Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0223(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0193/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0193/2008

Debates :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Balsojumi :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0245

Pieņemtie teksti
PDF 484kWORD 252k
Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs - Brisele
Kopienas sistēma, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0602),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0454/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A6-0193/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Priekšlikums regulai
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Lai ievērotu PTO noteikumus par nediskrimināciju un valstu režīmiem, šajā regulā nedrīkst būt tādu noteikumu, kuri var radīt diskriminējošu režīmu attiecībā uz pasākumiem, kurus veic, lai cīnītos pret NNN zveju.
Grozījums Nr. 2
Priekšlikums regulai
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Eiropas Savienības nomaļākajiem reģioniem, kas minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā, jāvelta īpaša uzmanība NNN apkarošanas jomā, ņemot vērā šo reģionu īpaši nenoturīgo ekosistēmu.
Grozījums Nr. 3
Priekšlikums regulai
5. apsvērums
(5)  Saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) 2001. gadā pieņemto Starptautisko nelegālās, nereģistrētās un neregulētās zvejas aizkavēšanas, novēršanas un izskaušanas rīcības plānu NNN zveja ir tādas zvejas darbības, kas uzskatāmas par nelegālām, nereģistrētām un neregulētām turpmāk minētajos gadījumos.
1.  Nelegāla zveja ir darbības:
- ko valsts vai ārzemju kuģi veikuši kādas valsts jurisdikcijā esošajos ūdeņos bez attiecīgās valsts izdotas atļaujas vai pretrunā tās tiesību aktiem;
- ko veikuši kuģi, kas peld ar to valstu karogu, kuras ir attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas dalībnieces, bet darbojas pretrunā minētās organizācijas pieņemtiem un valstīm saistošiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem vai piemērojamo starptautisko tiesību aktu attiecīgajiem noteikumiem; vai
- kuras veicot, ir pārkāpti valsts tiesību akti vai starptautiskas saistības, tostarp tādas darbības, kuras uzsākušas attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas sadarbības valstis.
2.  Nereģistrēta zveja ir zvejas darbības:
- kuras nav reģistrētas vai par kurām attiecīgajai valsts iestādei sniegti nepatiesi dati ‐ pretrunā valsts tiesību aktiem; vai
- kuras veiktas attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas kompetences apgabalā un nav reģistrētas vai par kurām sniegti nepatiesi dati ‐ pretrunā minētās organizācijas ziņošanas procedūrām.
3.  Neregulēta zveja ir darbības:
- kuras attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas kompetences apgabalā veikuši kuģi bez valstspiederības vai kuģi, kuri peld ar tādas valsts karogu, kas nav minētās organizācijas dalībniece, vai kuras zvejas tiesību subjekts veicis tādā veidā, kas neatbilst vai ir pretrunā minētās organizācijas saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem; vai
- kas veiktas apgabalos vai vērstas uz zivju krājumiem, attiecībā uz kuriem nepiemēro saglabāšanas vai pārvaldības pasākumus, ja šādas zvejas darbības veiktas tādā veidā, kas neatbilst valsts pienākumiem par dzīvo jūras resursu saglabāšanu atbilstīgi starptautiskiem tiesību aktiem.
(5)  Saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) 2001. gadā pieņemto Starptautisko nelegālās, nereģistrētās un neregulētās zvejas aizkavēšanas, novēršanas un izskaušanas rīcības plānu NNN zveja ir tādas zvejas darbības, kas uzskatāmas par nelegālām, nereģistrētām un neregulētām.
Grozījums Nr. 4
Priekšlikums regulai
13. apsvērums
(13)  Kopienā ir aizliegts ievest zvejas produktus, kuru izcelsme ir NNN zveja. Lai faktiski īstenotu šo aizliegumu un nodrošinātu to, ka visi ievestie produkti ir iegūti, ievērojot starptautiskos saglabāšanas un pārvaldības pasākumus un vajadzības gadījumā citus noteikumus, kurus piemēro attiecīgajam zvejas kuģim, ir jāievieš sertifikācijas sistēma, ko piemēro visiem zvejas produktu ievedumiem Kopienā.
(13)  Kopienā ir aizliegts ievest zvejas produktus, kuru izcelsme ir NNN zveja. Lai faktiski īstenotu šo aizliegumu, nodrošinātu izsekojamību un nodrošinātu to, ka visi ievestie produkti ir iegūti, ievērojot starptautiskos saglabāšanas un pārvaldības pasākumus un vajadzības gadījumā citus noteikumus, kurus piemēro attiecīgajam zvejas kuģim, ir jāievieš sertifikācijas sistēma, ko piemēro visiem zvejas produktu ievedumiem Kopienā.
Grozījums Nr. 5
Priekšlikums regulai
14. apsvērums
(14)  Īstenojot sertifikācijas sistēmu, Kopienai jāņem vērā jaunattīstības valstu zvejas jaudas ierobežojumi.
(14)  Īstenojot sertifikācijas sistēmu, Kopiena ņem vērā visus jaunattīstības valstu zvejas jaudas ierobežojumus, kā arī palīdz tām izvairīties no iespējamām beztarifu tirdzniecības barjerām.
Grozījums Nr. 6
Priekšlikums regulai
14.a apsvērums (jauns)
(14a)  Atbalstu varētu sniegt inter aila arī finansiāla atbalsta, tehniskas palīdzības vai mācību programmu veidā.
Grozījums Nr. 7
Priekšlikums regulai
34. apsvērums
(34)  Laba sadarbība dalībvalstu un Komisijas starpā, kā arī sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska, lai nodrošinātu to, ka NNN zveja tiek pienācīgi izmeklēta un ka var piemērot šajā regulā noteiktos pasākumus. Lai veicinātu šādu sadarbību, ir jāizveido savstarpējas palīdzības sistēma.
(34)  Sadarbība, saskaņošana un labas prakses apmaiņa dalībvalstu un Komisijas starpā, kā arī sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska, lai nodrošinātu to, ka NNN zveja tiek pienācīgi izmeklēta un ka nākotnē var piemērot šajā regulā noteiktos pasākumus. Lai veicinātu šādu sadarbību, ir jāizveido savstarpējas palīdzības sistēma.
Grozījums Nr. 8
Priekšlikums regulai
37. apsvērums
(37)  Šajā regulā noteikts, ka NNN zveja ir piemērojamo tiesību aktu, noteikumu vai regulu īpaši smags pārkāpums, jo tas nopietni apdraud pārkāpto noteikumu mērķu sasniegšanu un rada attiecīgo krājumu ilgtspējības vai jūras vides saglabāšanas risku. Ņemot vērā tās ierobežoto darbības jomu, šīs regulas īstenošanas pamatā jābūt un tai jāpapildina Padomes Regula (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido zvejas darbību kontroles un uzraudzības sistēmu, ko piemēro saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Attiecīgi šī regula pastiprina Regulas (EEK) Nr. 2847/93 noteikumus attiecībā uz trešo valstu kuģu ostās veicamajām inspekcijām (28.e, 28.f un 28.g pants), kuras pašreiz ir atceltas un aizstātas ar režīmu par ostās veicamajām inspekcijām, kas noteikts šīs regulas II nodaļā. Turklāt šīs regulas X nodaļā ir paredzēts sankciju režīms, kas attiecas īpaši uz NNN zvejas darbībām. Tādējādi Regulas (EEK) Nr. 2847/93 noteikumi, kas attiecas uz sankcijām (31. pants), joprojām jāpiemēro tiem kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumiem, kas nav minēti šajā regulā.
(37)  Šajā regulā noteikts, ka NNN zveja ir piemērojamo tiesību aktu, noteikumu vai regulu īpaši smags pārkāpums, jo tas nopietni apdraud pārkāpto noteikumu mērķu sasniegšanu, to zvejnieku izdzīvošanu, kuri zvejo likumīgi, nozares, attiecīgo krājumu ilgtspējību un jūras vides saglabāšanu. Ņemot vērā tās ierobežoto darbības jomu, šīs regulas īstenošanas pamatā jābūt un tai jāpapildina Padomes Regula (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido zvejas darbību kontroles un uzraudzības sistēmu, ko piemēro saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Attiecīgi šī regula pastiprina Regulas (EEK) Nr. 2847/93 noteikumus attiecībā uz trešo valstu kuģu ostās veicamajām inspekcijām (28.e, 28.f un 28.g pants), kuras pašreiz ir atceltas un aizstātas ar režīmu par ostās veicamajām inspekcijām, kas noteikts šīs regulas II nodaļā. Turklāt šīs regulas X nodaļā ir paredzēts sankciju režīms, kas attiecas īpaši uz NNN zvejas darbībām. Tādējādi Regulas (EEK) Nr. 2847/93 noteikumi, kas attiecas uz sankcijām (31. pants), joprojām jāpiemēro tiem kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumiem, kas nav minēti šajā regulā.
Grozījums Nr. 9
Priekšlikums regulai
1. pants – 2. punkts
2.  Šim nolūkam katra dalībvalsts saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem pieņem atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti. Tās kompetento iestāžu pārziņā tiek nodoti pietiekami līdzekļi, lai tām būtu iespēja veikt savus uzdevumus, kā noteikts šajā regulā.
2.  Šajā nolūkā katra dalībvalsts saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kā arī ar daudzpusējām un divpusējām starptautiskām saistībām pieņem atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti. Tās kompetento iestāžu pārziņā tiek nodoti pietiekami līdzekļi, lai tām būtu iespēja veikt savus uzdevumus, kā noteikts šajā regulā.
Grozījums Nr. 10
Priekšlikums regulai
2. pants – -a apakšpunkts (jauns)
- a)  NNN zveja ir nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas darbības turpmāk minētajos gadījumos.
1.  Nelegāla zveja ir darbības:
- ko valsts vai ārzemju kuģi veikuši kādas valsts jurisdikcijā esošajos ūdeņos bez attiecīgās valsts izdotas atļaujas vai pretrunā tās tiesību aktiem;
- ko veikuši kuģi, kas peld ar to valstu karogu, kuras ir attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas dalībnieces, bet darbojas pretrunā minētās organizācijas pieņemtiem un valstīm saistošiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem vai piemērojamo starptautisko tiesību aktu attiecīgajiem noteikumiem; vai
- kuras veicot, ir pārkāpti valsts tiesību akti vai starptautiskas saistības, tostarp tādas, ko uzņēmušās attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas sadarbības valstis.
2.  Nereģistrēta zveja ir zvejas darbības:
- kuras nav reģistrētas vai par kurām attiecīgajai valsts iestādei sniegti nepatiesi dati, pārkāpjot valsts tiesību aktus un noteikumus; vai
- kuras veiktas attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas kompetences apgabalā un nav reģistrētas vai par kurām sniegti nepatiesi dati, pārkāpjot minētās organizācijas ziņošanas procedūras.
3.  Neregulēta zveja ir darbības:
- kuras attiecīgās reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas kompetences apgabalā veikuši kuģi bez valstspiederības vai kuģi, kuri peld ar tādas valsts karogu, kas nav minētās organizācijas dalībniece, vai kuras zvejas tiesību subjekts veicis tādā veidā, kas neatbilst vai ir pretrunā minētās organizācijas saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem; vai
- kas veiktas apgabalos vai vērstas uz zivju krājumiem, attiecībā uz kuriem nepiemēro saglabāšanas vai pārvaldības pasākumus, ja šādas zvejas darbības veiktas tādā veidā, kas neatbilst valsts pienākumiem par dzīvo jūras resursu saglabāšanu atbilstīgi starptautiskiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 11
Priekšlikums regulai
2. pants – a apakšpunkts
a) "zvejas kuģis" ir jebkāda lieluma kuģis, ko izmanto vai ir paredzēts izmantot zvejas resursu komerciālā apgūšanā; pie šādiem kuģiem pieder arī apgādes kuģi, transportkuģi, zivju apstrādes kuģi un kuģi, kas iesaistīti citā kuģī pārkraušanas darbībās;
a) "zvejas kuģis" ir jebkāda lieluma kuģis, ko izmanto vai ir paredzēts izmantot zvejas resursu komerciālā apgūšanā, to saldēšanai vai pārstrādei uz kuģa vai zvejas resursu transportēšanai, pie šādiem kuģiem pieder arī apgādes kuģi, transportkuģi, zivju apstrādes kuģi un kuģi, kas iesaistīti citā kuģī pārkraušanas darbībās;
Grozījums Nr. 12
Priekšlikums regulai
2. pants – h apakšpunkts
h) "reģionālā zivsaimniecības pārvaldības organizācija" ir apakšreģionāla vai reģionāla organizācija vai struktūra, kuras kompetencē saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem ir izveidot saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, kas piemērojami transzonāliem zivju krājumiem vai tālu migrējošiem zivju krājumiem, kuri sastopami tāljūras apgabalos, kas saskaņā ar organizācijas vai struktūras dibināšanas konvenciju vai nolīgumu ir nodoti tās pārziņā;
h) "reģionālā zivsaimniecības pārvaldības organizācija" ir apakšreģionāla vai reģionāla organizācija vai struktūra, kuras kompetencē saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem ir izveidot saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, kas piemērojami zivju krājumiem, kuri sastopami tāljūras apgabalos, kas saskaņā ar organizācijas vai struktūras dibināšanas konvenciju vai nolīgumu ir nodoti tās pārziņā;
Grozījums Nr. 13
Priekšlikums regulai
3. pants – 1. daļa – j apakšpunkts
j) iekrāvis vai izkrāvis mazizmēra zivis; vai
j) izkrāvis mazizmēra zivis; vai
Grozījums Nr. 14
Priekšlikums regulai
3. pants – 2. daļa – a apakšpunkts
a) veicis zvejas darbības reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas apgabalā tādā veidā, kas neatbilst vai ir pretrunā minētās organizācijas saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, un peld ar tādas valsts karogu, kura nav minētās organizācijas dalībniece; vai
a) veicis zvejas darbības reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas apgabalā tādā veidā, kas neatbilst vai ir pretrunā minētās organizācijas saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, vai peld ar tādas valsts karogu, kura nav minētās organizācijas dalībniece; vai
Grozījums Nr. 15
Priekšlikums regulai
4. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Trešo valstu zvejas kuģiem, kuri atbilstīgi 26. un 29. pantam iekļauti Kopienas NNN kuģu sarakstā, ir aizliegta piekļuve dalībvalstu ostām, aizliegts izmantot ostu pakalpojumus un veikt izkraušanas, pārkraušanas citā kuģi darbības, uz kuģa notiekošās pārstrādes darbības šajās ostās.
Grozījums Nr. 16
Priekšlikums regulai
4. pants – 2. punkts
2.  Izņemot nepārvaramas varas apstākļus, trešo valstu zvejas kuģiem ir aizliegta piekļuve dalībvalstu ostām, ostu pakalpojumiem, kā arī aizliegts veikt izkraušanu, pārkraušanu citā kuģī vai uz kuģa notiekošās apstrādes darbības šādās ostās, ja tie neatbilst prasībām, kas izklāstītas šajā nodaļā, un citiem attiecīgiem šīs regulas noteikumiem.
2.  Trešo valstu zvejas kuģiem, kas nav 1.a punktā minētie kuģi, ir aizliegta piekļuve dalībvalstu ostām, ostu pakalpojumiem, kā arī aizliegts veikt izkraušanu, pārkraušanu citā kuģī vai uz kuģa notiekošās apstrādes darbības šādās ostās, ja tie neatbilst prasībām, kas izklāstītas šajā nodaļā, un citiem attiecīgiem šīs regulas noteikumiem.
Grozījums Nr. 17
Priekšlikums regulai
4. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Nepārvaramas varas gadījumā vai avārijas situācijā 1.a un 2. punktā minētajiem kuģiem var būt piekļuve dalībvalstu ostām, lai izmantotu ostas pakalpojumus un līdzekļus, kas nepieciešami, lai reaģētu uz avārijas situāciju.
Grozījums Nr. 18
Priekšlikums regulai
4. pants – 3. punkts
3.  Kopienas ūdeņos ir aizliegts veikt pārkraušanu citā kuģī, kurā ir iesaistīti trešās valsts zvejas kuģi vai trešās valsts zvejas kuģi un ar dalībvalsts karogu peldoši zvejas kuģi, un to var veikt tikai ostā saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.
3.  Kopienas ūdeņos ir aizliegts veikt pārkraušanu citā kuģī, kurā ir iesaistīti trešās valsts zvejas kuģi vai trešās valsts zvejas kuģi un ar dalībvalsts karogu peldoši zvejas kuģi, izņemot noteiktās ostās, saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.
Grozījums Nr. 19
Priekšlikums regulai
4. pants – 4. punkts
4.  Kuģi, kas peld ar kādas dalībvalsts karogu, nav tiesīgi ārpuskopienas ūdeņos pārkraut nozvejas citā kuģī jūrā no trešās valsts zvejas kuģiem.
4.  Ārpuskopienas ūdeņos ir aizliegts veikt pārkraušanu jūrā kuģos, kas peld ar kādas dalībvalsts karogu, vai kuģos, kuri peld ar kādas dalībvalsts karogu, un trešās valsts zvejas kuģos.
Grozījums Nr. 20
Priekšlikums regulai
5. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis norāda vietu, kurā veic izkraušanu, vai vietu, kas atrodas tuvu krastam (apstiprinātās ostas), kur atļauts veikt zivju izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, kas minēta 2. punktā.
1.  Dalībvalstis norāda ostas, kurās veic izkraušanu, vai vietas, kas atrodas tuvu krastam (apstiprinātās ostas), kur atļauts veikt ostas pakalpojumus , zivju izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī, kas minēta 2. punktā.
Grozījums Nr. 21
Priekšlikums regulai
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Trešās valsts zvejas kuģu kapteiņi vai to pārstāvji vismaz 72 stundas pirms paredzamā ostā ieiešanas laika paziņo tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras ostas vai izkraušanas vietas tie vēlas izmantot, šādu informāciju:
1.  Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, trešās valsts zvejas kuģu kapteiņi vai to pārstāvji vismaz 72 stundas pirms paredzamā ostā ieiešanas laika paziņo tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras ostas vai izkraušanas vietas tie vēlas izmantot, šādu informāciju:
Grozījums Nr. 22
Priekšlikums regulai
6. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
ga) daudzumi, kas jāizkrauj vai jāpārkrauj.
Grozījums Nr. 23
Priekšlikums regulai
6. pants – 3. punkts
3.  Komisija saskaņā ar 52. pantā noteikto kārtību dažām trešās valsts zvejas kuģu kategorijām var piešķirt izņēmumus no 1. punktā minētajiem pienākumiem uz ierobežotu un pagarināmu laika posmu vai arī sagatavot noteikumus kādam citam paziņošanas periodam, ņemot vērā, inter alia, attālumu starp zvejas vietām, izkraušanas vietām un ostām, kurās attiecīgie kuģi ir reģistrēti vai uzskaitīti.
svītrots
Grozījums Nr. 24
Priekšlikums regulai
7. pants – 4. punkts
4.  Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, ostas dalībvalsts var piešķirt atļauju piekļūt ostai un veikt daļēju vai pilnīgu izkraušanu, ja 1. punktā minētā informācija nav pilnīga vai tās verificēšana vēl nav pabeigta, taču šādos gadījumos attiecīgās zivis jāpatur glabāšanā kompetento iestāžu kontrolē. Zivis drīkst nodot pārdošanai, pārņemšanai vai transportēšanai tikai tad, kad saņemta 1. punktā minētā informācija vai pabeigts verificēšanas process. Ja 14 dienās pēc izkraušanas minētais process nav pabeigts, ostas dalībvalsts drīkst konfiscēt un likvidēt zivis saskaņā ar tās tiesību aktiem.
4.  Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, ostas dalībvalsts var piešķirt atļauju piekļūt ostai un veikt daļēju vai pilnīgu izkraušanu, ja 1. punktā minētā informācija nav pilnīga vai tās verificēšana vēl nav pabeigta, taču šādos gadījumos attiecīgās saldētās zivis jāpatur glabāšanā kompetento iestāžu kontrolē. Zivis drīkst nodot pārdošanai, pārņemšanai vai transportēšanai tikai tad, kad saņemta 1. punktā minētā informācija vai pabeigts verificēšanas process. Ja 14 dienās pēc izkraušanas minētais process nav pabeigts, ostas dalībvalsts drīkst konfiscēt un likvidēt zivis saskaņā ar tās tiesību aktiem. Uzglabāšanas izmaksas sedz operatori.
Grozījums Nr. 25
Priekšlikums regulai
7. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Ja 4. punktā minētās zivis ir svaigas zivis, tās pārdot, izmantojot likumīgus līdzekļus. Ieņēmumi par šādi pārdotiem produktiem paliek kompetento iestāžu kontrolē līdz 4. punktā minētā termiņa beigām.
Grozījums Nr. 26
Priekšlikums regulai
9. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis katru gadu savās ostās pārbauda vismaz 15 % no trešo valstu zvejas kuģu izkrāvumiem, pārkrāvumiem citā kuģī un uz kuģa notiekošajām apstrādes darbībām.
1.  Dalībvalstis katru gadu savās ostās pārbauda vismaz 50 % no trešo valstu zvejas kuģu izkrāvumiem, pārkrāvumiem citā kuģī un uz kuģa notiekošajām apstrādes darbībām.
Grozījums Nr. 27
Priekšlikums regulai
9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
d) zvejas kuģus, kuri norādīti iespējamo NNN kuģu sarakstā, ko izveidojusi reģionālā zivsaimniecības pārvaldības organizācija un kas nosūtīts saskaņā ar 29. pantu.
d) zvejas kuģus, kuri norādīti iespējamo NNN kuģu sarakstā, ko izveidojusi reģionālā zivsaimniecības pārvaldības organizācija un kas nosūtīts saskaņā ar 29. pantu un kuri vēl nav iekļauti Kopienas NNN kuģu sarakstā, kas minēts 26. pantā.
Grozījums Nr. 28
Priekšlikums regulai
9. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Minētā pārbaude atbilst Komisijas iepriekš noteiktiem noteikumiem un mērķiem un dažādās dalībvalstīs to veic un īsteno vienādi. Katra dalībvalsts atbilstīgi Komisijas noteiktajiem kritērijiem izveido savu datubāzi, kurā reģistrētas visas tās teritorijā veiktās pārbaudes. Dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz Komisijai piekļuvi savām datubāzēm.
Grozījums Nr. 29
Priekšlikums regulai
10. pants
10. pants ‐ Inspektori
svītrots
1.  Dalībvalstis katram inspektoram izdod personu apliecinošu dokumentu. Kad inspektori uzkāpj uz zvejas kuģa, viņiem ir līdzi šis dokuments un viņi to uzrāda.
2.  Dalībvalstis nodrošina to, ka inspektori izpilda savus pienākumus saskaņā ar šajā iedaļā izklāstītajiem noteikumiem.
Grozījums Nr. 30
Priekšlikums regulai
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Ja inspektoram ir pamatots iemesls uzskatīt, ka zvejas kuģis ir iesaistījies NNN zvejas darbībā saskaņā ar 3. pantā minētajiem kritērijiem, inspektors:
1.  Ja pārbaudes laikā ievāktā informācija rada inspektoram pietiekamu pamatu aizdomām, ka zvejas kuģis ir iesaistījies NNN zvejas darbībā saskaņā ar 3. pantā minētajiem kritērijiem, inspektors:
Grozījums Nr. 31
Priekšlikums regulai
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
a) reģistrē pārkāpumu inspekcijas ziņojumā;
a) reģistrē iespējamo pārkāpumu inspekcijas ziņojumā;
Grozījums Nr. 32
Priekšlikums regulai
12. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
aa) atceļ izkraušanas, pārkraušanas vai uz kuģa veiktās nozvejas pārstrādes darbības;
Grozījums Nr. 33
Priekšlikums regulai
13. pants – 1. punkts
1.  Kopienā aizliegts ievest zvejas produktus, kuru izcelsme ir nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja.
1.  Kopienā aizliegts ievest zvejas produktus, kuru izcelsme saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem kritērijiem ir nelegāla, nereģistrēta vai neregulēta zveja.
Grozījums Nr. 36
Priekšlikums regulai
18. pants – 4. punkts
4.  Jebkurai personai ir tiesības pārsūdzēt lēmumus, kurus kompetentās iestādes pieņēmušas saskaņā ar 1. vai 2. punktu un kuri uz to attiecas tieši un individuāli. Apelācijas tiesības piešķir saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem noteikumiem.
4.  Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības pārsūdzēt lēmumus, kurus kompetentās iestādes pieņēmušas saskaņā ar 1. vai 2. punktu un kuri uz to attiecas tieši un individuāli. Apelācijas tiesības piešķir saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem noteikumiem.
Grozījums Nr. 37
Priekšlikums regulai
20. pants
20. pants – Atkalizvešana
svītrots
1.  To produktu atkalizvešanu, kuri ievesti atbilstīgi šajā nodaļā minētajam nozvejas sertifikātam, pēc atkalizvedēja pieprasījuma atļauj, izmantojot atkalizvešanas sertifikāta validēšanu, ko veic tās dalībvalsts kompetentās iestādes, no kuras paredzēta atkalizvešana.
2.  Atkalizvešanas sertifikātos ietver visu 2. pielikumā iekļautajā veidlapā pieprasīto informāciju, un tiem pievieno to nozvejas sertifikātu kopiju, kas ir pieņemti produktu ievešanai.
3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai kompetentās iestādes, kuras tās ir izraudzījušas atkalizvešanas sertifikātu validēšanai un verificēšanai.
Grozījums Nr. 38
Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
b) paziņo karoga valstij un vajadzības gadījumā atkalizvešanas valstij par atcelšanu; kā arī
b) paziņo karoga valstij par atcelšanu un
Grozījums Nr. 39
Priekšlikums regulai
23. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
b) paziņo par to karoga valstij un vajadzības gadījumā atkalizvešanas valstij;
b) paziņo par to karoga valstij ;
Grozījums Nr. 40
Priekšlikums regulai
24. pants – virsraksts
24. pantsIespējamās NNN zvejas darbības
24. pants - NNN zvejas darbību atklāšanas procedūra
Grozījums Nr. 41
Priekšlikums regulai
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Komisija vai tās pilnvarota iestāde apkopo un analizē visu to informāciju par NNN zvejas darbībām:
1.  Komisija vai tās pilnvarota iestāde apkopo un analizē visu to informāciju par NNN zvejas darbībām saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem kritērijiem:
Grozījums Nr. 42
Priekšlikums regulai
24. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
ba) informācija par sankcijām un sodiem NNN zvejas kuģiem.
Grozījums Nr. 43
Priekšlikums regulai
25. pants – virsraksts
25. pantsDomājamās NNN zvejas darbības
25. pantsNNN zvejas darbību izmeklēšana
Grozījums Nr. 44
Priekšlikums regulai
25. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
– a) sniedz par domājamām NNN zvejas darbībām savākto informāciju un paziņo detalizētus iemeslus, kas pamato iekļaušanu Kopienas NNN zvejas kuģu sarakstā;
Grozījums Nr. 46
Priekšlikums regulai
26. pants – 1. punkts
1.  Komisija izveido Eiropas Kopienas NNN zvejas kuģu sarakstu. Sarakstā iekļauj kuģus, saistībā ar kuriem, veicot turpmākus pasākumus saskaņā ar 24. un 25. pantu, atbilstīgi šai regulai iegūtajā informācijā apgalvots, ka tie ir iesaistījušies NNN zvejas darbībās un kuru karoga valstis nav faktiski rīkojušās, reaģējot uz minētajām darbībām.
1.  Komisija izveido Eiropas Kopienas NNN zvejas kuģu sarakstu. Sarakstā iekļauj kuģus, saistībā ar kuriem, veicot turpmākus pasākumus saskaņā ar 24. un 25. pantu, atbilstīgi šai regulai iegūtajā informācijā apgalvots, ka tie ir iesaistījušies NNN zvejas darbībās saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem kritērijiem un kuru karoga valstis nav faktiski rīkojušās, reaģējot uz minētajām darbībām.
Grozījums Nr. 47
Priekšlikums regulai
26. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Komisija informē karoga valsti par kuģa iekļaušanu Kopienas NNN kuģu sarakstā, kā arī paziņo tai detalizētus iemeslus, kas pamato šādu iekļaušanu.
Grozījums Nr. 48
Priekšlikums regulai
26. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Ja viens no kuģa īpašniekam piederošiem kuģiem tiek iekļauts Kopienas NNN zvejas kuģu sarakstā, rūpīgi pārbauda visus šim īpašniekam piederošus kuģus.
Grozījums Nr. 49
Priekšlikums regulai
28. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
h) diena, kurā kuģis pirmoreiz iekļauts NNN kuģu sarakstā;
h) diena, kurā kuģis pirmo reizi iekļauts Kopienas NNN kuģu sarakstā un vajadzības gadījumā diena, kurā kuģis pirmo reizi iekļauts vienas vai vairāku RZPO NNN kuģu sarakstā;
Grozījums Nr. 50
Priekšlikums regulai
28. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
ia) attiecīgā kuģa tehniskais raksturojums.
Grozījums Nr. 51
Priekšlikums regulai
28. pants – 2. punkts
2.  Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Kopienas NNN kuģu sarakstu publiskošanu, tostarp ievietojot to Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.
2.  Komisija publicē Kopienas NNN kuģu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Kopienas NNN kuģu sarakstu publiskošanu, tostarp ievietojot to Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē .
Grozījums Nr. 52
Priekšlikums regulai
30. pants – 1. punkts
1.  Komisija saskaņā ar 52. pantā paredzēto procedūru nosaka trešās valstis, kuras tā uzskata par nesadarbīgām valstīm NNN zvejas darbību apkarošanā.
1.  Komisija saskaņā ar 52. pantā paredzēto procedūru nosaka trešās valstis, kuras tā uzskata par nesadarbīgām valstīm NNN zvejas darbību apkarošanā, pamatojoties uz skaidriem, pārredzamiem un objektīviem kritērijiem.
Grozījums Nr. 53
Priekšlikums regulai
30. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
ba) tas, ka attiecīgajai valstij RZPO ir vai nav noteikusi ierobežojošus tirdzniecības pasākumus attiecībā uz zivsaimniecības produktiem;
Grozījums Nr. 54
Priekšlikums regulai
30. pants – 7. punkts
7.  Vajadzības gadījumā, īstenojot šo pantu, pilnībā ņem vērā jaunattīstības valstu īpašos ierobežojumus, jo īpaši attiecībā uz zvejas darbību uzraudzību, kontroli un pārraudzību.
7.  Vajadzības gadījumā, īstenojot šo pantu, pilnībā ņem vērā jaunattīstības valstu īpašos ierobežojumus, jo īpaši attiecībā uz zvejas darbību uzraudzību, kontroli un pārraudzību. Trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija publicē analīzi, kurā novērtēta tās iespējamā ietekme attiecībā uz jaunattīstības valstīm, un iesniedz priekšlikumu konkrētu programmu finansēšanai, lai atbalstītu šīs regulas ieviešanu un novērstu iespējamās negatīvās sekas.
Grozījums Nr. 55
Priekšlikums regulai
34. pants
Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nesadarbīgo valstu saraksta publiskošanu tādā veidā, kas atbilst visām piemērojamajām konfidencialitātes prasībām, tostarp ievietojot to Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. Sarakstu regulāri atjaunina, un Komisija ievieš sistēmu jauninājumu automātiskai paziņošanai dalībvalstīm, reģionālajām zivsaimniecības pārvaldības organizācijām un visiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas varētu šādu informāciju pieprasīt. Turklāt Komisija nodod nesadarbīgo valstu sarakstu Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai un reģionālajām zivsaimniecības pārvaldības organizācijām, lai veicinātu sadarbību starp Eiropas Kopienu un minētajām organizācijām un tādējādi aizkavētu, novērstu un izskaustu NNN zveju.
Komisija publicē nesadarbīgo valstu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šī saraksta publiskošanu, tostarp ievietojot to Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē, ievērojot visas piemērojamās konfidencialitātes prasības. Sarakstu regulāri atjaunina, un Komisija ievieš sistēmu jauninājumu automātiskai paziņošanai dalībvalstīm, reģionālajām zivsaimniecības pārvaldības organizācijām un visiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas varētu šādu informāciju pieprasīt. Turklāt Komisija nodod nesadarbīgo valstu sarakstu Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai un reģionālajām zivsaimniecības pārvaldības organizācijām, lai veicinātu sadarbību starp Eiropas Kopienu un minētajām organizācijām un tādējādi aizkavētu, novērstu un izskaustu NNN zveju.
Grozījums Nr. 56
Priekšlikums regulai
36. pants – ha apakšpunkts (jauns)
ha) dalībvalstis atsakās atļaut veikt eksportu NNN kuģu sarakstā iekļautam kuģim, kas kuģo ar to karogu.
Grozījums Nr. 57
Priekšlikums regulai
36. pants – ja apakšpunkts (jauns)
ja)  Dalībvalstis nekādā gadījumā nedrīkst piešķirt atbalstu vai subsīdijas NNN kuģiem.
Grozījums Nr. 58
Priekšlikums regulai
37. pants – h apakšpunkts
h) dalībvalstis informē importētājus, pārkrāvējus citā kuģī, pircējus, aprīkojuma piegādātājus, baņķierus un citus pakalpojumu sniedzējus, par riskiem, kas saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu attiecībā uz zvejas darbībām ar kādas no šādu valstu valstspiederīgajiem;
h)  Katra dalībvalsts informē importētājus, pārkrāvējus citā kuģī, pircējus, aprīkojuma piegādātājus, baņķierus un citus pakalpojumu sniedzējus, kas dibināti to teritorijā, par riskiem, kuri saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu attiecībā uz zvejas darbībām ar kādas no šādu valstu valstspiederīgajiem.
Grozījums Nr. 59
Priekšlikums regulai
37. pants – i apakšpunkts
i)  Komisija ierosina denonsēt jebkuru pastāvīgo divpusējo zivsaimniecības nolīgumu vai zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus ar šādām valstīm;
i)  Komisija ierosina denonsēt jebkuru pastāvīgo divpusējo zivsaimniecības nolīgumu vai zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus ar šādām valstīm, ja attiecīgā nolīguma tekstā iekļautas saistības attiecībā uz NNN zvejas apkarošanu.
Grozījums Nr. 60
Priekšlikums regulai
41. pants – a apakšpunkts
a) darbības, ko uzskata par NNN zveju veidojošām darbībām saskaņā ar 3. pantā izklāstītajiem kritērijiem;
a) darbības, ko uzskata par tādām, kas veido NNN zvejas darbības saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem kritērijiem un ietverti (...) pielikumā attiecībā uz nopietniem pārkāpumiem;
Grozījums Nr. 61
Priekšlikums regulai
43. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis nodrošina to, ka fiziska persona, kura izdarījusi pārkāpumu, vai juridiska persona, kura atzīta par vainīgu nopietnā pārkāpumā, ir sodāma, piemērojot faktiskas, proporcionālas un preventīvas sankcijas, kas ietver naudas sodus, kuru maksimālais apmērs ir vismaz 300 000 euro fiziskām personām un vismaz 500 000 euro juridiskām personām.
1.  Dalībvalstis nodrošina to, ka fiziska persona, kura izdarījusi pārkāpumu, vai juridiska persona, kura atzīta par vainīgu nopietnā pārkāpumā, ir administratīvi sodāma, piemērojot faktiskas, proporcionālas un preventīvas sankcijas, naudas sodu veidā, kuru maksimālais apmērs ir vismaz 300 000 euro fiziskām personām un vismaz 500 000 euro juridiskām personām.
Grozījums Nr. 62
Priekšlikums regulai
43. punkts – 2.a punkts (jauns)
2.a Dalībvalstis var arī izvēlēties piemērot krimināltiesiskas sankcijas, ja tās ir vismaz līdzvērtīgas administratīvajām sankcijām.
Grozījums Nr. 63
Priekšlikums regulai
45.a pants (jauns)
45.a pants
Citas papildu sankcijas
45.a Šajā nodaļā paredzētās sankcijas papildina ar citām sankcijām vai pasākumiem, jo īpaši:
a) uz laiku aizliegt vismaz plānošanas periodā, vai arī galīgi aizliegt iespēju saņemt valsts atbalstu vai subsīdijas.
b) pienākumu atlīdzināt valsts atbalstu vai subsīdijas, ko NNN zvejas kuģi saņēmuši attiecīgajā finanšu periodā.
Grozījums Nr. 64
Priekšlikums regulai
53. punkts – -1. punkts (jauns)
– 1.  Pirmā gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā ik pēc sešiem mēnešiem veic pārbaudes, lai novērtētu dalībvalstu spēju pilnībā ievērot šos noteikumus. Ja tiek konstatēta jebkāda neatbilstība, attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) pieprasa veikt nepieciešamos pielāgojumus.
Grozījums Nr. 65
Priekšlikums regulai
II pielikums
Pielikums ir svītrots.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika