Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0809(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0174/2008

Ingivna texter :

A6-0174/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0244

Antagna texter
PDF 204kWORD 44k
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel
Antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter *
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juni 2008 om initiativet från Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av rådets beslut om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Förbundsrepubliken Tysklands initiativ (11231/2007),

–   med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0240/2007),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0174/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner Förbundsrepubliken Tysklands initiativ såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Förbundsrepubliken Tysklands initiativ.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och Förbundsrepubliken Tysklands regering parlamentets ståndpunkt.

Förbundsrepubliken Tysklands initiativ   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Artikel 1
För att förbättra det samarbete som myndigheter och organ bedriver för att förhindra och bekämpa korruption i Europa skall ett nätverk av EU-medlemsstaternas kontaktpunkter (nedan kallat nätverket) inrättas. Europeiska kommissionen, Europol och Eurojust skall delta fullt ut i nätverkets verksamhet.
För att förbättra det samarbete som myndigheter och organ bedriver för att förhindra och bekämpa korruption i Europa ska ett nätverk av medlemsstaternas kontaktpunkter (nedan kallat nätverket) inrättas. Kommissionen, i synnerhet Olaf, Europol och Eurojust ska delta fullt ut i nätverkets verksamhet.
Ändring 2
Artikel 2
Nätverket skall bestå av myndigheter och organ i Europeiska unionens medlemsstater med uppdrag att förhindra och bekämpa korruption. Medlemmarna skall utses av medlemsstaterna. Varje medlemsstat skall utse minst en och högst tre organisationer. Europeiska kommissionen skall utse sina egna företrädare. Europol och Eurojust kan inom ramen för respektive behörighet medverka i nätverkets verksamhet.
Nätverket ska bestå av myndigheter och organ i medlemsstaterna med uppdrag att förhindra och bekämpa korruption. Medlemmarna ska utses av medlemsstaterna. Varje medlemsstat ska utse minst en och högst tre organisationer. Kommissionen ska, med deltagande av Olaf, utse sina egna företrädare. Olaf, Europol och Eurojust ska inom ramen för respektive behörighet medverka i nätverkets verksamhet.
Ändring 3
Artikel 3, punkt 1, led 1a (ny)
1a.  Att varje år lägga fram en rapport för kommissionen och Europaparlamentet om resultaten enligt led 1, där så är lämpligt tillsammans med konkreta förslag för att förhindra och bekämpa korruption.
Ändring 4
Artikel 3, punkt 2
2.  För att fullgöra sina uppgifter skall nätverkets medlemmar skall träffas så ofta som behövs, dock minst en gång per år.
2.  För att fullgöra sina uppgifter ska nätverkets medlemmar träffas minst en gång per år.
Ändring 5
Artikel 5, punkt 1
1.  Nätverket skall organisera sitt arbete med utgångspunkt i det informella samarbete som för närvarande sker inom ramen för Epac.
1.  Nätverket ska organisera sitt arbete så att det leds av det aktuella rådsordförandeskapet och bygga på med utgångspunkt i det informella samarbete som för närvarande sker inom ramen för Epac.
Ändring 6
Artikel 5, punkt 2
2.  Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen skall stå för alla kostnader för de medlemmar eller företrädare som de utsett. Detsamma skall gälla för Europol och Eurojust.
2.  Kommissionen ska stå för alla kostnader för sina företrädare samt även för kostnaderna för de medlemmar som medlemsstaterna utsett. Detsamma ska gälla för Europol och Eurojust.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy