobodnego dostępu do okręgowych komisji wyborczych, zezwolenia na rejestrację wszystkich kandydatów na parlamentarzystów oraz ich obserwatorów i nieutrudniania wszechstronnej i wyczerpującej międzynarodowej misji obserwacji wyborów;

12.   wzywa rząd Białorusi do stania na staży i do ochrony wszystkich podstawowych praw człowieka oraz do zapewnienia dochowywania przez Białoruś międzynarodowych standardów, a w szczególności art. 18 międzynarodowego paktu o prawach obywatelskich i politycznych;

13.   wzywa rząd Białorusi do dokonania zmian w ustawie o wolności wyznania i organizacjach religijnych z 2002 r. oraz do przywrócenia procedur gwarantujących poszanowanie wolności wyznania;

14.   wyraża solidarność ze zjednoczoną opozycją demokratyczną na Białorusi i wszystkimi obywatelami Białorusi walczącymi o niepodległą, otwartą i demokratyczną Białoruś, której podstawę stanowi praworządność; zachęca przywódców opozycji do wykazania jedności i determinacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych;

15.   wzywa Radę i Komisję do podjęcia dalszych kroków w celu ułatwienia i liberalizacji procedur wizowych dla obywateli Białorusi, gdyż jedynie takie działania mogą pomóc w osiągnięciu głównego celu polityki UE wobec Białorusi, jakim jest ułatwienie i zwiększenie kontaktów między społeczeństwami oraz demokratyzacja państwa; nalega, aby w związku z powyższym rozważyły one możliwość zmniejszenia opłat za wizy dla obywateli Białorusi wjeżdżających do obszaru Schengen, co jest jedynym sposobem uniknięcia coraz większej izolacji Białorusi i jej obywateli;

16.   wyraża ubolewanie z powodu udzielanej wielokrotnie w ciągu ostatnich lat przez władze białoruskie odmowy przyznania wiz wjazdowych posłom do Parlamentu Europejskiego i do parlamentów krajowych; apeluje do władz białoruskich, aby nie czyniły dalszych trudności mających na celu uniemożliwienie Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią wizyty w tym kraju w celu obserwacji zbliżających się wyborów powszechnych i zdobycia bezpośrednich doświadczeń na Białorusi;

17.   wyraża solidarność ze Stanami Zjednoczonymi i ich korpusem dyplomatycznym oraz apeluje do rządu Białorusi o ponowne rozpatrzenie swej decyzji i podjęcie natychmiastowych działań umożliwiających normalizację stosunków między Białorusią i Stanami Zjednoczonymi w oparciu o współpracę przynoszącą wzajemne korzyści;

18.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom i rządom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgromadzeniom parlamentarnym OBWE i Rady Europy oraz rządowi Białorusi.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0071.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności