Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2094(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0203/2008

Pateikti tekstai :

A6-0203/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/06/2008 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0243

Priimti tekstai
PDF 200kWORD 35k
Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 5 d. - Briuselis
Taisomojo biudžeto projektas Nr. 4/2008
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 4/2008, III skirsnis - Komisija (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 272 straipsnį ir į Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį bei 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio mėn. 13 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 4/2008, kurį Komisija pateikė 2008 m. balandžio mėn. 15 d. COM(2008)0203),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto projektą Nr. 4/2008, kurį Taryba sudarė 2008 m. gegužės 26 d. (9904/2008 - C6-0207/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0203/2008),

A.   kadangi 2008 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto projektu Nr. 4 siekiama į 2008 m. biudžetą įtraukti 2007 finansinių metų perteklių, kuris sudaro 1 528 833 290 EUR,

B.   kadangi perteklius daugiausia susidarė dėl per didelių įplaukų (72 957 868,80 EUR) bei dėl nepanaudotų išlaidų (1 579 386 212,59 EUR) ir dėl neigiamo valiutų kursų balanso (–123 510 791,35 EUR),

C.   kadangi nepanaudoti mokėjimų asignavimai, palyginti su ankstesniais metais, dar sumažėjo,

D.   kadangi 1 išlaidų kategorijoje nepanaudoti mokėjimų asignavimai 2007 m.(4) sudarė 648 mln. EUR, 2 išlaidų kategorijoje – 361 mln. EUR, 3 išlaidų kategorijoje – 241 mln. EUR, 4 išlaidų kategorijoje – 362 mln. EUR ir 5 išlaidų kategorijoje – 903 mln. EUR,

1.   atkreipia dėmesį, kad preliminarus taisomojo biudžeto projektas Nr. 4/2008 skirtas tik 2007 finansinių metų sąskaitoms pristatyti;

2.   priima Taisomojo biudžeto projektą Nr. 4/2008 be pakeitimų;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).
(2) OL L 71, 2008 3 14.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/371/EB (OL L 128, 2008 5 16, p. 8).
(4) Remiamasi 2007 finansinių metų mokėjimų asignavimų ir išlaidų skirtumu, neįskaitant pajamų ir įgyvendinimo išlaidų sumų ir perkėlimų iš asignuotųjų pajamų.

Teisinė informacija - Privatumo politika