Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0809(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0174/2008

Předložené texty :

A6-0174/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0244

Přijaté texty
PDF 285kWORD 48k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Síť kontaktních míst boje proti korupci *
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o podnětu Spolkové republiky Německo k přijetí rozhodnutí Rady o síti kontaktních míst pro boj proti korupci (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Spolkové republiky Německo (11231/2007),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0240/2007),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0174/2008),

1.   schvaluje pozměněný podnět Spolkové republiky Německo;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem znění změnila;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Spolkové republiky Německo;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládě Spolkové republiky Německo.

Znění navržené Spolkovou republikou Německo   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Článek 1
Ke zlepšení spolupráce mezi orgány a agenturami za účelem předcházení korupci v Evropě a boje proti ní se zřizuje síť kontaktních míst členských států Evropské unie (dále jen "síť"). Evropská komise, Europol a Eurojust jsou v plném rozsahu zapojeny do jejích činností.
Ke zlepšení spolupráce mezi orgány a agenturami za účelem předcházení korupci v Evropě a boje proti ní se zřizuje síť kontaktních míst členských států (dále jen "síť"), Komise a zejména OLAF, Europol a Eurojust jsou v plném rozsahu zapojeny do jejích činností.
Pozměňovací návrh 2
Článek 2
Síť tvoří orgány a agentury členských států Evropské unie, jejichž úkolem je předcházení korupci nebo boj proti ní. Její členy určí členské státy. Každý členský stát určí nejméně jednu, ale nejvýše tři organizace. Evropská komise určí své zástupce. Europol a Eurojust se v rámci svých pravomocí mohou účastnit činností sítě.
Síť tvoří orgány a agentury členských států, jejichž úkolem je předcházení korupci nebo boj proti ní. Její členy určí členské státy. Každý členský stát určí nejméně jednu, ale nejvýše tři organizace. Komise za účasti OLAFu určí své zástupce. OLAF, Europol a Eurojust se v rámci svých pravomocí účastní činností sítě.
Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 1 bod 1a (nový)
1a) každoročně předkládá Komisi a Evropskému parlamentu zprávu o svých zjištěních podle bodu 1 společně s případnými konkrétními návrhy opatření k předcházení korupci a boji proti ní;
Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 2
2.  Členové sítě se za účelem plnění svých úkolů setkávají podle potřeby, avšak nejméně jednou ročně.
2.  Členové sítě se za účelem plnění svých úkolů setkávají nejméně jednou ročně.
Pozměňovací návrh 5
Čl. 5 odst. 1
1.  Síť zajišťuje sama svoji organizaci, přičemž vychází ze stávající neformální spolupráce mezi EPAC.
1.  Síť zajišťuje sama svoji organizaci tak, že jí předsedá příslušné předsednictví Rady, přičemž vychází ze stávající neformální spolupráce mezi EPAC.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 5 odst. 2
2.  Členské státy a Evropská komise nesou veškeré výdaje členů nebo zástupců, které určí. Totéž platí pro Europol a Eurojust.
2.  Komise nese veškeré výdaje svých zástupců a dále výdaje členů určených členskými státy. Totéž platí pro Europol a Eurojust.
Právní upozornění - Ochrana soukromí