Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2094(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0203/2008

Ingivna texter :

A6-0203/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0243

Antagna texter
PDF 198kWORD 33k
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel
Förslag till ändringsbudget nr 4/2008
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Europaparlamentets resolution av den 5 juni 2008 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2008 för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 15.3, 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, slutgiltigt antagen den 13 december 2007(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 15 april 2008 (KOM(2008)0203),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2008 som rådet fastställde den 26 maj 2008 (9904/2008 – C6-0207/2008)

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0203/2008), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 4 till den allmänna budgeten för 2008 syftar till att i 2008 års budget införa överskottet från budgetåret 2007, vilket uppgår till 1 528 833 290 EUR.

B.  De huvudsakliga beståndsdelarna i detta överskott är att inkomsterna blev 72 957 868,80 EUR högre än beräknat och att utgifterna blev 1 579 386 212,59 EUR lägre än beräknat samt att det uppstod ett negativt saldo för växelkursskillnaderna på -123 510 791,35 EUR.

C.  Underutnyttjandet av betalningsbemyndiganden har jämfört med tidigare år ytterligare minskat.

D.  Underutnyttjandet för betalningsbemyndiganden under 2007(4) uppgick för rubrik 1 till 648 miljoner EUR, för rubrik 2 till 361 miljoner EUR, för rubrik 3 till 241 miljoner EUR för rubrik 4 till 362 miljoner EUR och för rubrik 5 till 903 miljoner EUR.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 4/2008 som enbart ägnas åt en redogörelse av räkenskaperna för budgetåret 2007.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 4/2008 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
(2) EUT L 71, 14.3.2008.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2008/371/EG (EUT L 128, 16.5.2008, s. 8).
(4) Baserat på skillnaden mellan betalningsbemyndigandena och utgifterna budgetåret 2007, utan att inkludera beloppen för inkomster och utgiftsgenomförande samt överföringar från inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy