Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2094(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0203/2008

Teksty złożone :

A6-0203/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0243

Teksty przyjęte
PDF 201kWORD 35k
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 4/2008
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr  4/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III - Komisja (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 13 grudnia 2007 r.(2),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  4/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 przedstawiony przez Komisję dnia 15 kwietnia 2008 r. (COM(2008)0203),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr  4/2008 sporządzonego przez Radę dnia 26 maja 2008 r. (9904/2008 – C6-0207/2008)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0203/2008),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2008 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2008 nadwyżki z 2007 r. wynoszącej 1 528 833 290 euro,

B.   mając na uwadze, że na główne elementy tej nadwyżki składa się osiągnięcie dochodów wyższych od zakładanych o 72 957 868,80 EUR, niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki w wysokości 1 579 386 212,59 EUR oraz ujemne saldo wymiany walutowej w wysokości 123 510 791,35 EUR,

C.   mając na uwadze, że w porównaniu z rokiem ubiegłym niepełne wykorzystanie środków na płatności jeszcze się zmniejszyło,

D.   mając na uwadze, że dla działu 1 niepełne wykorzystanie środków na płatności wyniosło w 2007 r.(4) 648 mln EUR, dla działu 2 – 361 mln EUR, dla działu 3 – 241 mln EUR, dla działu 4– 362 mln EUR, a dla działu 5 – 903 mln EUR,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 4/2008 poświęcony wyłącznie prezentacji rozliczeń za 2007 rok budżetowy;

2.   przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 4/2008 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2008/371/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 128 z 16.5.2008, s. 8).
(4) W oparciu o różnicę między środkami na pokrycie płatności a wydatkami w roku finansowym 2007 z wyłączeniem kwot wykorzystanych dochodów i wydatków, jak również przeniesienia dochodów przeznaczonych na określony cel.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności