Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0223(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0193/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0193/2008

Viták :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Szavazatok :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0245

Elfogadott szövegek
PDF 428kWORD 241k
2008. június 5., Csütörtök - Brüsszel
A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászati tevékenység elleni közösségi rendszer *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Az Európai Parlament 2008. június 5-i jogalkotási állásfoglalása a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0602),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0454/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A6-0193/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítására;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A WTO diszkriminációmentes és nemzeti bánásmódról szóló szabályainak való megfelelés érdekében e rendelet alkalmazása nem eredményezhet hátrányos megkülönböztetést a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászati tevékenység (IUU) ellen folytatott küzdelem során hozott intézkedések tekintetében.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Az Európai Uniónak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 299. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében meghatározott legkülső régiói –ökoszisztémáik kivételes sérülékenysége miatt – különös figyelmet igényelnek a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat (IUU) elleni küzdelemben.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által 2001-ben elfogadott nemzetközi cselekvési tervvel összhangban a jogellenes halászat olyan halászati tevékenység, amely jogellenesnek, nem bejelentettnek és szabályozatlannak tekinthető, ahol
1. a jogellenes halászat olyan tevékenység,
- amelyet nemzeti vagy külföldi hajók folytatnak egy adott állam joghatósága alá tartozó vizeken, az állam engedélye nélkül vagy az állam törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek megsértésével;
- amelyet a megfelelő regionális halászati irányítószervezethez tartozó, de a szervezet által elfogadott, és az állam számára kötelező állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket vagy az alkalmazandó nemzetközi jog megfelelő rendelkezéseit megsértő állam lobogója alatt közlekedő hajó folytat; vagy
- amely sérti a nemzeti jogszabályokat vagy nemzetközi kötelezettségeket, beleértve az egy adott regionális halászati irányítószervezettel együttműködő államok által vállalt kötelezettségeket.
2.  A nem bejelentett halászat olyan tevékenység,
– amelyet a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket megsértve nem jelentettek be, vagy pontatlanul jelentettek be a megfelelő nemzeti hatóságnál; vagy
– amelyet egy adott regionális halászati irányítószervezet illetékességi területén folytatnak, de nem jelentettek be, vagy pontatlanul jelentettek be az adott szervezet bejelentésre vonatkozó eljárásainak megsértésével.
3.  A szabályozatlan halászat olyan tevékenység,
– amelyet a megfelelő regionális halászati irányítószervezet illetékességi területén felségjel nélküli, vagy olyan állam lobogója alatt közlekedő hajók folytatnak, amely állam nem tagja az említett szervezetnek, illetve amelyet egy halászatot folytató jogalany végez oly módon, amely nincs összhangban az adott szervezet állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel vagy sérti azokat, vagy
– amelyet olyan területen folytatnak vagy olyan halállományokra irányul, amelyekre nincs alkalmazandó állománymegőrzési vagy gazdálkodási intézkedés, és amennyiben e halászati tevékenységet az államnak az élő tengeri erőforrások védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségével nem összeegyeztethető módon folytatják.
(5)  A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által 2001-ben elfogadott nemzetközi cselekvési tervvel összhangban a jogellenes halászat olyan halászati tevékenység, amely jogellenesnek, nem bejelentettnek és szabályozatlannak tekinthető.
Módosítás 4
13 preambulumbekezdés
(13)  Be kell tiltani a jogellenes halászatból származó halászati termékek Közösségbe történő behozatalát; annak érdekében, hogy e tilalom hatékony legyen, és biztosítsa, hogy valamennyi behozott termék halászata a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek és adott esetben más, az érintett halászhajóra alkalmazandó, a tárgyhoz tartozó szabályoknak megfelelően történt, be kell vezetni egy, a halászati termékek Közösségbe történő valamennyi behozatalára alkalmazandó tanúsítási rendszert.
(13)  Be kell tiltani a jogellenes halászatból származó halászati termékek Közösségbe történő behozatalát; annak érdekében, hogy e tilalom hatékony legyen, biztosítsa a nyomon követhetőséget, illetve azt, hogy valamennyi behozott termék halászata a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek és adott esetben más, az érintett halászhajóra alkalmazandó, a tárgyhoz tartozó szabályoknak megfelelően történt, be kell vezetni egy, a halászati termékek Közösségbe történő valamennyi behozatalára alkalmazandó tanúsítási rendszert.
Módosítás 5
14 preambulumbekezdés
(14)  A Közösség a tanúsítási rendszer végrehajtásánál figyelembe veszi a fejlődő országok kapacitási korlátait.
(14)  A Közösség a tanúsítási rendszer végrehajtásánál figyelembe veszi a fejlődő országok valamennyi kapacitási korlátját és segít nekik elkerülni az esetleges nem tarifális, kereskedelmi akadályokat.
Módosítás 6
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  Támogatást lehetne biztosítani többek között pénzügyi támogatás és technikai segítségnyújtás, valamint képzési programok formájában.
Módosítás 7
34 preambulumbekezdés
(34)  A tagállamok, a Bizottság és a harmadik államok közötti együttműködés elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a jogellenes halászatot megfelelően kivizsgálják, és hogy az e rendeletben megállapított rendelkezések alkalmazhatók legyenek; ezen együttműködés fokozására kölcsönös segítségnyújtási rendszer jön létre.
(34)  A tagállamok, a Bizottság és a harmadik államok közötti együttműködés, koordináció és a helyes gyakorlatok cseréje elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a jogellenes halászatot megfelelően kivizsgálják, és hogy az e rendeletben megállapított rendelkezések a jövőben alkalmazhatók legyenek; ezen együttműködés fokozására kölcsönös segítségnyújtási rendszer jön létre.
Módosítás 8
37 preambulumbekezdés
(37)  E rendelet az IUU-halászatot az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések különösen súlyos megsértésének minősíti, mivel az jelentős mértékben aláaknázza a megszegett szabályokban megfogalmazott célkitűzések elérését, és veszélyezteti az érintett állományok fenntarthatóságát, továbbá a tengeri környezet megőrzését. Tekintettel korlátozott alkalmazási körére, e rendelet végrehajtásának a közös halászati politika keretében folytatott halászati tevékenységek ellenőrzésének és nyomon követésének alapvető keretrendszerét megállapító 2847/93 tanácsi rendeletre kell támaszkodnia, és azt ki kell egészítenie. Ennek megfelelően, e rendelet megerősíti a 2847/93/EGK rendeletben a harmadik országok hajóinak kikötői ellenőrzésére vonatkozó szabályokat (28e., 28f. és 28g. cikk), amelyeket így hatályon kívül helyez, és helyükbe az e rendelet II. fejezetében megállapított kikötői vizsgálati rendszert lépteti. Ezenfelül e rendelet a X. fejezetben olyan szankciórendszert ír elő, amelyet kimondottan a jogellenes halászati tevékenységekre kell alkalmazni. A 2847/93/EGK rendelet szankciókra vonatkozó rendelkezéseit (31. cikk) így továbbra is alkalmazni kell a közös halászati politika e rendelet által nem érintett szabályainak megsértésére vonatkozóan.
(37)  E rendelet a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések és szabályok különösen súlyos megsértésének minősíti, mivel az jelentős mértékben aláaknázza a megszegett szabályokban megfogalmazott célkitűzések elérését, és veszélyezteti a legálisan működő halászatok túlélését, a szektor és az érintett állományok fenntarthatóságát, továbbá a tengeri környezet megőrzését. Tekintettel korlátozott alkalmazási körére, e rendelet végrehajtásának a közös halászati politika keretében folytatott halászati tevékenységek ellenőrzésének és nyomon követésének alapvető keretrendszerét megállapító 2847/93/EGK tanácsi rendeletre kell támaszkodnia, és azt ki kell egészítenie. Ennek megfelelően, e rendelet megerősíti a 2847/93/EGK rendeletben a harmadik országok hajóinak kikötői ellenőrzésére vonatkozó szabályokat (28e., 28f. és 28g. cikk), amelyeket így hatályon kívül helyez, és helyükbe az e rendelet II. fejezetében megállapított kikötői vizsgálati rendszert lépteti. Ezenfelül e rendelet a X. fejezetben olyan szankciórendszert ír elő, amelyet kimondottan a jogellenes halászati tevékenységekre kell alkalmazni. A 2847/93/EGK rendelet szankciókra vonatkozó rendelkezéseit (31. cikk) így továbbra is alkalmazni kell a közös halászati politika e rendelet által nem érintett szabályainak megsértésére vonatkozóan.
Módosítás 9
1 cikk – 2 bekezdés
2.  Ebből a célból valamennyi tagállam meghozza a megfelelő intézkedéseket a közösségi joggal összhangban a rendszer hatékonyságának biztosítására. Elégséges eszközöket bocsát illetékes hatóságai rendelkezésére, hogy lehetővé tegye a számukra az e rendeletben megállapított feladataik ellátását.
2.  Ebből a célból valamennyi tagállam meghozza a megfelelő intézkedéseket a közösségi joggal és mind a többoldalú, mind a kétoldalú nemzetközi kötelezettségekkel összhangban a rendszer hatékonyságának biztosítására. Elégséges eszközöket bocsát illetékes hatóságai rendelkezésére, hogy lehetővé tegye a számukra az e rendeletben megállapított feladataik ellátását.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – -a) pont (új)
- a) a "jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat": olyan halászati tevékenység, amely jogellenesnek, nem bejelentettnek és szabályozatlannak tekinthető, ahol:
1. a jogellenes halászat olyan tevékenység,
- amelyet nemzeti vagy külföldi hajók folytatnak egy adott állam joghatósága alá tartozó vizeken, az állam engedélye nélkül vagy az állam törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek megsértésével;
- amelyet a megfelelő regionális halászati irányítószervezethez (RFMO) tartozó, de a szervezet által elfogadott, és az állam számára kötelező állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket vagy az alkalmazandó nemzetközi jog megfelelő rendelkezéseit megsértő állam lobogója alatt közlekedő hajó folytat; vagy
- amely sérti a nemzeti jogszabályokat vagy nemzetközi kötelezettségeket, beleértve az egy adott RFMO-val együttműködő államok által vállalt kötelezettségeket.
2.  A nem bejelentett halászat olyan tevékenység,
– amelyet a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket megsértve nem jelentettek be, vagy pontatlanul jelentettek be a megfelelő nemzeti hatóságnál; vagy
– amelyet egy adott RFMO illetékességi területén folytatnak, de nem jelentettek be, vagy pontatlanul jelentettek be az adott szervezet bejelentésre vonatkozó eljárásainak megsértésével.
3.  A szabályozatlan halászat olyan tevékenység,
– amelyet a megfelelő RFMO illetékességi területén felségjel nélküli, vagy olyan állam lobogója alatt közlekedő hajók folytatnak, amely állam nem tagja az említett szervezetnek, illetve amelyet egy halászatot folytató jogalany végez oly módon, amely nincs összhangban az adott szervezet állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel vagy sérti azokat, vagy
– amelyet olyan területen folytatnak vagy olyan halállományokra irányul, amelyekre nincs alkalmazandó állománymegőrzési vagy gazdálkodási intézkedés, és amennyiben e halászati tevékenységet az államnak az élő tengeri erőforrások védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségével nem összeegyeztethető módon folytatják.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a) pont
a) "halászhajó": a halászati erőforrások kereskedelmi kiaknázására használt, vagy ilyen célú felhasználásra szánt bármilyen méretű hajó, beleértve a segítőhajókat, a halszállító hajókat, a halfeldolgozó hajókat és az átrakodásban részt vevő hajókat; b)
a) "halászhajó": a halászati erőforrások kereskedelmi kiaknázására használt, vagy ilyen célú felhasználásra, a hajón történő hűtésre, fagyasztásra vagy feldolgozásra, illetve szállításra szánt bármilyen méretű hajó, beleértve a segítőhajókat, a halszállító hajókat, a halfeldolgozó hajókat és az átrakodásban részt vevő hajókat;
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h) pont
h) "regionális halászati irányítószervezet": szubregionális vagy regionális szervezet vagy rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó nyílt tengeri területeken előforduló, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományokra vagy a nagy távolságra vándorló halfajokra vonatkozóan;
h) "regionális halászati irányítószervezet": szubregionális vagy regionális szervezet vagy rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó nyílt tengeri területeken előforduló halállományokra vonatkozóan;
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 albekezdés – 1 rész – j) pont
j) méreten aluli halat fogott ki vagy rakodott ki, vagy
j) méreten aluli halat rakodott ki, vagy
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 albekezdés – 2 rész – a) pont
a) egy regionális halászati irányítószervezet területén annak állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető módon vagy azokat megsértve folytatott halászati tevékenységet, és nem a szervezetben részes állam lobogója alatt közlekedik, vagy
a) egy regionális halászati irányítószervezet területén annak állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető módon vagy azokat megsértve folytatott halászati tevékenységet, vagy nem a szervezetben részes állam lobogója alatt közlekedik, vagy
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1a) bekezdés (új)
(1a)  A harmadik országok olyan halászhajói számára tilos a tagállamok kikötőibe történő belépés, a kikötői szolgáltatások nyújtása és az ilyen kikötőkben végzett kirakodási, átrakodási vagy fedélzeti feldolgozási műveletek elvégzése, amelyek szerepelnek a jogellenes halászhajók 26. és 29. cikk szerinti közösségi listáján.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2. bekezdés
2.)   A vis maior eseteit kivéve, harmadik országok halászhajói számára tilos a tagállamok kikötőibe történő belépés, a kikötői szolgáltatások nyújtása és az ilyen kikötőkben végzett kirakodási, átrakodási vagy fedélzeti feldolgozási műveletek elvégzése, kivéve, ha teljesítik az e fejezetben előírt követelményeket és a rendelet más megfelelő rendelkezéseit.
2.)   Az (1a) bekezdésben említettek kivételével a harmadik országok halászhajói számára tilos a tagállamok kikötőibe történő belépés, a kikötői szolgáltatások nyújtása és az ilyen kikötőkben végzett kirakodási, átrakodási vagy fedélzeti feldolgozási műveletek elvégzése, kivéve, ha teljesítik az e fejezetben előírt követelményeket és a rendelet más megfelelő rendelkezéseit.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Vis maior vagy végszükség esetén az (1a) és (2) bekezdésben említett halászhajók beléphetnek a tagállami kikötőkbe abból a célból, hogy ott kikötői szolgáltatásokat és olyan intézkedéseket vegyenek igénybe, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a vészhelyzet kezeléséhez.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
3.  A közösségi vizeken tilos a harmadik országok halászhajói közötti vagy az ilyen halászhajók és a tagállami lobogó alatt közlekedő hajók közötti átrakodás, és arra csak a kikötőben kerülhet sor, e fejezet rendelkezéseinek megfelelően.
3.  A közösségi vizeken a kijelölt kikötőkön kívül tilos a harmadik országok halászhajói közötti vagy a harmadik országok halászhajói és egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó közötti átrakodás, e fejezet rendelkezéseinek megfelelően.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
4.  A valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajók nem jogosultak a harmadik országok halászhajóiról származó halászzsákmány tengeri átrakodására a közösségi vizeken kívül.
4.  A közösségi vizeken kívül a tengeri átrakodás tilos a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajók vagy a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajók és harmadik országok halászhajói között.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
1.  A tagállamok olyan kirakodásra szolgáló helyet, vagy a parthoz közeli helyet jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol a halak kirakodására vagy átrakodására irányuló, a (2) bekezdésben említett művelet engedélyezett.
1.  A tagállamok olyan kirakodási kikötőket, vagy a parthoz közeli helyeket jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol a kikötői szolgáltatások és a halak kirakodására vagy átrakodására irányuló, a (2) bekezdésben említett művelet engedélyezett.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
1.   Harmadik országok halászhajóinak parancsnoka vagy képviselőik a kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően legalább 72 órával értesítik a következő információkról azon tagállam illetékes hatóságait, amelynek kikötőjét vagy kirakodóhelyeit használni kívánják:
1.   A vis maior eseteit kivéve, harmadik országok halászhajóinak parancsnoka vagy képviselőik a kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően legalább 72 órával értesítik a következő információkról azon tagállam illetékes hatóságait, amelynek kikötőjét vagy kirakodóhelyeit használni kívánják:
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
ga) a kirakodandó vagy átrakodandó mennyiségek.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
3.  A Bizottság az 52. cikkben megállapított eljárással összhangban korlátozott és megújítható időszakra mentesítheti a harmadik országok halászhajóinak egyes kategóriáit az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, vagy rendelkezhet más értesítési időtartamról, figyelembe véve többek között azon halászterületek, kirakodóhelyek és kikötők közötti távolságot, ahol a kérdéses hajókat lajstromozták vagy listára vették.
törölve
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés
4.  A (2) és (3) bekezdéstől eltérve, a kikötő szerinti tagállam engedélyezheti a kikötőbe történő belépést és a kirakodás egészét vagy egy részét azokban az esetekben, ha az (1) bekezdésben említett információ nem teljes, vagy ellenőrzése folyamatban van, de ezekben az esetekben raktáron tartják a halat, az illetékes hatóságok ellenőrzése alatt. A halat csak akkor adják ki eladásra, átvételre, vagy szállításra, ha az (1) bekezdésben említett információ beérkezett, vagy az ellenőrzési eljárás befejeződött. Ha ez az eljárás nem fejeződik be a kirakodástól számított 14 napon belül, a kikötő szerinti tagállam a halrakományt lefoglalhatja, és nemzeti szabályaival összhangban rendelkezhet vele.
4.  A (2) és (3) bekezdéstől eltérve, a kikötő szerinti tagállam engedélyezheti a kikötőbe történő belépést és a kirakodás egészét vagy egy részét azokban az esetekben, ha az (1) bekezdésben említett információ nem teljes, vagy ellenőrzése folyamatban van, de ezekben az esetekben raktáron tartják a mélyfagyasztott halat, az illetékes hatóságok ellenőrzése alatt. A halat csak akkor adják ki eladásra, átvételre, vagy szállításra, ha az (1) bekezdésben említett információ beérkezett, vagy az ellenőrzési eljárás befejeződött. Ha ez az eljárás nem fejeződik be a kirakodástól számított 14 napon belül, a kikötő szerinti tagállam a halrakományt lefoglalhatja, és nemzeti szabályaival összhangban rendelkezhet vele. A tárolás költségeit az üzemeltető viseli.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Ha a (4) bekezdésben említett hal friss, akkor azt a rendes csatornákon keresztül értékesítik. Az illetékes hatóságok a (4) bekezdésben említett időszak lejártáig megtartják az ellenőrzést az ilyen értékesítésből származó bevétel felett.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
1.  A tagállamok minden évben vizsgálatot folytatnak kikötőikben a harmadik országbeli halászhajók által végzett kirakodások, átrakodások és fedélzeti feldolgozási műveletek legalább 15 %-át illetően.
1.  A tagállamok minden évben vizsgálatot folytatnak kikötőikben a harmadik országbeli halászhajók által végzett kirakodások, átrakodások és fedélzeti feldolgozási műveletek legalább 50 %-át illetően.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont
d) a feltételezett jogellenes hajók azon listáján szereplő halászhajók, amelyet egy regionális halászati irányítószervezet fogadott el, és amelyről a 29. cikknek megfelelően értesítést küldtek.
d) a feltételezett jogellenes hajók azon listáján szereplő halászhajók, amelyet egy regionális halászati irányítószervezet fogadott el, és amelyről a 29. cikknek megfelelően értesítést küldtek, és amelyek még nem szerepelnek a jogellenes halászhajók 26. cikkben említett közösségi listáján.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  E vizsgálat megfelel a korábban a Bizottság által meghatározott szabályoknak és céloknak, elvégzésére és megvalósítására pedig a különböző tagállamokban egységes módon kerül sor. A Bizottság által előírt követelmények alapján minden tagállam létrehoz egy adatbázist, amelyben nyilvántartják a területükön végzett valamennyi vizsgálatot. A tagállamok kérésre biztosítják a Bizottság számára az adatbázisaikhoz való hozzáférést.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
10. cikk – Ellenőrök
törölve
1.  A tagállamok azonosító okmányt állítanak ki minden ellenőr számára. Az ellenőrök ezt a halászhajó vizsgálata során magukkal viszik és bemutatják.
2.  A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrök az e szakaszban megállapított szabályokkal összhangban lássák el feladatukat.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
1.  Ha az ellenőr alapos okkal feltételezi, hogy a halászhajó a 3. cikkben megállapított kritériumok szerint jogellenes halászati tevékenységben vett részt:
1.  Ha a vizsgálat során gyűjtött információ az ellenőr számára elegendő indokot szolgáltat arra, hogy azt gyanítsa, hogy a halászhajó a 3. cikkben megállapított kritériumok szerint jogellenes halászati tevékenységben vett részt:
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) jelzi a jogsértést a vizsgálati jelentésben;
a) jelzi a feltételezett jogsértést a vizsgálati jelentésben;
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)
aa) leállítja a kirakodást, átrakodást vagy a fedélzeti feldolgozási műveleteket;
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
1.   Tilos a jogellenes, nem bejelentett vagy szabályozatlan halászat révén szerzett halászati termékek Közösségbe történő behozatala.
1.   A 3. cikkben meghatározott kritériumokkal összhangban, tilos a jogellenes, nem bejelentett vagy szabályozatlan halászat révén szerzett halászati termékek Közösségbe történő behozatala.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés
4.   Bárki, akit a határozat közvetlenül és személyében érint, fellebbezhet az illetékes hatóságoknak az (1) vagy (2) bekezdés értelmében hozott határozata ellen. A fellebbezés jogával az érintett tagállam hatályos rendelkezéseinek megfelelően lehet élni.
4.   Bármely természetes vagy jogi személy, akit a határozat közvetlenül és személyében érint, fellebbezhet az illetékes hatóságoknak az (1) vagy (2) bekezdés értelmében hozott határozata ellen. A fellebbezés jogával az érintett tagállam hatályos rendelkezéseinek megfelelően lehet élni.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk
20. cikk – Újrakivitel
törölve
1.  A fogási tanúsítvány alapján e fejezetnek megfelelően behozott halászati termékek újrakivitelét a reexportőr kérelmére az újrakiviteli bizonyítvány azon tagállam illetékes hatóságai általi hitelesítése révén kell engedélyezni, amelyből az újrakivitel kiindul.
2.  Az újrakiviteli bizonyítvány tartalmazza a II. melléklethez fűzött formanyomtatványban előírt információkat, és ahhoz csatolni kell a termékek behozatala tekintetében elfogadott fogási tanúsítványok másolatát.
3.  A tagállamok értesítik a Bizottságot az újrakiviteli bizonyítványok hitelesítésére és ellenőrzésére jogosult illetékes hatóságaikról.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – b pont
b) értesíti a lobogó szerinti államot a hatályon kívül helyezésről, és adott esetben az újrakivitel szerinti államot;
b) értesíti a lobogó szerinti államot a hatályon kívül helyezésről, és
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – b pont
b) értesíti a lobogó szerinti államot, és adott esetben az újrakivitel szerinti államot;
b) értesíti a lobogó szerinti államot, és
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím
24. cikk – Állítólagos jogellenes halászati tevékenységek
24. cikk – A jogellenes halászati tevékenységek feltárására irányuló eljárás
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
1.  A Bizottság, vagy egy általa kijelölt szerv összegyűjti és elemzi a jogellenes halászati tevékenységekről szóló valamennyi információt:
1.  A Bizottság, vagy egy általa kijelölt szerv összegyűjti és elemzi a 3. cikkben meghatározott kritériumok szerinti jogellenes halászati tevékenységekről szóló valamennyi információt:
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba) a jogellenes hajókra kirótt szankciókra és pénzbírságokra vonatkozó információk.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím
25. cikk – Feltételezett jogellenes halászati tevékenységek
25. cikk – A jogellenes halászati tevékenységek kivizsgálása
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)
-a) biztosítja az állítólagos jogellenes halászati tevékenységekre vonatkozóan a Bizottság által összeállított információkat, valamint a jogellenes halászhajók közösségi listájára való felvétel részletes indokolását;
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés
1.  A Bizottság összeállítja az Európai Közösség jogellenes hajókra vonatkozó listáját. E listán azok a hajók szerepelnek, amelyekkel kapcsolatban, a 24. és 25. cikk értelmében tett lépések alapján, az e rendeletnek megfelelően megszerzett információból megállapítható, hogy jogellenes halászati tevékenységekben vesznek részt, és amelyek lobogó szerinti állama nem hozott hatékony intézkedést e tevékenységekre válaszul.
1.  A Bizottság összeállítja az Európai Közösség jogellenes hajókra vonatkozó listáját. E listán azok a hajók szerepelnek, amelyekkel kapcsolatban, a 24. és 25. cikk értelmében tett lépések alapján, az e rendeletnek megfelelően megszerzett információból megállapítható, hogy a 3. cikkben meghatározott kritériumok szerinti jogellenes halászati tevékenységekben vesznek részt, és amelyek lobogó szerinti állama nem hozott hatékony intézkedést e tevékenységekre válaszul.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság értesíti a lobogó szerinti tagállamot arról, hogy a hajót felvették az Európai Közösség jogellenes hajókra vonatkozó listájára és tájékoztatja a hajó listára való felvételének részletes indokairól.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Ha egy tulajdonos valamely hajóját felvették a jogellenes hajók listájára, részletes vizsgálatot kell tartani az említett tulajdonos valamennyi hajóján.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – h pont
h) a jogellenes hajók listájára történő első felvétel időpontja;
h) a Közösség jogellenes hajók listájára történő első felvétel időpontja és adott esetben az egy vagy több regionális halászati irányítószervezet jogellenes hajókra vonatkozó listájára történő első felvétel időpontja;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)
ia) az érintett hajó műszaki adatai.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
2.  A Bizottság meghoz minden szükséges intézkedést a jogellenes hajókra vonatkozó európai közösségi lista nyilvánosságának biztosítására, beleértve annak a Halászati Főigazgatóság honlapján való közzétételét.
2.  A Bizottság közzéteszi a Közösség jogellenes hajókra vonatkozó listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában és meghoz minden szükséges intézkedést a jogellenes hajókra vonatkozó közösségi lista nyilvánosságának biztosítására, beleértve annak a Halászati Főigazgatóság honlapján való közzétételét.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
1.  A Bizottság az 52. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően azonosítja azokat a harmadik államokat, amelyeket a jogellenes halászati tevékenységek elleni küzdelemben nem együttműködő államnak tekint.
1.  A Bizottság az 52. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően – egyértelmű, átlátható és objektív kritériumok alapján – azonosítja azokat a harmadik államokat, amelyeket a jogellenes halászati tevékenységek elleni küzdelemben nem együttműködő államnak tekint.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)
ba) az, hogy az érintett állam tartozott-e valaha egy regionális halászati irányítószervezet által a halászati termékekre vonatkozóan elfogadott kereskedelemkorlátozó intézkedések hatálya alá;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 7 bekezdés
7.  Adott esetben, e cikk végrehajtása során kellő mértékben figyelembe kell venni a fejlődő országok sajátos, különösen a halászati tevékenységek nyomon követésével, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos korlátait.
7.  Adott esetben, e cikk végrehajtása során kellő mértékben figyelembe kell venni a fejlődő országok sajátos, különösen a halászati tevékenységek nyomon követésével, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos korlátait. A Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül közzétesz egy elemzést annak a fejlődő országokra gyakorolt valószínű hatásáról és egy, az annak végrehajtásának és esetleges negatív hatásai megszüntetésének támogatására irányuló egyedi programok finanszírozásáról szóló javaslatot.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk
A Bizottság az alkalmazandó bizalmassági követelményekkel összhangban meghoz minden szükséges intézkedést a nem együttműködő államokra vonatkozó lista nyilvánosságának biztosítására, beleértve a Halászati Főigazgatóság honlapján való közzétételt. A listát rendszeresen naprakésszé teszik, és a Bizottság olyan rendszert biztosít, amely a frissítésekről kérésre automatikusan értesíti a tagállamokat, a regionális halászati irányítószervezeteket és a civil társadalom bármely tagját. Ezenfelül a Bizottság továbbítja a nem együttműködő államok listáját az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének és a regionális halászati irányítószervezeteknek, hogy az Európai Közösség és e szervezetek között javítsa a jogellenes halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló együttműködést.
A Bizottság közzéteszi a nem együttműködő államok listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában és meghoz minden szükséges intézkedést a nem együttműködő államokra vonatkozó lista nyilvánosságának biztosítására az alkalmazandó titoktartási követelményekkel összhangban. A listát rendszeresen naprakésszé teszik, és a Bizottság olyan rendszert biztosít, amely a frissítésekről kérésre automatikusan értesíti a tagállamokat, a regionális halászati irányítószervezeteket és a civil társadalom bármely tagját. Ezenfelül a Bizottság továbbítja a nem együttműködő államok listáját az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének és a regionális halászati irányítószervezeteknek, hogy az Európai Közösség és e szervezetek között javítsa a jogellenes halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló együttműködést.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – h a pont (új)
ha) a tagállamok megtagadják a lobogójuk alatt közlekedő és a jogellenes hajók listáján szereplő hajó kivitelének engedélyezését;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – j a pont (új)
ja) a tagállamok semmilyen körülmények mellett nem nyújthatnak támogatást vagy szubvenciót a jogellenes hajóknak.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – h pont
h) a tagállamok tájékoztatják az importőröket, átrakodókat, felvásárlókat, felszerelés-beszállítókat, bankárokat, és más szolgáltatókat a halászati tevékenységekhez kapcsolódóan ezen államok bármelyikének állampolgáraival folytatott ügyletekhez társuló kockázatokról;
h) az egyes tagállamok tájékoztatják a területükön letelepedett importőröket, átrakodókat, felvásárlókat, felszerelés-beszállítókat, bankárokat, és más szolgáltatókat a halászati tevékenységekhez kapcsolódóan ezen államok bármelyikének állampolgáraival folytatott ügyletekhez társuló kockázatokról.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – i pont
i) a Bizottság javaslatot tesz az ezen államokkal kötött, meglévő kétoldalú halászati megállapodások vagy halászati partnerségi megállapodások felmondására;
i) a Bizottság javaslatot tesz az ezen államokkal kötött, meglévő kétoldalú halászati megállapodások vagy halászati partnerségi megállapodások felmondására, amennyiben az érintett megállapodás szövege a jogellenes halászat elleni közdelemre irányuló kötelezettségvállalásokat tartalmaz;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – a pont
a) a 3. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelően jogellenes halászati tevékenységnek minősülő tevékenység;
a) a 3. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelően jogellenes halászati tevékenységnek minősülő és a [...] mellékletben szereplő listán a "súlyos jogsértések" között felsorolt tevékenység;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés
1.  A tagállamok biztosítják, hogy a súlyos jogsértést elkövető természetes személy, vagy az e jogsértésért felelős jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcióval legyen büntethető, amelynek legnagyobb összege természetes személyek esetében legalább 300 000 EUR, jogi személyek esetében pedig legalább 500 000 EUR.
1.  A tagállamok biztosítják, hogy a súlyos jogsértést elkövető természetes személy, vagy az e jogsértésért felelős jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankcióval legyen büntethető, amelynek legnagyobb összege természetes személyek esetében legalább 300 000 EUR, jogi személyek esetében pedig legalább 500 000 EUR.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tagállamok büntetőjogi szankciókat is választhatnak feltéve, hogy az ilyen szankciók összege legalább megegyezik a közigazgatási szankciókéval.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)
45 a cikk
Egyéb szankciók
Az e fejezetben előírt szankciókhoz más szankciók vagy intézkedések is kapcsolódhatnak, különösen:
a) legalább a programozási időszak időtartamára kiterjedő ideiglenes tilalom, vagy az állami támogatásokhoz vagy szubvenciókhoz való hozzáférésre vonatkozó végleges tilalom.
b) a jogellenes hajóknak a vonatkozó pénzügyi időszak során nyújtott állami támogatás vagy szubvenció visszafizetése.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – -1 bekezdés (új)
– 1.  Az e rendelet hatálybalépését követő első évben hathavonta ellenőrzéseket kell végezni annak meghatározása érdekében, hogy a tagállamok készek-e a rendelet rendelkezéseinek teljesen körű betartására; amennyiben a meg nem felelés esetét tárják fel, az érintett tagállamot felszólíthatják a szükséges kiigazítások megtételére.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet
(A mellékletet törölni kell.)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat