Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2094(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0203/2008

Esitatud tekstid :

A6-0203/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0243

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 35k
Neljapäev, 5. juuni 2008 - Brüssel
Paranduseelarve nr 4/2008 projekt
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Euroopa Parlamendi 5. juuni 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 4/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikli 15 lõiget 3 ning artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 13. detsembril 2007;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 15. aprillil 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 4/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0203);

–   võttes arvesse nõukogu 26. mail 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 4/2008 projekti (9904/2008 – C6-0207/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0203/2008),

A.   arvestades, et 2008. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 4 projekti eesmärk on kirjendada 2008. aasta eelarvesse 2007. eelarveaasta eelarve täitmise ülejääk summas 1 528 833 290 eurot;

B.   arvestades, et selle ülejäägi moodustavad peamiselt kavandatust suuremad tulud (72 957 868,80 eurot) ja kavandatust väiksemad kulud (1 579 386 212,59 eurot) ning vahetuskursi muutustest tulenenud negatiivne saldo (-123 510 791,35 eurot);

C.   arvestades, et maksete assigneeringute alakasutamine on varasemate aastatega võrreldes jätkuvalt vähenenud;

D.   arvestades, et 2007. aastal(4) ulatus rubriigis 1 alakasutatud maksete assigneeringute summa 648 miljoni euroni, rubriigis 2 ulatus see summa 361 miljoni euroni, rubriigis 3 ulatus see summa 241 miljoni euroni, rubriigis 4 ulatus see summa 362 miljoni euroni ja rubriigis 5 ulatus see summa 903 miljoni euroni,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 4/2008 esialgse projekti, mille eesmärk on üksnes 2007. eelarveaasta eelarveridade kirjeldamine;

2.   kiidab paranduseelarve nr 4/2008 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).
(2) ELT L 71, 14.3.2008.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2008/371/EÜ (ELT L 128, 16.5.2008, lk 8).
(4) arvutus põhineb 2007. eelarveaasta maksete assigneeringute ja kulude vahelisel erinevusel, mitte arvestades tulude ja kulude täitmist ning üle kantud sihtotstarbelisi tulusid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika