Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2095(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0204/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0204/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 05/06/2008 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0242

Pieņemtie teksti
PDF 219kWORD 40k
Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs - Brisele
2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2008 projekts
P6_TA(2008)0242A6-0204/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija rezolūcija par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2008 projektu, - izdevumi pa iedaļām , III iedaļa - Komisija, VI iedaļa - Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (9903/2008 – C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un jo īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgi apstiprināja 2007. gada 13. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2008 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2008. gada 14. aprīlī (COM(2008) 0201),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2008 projektu, ko Padome sagatavoja 2008. gada 26. maijā (9903/2008 – C6-0206/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0204/2008),

A.   tā kā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts attiecas uz šādiem elementiem:

   tiesvedības pret "Microsoft" rezultātā gūto ieņēmumu iekļaušana budžetā (naudas soda un procentu kopsumma EUR 849 200 000),
   to ietaupījumu iekļaušana budžetā, kas gūti, jo 2007. gadā ierēdņu atalgojuma un pensiju pieaugums bijis mazāks nekā plānots,
   papildu nodrošinājums EUR 130 000 000 saistību apropriācijās un EUR 63 950 000 maksājumu apropriācijās ārkārtas fondam pasākumiem veterinārijas jomā, ņemot vērā infekciozā katarālā drudža izraisīto krīzi,
   budžeta pozīciju izveide subsīdijām četriem kopuzņēmumiem: IMI kopuzņēmumam (iniciatīva novatorisku zāļu jomā), "Clean Sky", ARTEMIS kopuzņēmumam (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā) un ENIAC kopuzņēmumam (Eiropas Tehnoloģiju platforma nanoelektronikas jomā),
   ES Solidaritātes fonda mobilizācija EUR 98 000 00 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās sakarā ar meža ugunsgrēkiem 2007. gada augustā Grieķijā un plūdiem 2007. gada septembrī Slovēnijā,
   grozījumi Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta amatu sarakstā, proti, AD 13 amata vietu pārveidojot par AD 14 amata vietu,
   grozījumi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas amatu sarakstā;

B.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2008 projekts ir paredzēts, lai oficiāli iekļautu šīs budžeta korekcijas 2008. finanšu gada budžetā;

C.   tā kā Padome budžeta grozījuma Nr. 3/2008 projektā iekļāva ietaupījumus, kas gūti saistībā ar atalgojuma un pensiju mazāku pieaugumu, un finansējumu t. s. Microsoft pārraudzības mehānismam,

1.   atgādina, ka apropriācijas kopuzņēmumiem izmaksā no attiecīgās programmas darbības budžeta;

2.   norāda, ka finansējumu t. s. Microsoft pārraudzības mehānismam nodrošina vienīgi saistībā ar atalgojuma un pensiju mazāku pieaugumu gūtie ietaupījumi 5. izdevumu kategorijā;

3.   pauž nožēlu, ka Padome, neapspriežoties ar Parlamentu, ir negaidīti samazinājusi summu budžeta 26 02 01. postenī, tā ieviešot jaunu elementu; sagaida, ka šie ietaupījumi tiks izlietoti, lai finansētu Parlamenta prioritātes1.a izdevumu kategorijā;

4.   lūdz Komisiju turpmāk budžeta grozījumu projektos kopā ar citiem elementiem neiekļaut finansējumu, kas saistīts ar tādiem instrumentiem kā ES Solidaritātes fonds vai Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), lai nekavētu lēmumu pieņemšanas un finansējuma piešķiršanas procesu;

5.   apstiprina budžeta grozījuma Nr. 3/2008 projektu bez grozījumiem;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.).
(2) OV L 71, 14.3.2008.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2008/371/EK (OV L 128, 16.5.2008., 8. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika