Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0223(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0193/2008

Внесени текстове :

A6-0193/2008

Разисквания :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0245

Приети текстове
PDF 502kWORD 258k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0602),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0454/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становището на Комисията по международна търговия (A6-0193/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да информира Парламента, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение  1
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
2а) За постигане на съвместимост с правилата на Световната търговска организация (СТО) за недискриминация и национално третиране, настоящият регламент по никакъв начин не следва да води до дискриминационно третиране по отношение на мерките, предприети за борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.
Изменение  2
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
3а) Най-отдалечените региони на Европейския съюз, посочени в член 299 на Договора за създаване на Европейската общност и в член 349 на Договора за функционирането на Европейския съюз, изискват отделянето на специално внимание в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, поради изключителната уязвимост на рибните екосистеми.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В съответствие с Международния план за действие за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, приет през 2001 г. от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), ННН риболов означава риболовна дейност, смятана за незаконна, недекларирана или нерегулирана, където:
1.  "Незаконен риболов" се отнася за риболовни дейности:
– извършвани от местни или чуждестранни кораби във води под юрисдикцията на държава без разрешението на същата или в нарушение на приетите от нея законови и подзаконови актове;
– извършвани от кораби, плаващи под флага на държави, участващи в съответната регионална организация за управление на риболова, но в нарушение на мерките за опазване и управление, приети от тази организация и задължителни за държавите, или в нарушение на съответните норми на приложимото международно право, или
– в нарушение на националното законодателство или на международни задължения, включително поетите от сътрудничещи си държави пред съответната регионална организация за управление на риболова.
2.  "Недеклариран риболов" се отнася за риболовни дейности:
– които не са декларирани или са декларирани невярно пред съответния национален орган в нарушение на националните законови и подзаконови актове, или
– са извършвани в района, попадащ в обхвата на регионална организация за управление на риболова, и не са декларирани или са декларирани невярно в нарушение на процедурата за деклариране, действаща в рамките на тази организация.
3.  "Нерегулиран риболов" се отнася за риболовни дейности:
– в района, попадащ в обхвата на регионална организация за управление на риболова, които са извършвани от кораби без националност или от кораби, плаващи под флага на държава, неучастваща в организацията, или от лице занимаващо се с риболов по начин, който е в противоречие или в нарушение на мерките за опазване и управление, действащи в рамките на организацията, или
– в райони или по отношение на рибни запаси, за които няма приложими мерки за опазване и управление, и когато такива дейности са извършвани по начин, противоречащ на отговорността на държавите за опазването на живите морски ресурси съгласно международното право.
(5)  В съответствие с Международния план за действие за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, приет през 2001 г. от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), ННН риболов означава риболовна дейност, смятана за незаконна, недекларирана или нерегулирана.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Вносът в Общността на рибни продукти от ННН риболов следва да бъде забранен; за да може забраната да действа ефикасно и да се гарантира, че всички внесени продукти са от улов, съобразен с международните мерки за опазване и управление, както и съответно с други разпоредби, приложими за риболовния кораб, се въвежда схема за сертифициране, приложима за всеки внос на рибни продукти в Общността;
(13)  Вносът в Общността на рибни продукти от ННН риболов следва да бъде забранен; за да може забраната да действа ефикасно, да се осигури възможност за проследяване и да се гарантира, че всички внесени продукти са от улов, съобразен с международните мерки за опазване и управление и, по целесъобразност, с други разпоредби, приложими за съответния риболовен кораб, се въвежда схема за сертифициране, приложима за всеки внос на рибни продукти в Общността.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Общността следва да отчита ограничения капацитет на развиващите се страни за прилагане на схемата за сертифициране;
(14)  Общността отчита всички ограничения по отношение на капацитета на развиващите се страни за прилагане на схемата за сертифициране и им помага да избегнат потенциални нетарифни търговски ограничения.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
14a)  Помощ може да бъде предоставена , наред с другото, под формата на финансова и техническа помощ, както и програми за обучение.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Едно добро сътрудничество между държавите-членки, Комисията и трети държави е от съществено значение за ефикасното разследване на ННН риболов, както и за прилагането на мерките, предвидени в настоящия регламент; за активизирането на това сътрудничество следва да се създаде система за взаимопомощ;
(34)  Сътрудничеството, координацията и обменът на добри практики между държавите-членки, Комисията и с трети държави са от съществено значение за ефикасното разследване на ННН риболов, както и за възможността за бъдещото прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент; за активизирането на това сътрудничество следва да се създаде система за взаимопомощ;
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Настоящият регламент определя ННН риболов като особено тежко нарушение на приложимите законодателство, правила и регламенти, тъй като сериозно затруднява постигането на целите на нарушените правила, и застрашава устойчивостта на засегнатите запаси или опазването на морската околна среда. Предвид ограничения обхват на регламента, прилагането му следва да разчита и да допълва прилагането на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството. Съответно настоящият регламент затвърждава разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно пристанищните инспекции на кораби на трети държави (членове 28д, 28е и 28ж), които се отменят и заменят с режима на пристанищни инспекции съгласно Глава II от настоящия регламент. Наред с това настоящият регламент предвижда в Глава Х режим на санкции, приложим конкретно за дейности по ННН риболов. Следователно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за санкциите (член 31) остават приложими за други нарушения на правилата на ОПОР, различни от уредените в настоящия регламент.
(37)  Настоящият регламент определя ННН риболов като особено тежко нарушение на приложимите закони, правила или регламенти, тъй като сериозно затруднява постигането на целите на нарушените правила, и застрашава оцеляването на рибарите, които извършват законна дейност, устойчивостта на сектора, на засегнатите запаси и опазването на морската околна среда. Предвид ограничения обхват на регламента, прилагането му следва да разчита и да допълва прилагането на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството. Съответно настоящият регламент затвърждава разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно пристанищните инспекции на плавателни съдове на трети държави (членове 28д, 28е и 28ж), които се отменят и заменят с режима на пристанищни инспекции съгласно Глава II от настоящия регламент. Наред с това настоящият регламент предвижда в Глава Х режим на санкции, приложим конкретно за дейности по ННН риболов. Следователно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за санкциите (член 31) остават приложими за други нарушения на правилата на ОПОР, различни от уредените в настоящия регламент.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1, параграф 2
2.  За тази цел всяка държава-членка взема целесъобразни мерки в съответствие с правото на Общността, за да гарантира ефикасността на системата. Държавите-членки осигуряват достатъчно средства на своите компетентни органи, за да могат те да изпълняват своите задачи съгласно настоящия регламент.
2.  За тази цел всяка държава-членка взема целесъобразни мерки в съответствие с правото на Общността и многостранните и двустранните международни задължения, за да гарантира ефикасността на системата. Държавите-членки осигуряват достатъчно средства на своите компетентни органи, за да могат те да изпълняват своите задачи съгласно настоящия регламент.
Изменение  10
Предложение за регламент
Член 2 - буква -a (нова)
- а) ННН риболов означава незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, когато са налице следните условия.
1.  "Незаконен риболов" се отнася за риболовни дейности:
– извършвани от местни или чуждестранни плавателни съдове във води под юрисдикцията на държава без разрешението на същата или в нарушение на приетите от нея законови и подзаконови актове;
– извършвани от плавателни съдове, плаващи под флага на държави, участващи в съответната регионална организация за управление на риболова (РОУР), но които оперират в нарушение на мерките за опазване и управление, приети от същата организация и задължителни за държавите, или в нарушение на съответните норми на приложимото международно право; или
– в нарушение на националното законодателство или на международни задължения, включително поетите от сътрудничещи си държави пред съответната РОУР.
2.  "Недеклариран риболов" се отнася за риболовни дейности:
– които не са декларирани или са декларирани невярно пред съответния национален орган в нарушение на националните законови и подзаконови актове; или
– които са извършвани в кръга на компетентност на съответната РОУР и не са декларирани или са декларирани невярно, в нарушение на процедурата за деклариране, действаща в рамките на същата организация.
3.  "Нерегулиран риболов" се отнася за риболовни дейности:
– в района, попадащ в обхвата на РОУР, които се извършват от плавателни съдове без националност или от плавателни съдове, плаващи под флага на държава, която не е страна в същата организация, или от образувание, занимаващо се с риболов, по начин, който не е в съответствие или е в нарушение на мерките за опазване и управление, действащи в рамките на същата организация; или
– в райони или по отношение на рибни запаси, за които няма приложими мерки за опазване и управление, и когато такива дейности са извършвани по начин, който не съответства на отговорността на държавите за опазването на живите морски ресурси съгласно международното право.
Изменение  11
Предложение за регламент
Член 2 - буква a
а) "риболовен кораб" означава всеки кораб, независимо от големината му, който се използва или е предназначен да се използва за търговска експлоатация на рибни ресурси, включително осигуряващи кораби, транспортни кораби, кораби-фабрики и кораби, участващи в трансбордиране;
а) "риболовен кораб" означава всеки кораб, независимо от големината му, който се използва или е предназначен да се използва за търговска експлоатация на рибни ресурси, за тяхното охлаждане, замразяване или преработка на борда или техния транспорт, включително осигуряващи плавателни съдове, транспортни плавателни съдове, плавателни съдове-фабрики и плавателни съдове, участващи в трансбордиране;
Изменение  12
Предложение за регламент
Член 2 - буква з
з) "регионална организация за управление на риболова" означава субрегионална или регионална организация или структура, компетентна съгласно международното право, да определя мерки за опазване и управление на запаси от трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси в район на открито море, поставен под нейна отговорност по силата на учредителната й конвенция или споразумение;
з) "регионална организация за управление на риболова" означава субрегионална или регионална организация или структура, компетентна съгласно международното право да определя мерки за опазване и управление на рибни запаси в район на открито море, поставен под нейна отговорност по силата на учредителната й конвенция или споразумение;
Изменение  13
Предложение за регламент
Член 3 – алинея 1 – част 1 – буква й
й) е натоварил или разтоварил маломерна риба; или
й) е разтоварил маломерна риба или
Изменение  14
Предложение за регламент
Член 3 – алинея 1 – част 2 – буква а
а) е извършвал риболовна дейност в района на РОУР по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление, въведени в рамките на организацията, и плава под флага на държава, която не членува в организацията; или
а) е извършвал риболовна дейност в района на РОУР по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление, въведени в рамките на организацията, или плава под флага на държава, която не членува в организацията; или
Изменение  15
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 а (нов)
1а. На риболовните плавателни съдове от трети държави, които фигурират в списъка на Общността на плавателни съдове, извършващи ННН риболов, съгласно членове 26 и 29, се забранява достъп до пристанища на държавите-членки, предоставянето на пристанищни услуги и извършването на операции по разтоварване, трансбордиране или преработка на борд в рамките на тези пристанища.
Изменение  16
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2
2.  Освен в случаи на непреодолима сила, достъпът до пристанища на държави-членки, предоставянето на пристанищни услуги и извършването на операции по товарене, трансбордиране и преработка на борда на такива пристанища се забранява за риболовни кораби на трети страни, освен ако не отговарят на изискванията по настоящата глава и съгласно други разпоредби на настоящия регламент.
2.  Достъпът до пристанища на държави-членки, предоставянето на пристанищни услуги и извършването на операции по товарене, трансбордиране и преработка на борда на такива пристанища се забранява за риболовни плавателни съдове на трети държави, различни от посочените в параграф 1а, освен ако не отговарят на изискванията по настоящата глава и съгласно други разпоредби на настоящия регламент.
Изменение  17
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 а (нов)
2а. В случаи на непреодолима сила или бедствие, посочените в параграфи 1а и 2 риболовни плавателни съдове може да получат достъп до пристанища на държавите-членки, за да ползват пристанищни услуги и средства, които са абсолютно необходими за справяне с извънредното положение.
Изменение  18
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3
3.  Трансбордирането между риболовни кораби на трети страни или между такива кораби и кораби, плаващи под флага на държава-членка, е забранено във води на Общността и се извършва само на пристанище в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.
3.  Забранява се трансбордирането във води на Общността между риболовни плавателни съдове на трети държави или между такива плавателни съдове и плавателни съдове, плаващи под флага на държава-членка, с изключение на определените пристанища, в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.
Изменение  19
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4
4.  Корабите, плаващи под флага на държава-членка, не могат да трансбордират в морето улов от риболовни кораби на трети страни извън водите на Общността.
4.  Забранява се трансбордирането в морето извън водите на Общността между плавателни съдове, плаващи под флага на държава-членка, или между плавателни съдове, плаващи под флага на държава-членка, и риболовни плавателни съдове на трети държави.
Изменение  20
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
1.  Държавите-членки определят място за разтоварване или място в близост до брега (определени пристанища), на което са позволени операциите по разтоварване и трансбордиране на риба в съответствие с параграф 2.
1.  Държавите-членки определят пристанища за разтоварване или места в близост до брега (определени пристанища), на които са позволени пристанищните услуги и операциите по разтоварване или трансбордиране на риба в съответствие с параграф 2.
Изменение  21
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  Капитаните на риболовни кораби на трети страни или техни представители съобщават на компетентните органи на държавите-членки, чиито пристанища или места за разтоварване желаят да използват, не по-късно от 72 часа преди очаквания час на пристигане в пристанището следната информация:
1.  Освен в случай на непреодолима сила, капитаните на риболовни плавателни съдове на трети държави или техни представители съобщават на компетентните органи на държавите-членки, чиито пристанища или места за разтоварване желаят да използват, не по-късно от 72 часа преди очаквания час на пристигане в пристанището следната информация:
Изменение  22
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - буква ж а (нова)
жа) количествата, които ще бъдат разтоварени или трансбордирани.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3
3.  Комисията може да освобождава по реда на член 52 някои категории риболовни кораби на трети страни от задължението по параграф 1 за определен срок, подлежащ на подновяване, или да разпореди друг срок на предизвестие, като вземе предвид наред с другите обстоятелства разстоянието между риболовните полета, местата за разтоварване и пристанищата, в които са регистрирани или вписани съответните кораби.
заличава се
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4
4.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграфи 2 и 3, пристанищната държава-членка може да разреши достъп до пристанище и разтоварване на товара или на част от него в случаите, когато информацията по параграф 1 е непълна или проверката й още не е приключила, но в такива случаи задържа рибата, обект на операцията, на склад под контрола на компетентните органи. Рибата се освобождава за продан, приемане или транспортиране, само след получаване на информацията по параграф 1 или приключване на процеса на проверка. Ако процесът не приключил в срок от 14 дни след разтоварването, пристанищната държава-членка може да конфискува и да се разпореди с рибата по установения в държавата-членка ред.
4.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграфи 2 и 3, пристанищната държава-членка може да разреши достъп до пристанище и разтоварване на товара или на част от него в случаите, когато информацията по параграф 1 е непълна или проверката й още не е приключила, но в такива случаи задържа замразената риба, обект на операцията, на склад под контрола на компетентните органи. Рибата се освобождава за продан, приемане или транспортиране, само след получаване на информацията по параграф 1 или приключване на процеса на проверка. Ако процесът не приключил в срок от 14 дни след разтоварването, пристанищната държава-членка може да конфискува и да се разпореди с рибата по установения в държавата-членка ред. Разходите, свързани със задържането на склад, се поемат от операторите.
Изменение  25
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4 а (нов)
4а. Ако посочената в параграф 4 риба е прясна, тя се предлага за продажба по обичайния начин. Компетентните органи запазват контрол върху приходите от тази продажба до изтичането на периода, посочен в параграф 4.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1
1.  Държавите-членки извършват на техни пристанища инспекции на не по-малко от 15 % от операциите по разтоварване, трансбордиране и преработка на борда от риболовни кораби на трети страни годишно.
1.  Държавите-членки извършват в своите пристанища инспекции на не по-малко от 50  % от операциите по разтоварване, трансбордиране и преработка на борда от риболовни плавателни съдове на трети държави всяка година.
Изменение  27
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г
г) риболовните кораби, които фигурират в списък на кораби, за които се предполага, че са извършвали ННН риболов, приет от РОУР и за които е направено уведомление по реда на член 29.
г) риболовните плавателни съдове, които фигурират в списък на плавателни съдове, за които се предполага, че са извършвали ННН риболов, приет от РОУР и за които е направено уведомление по реда на член 29, които още не са включени в списъка на Европейската общност на плавателни съдове, които извършват ННН риболов, посочен в член 26.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 а (нов)
3а. Тази инспекция е съобразена с предварително определените от Комисията правила и цели, като се провежда по един и същи начин в различните държави-членки. Съгласно критериите, установени от Комисията, всяка държава-членка създава своя база данни, в която са вписани всички инспекции, проведени на нейна територия. Държавите-членки предоставят на Комисията по нейно искане достъп до своите бази.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 10
Член 10 – Инспектори
заличава се
1.  Държавите-членки издават на всеки инспектор документ за самоличност. При инспекция на риболовен кораб, инспекторите носят и представят документа си за самоличност.
2.  Държавите-членки следят за това инспекторите да изпълняват задълженията си в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част
1.  Ако инспекторът има сериозни основания да смята, че риболовният кораб е извършил дейност по ННН риболов по смисъла на член 3, инспекторът:
1.  Ако получената в хода на инспекцията информация му дава достатъчно основания да подозира, че риболовният плавателен съд е извършил дейност по ННН риболов по смисъла на член 3, инспекторът:
Изменение  31
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а
а) отбелязва нарушението в доклада за инспекцията;
а) отбелязва предполагаемото нарушение в доклада за инспекцията;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 - буква а а (нова)
аа) спира операциите по разтоварване, трансбордиране и преработване на улова на борда;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1
1.  Вносът в Общността на рибни продукти от незаконен, недеклариран или нерегулиран риболов се забранява.
1.  Вносът в Общността на рибни продукти от незаконен, недеклариран или нерегулиран риболов в съответствие с критериите, определени в член 3, се забранява.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 4
4.  Всяко лице има право да обжалва решенията, взети от компетентните органи съгласно параграф 1 или 2, които го засягат пряко или лично. Правото на обжалване се упражнява по установения в съответната държава-членка ред.
4.  Всяко физическо или юридическо лице има право да обжалва решенията, взети от компетентните органи съгласно параграф 1 или 2, които го засягат пряко или лично. Правото на обжалване се упражнява по установения в съответната държава-членка ред.
Изменение  37
Предложение за регламент
Член 20
Член 20 – Реекспорт
заличава се
1.  Реекспортът на продукти, внесени със сертификат за улова съгласно настоящата глава, се разрешава чрез заверка на сертификат за реекспорт от компетентните органи на държавата-членка, от която се предвижда извършването на реекспорт, по искане на реекспортьора.
2.  Сертификатите за реекспорт съдържат цялата информация по образеца в приложение 2 и се придружават с копие от сертификатите за улова, които са одобрени за вноса на продуктите.
3.  Държавите-членки информират Комисията за компетентните си органи по заверка и проверка на сертификатите за реекспорт.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – буква б
б) информира държавата на флага и когато е целесъобразно държавата на реекспорта за отмяната; както и
б) информира държавата на флага за отмяната; както и
Изменение  39
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – буква б
б) информира държавата на флага и когато е целесъобразно държавата на реекспорта;
б) информира държавата на флага;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 24 – заглавие
Член 24 – Съмнения за извършване на дейности по ННН риболов
Член 24 – Процедура за установяване на дейности по ННН риболов
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част
1.  Комисията или упълномощен от нея орган събира и анализира цялата информация за дейностите по ННН риболов:
1.  Комисията или упълномощен от нея орган събира и анализира цялата информация за дейностите по ННН риболов с съответствие с критериите, определени в член 3:
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1 - буква б а (нова)
ба) информация относно санкции и глоби, наложени на плавателни съдове, които извършват ННН риболов.
Изменение  43
Предложение за регламент
Член 25 – заглавие
Член 25 – Допускане за извършване на дейности по ННН риболов
Член 25 – Разследване на дейности по ННН риболов
Изменение  44
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2 - буква -а (нова)
– а) предоставя събраната от нея информация относно предполагаемия ННН риболов и съобщава причините като дава подробна информация за вписването в списъка на Европейската общност на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1
1.  Списъкът на Европейската общност на кораби, които извършват дейности по ННН риболов, се съставя от Комисията. Списъкът включва кораби, по отношение на които, в съответствие с предприетите стъпки по членове 24 и 25, получената съгласно настоящия регламент информация, установява участието им в дейности по ННН риболов и чиито държави на флага не са предприели ефективни действия в отговор на тяхната дейност.
1.  Списъкът на Европейската общност на плавателни съдове, които извършват дейности по ННН риболов, се съставя от Комисията. Списъкът включва плавателни съдове, по отношение на които, в съответствие с предприетите стъпки по членове 24 и 25, получената съгласно настоящия регламент информация, установява участието им в дейности по ННН риболов в съответствие с критериите, определени в член 3, и чиито държави на флага не са предприели ефективни действия в отговор на тяхната дейност.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1 а (нов)
1а. Комисията информира държавата на флага при вписването на плавателен съд в списъка на Европейската общност на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов и ги информира подробно за причините, оправдаващи това вписване.
Изменение  48
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 4 а (нов)
4а. Когато даден собственик притежава плавателен съд, вписан в списъка на Европейската общност на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов, всички плавателни съдове, които са негова собственост, подлежат на подробна инспекция.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква з)
з) дата на първоначалното включване в списъка на Европейската общност на кораби, които се занимават с ННН риболов;
з) дата на първоначалното включване в списъка на Общността на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов, и при необходимост датата на първото вписване в списъка на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов на една или повече регионални организации за управление на риболовната дейност;
Изменение  50
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 1 - буква и а) (нова)
иа) техническите характеристики на съответния плавателен съд.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 2
2.  Комисията предприема всички необходими мерки, за да оповести списъка на Европейската общност на кораби, които се занимават с ННН риболов, включително чрез публикуване на интернет страницата на Генерална дирекция "Рибарство и морско дело"
2.  Комисията публикува списъка на Общността на кораби, които се занимават с ННН риболов, в Официален вестник на Европейския съюз и предприема всички необходими мерки, за да оповести списъка на Европейската общност на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов, включително чрез публикуване на интернет страницата на Генерална дирекция "Рибарство и морско дело"
Изменение  52
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
1.  Комисията съгласно процедурата по член 52 идентифицира третите държави, които смята за несътрудничещи в борбата срещу дейностите по ННН риболов
1.  Комисията съгласно процедурата по член 52 идентифицира третите държави, които смята за несътрудничещи в борбата срещу дейностите по ННН риболов, въз основа на ясни, прозрачни и обективни критерии.
Изменение  53
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 6 - буква ба (нова)
ба) дали на въпросната държава са налагани ограничителни търговски мерки по отношение на рибните продукти от страна на РОУР;
Изменение  54
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 7
7.  Когато е целесъобразно, при изпълнението на разпоредбите на настоящия член надлежно се отчитат конкретните ограничения за развиващите се страни, особено по отношение на наблюдението, контрола и надзора на риболовната дейност.
7.  Когато е целесъобразно, при изпълнението на разпоредбите на настоящия член надлежно се отчитат конкретните ограничения за развиващите се страни, особено по отношение на наблюдението, контрола и надзора на риболовната дейност. В срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията публикува анализ на въздействието, което той е могъл да окаже в развиващите се страни и представя предложение за финансиране на конкретните програми за подкрепа на прилагането на настоящия регламент и премахването на евентуалните отрицателни въздействия.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 34
Комисията предприема всички необходими мерки за оповестяване на списъка на несътрудничещите държави по начин, който съответства на приложимите изисквания за поверителност, включително чрез публикуване на интернет страницата на Генерална дирекция "Рибарство и морско дело". Списъкът редовно се актуализира и създава възможности за система за автоматично съобщаване на актуализациите на държавите-членки, Регионалните организации за управление на риболова и всеки член на гражданското общество по негово искане. Овен това Комисията предава и списъка на несътрудничещите държави на Организацията на ООН по земеделие и прехрана и на Регионалните организации за управление на риболова с оглед на засилването на сътрудничеството между Европейската общност и посочените организации с цел да се предотврати, възпре и премахне ННН риболов.
Комисията публикува списъка с несътрудничещите държави в Официален вестник на Европейския съюз и предприема всички необходими мерки за оповестяване на този списък, включително чрез публикуване на интернет страницата на Генерална дирекция "Рибарство и морско дело", при съблюдаване на приложимите изисквания по отношение на поверителността. Списъкът редовно се актуализира и създава възможности за система за автоматично съобщаване на актуализациите на държавите-членки, Регионалните организации за управление на риболова и всеки член на гражданското общество по негово искане. Овен това Комисията предава и списъка на несътрудничещите държави на Организацията на ООН по земеделие и прехрана и на Регионалните организации за управление на риболова с оглед на засилването на сътрудничеството между Европейската общност и посочените организации с цел да се предотврати, възпре и премахне ННН риболов.
Изменение  56
Предложение за регламент
Член 36 - буква з а (нова)
за) Държавите-членки отказват разрешение за износ на плавателен съд, плаващ под техен флаг, когато той фигурира в списъка на Европейската общност на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 36 - буква й а (нова)
йа) Държавите-членки не може в никакъв случай да отпуснат помощи или субсидии на плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов.
Изменение  58
Предложение за регламент
Член 37 - буква з
з) Държавите-членки информират вносителите, операторите по трансбордиране, купувачите, доставчиците на съоръжения, банките и операторите, които предоставят други услуги, за рисковете, свързани с извършването на делови операции във връзка с риболовна дейност с граждани на такива държави.
з) Всяка държава-членка информира вносителите, операторите по трансбордиране, купувачите, доставчиците на съоръжения, банките и операторите, които предоставят други услуги, установени на нейна територия, за рисковете, свързани с извършването на делови операции във връзка с риболовна дейност с граждани на такива държави.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 37 - буква и)
и) Комисията прави предложение за денонсиране на действащи споразумения в областта на рибарството или споразумения за партньорство в областта на рибарството с такива държави.
и) Комисията прави предложение за денонсиране на действащи споразумения в областта на рибарството или споразумения за партньорство в областта на рибарството с такива държави, когато текстът на въпросното споразумение включва ангажименти, свързани с борбата срещу ННН риболова;
Изменение  60
Предложение за регламент
Член 41 - буква a
а) дейностите, за които се смята, че представляват ННН риболов съгласно посочените в член 3 критерии;
а) дейностите, за които се смята, че представляват ННН риболов съгласно посочените в член 3 критерии, и които са включени в списъка, фигуриращ в приложението (…) относно сериозните нарушения;
Изменение  61
Предложение за регламент
Член 43 - параграф 1
1.  Държавите-членки гарантират, че физическите лица, извършили тежко нарушение, и юридическите лица, които носят отговорност за тежко нарушение, се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които включват глоби или имуществени санкции в размер на най-малко 300 000 EUR за физически лица и най-малко 500 000 EUR за юридически лица.
1.  Държавите-членки гарантират, че физическите лица, извършили тежко нарушение, и юридическите лица, които носят отговорност за тежко нарушение, се наказват ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции, които включват глоби или имуществени санкции в размер на най-малко 300 000 EUR за физически лица и най-малко 500 000 EUR за юридически лица.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 43 - параграф 2 а (нов)
2а. Държавите-членки може също така да изберат налагането на наказателни санкции, при условие че техният размер е най-малко рамен на размера на административните санкции.
Изменение  63
Предложение за регламент
Член 45 а (нов)
Член 45а
Други придружаващи санкции
Санкциите, предвидени в този раздел, се придружават от други санкции или мерки, по-специално:
а) временна забрана за най-малко продължителността на програмния период или постоянна забрана за достъп до държавни помощи или субсидии;
б) връщане на държавните помощи или субсидии, получени от плавателни съдове, които се занимават с ННН риболов, през съответния финансов период.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 53 - параграф - 1 (нов)
– 1.  По време на първата година след влизането в сила на настоящия регламент се извършват проверки на всеки шест месеца с оглед определяне на капацитета на държавите-членки за пълно спазване на неговите разпоредби. При установяване на случаи на неспазване, държавите-членки може да бъдат задължени да направят необходимите промени.
Изменение  65
Предложение за регламент
Приложение ІІ
Това приложение се заличава
Правна информация - Политика за поверителност