Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2094(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0203/2008

Texte depuse :

A6-0203/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0243

Texte adoptate
PDF 198kWORD 39k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Proiect de buget rectificativ nr. 4/2008
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iunie 2008 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 4/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, secţiunea III - Comisia (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolul 15 alineatul (3) și articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, adoptat definitiv la 13 decembrie 2007(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 4/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, prezentat de Comisie la 15 aprilie 2008 (COM(2008)0203),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2008, pe care Consiliul l-a adoptat la 26 mai 2008 (9904/2008 – C6-0207/2008),

–   având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0203/2008),

A.   întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general 2008 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2008 a surplusului din exercițiul financiar 2007, care se ridică la 1 528 833 290 EUR;

B.   întrucât principalele elemente ale acestui surplus sunt o supraînregistrare a veniturilor, de 72 957 868,80 EUR și o subutilizare a cheltuielilor, de 1 579 386 212,59 EUR, precum și un sold negativ din schimburi valutare, de -123 510 791,35 EUR;

C.   întrucât subutilizarea creditelor de plată a scăzut în continuare, comparativ cu exercițiile financiare anterioare;

D.   întrucât, pentru rubrica 1, subutilizarea creditelor de plată în 2007(4) s-a ridicat la 648 milioane EUR, pentru rubrica 2 la 361 milioane EUR, pentru rubrica 3 la 241 milioane EUR, pentru rubrica 4 la 362 milioane EUR, iar pentru rubrica 5 la 903 milioane EUR,

1.   ia act de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 4/2008, destinat exclusiv prezentării conturilor pentru exercițiul financiar 2007;

2.   adoptă proiectul de buget rectificativ nr. 4/2008 fără modificări;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
(2) JO L 71, 14.3.2008.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat ultima dată prin Decizia 2008/371/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 128, 16.5.2008, p. 8).
(4) Bazată pe diferența dintre creditele de plată și cheltuielile pentru exercițiul financiar 2007, fără a include sumele provenite din execuția cheltuielilor și a veniturilor, precum și din reportarea veniturilor alocate.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate