Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0223(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0193/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0193/2008

Keskustelut :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0245

Hyväksytyt tekstit
PDF 392kWORD 236k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0602),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0454/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6-0193/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin sen on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osa – 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Jotta tämä säädös olisi Maailman kauppajärjestön syrjimättömyyttä ja kansallista kohtelua koskevien sääntöjen mukainen, sen ei pitäisi missään olosuhteissa johtaa syrjintään laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (IUU) kalastuksen torjuntaa koskevien toimenpiteiden yhteydessä.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osa – 3 a kappale (uusi)
(3 a)  EY:n perustamissopimuksen 299 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut Euroopan unionin syrjäisimmät alueet vaativat erityishuomiota IUU-kalastuksen torjunnassa, koska näiden alueiden ekosysteemit ovat poikkeuksellisen herkkiä.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osa – 5 kappale
(5)  Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) vuonna 2001 hyväksytyn laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen tähtäävän kansainvälisen toimintasuunnitelman mukaisesti IUU-kalastuksella tarkoitetaan kalastustoimia, joita pidetään laittomina, ilmoittamattomina tai sääntelemättöminä seuraavasti.
(5)  Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) vuonna 2001 hyväksytyn laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen tähtäävän kansainvälisen toimintasuunnitelman mukaisesti IUU-kalastuksella tarkoitetaan kalastustoimia, joita pidetään laittomina, ilmoittamattomina tai sääntelemättöminä.
1.  Laittomalla kalastuksella tarkoitetaan toimia,
– joita kansalliset tai vieraan vallan alukset harjoittavat jonkin valtion lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ilman kyseisen valtion lupaa tai sen lakien ja asetusten vastaisesti;
joita harjoittavat alukset, jotka ovat asianomaiseen alueelliseen kalastuksenhoitojärjestöön kuuluvan valtion lipun alla, mutta toimivat niiden kyseisen järjestön hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastaisesti, joihin valtiot ovat sitoutuneet, tai asiassa sovellettavan kansainvälisen lain vastaisesti; tai
– jotka rikkovat kansallisia lakeja tai kansainvälisiä velvoitteita, myös niitä, joihin asianomaisessa alueellisessa kalastuksenhoitojärjestössä yhteistyössä toimivat valtiot ovat sitoutuneet.
2.  Ilmoittamattomalla kalastuksella tarkoitetaan kalastustoimia,
– joista ei ole ilmoitettu tai joista on tehty väärä ilmoitus asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle kansallisten lakien ja asetusten vastaisesti; tai
– joita harjoitetaan asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön toimivaltaan kuuluvalla alueella ja joista ei ole ilmoitettu tai joista on annettu väärä ilmoitus kyseisen järjestön raportointimenettelyjen vastaisesti.
3.  Sääntelemättömällä kalastuksella tarkoitetaan kalastustoimia,
– joita asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön soveltamisalaan kuuluvalla alueella harjoittavat kansallisuudettomat alukset tai alukset, joiden lippuvaltio ei kuulu kyseiseen järjestöön, tai kalastusyhteisö tavalla, joka ei ole kyseisen järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukainen tai joka on niiden vastainen; tai
– joita harjoitetaan sellaisella alueella tai jotka kohdistuvat sellaisiin kalakantoihin, joihin ei sovelleta mitään säilyttämis- tai hoitotoimenpiteitä, ja jos kalastustoimet eivät täytä kansainvälisen lainsäädännön mukaista valtion velvollisuutta elollisten meren luonnonvarojen säilyttämiseen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  IUU-kalastuksesta saatavien kalastustuotteiden tuonti yhteisöön on kiellettävä. Jotta kielto olisi tehokas ja jotta varmistetaan, että kaikkien tuontituotteiden pyynnissä on noudatettu kansainvälisiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä sekä tarvittaessa muita kyseiseen kalastusalukseen sovellettavia sääntöjä, on otettava käyttöön kaikkia yhteisöön tuotavia kalastustuotteita koskeva sertifiointijärjestelmä.
(13)  IUU-kalastuksesta saatavien kalastustuotteiden tuonti yhteisöön on kiellettävä. Jotta kielto olisi tehokas ja jotta varmistetaan jäljitettävyys ja se, että kaikkien tuontituotteiden pyynnissä on noudatettu kansainvälisiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä sekä tarvittaessa muita kyseiseen kalastusalukseen sovellettavia sääntöjä, on otettava käyttöön kaikkia yhteisöön tuotavia kalastustuotteita koskeva sertifiointijärjestelmä.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Yhteisö ottaa huomioon rajoitukset, jotka liittyvät kehitysmaiden valmiuksiin panna sertifiointijärjestelmä täytäntöön.
(14)  Yhteisö ottaa huomioon kaikki rajoitukset, jotka liittyvät kehitysmaiden valmiuksiin panna sertifiointijärjestelmä täytäntöön, ja auttaa kehitysmaita välttämään mahdollisia muita kuin tulleihin liittyviä kaupan esteitä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Apua voitaisiin antaa muun muassa taloudellisen ja teknisen avun sekä koulutusohjelmien muodossa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Jäsenvaltioiden, komission ja kolmansien valtioiden yhteistyö on keskeistä sen varmistamiseksi, että IUU-kalastustapaukset tutkitaan asianmukaisesti ja että tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa. Tällaisen yhteistyön lisäämiseksi otetaan käyttöön vastavuoroisen avustuksen järjestelmä.
(34)  Jäsenvaltioiden, komission ja kolmansien valtioiden yhteistyö, koordinointi ja hyvien käytäntöjen vaihto on keskeistä sen varmistamiseksi, että IUU-kalastustapaukset tutkitaan asianmukaisesti ja että tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa tulevaisuudessa. Tällaisen yhteistyön lisäämiseksi otetaan käyttöön vastavuoroisen avustuksen järjestelmä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Tässä asetuksessa IUU-kalastus katsotaan erityisen vakavaksi sovellettavien lakien, sääntöjen tai asetusten rikkomukseksi, koska se heikentää huomattavasti rikottujen sääntöjen tavoitteiden saavuttamista ja vaarantaa kyseisten kantojen kestävyyden tai meriympäristön säilyttämisen. Rajoitetun soveltamisalan vuoksi tämän asetuksen täytäntöönpano on liitettävä yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten kalastustoimien valvonnan ja seurannan yleiskehyksen vahvistavan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 täytäntöönpanoon ja täydennettävä sitä. Sen mukaan tällä asetuksella vahvistetaan kolmansien maiden alusten tarkastuksista satamissa asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 annettuja sääntöjä (28 e, 28 f ja 28 g artikla), jotka nyt kumotaan ja korvataan tämän asetuksen II luvussa perustetulla satamatarkastusten järjestelmällä. Lisäksi tämän asetuksen X luvussa säädetään erityisesti IUU-kalastukseen sovellettavasta seuraamusten järjestelmästä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 säännöksiä seuraamuksista (31 artikla) sovelletaan siis edelleen muiden kuin tässä asetuksessa tarkoitettujen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisiin.
(37)  Tässä asetuksessa IUU-kalastus katsotaan erityisen vakavaksi sovellettavien lakien, sääntöjen tai asetusten rikkomukseksi, koska se heikentää huomattavasti rikottujen sääntöjen tavoitteiden saavuttamista ja vaarantaa laillisesti toimivien kalastajien toimeentulon, kyseisen alan sekä kyseisten kantojen kestävyyden ja meriympäristön säilyttämisen. Rajoitetun soveltamisalan vuoksi tämän asetuksen täytäntöönpano on liitettävä yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten kalastustoimien valvonnan ja seurannan yleiskehyksen vahvistavan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 täytäntöönpanoon ja täydennettävä sitä. Sen mukaan tällä asetuksella vahvistetaan kolmansien maiden alusten tarkastuksista satamissa asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 annettuja sääntöjä (28 e, 28 f ja 28 g artikla), jotka nyt kumotaan ja korvataan tämän asetuksen II luvussa perustetulla satamatarkastusten järjestelmällä. Lisäksi tämän asetuksen X luvussa säädetään erityisesti IUU-kalastukseen sovellettavasta seuraamusten järjestelmästä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 säännöksiä seuraamuksista (31 artikla) sovelletaan siis edelleen muiden kuin tässä asetuksessa tarkoitettujen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisiin.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.  Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on toteutettava yhteisön lainsäädännön mukaisesti tarkoituksenmukaiset toimenpiteet järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi. Niiden on annettava toimivaltaisten viranomaistensa käyttöön riittävät keinot täyttää tässä asetuksessa määritellyt kyseisten viranomaisten tehtävät.
2.  Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on toteutettava yhteisön lainsäädännön ja monen- ja kahdenvälisten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti tarkoituksenmukaiset toimenpiteet järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi. Niiden on annettava toimivaltaisten viranomaistensa käyttöön riittävät keinot täyttää tässä asetuksessa määritellyt kyseisten viranomaisten tehtävät.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -a alakohta (uusi)
-a)  IUU-kalastuksella laitonta, ilmoittamatonta tai sääntelemätöntä kalastusta seuraavasti:
1. 'Laittomalla kalastuksella' tarkoitetaan toimia,
– joita kansalliset tai vieraan vallan alukset harjoittavat jonkin valtion lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ilman kyseisen valtion lupaa tai sen lakien ja asetusten vastaisesti;
joita harjoittavat alukset, jotka ovat asianomaiseen alueelliseen kalastuksenhoitojärjestöön (RFMO) kuuluvan valtion lipun alla, mutta toimivat niiden kyseisen järjestön hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastaisesti, joihin valtiot ovat sitoutuneet, tai asiassa sovellettavan kansainvälisen lain vastaisesti; tai
– jotka rikkovat kansallisia lakeja tai kansainvälisiä velvoitteita, myös niitä, joihin asianomaisessa alueellisessa kalastuksenhoitojärjestössä yhteistyössä toimivat valtiot ovat sitoutuneet.
2. 'Ilmoittamattomalla kalastuksella' tarkoitetaan kalastustoimia,
– joista ei ole ilmoitettu tai joista on tehty väärä ilmoitus asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle kansallisten lakien ja asetusten vastaisesti; tai
– joita harjoitetaan asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön toimivaltaan kuuluvalla alueella ja joista ei ole ilmoitettu tai joista on annettu väärä ilmoitus kyseisen järjestön raportointimenettelyjen vastaisesti.
3. 'Sääntelemättömällä kalastuksella' tarkoitetaan kalastustoimia,
– joita asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön soveltamisalaan kuuluvalla alueella harjoittavat kansallisuudettomat alukset tai alukset, joiden lippuvaltio ei kuulu kyseiseen järjestöön, tai kalastusyhteisö tavalla, joka ei ole kyseisen järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukainen tai joka on niiden vastainen; tai
– joita harjoitetaan sellaisella alueella tai jotka kohdistuvat sellaisiin kalakantoihin, joihin ei sovelleta mitään säilyttämis- tai hoitotoimenpiteitä, ja jos kalastustoimet eivät täytä kansainvälisen lainsäädännön mukaista valtion velvollisuutta elollisten meren luonnonvarojen säilyttämiseen.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta
a) 'kalastusaluksella' mitä ja minkä kokoista tahansa alusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää kalavarojen kaupallisissa hyödyntämistarkoituksissa, myös tukialuksia, rahtialuksia, kalanjalostusaluksia ja jälleenlaivaukseen osallistuvia aluksia;
a) 'kalastusaluksella' mitä ja minkä kokoista tahansa alusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää kalavarojen kaupallisissa hyödyntämistarkoituksissa jäähdyttämiseen, pakastamiseen tai käsittelyyn aluksella tai kuljettamiseen, myös tukialuksia, rahtialuksia, kalanjalostusaluksia ja jälleenlaivaukseen osallistuvia aluksia;
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta
h) 'alueellisella kalastuksenhoitojärjestöllä' osa-alueen tasolla toimivaa tai alueellista järjestöä tai järjestelyä, jolla on kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu toimivalta ottaa käyttöön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä hajallaan oleville kalakannoille ja laajasti vaeltaville kalakannoille aavan meren alueilla, joista se perustamistaan koskevan yleissopimuksen tai sopimuksen nojalla vastaa;
h) 'alueellisella kalastuksenhoitojärjestöllä' osa-alueen tasolla toimivaa tai alueellista järjestöä tai järjestelyä, jolla on kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu toimivalta ottaa käyttöön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä kalakannoille aavan meren alueilla, joista se perustamistaan koskevan yleissopimuksen tai sopimuksen nojalla vastaa;
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j alakohta
j) ottaneen tai purkaneen alamittaisia kaloja, tai
j) purkaneen alamittaisia kaloja, tai
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
a) harjoittanut kalastusta alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella tavalla, joka ei vastaa kyseisen järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai on niiden vastainen, eikä aluksen lippuvaltio ole kyseisen järjestön jäsen, tai
a) harjoittanut kalastusta alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella tavalla, joka ei vastaa tuon järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai on niiden vastainen, tai aluksen lippuvaltio ei ole tuon järjestön jäsen, tai
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Pääsy jäsenvaltioiden satamiin, satamapalvelujen käyttö ja saaliin purkaminen, jälleenlaivaus tai aluksella tehtävät jalostustoimet näissä satamissa kielletään sellaisilta kolmansien maiden kalastusaluksilta, jotka ovat 26 ja 29 artiklassa tarkoitetussa IUU-aluksia koskevassa yhteisön luettelossa.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Ylivoimaisia esteitä lukuun ottamatta pääsy jäsenvaltioiden satamiin, satamapalvelujen käyttö sekä saaliin purkaminen, jälleenlaivaus tai aluksella tehtävät jalostustoimet näissä satamissa ovat kolmansien maiden kalastusaluksille kiellettyjä, elleivät ne täytä tässä luvussa ja tämän asetuksen muissa asiaa koskevissa säännöksissä asetettuja vaatimuksia.
2.  Pääsy jäsenvaltioiden satamiin, satamapalvelujen käyttö sekä saaliin purkaminen, jälleenlaivaus tai aluksella tehtävät jalostustoimet näissä satamissa kielletään muilta kuin 1 a kohdassa tarkoitetuilta kolmansien maiden kalastusaluksilta, elleivät ne täytä tässä luvussa ja tämän asetuksen muissa asiaa koskevissa säännöksissä asetettuja vaatimuksia.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Ylivoimaisen esteen sattuessa tai hätätilanteessa 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetut kalastusalukset voivat päästä jäsenvaltioiden satamiin käyttääkseen hyväkseen satamapalveluja ja toimia, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä hätätilanteessa.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Kolmansien maiden kalastusalusten välinen sekä niiden ja jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten välinen jälleenlaivaus on kiellettyä yhteisön vesillä, ja se voi tapahtua ainoastaan satamassa tämän luvun säännösten mukaisesti.
3.  Kolmansien maiden kalastusalusten välinen sekä niiden ja jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten välinen jälleenlaivaus yhteisön vesillä on kiellettyä nimettyjä satamia lukuun ottamatta tämän luvun säännösten mukaisesti.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset eivät saa jälleenlaivata merellä saaliita kolmansien maiden kalastusaluksista yhteisön vesien ulkopuolella.
4.  Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten välinen sekä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten ja kolmansien maiden kalastusalusten välinen merellä tapahtuva jälleenlaivaus on kiellettyä yhteisön ulkopuolisilla vesillä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä saaliiden purkamiseen käytettävä paikka tai lähellä rannikkoa oleva paikka (nimetyt satamat), jossa 2 kohdassa tarkoitetut kalan purkamis- tai jälleenlaivaustoimet saadaan tehdä.
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä saaliiden purkamiseen käytettävät satamat tai lähellä rannikkoa olevat paikat (nimetyt satamat), joissa 2 kohdassa tarkoitetut satamapalvelut ja kalan purkamis- tai jälleenlaivaustoimet ovat sallittuja.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Kolmannen maan kalastusaluksen päälliköiden tai heidän edustajiensa on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka satamaa tai purkamislaitteita ne haluavat käyttää, vähintään 72 tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa seuraavat seikat:
1.  Ylivoimaisia esteitä lukuun ottamatta kolmannen maan kalastusaluksen päälliköiden tai heidän edustajiensa on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka satamaa tai purkamislaitteita ne haluavat käyttää, vähintään 72 tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa seuraavat seikat:
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
g a) purettavat tai jälleenlaivattavat määrät.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Komissio voi 52 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vapauttaa tietyt kolmansien maiden kalastusluokat 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai asettaa toisen määräajan ilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon muun muassa kalavesien, purkamispaikkojen ja niiden satamien välisen välimatkan, joissa kyseiset alukset on rekisteröity tai luetteloitu.
Poistetaan.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta
4.  Poiketen 2 ja 3 kohdasta satamajäsenvaltio voi antaa luvan satamaan tuloon ja saaliin purkamiseen kokonaan tai osittain silloin, kun 1 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät ole täydellisiä tai niiden tarkistus on kesken, mutta tällöin kalat on pidettävä varastoituina toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Kalat voidaan vapauttaa myyntiin, ottaa haltuun tai kuljettaa vasta kun 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on saatu tai niiden tarkistus on saatu loppuun. Jos tarkistusta ei saada loppuun 14 vuorokauden kuluessa purkamisesta, satamajäsenvaltio voi takavarikoida kalat ja hävittää ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
4.  Poiketen 2 ja 3 kohdasta satamajäsenvaltio voi antaa luvan satamaan tuloon ja saaliin purkamiseen kokonaan tai osittain silloin, kun 1 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät ole täydellisiä tai niiden tarkistus on kesken, mutta tällöin pakastetut kalat on pidettävä varastoituina toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Kalat voidaan vapauttaa myyntiin, ottaa haltuun tai kuljettaa vasta kun 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on saatu tai niiden tarkistus on saatu loppuun. Jos tarkistusta ei saada loppuun 14 vuorokauden kuluessa purkamisesta, satamajäsenvaltio voi takavarikoida kalat ja hävittää ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimijoiden on vastattava varastointikustannuksista.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jos edellä 4 kohdassa tarkoitetut kalat ovat tuoreita, ne on myytävä tavallisia kanavia käyttäen. Myynnistä saadut tulot jäävät toimivaltaisten viranomaisten hallintaan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymiseen saakka.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä satamissansa tarkastuksia, jotka koskevat joka vuosi vähintään 15:tä prosenttia purkamisia, jälleenlaivauksia ja kolmansien maiden aluksissa tapahtuvia jalostustoimia.
1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä satamissansa tarkastuksia, jotka koskevat joka vuosi vähintään 50:tä prosenttia purkamisia, jälleenlaivauksia ja kolmansien maiden aluksissa tapahtuvia jalostustoimia.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta
d) kalastusalukset, jotka ovat alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymässä ja 29 artiklan mukaisesti tiedoksi annetussa epäiltyjen IUU-alusten luettelossa.
d) kalastusalukset, jotka ovat alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymässä ja 29 artiklan mukaisesti tiedoksi annetussa epäiltyjen IUU-alusten luettelossa ja joita ei ole vielä sisällytetty 26 artiklassa tarkoitettuun IUU-kalastusaluksia koskevaan yhteisön luetteloon.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Tässä tarkastuksessa noudatetaan komission aiemmin määrittämiä sääntöjä ja tavoitteita, ja se on suoritettava ja toteutettava yhdenmukaisesti eri jäsenvaltioissa. Kunkin jäsenvaltion on luotava komission esittämien perusteiden mukainen tietokanta, johon on kirjattava kaikki kyseisen jäsenvaltion alueella suoritetut tarkastukset. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle pääsy tietokantoihinsa.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
10 artikla
10 artikla – Tarkastajat
Poistetaan.
1.  Jäsenvaltioiden on annettava kullekin tarkastajalle henkilötodistus. Tarkastajan on pidettävä todistus mukanaan ja esitettävä se tarkastaessaan kalastusaluksen.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastajat suorittavat tehtävänsä tässä jaksossa vahvistettuja sääntöjä noudattaen.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jos tarkastajalla on painavia syitä uskoa, että kalastusalus on harjoittanut IUU-kalastustoimintaa 3 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti, hänen on
1.  Jos tarkastuksen aikana kerätyt tiedot antavat tarkastajalle riittävän syyn epäillä, että kalastusalus on harjoittanut IUU-kalastustoimintaa 3 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti, hänen on
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta
a) merkittävä rikkomus tarkastusraporttiin;
a) merkittävä oletettu rikkomus tarkastusraporttiin;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a) keskeytettävä purkaminen, jälleenlaivaus ja aluksella tehtävät jalostustoimet;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Laittomasta, ilmoittamattomasta tai sääntelemättömästä kalastuksesta saatavien kalastustuotteiden tuonti yhteisöön on kielletty.
1.  Laittomasta, ilmoittamattomasta tai sääntelemättömästä kalastuksesta saatavien kalastustuotteiden tuonti yhteisöön on kielletty 3 artiklan perusteiden mukaisesti.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
4.  Henkilöllä on oikeus hakea muutosta itseään suoraan ja henkilökohtaisesti koskevaan päätökseen, jonka toimivaltaiset viranomaiset tekevät 1 tai 2 kohdan nojalla. Muutoksenhakuoikeuteen sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevia sääntöjä.
4.  Luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus hakea muutosta itseään suoraan ja henkilökohtaisesti koskevaan päätökseen, jonka toimivaltaiset viranomaiset tekevät 1 tai 2 kohdan nojalla. Muutoksenhakuoikeuteen sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevia sääntöjä.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
20 artikla
20 artikla – Jälleenvienti
Poistetaan.
1.  Tämän luvun mukaisella saalistodistuksella tuotujen tuotteiden jälleenvienti on sallittua, kun sen jäsenvaltion, josta jälleenviennin on määrä tapahtua, toimivaltaiset viranomaiset varmentavat jälleenviejän pyynnöstä jälleenvientitodistuksen.
2.  Jälleenvientitodistuksissa on oltava kaikki liitteessä 2 olevassa lomakkeessa vaaditut tiedot, ja niiden mukana on seurattava jäljennös saalistodistuksista, jotka on hyväksytty näiden tuotteiden viemistä varten.
3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa, jotka hoitavat jälleenvientitodistusten varmentamisen ja tarkistuksen.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – b alakohta
b) ilmoittaa mitätöimisestä lippuvaltiolle ja tarvittaessa jälleenvientivaltiolle; ja
b) ilmoittaa mitätöimisestä lippuvaltiolle; ja
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – b alakohta
b) ilmoittaa asiasta lippuvaltiolle ja tarvittaessa jälleenvientivaltiolle;
b) ilmoittaa asiasta lippuvaltiolle;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko
24 artikla – Epäilty IUU-toiminta
24 artikla – Menettely IUU-toiminnan havaitsemiseksi
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Komissio tai sen nimeämä elin kokoaa ja analysoi kaikki IUU-toimintaa koskevat tiedot,
1.  Komissio tai sen nimeämä elin kokoaa ja analysoi kaikki IUU-toimintaa koskevat tiedot 3 artiklan perusteiden mukaisesti,
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a) tiedot IUU-aluksille määrätyistä seuraamuksista ja sakoista.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko
25 artikla – Oletettu IUU-kalastus
25 artikla – IUU-kalastuksen tutkiminen
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)
-a) komission kokoamat tiedot väitetyistä IUU-toimista ja yksityiskohtainen selvitys syistä, joilla perustellaan aluksen sisällyttäminen IUU-kalastusaluksia koskevaan yhteisön luetteloon;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta
1.  Komissio laatii Euroopan yhteisön IUU-alusluettelon. Luetteloon sisällytetään alukset, joiden on tämän asetuksen mukaisesti saatujen tietojen sekä 24 ja 25 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien perusteella todettu harjoittavan IUU-kalastusta ja joiden lippuvaltiot eivät ole toteuttaneet minkäänlaisia toimia kyseisen toiminnan suhteen.
1.  Komissio laatii Euroopan yhteisön IUU-alusluettelon. Luetteloon sisällytetään alukset, joiden on tämän asetuksen mukaisesti saatujen tietojen sekä 24 ja 25 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien perusteella todettu harjoittavan 3 artiklan perusteiden mukaista IUU-kalastusta ja joiden lippuvaltiot eivät ole toteuttaneet minkäänlaisia toimia kyseisen toiminnan suhteen.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio ilmoittaa lippuvaltiolle aluksen merkitsemisestä IUU-aluksia koskevaan yhteisön luetteloon, ja se antaa lippuvaltiolle yksityiskohtaiset tiedot merkitsemisen perusteista.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jos jokin omistajan aluksista on merkitty IUU-aluksia koskevaan yhteisön luetteloon, kaikki tämän omistajan alukset on tutkittava yksityiskohtaisesti.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – h alakohta
h) ensimmäisen IUU-alusluetteloon sisällyttämisen päivämäärä;
h) ensimmäisen yhteisön IUU-alusluetteloon sisällyttämisen päivämäärä ja tarvittaessa ensimmäisen yhden tai useamman alueellisen kalastuksenhoitojärjestön IUU-alusluetteloon sisällyttämisen päivämäärä;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – i a kohta (uusi)
i a) aluksen tekniset tiedot.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta
2.  Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen Euroopan yhteisön IUU-alusluettelon julkistamisen mm. asettamalla luettelon kalastuksen pääosaston verkkosivulle.
2.  Komissio julkistaa yhteisön IUU-alusluettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen sen julkisuuden mm. asettamalla luettelon kalastuksen pääosaston verkkosivulle
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
1.  Komissio yksilöi 52 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kolmannet valtiot, joiden se ei katso osallistuvan IUU-kalastuksen torjuntaan.
1.  Komissio yksilöi selkeiden, avoimien ja objektiivisten perusteiden mukaisesti 52 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kolmannet valtiot, joiden se ei katso osallistuvan IUU-kalastuksen torjuntaan.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 6 kohta – b a kohta (uusi)
b a) se, onko asianomaiseen valtioon koskaan kohdistettu alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymiä kalastustuotteiden kauppaa rajoittavia toimia;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 7 kohta
7.  Tämän artiklan täytäntöönpanossa otetaan asianmukaisesti huomioon kehitysmaiden erityiset rajoitukset erityisesti kalastustoimien seurannan, valvonnan ja tarkkailun osalta.
7.  Tämän artiklan täytäntöönpanossa otetaan asianmukaisesti huomioon kehitysmaiden erityiset rajoitukset erityisesti kalastustoimien seurannan, valvonnan ja tarkkailun osalta. Komissio julkistaa kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta analyysin sen todennäköisistä vaikutuksista kehitysmaihin sekä ehdotuksen sellaisten erityisohjelmien rahoittamisesta, joilla tuetaan asetuksen täytäntöönpanoa ja estetään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
34 artikla
Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan luettuna luettelon asettaminen kalastuksen pääosaston verkkosivulle, varmistaakseen yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden luettelon julkistamisen noudattaen mahdollisesti sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia. Luetteloa päivitetään säännöllisesti, ja komissio varmistaa automaattisten päivitysilmoitusten toiminnolla, että uusista päivityksistä lähtee ilmoitus jäsenvaltioille, alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille sekä kenelle tahansa kansalaisyhteiskunnan jäsenelle, joka sitä pyytää. Lisäksi komissio toimittaa yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden luettelon Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestölle sekä alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille lisätäkseen Euroopan yhteisön ja kyseisten järjestöjen välistä, IUU-kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen tähtäävää yhteistyötä.
Komissio julkistaa luettelon yhteistyöhön osallistumattomista maista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan luettuna luettelon asettaminen kalastuksen pääosaston verkkosivulle, varmistaakseen yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden luettelon julkistamisen noudattaen mahdollisesti sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia. Luetteloa päivitetään säännöllisesti, ja komissio varmistaa automaattisten päivitysilmoitusten toiminnolla, että uusista päivityksistä lähtee ilmoitus jäsenvaltioille, alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille sekä kenelle tahansa kansalaisyhteiskunnan jäsenelle, joka sitä pyytää. Lisäksi komissio toimittaa yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden luettelon Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestölle sekä alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille lisätäkseen Euroopan yhteisön ja kyseisten järjestöjen välistä, IUU-kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen tähtäävää yhteistyötä.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – h a kohta (uusi)
h a) jäsenvaltioiden on kiellettävä IUU-luettelossa olevan, niiden lipun alla purjehtivan aluksen vienti;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – j a kohta (uusi)
j a) jäsenvaltiot eivät saa missään olosuhteissa myöntää tukia tai avustuksia IUU-aluksille.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – h kohta
h) jäsenvaltioiden on ilmoitettava tuojille, jälleenlaivaajille, ostajille, laitetoimittajille, pankeille ja muita palveluja tarjoaville toimijoille tällaisten valtioiden kansalaisten kanssa harjoitettuun kalastukseen liittyvän liiketoiminnan riskeistä;
h) kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava alueelleen asettautuneille tuojille, jälleenlaivaajille, ostajille, laitetoimittajille, pankeille ja muita palveluja tarjoaville toimijoille tällaisten valtioiden kansalaisten kanssa harjoitettuun kalastukseen liittyvän liiketoiminnan riskeistä;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – i kohta
i) komissio ehdottaa tällaisten valtioiden kanssa tehtyjen kahdenvälisten kalastus- tai kalastuskumppanuussopimusten irtisanomista;
i) komissio ehdottaa tällaisten valtioiden kanssa tehtyjen kahdenvälisten kalastus- tai kalastuskumppanuussopimusten irtisanomista, kun asianomaiseen sopimukseen sisältyy IUU-kalastuksen torjumista koskevia velvoitteita;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – a kohta
a) toimia, joita pidetään IUU-kalastuksena 3 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti;
a) toimia, joita pidetään IUU-kalastuksena 3 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja jotka sisältyvät liitteessä (...) olevaan vakavaa sääntöjen rikkomista koskevaan luetteloon;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakavaan rikkomiseen syyllistyneelle luonnolliselle henkilölle tai siitä vastuulliseksi todetulle oikeushenkilölle voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joihin kuuluu sakko, jonka enimmäismäärä on luonnollisten henkilöiden osalta vähintään 300 000 euroa ja oikeushenkilöiden osalta vähintään 500 000 euroa.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakavaan rikkomiseen syyllistyneelle luonnolliselle henkilölle tai siitä vastuulliseksi todetulle oikeushenkilölle voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia, joihin kuuluu sakko, jonka enimmäismäärä on luonnollisten henkilöiden osalta vähintään 300 000 euroa ja oikeushenkilöiden osalta vähintään 500 000 euroa.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltiot voivat myös määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos nämä seuraamukset ovat vähintään hallinnollisia seuraamuksia vastaavia.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)
45 a artikla
Muut seuraamukset
Tässä luvussa tarkoitettuihin seuraamuksiin liitetään muita seuraamuksia ja toimenpiteitä, erityisesti:
a) väliaikainen kielto, joka kestää vähintään ohjelmakauden ajan, tai julkisten tukien ja avustusten saantia koskeva pysyvä kielto,
b) sellaisten julkisten tukien ja avustusten takaisinmaksaminen, joita IUU-alukset ovat saaneet asianomaisen rahoituskauden aikana.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
53 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan kuuden kuukauden välein tarkastuksia, joiden avulla määritetään jäsenvaltioiden valmius noudattaa täysin asetuksen säännöksiä. Jos rikkomisia havaitaan, asianomaisia jäsenvaltioita vaaditaan tekemään tarvittavat muutokset.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
Liite II
Liite poistetaan.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö