Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0809(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0174/2008

Внесени текстове :

A6-0174/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0244

Приети текстове
PDF 355kWORD 47k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Мрежа от звена за контакт срещу корупцията *
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно инициативата на Федерална република Германия с оглед приемането на решение на Съвета относно мрежа от звена за контакт срещу корупцията (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Федерална република Германия (11231/2007),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0240/2007),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0174/2008),

1.  Одобрява инициативата на Федерална република Германия във вида, в който е изменена;

2.  Приканва Съвета да промени съответно текста;

3.  Призовава Съвета да информира Парламента, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Съвета отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в инициативата на Федерална република Германия;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителството на Федерална република Германия.

Текст, предложен от Федерална република Германия   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Член 1
С цел подобряване на сътрудничеството между органите и учрежденията за превенция и борба с корупцията в Европа се изгражда мрежа от звена за контакт в държавите-членки на Европейския съюз (наричана по-нататък "мрежата"). Европейската комисия, Европол, и Евроюст напълно се присъединяват към дейността на мрежата.
С цел подобряване на сътрудничеството между органите и учрежденията за превенция и борба с корупцията в Европа се изгражда мрежа от звена за контакт в държавите-членки на Европейския съюз (наричана по-нататък "мрежата"). Комисията, и по-специално OLAF, Европол, и Евроюст напълно се присъединяват към дейността на мрежата.
Изменение 2
Член 2
Мрежата се състои от органи и учреждения от държавите-членки на Европейския съюз, които са натоварени с превенция и борба с корупцията. Членовете се определят от държавите-членки. Държавите-членки посочват най-малко една, но не повече от три организации. Европейската комисия посочва своите представители. В рамките на съответните им правомощия Европол и Евроюст могат да участват в дейностите на мрежата.
Мрежата се състои от органи и учреждения от държавите-членки на Европейския съюз, които са натоварени с превенция и борба с корупцията. Членовете се определят от държавите-членки. Държавите-членки посочват най-малко една, но не повече от три организации. Комисията, с участието на OLAF, посочва своите представители. В рамките на съответните им правомощия, OLAF, Европол и Евроюст участват в дейностите на мрежата.
Изменение 3
Член 3, параграф 1, точка 1 a (нова)
1а) тя представя всяка година на Комисията и на Европейския парламент отчет относно своите заключения съгласно точка 1, който включва при необходимост конкретни предложения в областта на превенцията и борбата с корупцията;
Изменение 4
Член 3, параграф 2
2.  За изпълнение на задачите си членовете на мрежата се срещат, толкова често, колкото е необходимо, но не по-рядко от веднъж годишно.
2.  За изпълнение на задачите си членовете на мрежата се срещат най-малко веднъж годишно.
Изменение 5
Член 5, параграф 1
1.  Мрежата организира сама дейността си, използвайки съществуващото неформално сътрудничество между EPAC.
1.  Мрежата организира сама дейността си, като се председателства от съответното Председателство на Съвета и използва съществуващото неформално сътрудничество между EPAC.
Изменение 6
Член 5, параграф 2
2.  Държавите-членки и Европейската комисия поемат всички разходи на членовете или на представителите посочени от тях. Същото правило се прилага и за Европол и Евроюст.
2.  Комисията поема всички разходи на своите представители, както и разходите на членовете, посочени от държавите-членки. Същото правило се прилага и за Европол и Евроюст.
Правна информация - Политика за поверителност