Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2095(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0204/2008

Texte depuse :

A6-0204/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0242

Texte adoptate
PDF 219kWORD 42k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Proiect de buget rectificativ nr. 3/2008
P6_TA(2008)0242A6-0204/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iunie 2008 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 3/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi secţiunea VI - Comitetul Economic și Social European (9903/2008 – C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, adoptat definitiv la 13 decembrie 2007(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 3/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, prezentat de Comisie la 14 aprilie 2008 (COM(2008)0201),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2008, pe care Consiliul l-a adoptat la 26 mai 2008 (9903/2008 – C6-0206/2008),

–   având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0204/2008),

A.   întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general 2008 vizează următoarele aspecte:

   înscrierea în buget a veniturilor rezultate în urma cazului Microsoft (amenda și dobânzile în valoare totală de 849 200 000 EUR);
   înscrierea în buget a economiilor provenite din creșterea inferioară estimărilor a salariilor și a pensiilor funcționarilor în 2007;
   majorarea fondului de urgență veterinară cu 130 000 000 EUR în credite de angajament și 63 950 000 EUR în credite de plată ca urmare a crizei febrei catarale ovine;
   crearea unor posturi bugetare pentru subvențiile destinate celor patru întreprinderi comune: inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI), Clean Sky, ARTEMIS (inițiativa tehnologică comună în domeniul sistemelor informatice integrate) și ENIAC (platforma tehnologică europeană privind nanoelectronica);
   mobilizarea sumei de 98 000 000 EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE ca urmare a incendiilor forestiere din Grecia din august 2007 și a inundațiilor din Slovenia din septembrie 2007;
   modificările aduse schemei de personal a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, care implică reclasificarea unui post de la gradul AD 13 la gradul AD 14;
   modificările aduse schemei de personal a Comitetului Economic și Social European;

B.   întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 3/2008 este acela de a înscrie formal aceste ajustări în bugetul 2008;

C.   întrucât Consiliul a inclus în proiectul de buget rectificativ nr. 3/2008 economiile realizate în privința salariilor și a pensiilor, precum și finanțarea așa-numitului mecanism de monitorizare a Microsoft,

1.   reamintește faptul că creditele pentru întreprinderile comune sunt plătite din bugetul operațional al programelor în cauză;

2.   subliniază că mecanismul de monitorizare a Microsoft este finanțat în întregime prin economiile realizate în privința salariilor și a pensiilor de la rubrica 5;

3.   regretă că Consiliul a redus, în mod neașteptat, linia bugetară 26 02 01, introducând astfel un nou element, fără a consulta Parlamentul; se așteaptă ca aceste economii să fie utilizate pentru finanțarea priorităților Parlamentului în cadrul rubricii 1a;

4.   solicită Comisiei să delimiteze, în cadrul viitoarelor proiecte de bugete rectificative, fondurile legate de anumite instrumente, precum Fondul de solidaritate al Uniunii Europene sau Fondul european de ajustare la globalizare, de alte chestiuni, pentru a evita întârzieri în luarea deciziilor și punerea lor în aplicare;

5.   adoptă proiectul de buget rectificativ nr. 3/2008 fără modificări;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
(2) JO L 71, 14.3.2008.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat ultima dată prin Decizia 2008/371/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 128, 16.5.2008, p. 8).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate