Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2094(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0203/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0203/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0243

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 35k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
Lisätalousarvio nro 4/2008
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2008 varainhoitovuodeksi 2008, Pääluokka III – Komissio (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan, 37 artiklan ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2008 esittämän alustavan lisätalousarvioesityksen nro 4/2008 vuoden 2008 yleiseen talousarvioon (KOM(2008)0203),

–   ottaa huomioon neuvoston 26. toukokuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2008 (9904/2008 – C6-0207/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0203/2008),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2008 yleiseen talousarvioon tehdyn lisätalousarvioesityksen nro 4 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2008 talousarvioon varainhoitovuoden 2007 ylijäämä, joka on 1 528 833 290 euroa,

B.   ottaa huomioon, että ylijäämä muodostui pääasiassa ennakoitua suuremmista tuloista (72 957 868,80 euroa) ja ennakoitua pienemmistä menoista (1 579 386 212,59 euroa) sekä valuuttakurssimuutoksista johtuvasta alijäämästä (- 123 510 791,35 euroa),

C.   ottaa huomioon, että maksumäärärahoja käytettiin edellisiin vuosiin verrattuna vielä entistä vähemmän,

D.   ottaa huomioon, että otsakkeessa 1 maksumäärärahoja jäi vuonna 2007 käyttämättä(4) 648 miljoonaa euroa, otsakkeessa 2 käyttämättä jäi 361 miljoonaa euroa, otsakkeessa 3 käyttämättä jäi 241 miljoonaa euroa, otsakkeessa 4 käyttämättä jäi 362 miljoonaa euroa ja otsakkeessa 5 käyttämättä jäi 903 miljoonaa euroa,

1.   panee merkille alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2008, jossa keskityttiin pelkästään varainhoitovuoden 2007 tilien esittämiseen;

2.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 4/2008 sellaisenaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(2) EUVL L 71, 14.3.2008.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/371/EY (EUVL L 128, 16.5.2008, s. 8).
(4) Määrät perustuvat maksumäärärahojen ja menojen erotukseen varainhoitovuonna 2007, lukuun ottamatta tulojen ja menojen toteutusta ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirtoja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö