Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2095(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0204/2008

Předložené texty :

A6-0204/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0242

Přijaté texty
PDF 215kWORD 42k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2008
P6_TA(2008)0242A6-0204/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2008 na rozpočtový rok 2008 (9903/2008 – C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 14. dubna 2008 (KOM(2008)0201),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2008 sestavený Radou dne 26. května 2008 (9903/2008 – C6-0206/2008),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0204/2008),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 se týká následujících bodů:

   - zahrnutí příjmů vyplývajících z případu Microsoft do rozpočtu (pokuty a úroky v celkové výši 849 200 000 EUR),
   - zahrnutí do rozpočtu úspor vyplývajících ze skutečnosti, že platy a důchody úředníků byly v roce 2007 zvýšeny méně, než se očekávalo,
   - navýšení Fondu na mimořádné události pro veterinární opatření kvůli krizi související s katarální horečkou ovcí o 130 000 000 EUR v prostředcích na závazky a o 63 950 000 EUR v prostředcích na platby,
   - vytvoření rozpočtových položek pro dotace určené čtyřem společným podnikům: iniciativě pro inovativní léčiva (IMI), Clean Sky, ARTEMIS (společné technologické iniciativě v oblasti vestavěných počítačových systémů) a ENIAC (evropské technologické platformě pro nanoelektroniku),
   - uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 98 000 000 EUR v prostředcích na závazky a prostředcích na platby v souvislosti s lesními požáry v Řecku v srpnu 2007 a záplavami ve Slovinsku v září 2007,
   - úprava plánu pracovních míst Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, tedy přesun jednoho pracovního místa AD 13 do platové třídy AD 14,
   - úprava plánu pracovních míst Evropského hospodářského a sociálního výboru,

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2008 je formálně zanést tyto úpravy do rozpočtu na rok 2008,

C.   vzhledem k tomu, že Rada do návrhu opravného rozpočtu č. 3/2008 zahrnula úspory na platech a důchodech a financování takzvaného mechanismu dohledu v souvislosti s rozsudkem ve věci Microsoft,

1.   připomíná, že prostředky na společné podniky jsou vypláceny z provozního rozpočtu příslušného programu;

2.   zdůrazňuje, že takzvaný mechanismus dohledu v souvislosti s rozsudkem ve věci Microsoft je financován výhradně z úspor na platech a důchodech v okruhu 5;

3.   lituje skutečnosti, že Rada neočekávaně snížila rozpočtovou položku 26 02 01, a zavedla tak nový prvek, aniž by tuto věc diskutovala s Parlamentem; očekává použití těchto úspor v okruhu 1a k financování prioritních úkolů Parlamentu;

4.   žádá Komisi, aby financování související s nástroji, jako je Fond solidarity nebo Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, v budoucnu nezařazovala do návrhů opravného rozpočtu spolu s dalšími body, a předešla tak možným zpožděním při rozhodování a poskytování;

5.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 3/2008 beze změn;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248. 16.9.2002, str. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(2) Úř. věst. L 71. 14.3.2008.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2008/371/ES (Úř. věst. L 128, 16.5.2008, s. 8).

Právní upozornění - Ochrana soukromí