Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0809(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0174/2008

Esitatud tekstid :

A6-0174/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0244

Vastuvõetud tekstid
PDF 196kWORD 46k
Neljapäev, 5. juuni 2008 - Brüssel
Korruptsioonivastaste kontaktpunktide võrgustik *
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

Euroopa Parlamendi 5. juuni 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Saksamaa Liitvabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku kohta (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi algatust (11231/2007);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0240/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0174/2008),

1.   kiidab Saksamaa Liitvabariigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul oma teksti vastavalt muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Saksamaa Liitvabariigi algatust oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Saksamaa Liitvabariigi valitsusele.

Saksamaa Liitvabariigi ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Artikkel 1
Et parandada ametiasutuste vahelist koostööd korruptsiooni vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks Euroopas, tuleks luua Euroopa Liidu liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik (edaspidi "võrgustik"). Euroopa Komisjon, Europol ja Eurojust on täiel määral kaasatud võrgustiku töösse.
Et parandada ametiasutuste vahelist koostööd korruptsiooni vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks Euroopas, tuleks luua liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik (edaspidi "võrgustik"). Komisjon ja eelkõige OLAF, Europol ja Eurojust on täiel määral kaasatud võrgustiku töösse.
Muudatusettepanek 2
Artikkel 2
Võrgustik koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutustest, kelle ülesandeks on korruptsiooni vältimine või selle vastu võitlemine. Liikmesriigid määravad kindlaks võrgustikku kuuluvad ametiasutused. Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe, kuid mitte rohkem kui kolm organisatsiooni. Euroopa Komisjon määrab oma esindajad. Europol ja Eurojust võivad osaleda võrgustiku töös oma vastavate pädevuste piires.
Võrgustik koosneb liikmesriikide ametiasutustest, kelle ülesandeks on korruptsiooni vältimine või selle vastu võitlemine. Liikmesriigid määravad kindlaks võrgustikku kuuluvad ametiasutused. Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe, kuid mitte rohkem kui kolm organisatsiooni. Komisjon määrab OLAFi osalusel oma esindajad. OLAF, Europol ja Eurojust osalevad võrgustiku töös oma vastavate pädevuste piires.
Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõike 1 punkt 1 a (uus)
1 a) see esitab komisjonile ja Euroopa Parlamendile iga-aastase aruande töötulemuste kohta vastavalt punktile 1, sealhulgas vajadusel konkreetsete ettepanekutega korruptsiooni vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks;
Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõige 2
2.  Võrgustiku liikmed tulevad oma ülesannete täitmiseks kokku nii tihti kui vajalik, kuid vähemalt kord aastas.
2.  Võrgustiku liikmed tulevad oma ülesannete täitmiseks kokku vähemalt kord aastas.
Muudatusettepanek 5
Artikli 5 lõige 1
1.  Võrgustik korraldab oma tööd ise, lähtudes EPACi liikmete vahel juba toimuvast mitteametlikust koostööst.
1.  Võrgustik korraldab oma tööd ise asjakohase nõukogu eesistujariigi juhtimisel ning lähtub EPACi liikmete vahel juba toimuvast mitteametlikust koostööst.
Muudatusettepanek 6
Artikli 5 lõige 2
2.  Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon katavad kõik nende määratud liikmete või esindajatega seotud kulud. Sama kehtib ka Europoli ja Eurojusti suhtes.
2.  Komisjon katab kõik oma esindajatega seotud kulud nagu ka liikmesriikide määratud liikmetega seotud kulud. Sama kehtib ka Europoli ja Eurojusti suhtes.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika