Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0223(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0193/2008

Předložené texty :

A6-0193/2008

Rozpravy :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0245

Přijaté texty
PDF 344kWORD 107k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Systém Společenství proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o návrhu nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0602),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0454/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0193/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
(2a)  Pro zajištění slučitelnosti s pravidly Světové obchodní organizace o nediskriminaci a vnitrostátním zacházení by nic v tomto nařízení nemělo mít za následek diskriminační zacházení, pokud jde o opatření přijatá k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3a (nový)
(3a)  Nejvzdálenější regiony Evropské unie ve smyslu článku 299 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie vyžadují zvláštní pozornost, pokud jde o boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, protože jejich ekosystémy jsou obzvláště zranitelné.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V souladu s Mezinárodním akčním plánem o předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, který přijala v roce 2001 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), jsou za nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov považovány tyto nezákonné, nehlášené nebo neregulované činnosti:
1.  Nezákonným rybolovem se rozumí činnosti:
– prováděné vnitrostátními nebo zahraničními plavidly ve vodách pod jurisdikcí určitého státu, bez povolení tohoto státu nebo v rozporu s jeho zákony a předpisy;
– prováděné plavidly plujícími pod vlajkou států, které jsou stranami příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, ale působí v rozporu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů přijatými touto organizací a závaznými pro státy nebo s příslušnými ustanoveními platného mezinárodního práva; nebo
– porušující vnitrostátní zákony nebo mezinárodní závazky, včetně závazků spolupracujících států vůči příslušné regionální organizaci pro řízení rybolovu.
2.  Nehlášeným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:
– neohlášené nebo nesprávně ohlášené příslušnému vnitrostátnímu orgánu, v rozporu s vnitrostátními zákony a předpisy; nebo
– prováděné v oblasti pravomoci příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které nebyly ohlášeny nebo byly nesprávně ohlášeny, v rozporu s ohlašovacími postupy uvedené organizace.
3.  Neregulovaným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:
–v oblasti působnosti příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které provádějí plavidla bez státní příslušnosti nebo plavidla plující pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo rybolovným subjektem způsobem, který se neslučuje s opatřeními uvedené organizace na zachování a řízení živých mořských zdrojů nebo je s nimi v rozporu; nebo
– v oblastech nebo u rybích populací, na něž se nevztahují žádná platná opatření na zachování a řízení živých mořských zdrojů a kde se tyto rybolovné činnosti provádějí způsobem neslučitelným s odpovědností států za zachování živých mořských zdrojů podle mezinárodního práva.
(5)  V souladu s Mezinárodním akčním plánem o předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, který přijala v roce 2001 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), jsou za nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov považovány nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je třeba zakázat; pro zajištění účinnosti tohoto zákazu a dále pro zajištění toho, že byly všechny dovezené produkty odloveny v souladu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů, případně s dalšími příslušnými pravidly vztahujícími se na dotčené rybářské plavidlo, by měl být zaveden režim osvědčení vztahující se na všechny dovozy produktů rybolovu do Společenství.
(13)  Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je třeba zakázat; pro zajištění účinnosti tohoto zákazu, zajištění dohledatelnosti a dále pro zajištění toho, že byly všechny dovezené produkty odloveny v souladu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů, případně s dalšími příslušnými pravidly vztahujícími se na dotčené rybářské plavidlo, by měl být zaveden režim osvědčení vztahující se na všechny dovozy produktů rybolovu do Společenství.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Při provádění režimu osvědčení by mělo vzít Společenství v úvahu omezené kapacity rozvojových zemí.
(14)  Při provádění režimu osvědčení by mělo vzít Společenství v úvahu všechny omezené kapacity rozvojových zemí a mělo by jim pomoci vyvarovat se případných necelních obchodních překážek.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
(14a)  Pomoc může být mimo jiné k dispozici ve formě finanční pomoci a technické podpory i výcvikových programů.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)  Pro zajištění toho, aby byl nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov náležitě vyšetřen a mohla být použita opatření stanovená v tomto nařízení, je nezbytná spolupráce členských států, Komise a třetích zemí; na podporu této spolupráce by měl být zaveden systém vzájemné pomoci.
(34)  Pro zajištění toho, aby byl nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov náležitě vyšetřen a v budoucnu mohla být použita opatření stanovená v tomto nařízení, je nezbytná spolupráce a koordinace členských států, Komise a třetích zemí a výměna osvědčených postupů mezi nimi; na podporu této spolupráce by měl být zaveden systém vzájemné pomoci.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
(37)  Toto nařízení označuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov za zvlášť závažné porušení platných zákonů, pravidel nebo nařízení, neboť závažně ohrožuje dosažení cílů porušovaných pravidel a ohrožuje udržitelnost dotčených populací nebo zachování mořského prostředí. Vzhledem ke svému omezenému rozsahu působnosti se musí toto nařízení opírat o nařízení Rady (EHS) 2847/93, kterým se zavádí základní rámec pro kontrolu a sledování rybolovných činností v rámci společné rybářské politiky, a doplňovat je. Proto toto nařízení posiluje pravidla nařízení (EHS) 2847/93 v oblasti přístavních inspekcí plavidel třetích zemí (články 28e, 28f a 28g), která jsou nyní zrušena a nahrazena režimem přístavních inspekcí stanoveným v kapitole II tohoto nařízení. Kromě toho toto nařízení stanoví v kapitole X režim sankcí, který se vztahuje konkrétně na nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti. Ustanovení nařízení (EHS) 2847/93, která se týkají se sankcí (článek 31), zůstávají tedy v platnosti, pokud jde o porušení pravidel společné rybářské politiky, která nejsou předmětem tohoto nařízení.
(37)  Toto nařízení označuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov za zvlášť závažné porušení platných zákonů, pravidel nebo nařízení, neboť závažně ohrožuje dosažení cílů porušovaných pravidel a ohrožuje ekonomické přežití legálně působících rybářů, udržitelnost odvětví a dotčených populací a zachování mořského prostředí. Vzhledem ke svému omezenému rozsahu působnosti se musí toto nařízení opírat o nařízení Rady (EHS) 2847/93, kterým se zavádí základní rámec pro kontrolu a sledování rybolovných činností v rámci společné rybářské politiky, a doplňovat je. Proto toto nařízení posiluje pravidla nařízení (EHS) 2847/93 v oblasti přístavních inspekcí plavidel třetích zemí (články 28e, 28f a 28g), která jsou nyní zrušena a nahrazena režimem přístavních inspekcí stanoveným v kapitole II tohoto nařízení. Kromě toho toto nařízení stanoví v kapitole X režim sankcí, který se vztahuje konkrétně na nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti. Ustanovení nařízení (EHS) 2847/93, která se týkají sankcí (článek 31), zůstávají tedy v platnosti, pokud jde o porušení pravidel společné rybářské politiky, která nejsou předmětem tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
2.  Za tímto účelem přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto režimu. Příslušným orgánům pak poskytne dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly vymezené v tomto nařízení.
2.  Za tímto účelem přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství a mnohostrannými a dvoustrannými mezinárodními závazky patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto režimu. Příslušným orgánům pak poskytne dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly vymezené v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. -a) (nové)
-a)  Za nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je považováno následující:
1.  Nezákonným rybolovem se rozumí činnosti:
– prováděné vnitrostátními nebo zahraničními plavidly ve vodách pod jurisdikcí určitého státu, bez povolení tohoto státu nebo v rozporu s jeho zákony a předpisy;
– prováděné plavidly plujícími pod vlajkou států, které jsou stranami příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, ale působí v rozporu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů přijatými touto organizací a závaznými pro tyto státy nebo s příslušnými ustanoveními platného mezinárodního práva; nebo
– porušující vnitrostátní zákony nebo mezinárodní závazky, včetně závazků spolupracujících států vůči příslušné regionální organizaci pro řízení rybolovu.
2.  Nehlášeným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:
– neohlášené nebo nesprávně ohlášené příslušnému vnitrostátnímu orgánu, v rozporu s vnitrostátními zákony a předpisy; nebo
– prováděné v oblasti pravomoci příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které nebyly ohlášeny nebo byly nesprávně ohlášeny, v rozporu s ohlašovacími postupy uvedené organizace.
3.  Neregulovaným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:
– v oblasti působnosti příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které provádějí plavidla bez státní příslušnosti nebo plavidla plující pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo rybolovným subjektem způsobem, který se neslučuje s opatřeními uvedené organizace na zachování a řízení živých mořských zdrojů nebo je s nimi v rozporu; nebo
– v oblastech nebo u rybích populací, na něž se nevztahují žádná platná opatření na zachování a řízení živých mořských zdrojů a kde se tyto rybolovné činnosti provádějí způsobem neslučitelným s odpovědností států za zachování živých mořských zdrojů podle mezinárodního práva.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a)
a) "rybářským plavidlem" rozumí jakékoli plavidlo jakékoli velikosti používané nebo určené k používání pro účely obchodního využívání rybolovných zdrojů, včetně podpůrných lodí, dopravních plavidel, lodí na zpracování ryb a lodí podílejících se na překládkách;
a) "rybářským plavidlem" rozumí jakékoli plavidlo jakékoli velikosti používané nebo určené k používání pro účely obchodního využívání rybolovných zdrojů, jejich chlazení, zamrazování či zpracování na palubě nebo jejich přepravy, včetně podpůrných lodí, dopravních plavidel, lodí na zpracování ryb a lodí podílejících se na překládkách;
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h)
h) "regionálními organizacemi pro řízení rybolovu" rozumí subregionální nebo regionální organizace či uspořádání s pravomocí uznanou mezinárodním právem zavádět opatření na zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací vyskytujících se v oblastech na volném moři, za něž jsou na základě úmluvy nebo dohody o svém zřízení zodpovědné;
h) "regionálními organizacemi pro řízení rybolovu" rozumí subregionální nebo regionální organizace či uspořádání s pravomocí uznanou mezinárodním právem zavádět opatření na zachování a řízení populací ryb vyskytujících se v oblastech na volném moři, za něž jsou na základě úmluvy nebo dohody o svém zřízení zodpovědné;
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – část 1 – písm. j)
j) lovilo nebo vykládalo podměrečné ryby nebo
j) vykládalo podměrečné ryby nebo
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a)
a) provozovalo rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který nebyl v souladu nebo byl v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení živých mořských zdrojů této organizace, a plulo pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo
a) provozovalo rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který nebyl v souladu nebo byl v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení živých mořských zdrojů této organizace, nebo plulo pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1a (nový)
1a.  Rybářským plavidlům třetích zemí, která jsou na seznamu Společenství obsahujícím plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov podle článků 26 a 29, je zakázán přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky, překládky nebo zpracování rybolovných produktů na palubě v těchto přístavech.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Kromě případů vyšší moci je zakázán přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky, překládky nebo zpracování rybolovných produktů na palubě v těchto přístavech rybářským plavidlům třetích zemí, pokud nesplňují požadavky stanovené v této kapitole a ostatní příslušná ustanovení tohoto nařízení.
2.  Plavidlům třetích zemí jiným než plavidlům uvedeným v odstavci 1a je zakázán přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky, překládky nebo zpracování rybolovných produktů na palubě v těchto přístavech, pokud nesplňují požadavky stanovené v této kapitole a ostatní příslušná ustanovení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2a (nový)
2a.  V případech vyšší moci nebo nouze mohou mít rybářská plavidla uvedená v odst. 1a a 2 přístup do přístavů členských států a mohou využívat služeb nezbytně nutných pro řešení těchto nouzových situací.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.   Překládky mezi rybářskými plavidly třetích zemí nebo mezi těmito plavidly a plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu jsou ve vodách Společenství zakázány a v souladu s ustanoveními této kapitoly probíhají pouze v přístavu.
3.   Ve vodách Společenství jsou překládky mezi rybářskými plavidly třetích zemí nebo mezi rybářskými plavidly třetích zemí a plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu jinde než v určených přístavech zakázány, a to v souladu s ustanoveními této kapitoly.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.   Plavidla plující pod vlajkou určitého členského státu nejsou oprávněna překládat na moři úlovky z plavidel třetích zemí mimo vody Společenství.
4.   Mimo vody Společenství jsou překládky na moři mezi plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu nebo mezi plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu a rybářskými plavidly třetích zemí zakázány.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy určí místo pro vykládku nebo místo blízko pobřeží (určené přístavy), kde je povolena vykládka nebo překládka ryb uvedená v odstavci 2.
1.  Členské státy určí přístavy pro vykládku nebo místa blízko pobřeží (určené přístavy), kde je povolen přístup k přístavním službám a provedení vykládky nebo překládky ryb uvedené v odstavci 2.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
1.   Velitelé rybářských plavidel třetí země nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož přístavy nebo prostory pro vykládku chtějí použít, alespoň 72 hodin před odhadovaným příjezdem tyto informace:
1.   Mimo případů vyšší moci oznámí velitelé rybářských plavidel třetí země nebo jejich zástupci příslušným orgánům členského státu, jehož přístavy nebo prostory pro vykládku chtějí použít, alespoň 72 hodin před odhadovaným příjezdem tyto informace:
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. ga (nové)
ga) množství, která budou vyložena či přeložena.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Komise může postupem podle článku 52 zprostit určité kategorie rybářských plavidel třetích zemí povinností uvedených v odstavci 1 na omezenou dobu, která však může být prodloužena, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, přičemž se vezme v úvahu vzdálenost mezi lovišti, prostory pro vykládku a přístavy, ve kterých jsou dotčená plavidla zapsána nebo zaregistrována.
vypouští se
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
4.  Odchylně od odstavců 2 a 3 mohou přístavní členské státy povolit přístup do přístavu a celkovou nebo částečnou vykládku v případech, kdy nejsou informace uvedené v odstavci 1 úplné nebo se jejich ověření ještě provádí, ale musejí v těchto případech uskladnit dotčené ryby pod kontrolou příslušných orgánů. Ryby jsou vydány k prodeji, převzetí nebo přepravě až poté, co jsou obdrženy informace uvedené v odstavci 1, nebo po dokončení procesu ověřování. Pokud není tento proces dokončen do 14 dnů od vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními předpisy.
4.  Odchylně od odstavců 2 a 3 mohou přístavní členské státy povolit přístup do přístavu a celkovou nebo částečnou vykládku v případech, kdy nejsou informace uvedené v odstavci 1 úplné nebo se jejich ověření ještě provádí, ale musejí v těchto případech uskladnit dotčené zmražené ryby pod kontrolou příslušných orgánů. Ryby jsou vydány k prodeji, převzetí nebo přepravě až poté, co jsou obdrženy informace uvedené v odstavci 1, nebo po dokončení procesu ověřování. Pokud není tento proces dokončen do 14 dnů od vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními předpisy. Náklady spojené se skladováním nesou provozovatelé.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4a (nový)
4a.  Pokud jsou ryby uvedené v odstavci 4 čerstvé, prodají se obvyklým postupem. Příslušné orgány si udrží kontrolu nad výnosem z tohoto prodeje až do konce období uvedeného v odstavci 4.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Členské státy provedou každoročně ve svých přístavech inspekce nejméně 15 % vykládek, překládek a zpracování rybolovných produktů na palubě rybářských plavidel třetích zemí.
1.  Členské státy provedou každoročně ve svých přístavech inspekce nejméně 50 % vykládek, překládek a zpracování rybolovných produktů na palubě rybářských plavidel třetích zemí.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d)
d) rybářská plavidla uvedená na seznamu plavidel, u nichž se předpokládá, že prováděla nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov, přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu oznámená v souladu s článkem 29.
d) rybářská plavidla uvedená na seznamu plavidel, u nichž se předpokládá, že prováděla nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov, přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu oznámená v souladu s článkem 29, která doposud nebyla zapsána na seznam Evropského společenství uvádějící plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov uvedený v článku 26.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3a (nový)
3a.  Inspekce se řídí pravidly a cíli předem stanovenými Komisí a v různých členských státech je vedena a uplatňována jednotným způsobem. Každý členský stát vytvoří na základě kritérií stanovených Komisí svou databázi, v níž budou zaregistrovány všechny inspekce provedené na jeho území. Na žádost Komise jí členské státy umožní přístup do své databáze, a to pokaždé, když jsou o to požádány.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Článek 10
Článek 10 – Inspektoři
vypouští se
1.  Členské státy vydají každému inspektorovi průkaz totožnosti. Inspektor má tento průkaz u sebe a při inspekci rybářského plavidla jej předloží.
2.  Členské státy zajistí, aby inspektoři vykonávali své povinnosti v souladu s pravidly stanovenými v tomto oddíle.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí
1.   Má-li inspektor důvodné podezření, že rybářské plavidlo vykonává nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost podle kritérií stanovených v článku 3, musí:
1.   Pokud informace získané během inspekce poskytnou inspektorovi dostatečné důvody k podezření, že rybářské plavidlo vykonává nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost podle kritérií stanovených v článku 3, musí:
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a)
a) zaznamenat porušení předpisů do inspekční zprávy;
a) zaznamenat domnělé porušení předpisů do inspekční zprávy;
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. aa) (nové)
aa) přerušit provedení vykládky, překládky nebo zpracování na palubě;
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je zakázán.
1.  Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství v souladu s kritérii stanovenými v článku 3 je zakázán.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4
4.  Jakákoli osoba má právo odvolat se proti rozhodnutím příslušných orgánů vydaným podle odstavce 1 nebo 2, která se jí přímo a osobně týkají. Právo na odvolání se vykoná podle platných ustanovení dotčeného členského státu.
4.  Jakákoli fyzická či právnická osoba má právo odvolat se proti rozhodnutím příslušných orgánů vydaným podle odstavce 1 nebo 2, která se jí přímo a osobně týkají. Právo na odvolání se vykoná podle platných ustanovení dotčeného členského státu.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Článek 20
Článek 20 – Zpětný vývoz
vypouští se
1.  Zpětný vývoz produktů dovezených na základě osvědčení o úlovku v souladu s touto kapitolou bude povolen na žádost zpětně vyvážejícího subjektu na základě potvrzení osvědčení o zpětném vývozu ze strany příslušných orgánů členského státu, z něhož bude zpětný vývoz proveden.
2.  Osvědčení o zpětném vývozu musí obsahovat všechny informace požadované ve formuláři obsaženém v příloze 2 a musí být k němu připojeny kopie osvědčení o úlovku, která byla přijata pro dovoz produktů.
3.  Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány pro potvrzování a ověřování osvědčení o zpětném vývozu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – písm. b)
b) informuje o zrušení stát vlajky, případně stát zpětného vývozu a
b) informuje o zrušení stát vlajky a
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – písm. b)
b) informuje stát vlajky, případně stát zpětného vývozu;
b) informuje stát vlajky;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Článek 24 – název
Článek 24 – Údajné nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti
Článek 24 – Postup za účelem zjištění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí
1.  Komise nebo jí určený orgán shromáždí a provede analýzu všech informací o nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činnostech:
1.  Komise nebo jí určený subjekt shromáždí a provede analýzu všech informací o nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činnostech, v souladu s kritérii stanovenými v článku 3:
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. ba) (nové)
ba) informace týkající se postihů a pokut uložených plavidlům provádějícím nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Článek 25 – název
Článek 25 – Předpokládané nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti
Článek 25 – Vyšetřování nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. -a) (nové)
- a) informace, které o předpokládaných nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činnostech shromáždila, i podrobné důvody, které ospravedlňují zařazení na seznam Společenství uvádějící plavidla, jež provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1
1.  Komise zavede seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Na tento seznam budou zařazena plavidla, u nichž kromě kroků přijatých podle článku 24 a 25 bylo v souladu s tímto nařízením prokázáno, že provádějí nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a státy jejich vlajky nepřijaly v reakci na tyto činnosti žádná účinná opatření.
1.  Komise zavede seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Na tento seznam budou zařazena plavidla, u nichž kromě kroků přijatých podle článku 24 a 25 bylo v souladu s tímto nařízením prokázáno, že podle kritérii stanovených v článku 3 provádějí nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a státy jejich vlajky nepřijaly v reakci na tyto činnosti žádná účinná opatření.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1a (nový)
1a.  Komise informuje stát vlajky o zapsání plavidla do seznamu Společenství uvádějícího plavidla, jež provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, a sdělí mu podrobné důvody, které zařazení na tento seznam ospravedlňují.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4a (nový)
4a.  Pokud je plavidlo určitého majitele zapsáno do seznamu Společenství uvádějícího plavidla, jež provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, všechna ostatní plavidla daného majitele se stanou předmětem podrobné kontroly.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. h)
h) datum prvního zařazení na seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;
h) datum prvního zařazení na seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedený Společenstvím, popřípadě datum prvního zařazení na seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedený regionální organizací pro řízení rybolovu či více takovými organizacemi;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. ia) (nové)
ia) technické specifikace daného plavidla.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
2.  Komise přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění seznamu Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov.
2.  Komise zveřejní seznam Společenství uvádějící plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov v Úředním věstníku Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění seznamu Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 30 - odst. 1
1.  Postupem podle článku 52 bude Komise identifikovat třetí státy, které považuje za nespolupracující v boji proti nezákonným, nehlášeným a neregulovaným činnostem.
1.  Postupem podle článku 52 bude Komise identifikovat třetí státy, které považuje za nespolupracující v boji proti nezákonným, nehlášeným a neregulovaným činnostem, a to na základě jednoznačných, průhledných a objektivních kritérií.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 6 – písm. ba) (nové)
ba) skutečnost, že daný stát se v oblasti produktů rybolovu podrobil či nepodrobil omezujícím obchodním opatřením regionální organizace pro řízení rybolovu;
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 7
7.  Případně budou při provádění tohoto článku náležitě vzata v úvahu specifická omezení rozvojových zemí, zejména pokud jde o sledování a kontrolu rybolovných činností a dohled nad nimi.
7.  Případně budou při provádění tohoto článku náležitě vzata v úvahu specifická omezení rozvojových zemí, zejména pokud jde o sledování a kontrolu rybolovných činností a dohled nad nimi. Do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise analýzu jeho možných dopadů na rozvojové země a předloží návrh financování specifických programů zaměřených na podporu provádění tohoto nařízení a na zamezení jeho případným negativním dopadům.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Článek 34
Komise přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění seznamu nespolupracujících států způsobem odpovídajícím veškerým požadavkům na zachování důvěrnosti informací, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov. Seznam bude pravidelně aktualizován a Komise zajistí systém pro automatické oznamování aktualizací členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a všem členům občanské společnosti na jejich vyžádání. Kromě toho předá Komise seznam nespolupracujících států Organizaci Spojených národů pro výživu a zemědělství a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Evropským společenstvím a těmito organizacemi zaměřené na předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
Komise zveřejní seznam nespolupracujících států v Úředním věstníku Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění tohoto seznamu, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov, způsobem odpovídajícím veškerým požadavkům na zachování důvěrnosti informací. Seznam bude pravidelně aktualizován a Komise zajistí systém pro automatické oznamování aktualizací členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a všem členům občanské společnosti na jejich vyžádání. Kromě toho předá Komise seznam nespolupracujících států Organizaci Spojených národů pro výživu a zemědělství a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Evropským společenstvím a těmito organizacemi zaměřené na předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 36 – písm. ha) (nové)
ha)  Členské státy odmítnou udělit povolení vývozu z plavidla plujícího pod jejich vlajkou, pokud je uvedeno na seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 36 – písm. ja) (nové)
ja)  Členské státy nesmějí v žádném případě poskytnout podpory či dotace plavidlům provádějícím nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 37 – písm. h)
h) členské státy budou informovat všechny dovozce, subjekty provádějící překládku, odběratele, dodavatele zařízení, bankéře a subjekty poskytující další služby o rizicích obchodů souvisejících s rybolovnými činnostmi se státními příslušníky těchto států;
h) všechny členské státy informují všechny dovozce, subjekty provádějící překládku, odběratele, dodavatele zařízení, bankéře a subjekty poskytující další služby usazené na jejich území o rizicích obchodů souvisejících s rybolovnými činnostmi se státními příslušníky těchto států;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 37 – písm. i)
i)  Komise navrhne vypovězení všech stálých dvoustranných dohod o rybolovu nebo dohod o partnerství v oblasti rybolovu s těmito státy;
i)  Komise navrhne vypovězení všech stálých dvoustranných dohod o rybolovu nebo dohod o partnerství v oblasti rybolovu s těmito státy, pokud znění dané dohody obsahuje závazky v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 41 – písm. a)
a) činnosti považované za činnosti zakládající podstatu nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v souladu s kritérii stanovenými v článku 3;
a) činnosti považované za činnosti představující nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti v souladu s kritérii stanovenými v článku 3 a uvedené na seznamu v příloze týkající se závažného porušování;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby byla fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba odpovědná za závažné porušení předpisů potrestána účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, zahrnujícími pokuty ve výši nejméně 300 000 EUR pro fyzické osoby a nejméně 500 000 EUR pro právnické osoby.
1.  Členské státy zajistí, aby byla fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba odpovědná za závažné porušení předpisů potrestána účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi, zahrnujícími pokuty ve výši nejméně 300 000 EUR pro fyzické osoby a nejméně 500 000 EUR pro právnické osoby.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2a (nový)
2a.  Členské státy se mohou rovněž rozhodnout uložit trestněprávní sankce pod podmínkou, že jsou přinejmensím rovnocenné správním sankcím.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Článek 45a (nový)
Článek 45a
Další sankce
Sankce stanovené v této kapitole mohou být provázeny dalšími sankcemi nebo opatřeními, zejména:
a) dočasným zákazem nejméně na dobu programového období nebo trvalým zákazem přístupu k veřejné podpoře nebo dotacím.
b) povinností plavidel provádějících nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov vrátit veřejnou podporu nebo dotace během příslušného rozpočtového období.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. -1 (nový)
-1.  Během prvního roku po vstupu nařízení v platnost jsou kontroly prováděny každých šest měsíců s cílem zhodnotit schopnost členských států dodržovat jeho ustanovení v plném rozsahu. Jsou-li zjištěna porušení, mohou být dané členské státy vyzvány, aby provedly nezbytné úpravy.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Příloha II
Příloha se vypouští.
Právní upozornění - Ochrana soukromí