Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2095(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0204/2008

Teksty złożone :

A6-0204/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0242

Teksty przyjęte
PDF 219kWORD 39k
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 3/2008
P6_TA(2008)0242A6-0204/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III - Komisja i Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny (9903/2008 – C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 13 grudnia 2007 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 3/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 przedstawiony przez Komisję dnia 14 kwietnia 2008 r. (COM(2008)0201),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2008 opracowany przez Radę w dniu 26 maja 2008 r. (9903/2008 – C6-0206/2008),

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0204/2008),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2008 obejmuje:

   włączenie do budżetu wpływów związanych ze sprawą Microsoftu (kara oraz odsetki w kwocie 849 200 000 EUR),
   włączenie do budżetu oszczędności wynikających z mniejszych niż przewidywane podwyżek wynagrodzeń i emerytur dla urzędników w 2007 r.,
   zasilenie funduszu nadzwyczajnego na środki weterynaryjne związane z chorobą niebieskiego języka kwotą 130 000 000 EUR ze środków na zobowiązania oraz 63 950 000 EUR ze środków na płatności,
   utworzenie pozycji budżetowych w celu przyznania dotacji czterem wspólnym przedsiębiorstwom: inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych, inicjatywa "czyste niebo", ARTEMIS (wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie wbudowanych systemów komputerowych) oraz ENIAC (Europejska Platforma Technologiczna w dziedzinie Nanoelektroniki),
   uruchomienie z Funduszu Solidarności UE kwoty 98 000 000 EUR środków na zobowiązania i środków na płatności w związku z pożarami lasów w Grecji w sierpniu 2007 r. oraz powodziami w Słowenii we wrześniu 2007 r.,
   zmiany w planie zatrudnienia Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (zmiana zaszeregowania z AD 13 na AD 14),
   zmiany w planie zatrudnienia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

B.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 3/2008 jest formalne wpisanie tych dostosowań budżetowych do budżetu na rok 2008,

C.   mając na uwadze, że Rada zapisała w projekcie budżetu korygującego nr 3/2008 oszczędności z wynagrodzeń i emerytur oraz finansowanie tzw. mechanizmu monitorowania Microsoft,

1.   przypomina, że środki dla wspólnych przedsiębiorstw wypłacane są z budżetu operacyjnego danego programu;

2.   wskazuje, że mechanizm monitorowania Microsoft jest finansowany wyłącznie z oszczędności z wynagrodzeń i emerytur w dziale 5;

3.   wyraża ubolewanie, że Rada nieoczekiwanie ograniczyła pozycję budżetową 26 02 01 wprowadzając nowy element bez przeprowadzenia jakiejkolwiek dyskusji z Parlamentem; oczekuje przeznaczenia oszczędności na finansowanie priorytetów Parlamentu z działu 1a ;

4.   zwraca się do Komisji, aby w przyszłości w ramach projektów budżetów korygujących nie łączyła z innymi kwestiami środków związanych z instrumentami takimi jak Fundusz Solidarności UE i Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji, co pozwoli uniknąć opóźnień w podjęciu decyzji i wypłacie środków;

5.   przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 3/2008 bez poprawek;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2008/371/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 128 z 16.5.2008, str. 8).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności