Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0223(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0193/2008

Pateikti tekstai :

A6-0193/2008

Debatai :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Balsavimas :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0245

Priimti tekstai
PDF 484kWORD 248k
Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 5 d. - Briuselis
Bendrijos kovos su nelegalia, neatskaitinga ir nereglamentuota žvejyba sistema *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0602),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0454/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A6-0193/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
(2a)  Siekiant, kad būtų laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos nustatytų nediskriminavimo ir nacionalinės sistemos taisyklių, nė viena šio reglamento nuostata neturėtų būti formuluojama taip, kad būtų skatinama diskriminuojant taikyti kovos su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba priemones.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Europos Sąjungos atokiausiems regionams, nurodytiems Europos bendrijos steigimo sutarties 299 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys kovojant su NNN žvejyba, nes tų regionų ekosistemos yra itin jautrios.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Pagal 2001 m. Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) priimtą tarptautinių veiksmų planą, skirtą neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos prevencijos, atgrasymo nuo jos ir jos panaikinimo veiksmams, NNN žvejyba reiškia žvejybos veiklą, kuri laikoma neteisėta, nedeklaruota arba nereglamentuojama, jei:
(5)  Pagal 2001 m. Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) priimtą tarptautinių veiksmų planą, skirtą neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos prevencijos, atgrasymo nuo jos ir jos panaikinimo veiksmams, NNN žvejyba reiškia žvejybos veiklą, kuri laikoma neteisėta, nedeklaruota arba nereglamentuojama.
1.  Neteisėta žvejyba yra susijusi su veikla:
- kurią nacionaliniai arba užsienio laivai valstybės jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse vykdo neturėdami tos valstybės leidimo arba pažeisdami jos įstatymus ir reglamentus;
- kurią vykdo laivai, plaukiojantys su valstybių, kurios yra atitinkamos regioninės žvejybos organizacijos narės, vėliavomis, bet tai daro pažeisdami apsaugos ir valdymo priemones, kurias minėtos organizacijos priėmė arba kurių laikytis valstybės yra įsipareigojusios, arba atitinkamas galiojančių tarptautinių teisės aktų nuostatas; arba
- kuri pažeidžia nacionalinius įstatymus arba tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant bendradarbiaujančių valstybių įsipareigojimus atitinkamai regioninei žvejybos valdymo organizacijai.
2.  Nedeklaruota žvejyba yra susijusi su veikla:
– apie kurią atitinkamai nacionalinei institucijai nepranešta arba pranešta neteisingai, pažeidžiant nacionalinius įstatymus ir reglamentus; arba
– vykdoma atitinkamai regioninei žvejybos organizacijai pagal kompetenciją priklausančiame plote ir apie ją nepranešta ar pranešta neteisingai, pažeidžiant tos organizacijos informavimo tvarką.
3.  Nereglamentuojama žvejyba yra susijusi su veikla:
– kurią atitinkamai regioninei žvejybos valdymo organizacijai pagal kompetenciją priklausančiame plote jokioje valstybėje neregistruoti laivai arba laivai, plaukiojantys su valstybės, kuri nėra tos organizacijos narė, vėliava, arba žvejybos subjektas vykdo nesilaikydami tos organizacijos apsaugos ir valdymo priemonių arba jas pažeisdami; arba
– vykdoma plotuose arba gaudant žuvis, kuriems netaikomos apsaugos ir valdymo priemonės ir kai tokia žvejybos veikla vykdoma prieštaraujant valstybės įsipareigojimams saugoti gyvuosius jūrų išteklius, numatytiems tarptautiniuose teisės aktuose.
Pakeitimas 4
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Draudžiama importuoti į Bendriją NNN žvejybos produktus; kad šis draudimas būtų veiksmingas ir siekiant užtikrinti, kad visi importuojami produktai būtų sužvejoti laikantis tarptautinių apsaugos ir valdymo priemonių, o kartais ir kitų tiesiogiai susijusių tokiems laivams taikytinų taisyklių, diegiama sertifikavimo schema, skirta visiems į Bendriją importuojamiems žuvininkystės produktams.
(13)  Draudžiama importuoti į Bendriją NNN žvejybos produktus; kad šis draudimas būtų veiksmingas, kad būtų užtikrintas atsekamumas ir tai, kad visi importuojami produktai būtų sužvejoti laikantis tarptautinių apsaugos ir valdymo priemonių, o kartais ir kitų tiesiogiai susijusių tokiems laivams taikytinų taisyklių, diegiama sertifikavimo schema, skirta visiems į Bendriją importuojamiems žuvininkystės produktams.
Pakeitimas 5
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Įgyvendindama sertifikavimo schemą Bendrija atsižvelgia į besivystančių šalių pajėgumų apribojimus.
(14)  Įgyvendindama sertifikavimo schemą Bendrija atsižvelgia į visus besivystančių šalių pajėgumų apribojimus ir padeda joms išvengti galimų netarifinių prekybos kliūčių.
Pakeitimas 6
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  Turėtų būti teikiama pagalba, kurią galėtų sudaryti, inter alia, finansinė parama, techninė pagalba ir mokymo programos.
Pakeitimas 7
34 konstatuojamoji dalis
(34)  Valstybių narių, Komisijos ir trečiųjų valstybių bendradarbiavimas yra būtina sąlyga, norint užtikrinti, kad NNN žvejyba būtų tinkamai ištirta ir kad būtų galima taikyti šiame reglamente nustatytas priemones; šiam bendradarbiavimui paskatinti būtina sukurti tarpusavio bendradarbiavimo tvarką.
(34)  Valstybių narių, Komisijos ir trečiųjų valstybių bendradarbiavimas, veiksmų derinimas ir keitimasis pažangiąja patirtimi yra būtina sąlyga, norint užtikrinti, kad NNN žvejyba būtų tinkamai ištirta ir kad būtų galima taikyti šiame reglamente nustatytas priemones; šiam bendradarbiavimui paskatinti būtina sukurti tarpusavio bendradarbiavimo tvarką.
Pakeitimas 8
37 konstatuojamoji dalis
(37)  Šiame reglamente NNN žvejyba pripažįstama ypač sunkiu galiojančių teisės aktų pažeidimu, nes tai labai trukdo siekti pažeistų taisyklių tikslų ir kelia pavojų atitinkamų išteklių tvarumui arba jūrinės aplinkos apsaugai. Atsižvelgiant į ribotą šio reglamento taikymo sritį, jį įgyvendinant būtina remtis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, kuriame yra nustatyta pagrindinė žvejybos kontrolės ir stebėsenos sistema, numatyta bendroje žuvininkystės politikoje, įgyvendinimu ir jį papildyti. Todėl šiuo reglamentu pastiprinamos Reglamente (EEB) Nr. 2847/93 nustatytos taisyklės, taikomos trečiųjų šalių laivų patikrinimams uostuose (28e, 28f ir 28g straipsniai), kurios dabar panaikinamos ir pakeičiamos šio reglamento II skyriuje nustatyta uostų tikrinimo tvarka. Be to, šio reglamento X skyriuje yra numatyta specialiai NNN žvejybai skirtų sankcijų taikymo tvarka. Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 nuostatos dėl sankcijų (31 straipsnis) tebetaikomos bendros žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimams, išskyrus nurodytus šiame reglamente.
(37)  Šiame reglamente NNN žvejyba pripažįstama ypač sunkiu galiojančių teisės aktų pažeidimu, nes tai labai trukdo siekti pažeistų taisyklių tikslų ir kelia pavojų teisėtai veikiančių žvejų išlikimui, sektoriaus tvarumui ir atitinkamų išteklių tausumui bei jūrinės aplinkos apsaugai. Atsižvelgiant į ribotą šio reglamento taikymo sritį, jį įgyvendinant būtina remtis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, kuriame yra nustatyta pagrindinė žvejybos kontrolės ir stebėsenos sistema, numatyta bendroje žuvininkystės politikoje, įgyvendinimu ir jį papildyti. Todėl šiuo reglamentu pastiprinamos Reglamente (EEB) Nr. 2847/93 nustatytos taisyklės, taikomos trečiųjų šalių laivų patikrinimams uostuose (28e, 28f ir 28g straipsniai), kurios dabar panaikinamos ir pakeičiamos šio reglamento II skyriuje nustatyta uostų tikrinimo tvarka. Be to, šio reglamento X skyriuje yra numatyta specialiai NNN žvejybai skirtų sankcijų taikymo tvarka. Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 nuostatos dėl sankcijų (31 straipsnis) tebetaikomos bendros žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimams, išskyrus nurodytus šiame reglamente.
Pakeitimas 9
1 straipsnio 2 dalis
Tam tikslui kiekviena valstybė narė, laikydamasi Bendrijos teisės, imasi atitinkamų priemonių sistemos veiksmingumui užtikrinti. Ji suteikia pakankamai priemonių savo kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti šiame reglamente joms nustatytus uždavinius.
Tam tikslui kiekviena valstybė narė, laikydamasi Bendrijos teisės ir daugiašalių bei dvišalių tarptautinių įsipareigojimų, imasi atitinkamų priemonių sistemos veiksmingumui užtikrinti. Ji suteikia pakankamai priemonių savo kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti šiame reglamente joms nustatytus uždavinius.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -a punktas (naujas)
-a)  NNN žvejyba reiškia žvejybos veiklą, kuri laikoma neteisėta, nedeklaruota arba nereglamentuojama, jei:
1.  Neteisėta žvejyba yra susijusi su veikla:
– kurią nacionaliniai arba užsienio laivai valstybės jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse vykdo neturėdami tos valstybės leidimo arba pažeisdami jos įstatymus ir kitus teisės aktus;
– kurią vykdo laivai, plaukiojantys su valstybių, kurios yra atitinkamos regioninės žvejybos valdymo organizacijos (RŽVO) narės, vėliavomis, bet tai daro pažeisdami apsaugos ir valdymo priemones, kurias minėtos organizacijos priėmė arba kurių laikytis valstybės yra įsipareigojusios, arba atitinkamas galiojančių tarptautinių teisės aktų nuostatas; arba
– kuri pažeidžia nacionalinius įstatymus arba tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant bendradarbiaujančių valstybių įsipareigojimus atitinkamai RŽVO.
2.  Nedeklaruota žvejyba yra susijusi su veikla:
– apie kurią atitinkamai nacionalinei institucijai nepranešta arba pranešta neteisingai, pažeidžiant nacionalinius įstatymus ir teisės aktus; arba
– vykdoma atitinkamai RŽVO pagal kompetenciją priklausančiame plote ir apie ją nepranešta ar pranešta neteisingai, pažeidžiant tos organizacijos informavimo tvarką.
3.  Nereglamentuojama žvejyba yra susijusi su veikla:
– kurią atitinkamai RŽVO pagal kompetenciją priklausančiame plote jokioje valstybėje neregistruoti laivai arba laivai, plaukiojantys su valstybės, kuri nėra tos organizacijos narė, vėliava, arba žvejybos subjektas vykdo nesilaikydami tos organizacijos apsaugos ir valdymo priemonių arba jas pažeisdami; arba
– vykdoma plotuose arba gaudant žuvis, kuriems netaikomos apsaugos ir valdymo priemonės ir kai tokia žvejybos veikla vykdoma prieštaraujant valstybės įsipareigojimams saugoti gyvuosius jūrų išteklius, numatytiems tarptautiniuose teisės aktuose.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas
a) žvejybos laivas – bet kokio dydžio laivas, naudojamas arba skirtas naudoti komerciniam žuvininkystės išteklių naudojimui, įskaitant pagalbinius laivus, transportinius laivus, žuvų apdorojimo laivus ir perkrovimo laivus;
a) žvejybos laivas – bet kokio dydžio laivas, naudojamas arba skirtas naudoti komerciniam žuvininkystės išteklių naudojimui, jų šaldymui, užšaldymui ar apdorojimui laive arba jų gabenimui, įskaitant pagalbinius laivus, transportinius laivus, žuvų apdorojimo laivus ir perkrovimo laivus;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punktas
h) regioninė žvejybos valdymo organizacija – subregioninė arba regioninė organizacija arba darinys, kompetentinga, kaip pripažįstama tarptautinėje teisėje, nustatyti vienos valstybės ribas peržengiančių ir toli migruojančių žuvų rūšių išteklių, esančių atvirosios jūros teritorijoje, kuri jai buvo priskirta dėl jos pasirašytos konvencijos arba susitarimo, apsaugos bei valdymo priemones;
h) regioninė žvejybos valdymo organizacija – subregioninė arba regioninė organizacija arba darinys, turintys pagal tarptautinę teisę pripažįstamą kompetenciją nustatyti žuvų rūšių išteklių, esančių atvirosios jūros teritorijoje, kuri jai buvo priskirta dėl jos pasirašytos konvencijos arba susitarimo, apsaugos bei valdymo priemones;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j punktas
j) gaudė arba iškrovė neverslinio dydžio žuvis; arba
j) iškrovė neverslinio dydžio žuvis; arba
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a) vykdė žvejybą regioninės žvejybos valdymo organizacijos rajone nesilaikydamas tos organizacijos taikomų apsaugos ir valdymo priemonių arba šias priemones pažeisdamas ir plaukiodamas su valstybės, kuri nėra minėtos organizacijos narė, vėliava; arba
a) vykdė žvejybą regioninės žvejybos valdymo organizacijos rajone nesilaikydamas tos organizacijos taikomų apsaugos ir valdymo priemonių arba šias priemones pažeisdamas arba plaukiodamas su valstybės, kuri nėra minėtos organizacijos narė, vėliava; arba
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Trečiųjų šalių laivams, esantiems Europos bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąraše, pagal 26 ir 29 straipsnių nuostatas draudžiama įplaukti į valstybių narių uostus, naudotis uostų paslaugomis, tokiuose uostuose vykdyti iškrovimo, perkrovimo arba apdorojimo laive operacijas.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Išskyrus force majeure aplinkybes, trečiųjų šalių laivams draudžiama įplaukti į valstybių narių uostus, naudotis uostų paslaugomis, tokiuose uostuose vykdyti iškrovimo, perkrovimo arba apdorojimo laive operacijas, jei nesilaikoma šio skyriaus reikalavimų ir kitų panašių šio reglamento nuostatų.
2.  Trečiųjų šalių laivams, išskyrus 1a dalyje nurodytus laivus, draudžiama įplaukti į valstybių narių uostus, naudotis uostų paslaugomis, tokiuose uostuose vykdyti iškrovimo, perkrovimo arba apdorojimo laive operacijas, jei nesilaikoma šio skyriaus reikalavimų ir kitų panašių šio reglamento nuostatų.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Force majeure arba nelaimės atvejais 1a ir 2 dalyse nurodytiems žvejybos laivams gali būti leidžiama įplaukti į valstybių narių uostus ir pasinaudoti paslaugoms, kurios būtinos šiai padėčiai ištaisyti.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Perkrovimai iš vieno trečiosios šalies laivo į kitą arba iš trečiosios šalies laivo į laivus, plaukiojančius su valstybės narės vėliava, draudžiami Bendrijos vandenyse; tai leidžiama daryti tik uoste, laikantis šio skyriaus nuostatų.
3.  Bendrijos vandenyse perkrovimai iš vieno trečiosios šalies laivo į kitą arba iš trečiosios šalies laivo į laivus, plaukiojančius su valstybės narės vėliava, draudžiami kituose uostuose nei nurodyta, laikantis šio skyriaus nuostatų.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
4.  Su valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams neleidžiama jūroje perkrauti trečiųjų šalių žvejybos laivais ne Bendrijos vandenyse sugautų žuvų.
4.  Ne Bendrijos vandenyse perkrovimai jūroje tarp laivų, plaukiojančių su valstybės narės vėliava, arba tarp laivų, plaukiojančių su valstybės narės vėliava, ir trečiosios šalies žvejybos laivų yra draudžiami.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nurodo vietą, kurioje turi būti iškraunama žuvis, arba netoli kranto esančią vietą (nurodytieji uostai), kurioje leidžiama atlikti 2 dalyje nurodytas iškrovimo ir perkrovimo operacijas.
1.  Valstybės narės nurodo uostus, kuriuose turi būti iškraunama žuvis, arba netoli kranto esančias vietas (nurodytieji uostai), kurioje leidžiama atlikti 2 dalyje nurodytas iškrovimo ir perkrovimo operacijas.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Trečiosios šalies laivo kapitonai arba jų atstovai valstybės narės, kurios uostu arba iškrovimo įrenginiais jie nori pasinaudoti, kompetentingai institucijai ne mažiau kaip prieš 72 valandas iki numatomo atvykimo į uostą perduoda šią informaciją:
1.  Išskyrus force majeure atvejus, trečiosios šalies laivų kapitonai arba jų atstovai valstybės narės, kurios uostu arba iškrovimo įrenginiais jie nori pasinaudoti, kompetentingai institucijai ne mažiau kaip prieš 72 valandas iki numatomo atvykimo į uostą perduoda šią informaciją:
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
ga) žuvies kiekiai, kurie bus iškrauti arba perkrauti.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija, laikydamasi 52 straipsnyje nustatytos procedūros, gali tam tikrą nustatytą ir pratęsiamą laikotarpį netaikyti tam tikrų kategorijų žvejybos laivams 1 dalyje nustatyto įpareigojimo arba numatyti kitą pranešimo laikotarpį, atsižvelgdama į, inter alia, atstumą tarp žūklės plotų, iškrovimo vietų ir uostų, kuriuose tie laivai yra registruoti arba įtraukti į sąrašus.
Išbraukta.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
4.  Nukrypdama nuo 2 ir 3 dalių nuostatų uosto valstybė narė gali leisti įplaukti į uostą ir iškrauti visą žuvį arba jos dalį tada, kai 1 dalyje nurodyta informacija yra neišsami arba dar nepatikrinta, bet tokiais atvejais žuvis saugoma prižiūrint kompetentingoms institucijoms. Gavus 1 dalyje nurodytą informaciją arba užbaigus tikrinimo procedūrą, ši žuvis atiduodama tik tam, kad būtų parduota, perimta arba vežama. Jei per 14 dienų nuo iškrovimo ši procedūra neužbaigiama, uosto valstybė narė gali konfiskuoti ir sunaikinti šią žuvį laikydamasi nacionalinių taisyklių.
4.  Nukrypdama nuo 2 ir 3 dalių nuostatų uosto valstybė narė gali leisti įplaukti į uostą ir iškrauti visą žuvį arba jos dalį tada, kai 1 dalyje nurodyta informacija yra neišsami arba dar nepatikrinta, bet tokiais atvejais užšaldyta žuvis saugoma prižiūrint kompetentingoms institucijoms. Gavus 1 dalyje nurodytą informaciją arba užbaigus tikrinimo procedūrą, ši žuvis atiduodama tik tam, kad būtų parduota, perimta arba vežama. Jei per 14 dienų nuo iškrovimo ši procedūra neužbaigiama, uosto valstybė narė gali konfiskuoti ir sunaikinti šią žuvį laikydamasi nacionalinių taisyklių. Šio saugojimo išlaidas moka operatoriai.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Jei 4 dalyje minima žuvis yra šviežia žuvis, jis parduodama įprastomis priemonėmis. Šio pardavimo produktai saugomi prižiūrint kompetentingoms institucijoms, kol pasibaigia 4 dalyje nurodytas laikotarpis.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės kasmet savo uostuose patikrina ne mažiau kaip 15 % trečiųjų šalių žvejybos laivų iškraunamos, perkraunamos ir laivuose apdorojamos žuvies.
1.  Valstybės narės kasmet savo uostuose patikrina ne mažiau kaip 50 % trečiųjų šalių žvejybos laivų iškraunamos, perkraunamos ir laivuose apdorojamos žuvies.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas
d) nurodyti regioninės žvejybos valdymo organizacijos pagal 29 straipsnį patvirtintame laivų, kurie laikomi vykdančiais NNN žvejybą, sąraše.
d) nurodyti regioninės žvejybos valdymo organizacijos pagal 29 straipsnį patvirtintame laivų, kurie laikomi vykdančiais NNN žvejybą, sąraše ir dar neįrašyti į 26 straipsnyje minimą Europos bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Tokie tikrinimai atitinka taisykles ir tikslus, kuriuos iš anksto nustato Komisija, ir atliekami bei įgyvendinami vienodai skirtingose valstybėse narėse. Kiekviena valstybė narė, vadovaudamasi Komisijos nustatytais kriterijais, sukuria savo duomenų bazę, kurioje registruojami visi jos teritorijoje vykdomi patikrinimai. Valstybės narės, gavusios Komisijos prašymą, leidžia jai naudotis jų duomenų baze.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis
10 straipsnis. Inspektoriai
Išbraukta.
1.  Valstybės narės kiekvienam inspektoriui išduoda tapatybės dokumentą. Inspektoriai turi šį dokumentą su savimi ir pateikia tikrindami žvejybos laivą.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad savo darbą inspektoriai atliktų laikydamiesi šiame skirsnyje nustatytų taisyklių.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Jei inspektorius turi rimto pagrindo manyti, kad žvejybos laivas vykdė NNN veiklą, atitinkančią 3 straipsnyje nustatytus kriterijus, jis:
1.  Jei inspektorius, susipažinęs su tikrinimo metu surinkta informacija, turi pakankamą pagrindą įtarti, kad žvejybos laivas vykdė NNN veiklą, atitinkančią 3 straipsnyje nustatytus kriterijus, jis:
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas
a) nurodo pažeidimą patikrinimo ataskaitoje;
a) nurodo preziumuojamą pažeidimą patikrinimo ataskaitoje;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) laikinai sustabdo iškrovimo, perkrovimo arba apdorojimo laive operacijas;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Draudžiama įvežti į Bendriją neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos produktus.
1.  Draudžiama įvežti į Bendriją neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos produktus, vadovaujantis 3 straipsnyje numatytais kriterijais.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis
4.  Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti kompetentingų institucijų pagal 1 arba 2 dalį priimtus sprendimus, jam skirtus tiesiogiai ir asmeniškai. Teisė apskųsti įgyvendinama pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias nuostatas.
4.  Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo turi teisę apskųsti kompetentingų institucijų pagal 1 arba 2 dalį priimtus sprendimus, jam skirtus tiesiogiai ir asmeniškai. Teisė pateikti skundą įgyvendinama pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias nuostatas.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis
20 straipsnis. Reeksportas
Išbraukta.
1.  Remiantis šiuo skyriumi, reeksportuoti pagal sugautų žuvų sertifikatą importuotus produktus leidžiama valstybės narės, iš kurios jie bus reeksportuojami, kompetentingoms institucijoms, reeksportuotojo prašymu, patvirtinus reeksporto sertifikatą.
2.  Reeksporto sertifikatuose nurodoma visa informacija, kurią būtina pateikti pagal 2 priede pateiktą formą, ir kartu su jais pateikiama sugautų žuvų sertifikatų, patvirtintų produktų importui, kopija.
3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, tvirtinančias ir tikrinančias reeksporto sertifikatus.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies b punktas
b) apie šį panaikinimą informuoja vėliavos valstybę, o prireikus ir reeksporto valstybę;
b) apie šį panaikinimą informuoja vėliavos valstybę,
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies b punktas
b) informuoja vėliavos valstybę, o prireikus ir reeksporto valstybę;
b) informuoja vėliavos valstybę,
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pavadinimas
24 straipsnis: Įtariama NNN žvejyba
24 straipsnis: NNN veiklą vykdančių laivų nustatymo tvarka
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija arba jos paskirta įstaiga kaupia ir tiria visą apie NNN žvejybą turimą informaciją:
1.  Komisija arba jos paskirta įstaiga kaupia ir tiria visą apie NNN žvejybą turimą informaciją, vadovaujantis 3 straipsnyje numatytais kriterijais:
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) informaciją apie NNN žvejybą vykdantiems laivams paskirtas sankcijas ir baudas.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pavadinimas
25 straipsnis: Numanoma NNN žvejyba
25 straipsnis: NNN žvejybos tyrimas
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)
- a) pateikiama Komisijos surinkta informacija apie numanomą NNN žvejybą ir nurodomos išsamios įtraukimo į Bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą priežastys;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija sudaro Europos bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą. Į šį sąrašą įtraukiami laivai, apie kuriuos (po to, kai buvo imtasi 24 ir 25 straipsniuose numatytų priemonių) pagal šį reglamentą gauta informacija rodo, kad jie užsiima NNN žvejyba ir kurių vėliavos valstybės nesiėmė efektyvių veiksmų reaguodamos į šią veiklą.
1.  Komisija sudaro Europos bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą. Į šį sąrašą įtraukiami laivai, apie kuriuos (po to, kai buvo imtasi 24 ir 25 straipsniuose numatytų priemonių) pagal šį reglamentą gauta informacija rodo, kad jie užsiima NNN žvejyba, vadovaujantis 3 straipsnyje numatytais kriterijais, ir kurių vėliavos valstybės nesiėmė efektyvių veiksmų reaguodamos į šią veiklą.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija informuoja vėliavos valstybę apie laivo įtraukimą į Bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą ir pateikia jai išsamias įtraukimo priežastis.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Jei vienas iš savininko turimų laivų įtrauktas  į Bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą, išsamiai patikrinami visi jam priklausantys laivai.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies h punktas
h) pirmojo įtraukimo į NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą data;
h) pirmojo įtraukimo į Bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą data ir prireikus pirmojo įtraukimo į vienos ar kelių regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų sudarytus NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus data;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
ia) laivo techninės specifikacijos.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių Europos bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašo viešumą, įskaitant jo paskelbimą Žuvininkystės generalinio direktorato tinklalapyje.
2.  Komisija paskelbia Bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių Europos bendrijos NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašo viešumą, įskaitant jo paskelbimą Žuvininkystės generalinio direktorato tinklavietėje.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija 52 straipsnyje nustatyta tvarka identifikuoja trečiąsias valstybes, kurias ji laiko kovojant su NNN žvejyba nebendradarbiaujančiomis valstybėmis.
1.  Komisija 52 straipsnyje nustatyta tvarka identifikuoja trečiąsias valstybes, kurias ji laiko kovojant su NNN žvejyba nebendradarbiaujančiomis valstybėmis, vadovaudamasi aiškiais, skaidriais ir objektyviais kriterijais.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)
ba) į tai, ar kuri nors regioninė žuvininkystės valdymo organizacija taikė atitinkamai valstybei ribojančias prekybines priemones dėl žuvininkystės produktų ar ne;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 7 dalis
7.  Įgyvendinant šį straipsnį prireikus deramai atsižvelgiama į konkrečius besivystančių šalių ribotumus, visų pirma susijusius su žvejybos veiklos stebėsena, kontrole ir priežiūra.
7.  Įgyvendinant šį straipsnį prireikus deramai atsižvelgiama į konkrečius besivystančių šalių ribotumus, visų pirma susijusius su žvejybos veiklos stebėsena, kontrole ir priežiūra. Per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia vertinimą, kuriame aprašoma, koks galėtų būti šio reglamento poveikis besivystančioms šalims, ir pateikia specialiųjų programų, kuriomis siekiama paremti šio reglamento įgyvendinimą ir pašalinti galimus neigiamus padarinius, finansavimo pasiūlymą.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis
Komisija imasi visų priemonių, užtikrinančių nebendradarbiaujančių valstybių sąrašo viešumą, laikydamasi visų galiojančių konfidencialumo reikalavimų, įskaitant jo paskelbimą Žuvininkystės generalinio direktorato tinklavietėje. Šis sąrašas nuolat tikslinamas, ir Komisija yra numačiusi automatinio pranešimo apie pakeitimus sistemą, jei valstybės narės, regioninės žvejybos valdymo organizacijos ir pilietinės visuomenės nariai to pareikalautų. Be to, Komisija nebendradarbiaujančių valstybių sąrašus perduoda Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijai bei regioninėms žvejybos valdymo organizacijoms, kad sustiprintų Europos bendrijos ir tų organizacijų bendradarbiavimą, kurio tikslas – NNN žvejybos prevencija, atgrasymas nuo jos ir jos panaikinimas.
Komisija paskelbia nebendradarbiaujančių valstybių sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių šio sąrašo viešumą, įskaitant jo paskelbimą Žuvininkystės generalinio direktorato tinklavietėje, laikydamasi visų galiojančių konfidencialumo reikalavimų. Šis sąrašas nuolat tikslinamas, ir Komisija yra numačiusi automatinio pranešimo apie pakeitimus sistemą, jei valstybės narės, regioninės žvejybos valdymo organizacijos ir pilietinės visuomenės nariai to pareikalautų. Be to, Komisija nebendradarbiaujančių valstybių sąrašus perduoda Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijai bei regioninėms žvejybos valdymo organizacijoms, kad sustiprintų Europos bendrijos ir tų organizacijų bendradarbiavimą, kurio tikslas – NNN žvejybos prevencija, atgrasymas nuo jos ir jos panaikinimas.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio h a punktas (naujas)
ha) valstybės narės neleidžia eksportuoti su jų vėliava plaukiojančių laivų, įtrauktų į NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio j a punktas (naujas)
ja) valstybės narės jokiu atveju negali suteikti paramą ar subsidijų NNN žvejybą vykdantiems laivams.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio h punktas
h) valstybės narės praneša importuotojams, perkrovėjams, pirkėjams, įrangos tiekėjams, bankininkams ir kitas paslaugas teikiantiems operatoriams apie dalyvavimo versle, susijusiame su žvejyba kartu su tokių valstybių piliečiais, riziką;
h) kiekviena valstybė narė praneša jos teritorijoje įsisteigusiems importuotojams, perkrovėjams, pirkėjams, įrangos tiekėjams, bankininkams ir kitas paslaugas teikiantiems operatoriams apie dalyvavimo versle, susijusiame su žvejyba kartu su tokių valstybių piliečiais, riziką;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio i punktas
i)  Komisija siūlo denonsuoti kiekvieną galiojantį dvišalį susitarimą ar žvejybos partnerystę su tokiomis valstybėmis;
i)  Komisija siūlo denonsuoti kiekvieną galiojantį dvišalį susitarimą ar žvejybos partnerystę su tokiomis valstybėmis, kai tokiame susitarime numatyti įsipareigojimai kovos su NNN žvejyba klausimu.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio a punktas
a) veiklą, kuri pagal 3 straipsnyje nustatytus kriterijus laikoma NNN žvejybos veikla;
a) veiklą, kuri pagal 3 straipsnyje nustatytus kriterijus laikoma NNN žvejyba ir kuri įtraukta į šiukščių pažeidimų sąrašą priede.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad fizinis asmuo, padaręs šiurkštų pažeidimą, arba juridinis asmuo, kaip nustatyta, atsakingas už šiurkštų pažeidimą, būtų baudžiami veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasomosiomis sankcijomis, kurias sudaro šios baudos: ne mažiau kaip 300 000 EUR fiziniams asmenims ir ne mažiau kaip 500 000 EUR juridiniams asmenims.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad fizinis asmuo, padaręs šiurkštų pažeidimą, arba juridinis asmuo, kaip nustatyta, atsakingas už šiurkštų pažeidimą, būtų baudžiami veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasomosiomis administracinėmis sankcijomis, kurias sudaro šios baudos: ne mažiau kaip 300 000 EUR fiziniams asmenims ir ne mažiau kaip 500 000 EUR juridiniams asmenims.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės gali taip pat nuspręsti taikyti baudžiamąsias sankcijas, kurios būtų bent jau lygiavertės administracinėms sankcijoms.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
45 a straipsnis (naujas)
45a straipsnis
Kitos sankcijos
Kartu su šiame skyriuje numatytomis sankcijomis gali būti taikomos kitos sankcijos arba priemonės, visų pirma:
a) laikinas (bent jau programų laikotarpiu) arba nuolatinis draudimas gauti viešą paramą arba subsidijas;
b) prievolė grąžinti NNN žvejybą vykdantiems laivams atitinkamo finansavimo laikotarpiu suteiktą viešą paramą ar subsidijas.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio -1 dalis (nauja)
– 1.  Pirmaisiais metais po šio reglamento įsigaliojimo kas šešis mėnesius tikrinama, ar valstybės narės gali visiškai laikytis šios reglamento nuostatų. Jei nustatoma pažeidimų, valstybių narių gali būti paprašyta padaryti būtinų pritaikymų.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas
Priedas išbrauktas.
Teisinė informacija - Privatumo politika