Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2094(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0203/2008

Внесени текстове :

A6-0203/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0243

Приети текстове
PDF 271kWORD 38k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 4/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 4/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел ІІІ - Комисия (9904/2008– C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално член 15, параграф 3 и членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 4/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, представен от Комисията на 15 април 2008 г. (COM(2008)0203),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 4/2008, утвърден от Съвета на 26 май 2008 г. (9904/2008 – C6-0207/2008),

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0203/2008),

A.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2008 г. има за цел да се запише в бюджета за 2008 г. излишъкът от финансовата 2007 година, който възлиза на 1 528 833 290 EUR;

Б.   като има предвид, че основните елементи на този излишък са преизпълнение на приходите в размер на 72 957 868,80 EUR и икономия на разходи в размер на 1 579 386 212,59 EUR и отрицателни валутни разлики в размер на - 123 510 791,35 EUR;

В.   като има предвид, че икономията на бюджетни кредити за плащания, в сравнение с предходните години, продължи да намалява;

Г.   като има предвид, че за функция 1 икономията на бюджетни кредити за плащания през 2007 г.(4) възлезе на 648 милиона евро, за функция 2 - на 361 милиона евро, за функция 3 - на 241 милиона евро, за функция 4 - на 362 милиона евро и за функция 5 - на 903 милиона евро;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 4/2008, чиято единствена цел е представянето на отчетите за финансовата 2007 година;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 4/2008;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(3) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1. Споразумение, последно изменено с Решение 2008/371/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 128, 16.5.2008 г., стр. 8).
(4) Въз основа на разликата между бюджетните кредити за плащания и разходите за финансовата 2007 година, без да се включват сумите от изпълнението на приходите и разходите и преносите от целеви приходи

Правна информация - Политика за поверителност