Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2095(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0204/2008

Внесени текстове :

A6-0204/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0242

Приети текстове
PDF 292kWORD 41k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 3/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година
P6_TA(2008)0242A6-0204/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 3/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел ІІІ - Комисия и раздел VI - Европейски икономически и социален комитет (9903/2008 – C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 3/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., внесен от Комисията на 14 април 2008 г. (COM(2008)0201),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 3/2008, утвърден от Съвета на 26 май 2008 г. (9903/2008 – C6-0206/2008),

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0204/2008),

A.   като има предвид, че коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2008 г. обхваща следните елементи:

   бюджетиране на приходите, произтичащи от делото срещу Майкрософт (глоба и лихви на обща стойност 849 200 000 EUR),
   бюджетиране на спестени средства, произтичащи от по-малкото от очакваното увеличение на възнагражденията и пенсиите на длъжностни лица през 2007 г.,
   укрепване на фонда за извънредни положения за ветеринарните мерки вследствие на кризата с болестта син език със 130 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и с 63 950 000 EUR под формата на бюджетни кредити за плащания,
   създаване на бюджетни позиции за отразяване на субсидиите за четири съвместни предприятия: "Инициатива за иновативни лекарства" (ИИЛ), "Чисто небе", ARTEMIS (Съвместна технологична инициатива за вградени компютърни системи) и ENIAC (Европейска технологична платформа за наноелектроника),
   мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз в размер на 98 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и на бюджетни кредити за плащания във връзка с горските пожари в Гърция през август 2007 г. и наводненията в Словения през септември 2007 г.,
   промени на щатното разписание на Европейския институт за равенство между половете, което означава преобразуване на длъжност AD 13 в AD 14,
   промени на щатното разписание на Европейския икономически и социален комитет;

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 3/2008 е корекциите да бъдат официално отразени в бюджета за 2008 г.;

В.   като има предвид, че Съветът включи в проекта на коригиращ бюджет № 3/2008 икономиите, реализирани от възнаграждения и пенсии, и финансирането на т. нар. механизъм за наблюдение на Майкрософт;

1.  Напомня, че бюджетните кредити за съвместни предприятия се изплащат от оперативния бюджет на съответната програма;

2.  Посочва, че механизъм за наблюдение на Майкрософт се финансира изключително от икономиите от заплати и пенсии по функция 5;

3.  Изразява съжаление, че Съветът неочаквано намали бюджетен ред 26 02 01, като по този начин въведе нов елемент, без каквото и да било обсъждане с Парламента; очаква тези спестени средства да бъдат използвани за финансиране на приоритетите на Парламента във функция 1а;

4.  Изисква от Комисията да избягва включването на финансирането, свързано с инструменти като фонд "Солидарност" на ЕС и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в проекти на коригиращ бюджет заедно с други средства в бъдеще, така че да се избягват всякакви закъснения при вземането на решения и изпълнението;

5.  Приема проекта на коригиращ бюджет № 3/2008 без изменения;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1. Споразумение, последно изменено с Решение 2008/371/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 128, 16.5.2008 г., стр. 8).

Правна информация - Политика за поверителност