Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0223(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0193/2008

Teksty złożone :

A6-0193/2008

Debaty :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0245

Teksty przyjęte
PDF 501kWORD 255k
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela
Wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieregulowanym połowom *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0602),

–   uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0454/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0193/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  W trosce o przestrzeganie zasad Światowej Organizacji Handlu dotyczących niedyskryminacji i krajowego traktowania, przepisy niniejszego rozporządzenia nie mogą w żadnym wypadku prowadzić do dyskryminacyjnego traktowania w zakresie środków przyjmowanych w celu zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów(IUU).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Najbardziej oddalone regiony Unii Europejskiej, opisane w art. 299 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w art. 349 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wymagają szczególnej uwagi w walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami ze względu na wyjątkową kruchość ich ekosystemów.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)  Zgodnie z międzynarodowym planem działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymania i eliminowania, przyjętym w 2001 r. przez Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy oznaczają działalność połowową uznawaną za nielegalną, nieraportowaną lub nieuregulowaną, przy czym:
(5)  Zgodnie z międzynarodowym planem działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymania i eliminowania, przyjętym w 2001 r. przez Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy oznaczają działalność połowową uznawaną za nielegalną, nieraportowaną lub nieuregulowaną.
1.  Nielegalne połowy odnoszą się do połowów:
– dokonywanych przez statki krajowe lub zagraniczne na wodach podlegających jurysdykcji danego kraju bez pozwolenia tego kraju lub niezgodnie z jego prawem i przepisami;
– prowadzonych przez statki pływające pod banderami państw będących stronami odpowiedniej regionalnej organizacji do spraw zarządzania połowami, ale niespełniające postanowień dotyczących środków ochrony i zarządzania przyjętych przez tę organizację obowiązujących w tych państwach lub odpowiednich postanowień obowiązującego prawa międzynarodowego; lub
– niezgodnych z prawem krajowym lub zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym również zobowiązaniami podjętymi przez państwa współpracujące z odpowiednią regionalną organizacją do spraw zarządzania połowami.
2.  Nieraportowane połowy odnoszą się do połowów:
– które nie zostały zgłoszone lub zostały nieprawidłowo zgłoszone odpowiednim organom krajowym, wbrew postanowieniom ustawodawstwa i przepisów krajowych; lub
– odbywających się na obszarze podlegającym kompetencjom odpowiedniej regionalnej organizacji do spraw zarządzania połowami, które nie zostały zgłoszone lub zostały nieprawidłowo zgłoszone, z naruszeniem procedur zgłoszeniowych tej organizacji.
3.  Nieuregulowane połowy odnoszą się do połowów:
– na obszarze podlegającym odpowiedniej regionalnej organizacji do spraw zarządzania połowami, prowadzonych przez statki nieposiadające przynależności państwowej lub pływające pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji lub przez jednostkę połowową w sposób niespójny lub niezgodny z postanowieniami dotyczącymi środków ochrony i zarządzania tej organizacji; lub
– prowadzonych na takich obszarach lub obejmujących takie zasoby rybne, dla których nie istnieją obowiązujące środki ochrony lub zarządzania, przy czym taka działalność połowowa prowadzona jest w sposób niespójny z obowiązkami ciążącymi na państwie na mocy prawa międzynarodowego w zakresie ochrony żywych zasobów morskich.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)  Zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybnych pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Aby zakaz ten był skuteczny oraz aby dopilnować, by importowano wyłącznie produkty pozyskane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi międzynarodowych środków ochrony i zarządzania oraz odpowiednio innych zasad obowiązujących dany statek rybacki, należy wprowadzić system świadectw obowiązujący dla wszystkich produktów rybnych przywożonych do Wspólnoty.
(13)  Zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybnych pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Aby zakaz ten był skuteczny, zapewnić indentyfikowalność oraz dopilnować, by importowano wyłącznie produkty pozyskane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi międzynarodowych środków ochrony i zarządzania oraz odpowiednio innych zasad obowiązujących dany statek rybacki, należy wprowadzić system świadectw obowiązujący dla wszystkich produktów rybnych przywożonych do Wspólnoty.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
(14)  Wspólnota powinna uwzględniać ograniczone możliwości krajów rozwijających się w zakresie wprowadzenia systemu świadectw.
(14)  Wspólnota uwzględnia wszelkie ograniczone możliwości krajów rozwijających się w zakresie wprowadzenia systemu świadectw oraz pomaga im uniknąć potencjalnych pozataryfowych barier handlowych.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)
(14a)  Udostępnianie pomocy mogłoby między innymi przybrać formę pomocy finansowej i wsparcia technicznego, jak również programów szkoleniowych.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły
(34)  Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, Komisją a państwami trzecimi jest konieczna w celu dopilnowania, by prowadzono odpowiednie dochodzenia w sprawach nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz umożliwienia zastosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; należy wprowadzić system wzajemnej pomocy, aby wzmocnić taką współpracę.
(34)  Współpraca, koordynacja i wymiana dobrych praktycznych wzorców pomiędzy państwami członkowskimi, Komisją a państwami trzecimi jest konieczna w celu dopilnowania, by prowadzono odpowiednie dochodzenia w sprawach nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz umożliwienia zastosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; należy wprowadzić system wzajemnej pomocy, aby wzmocnić taką współpracę.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły
(37)  Niniejsze rozporządzenie uznaje nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy za pogwałcenie obowiązujących praw, zasad i przepisów o szczególnej wadze, ponieważ w znacznym stopniu uniemożliwiają one osiągnięcie celów pogwałconych zasad i zagrażają trwałości poławianych zasobów lub ochronie środowiska morskiego. Ze względu na ograniczony zakres niniejszego rozporządzenia, jego stosowanie musi opierać się o stosowanie rozporządzenia Rady nr 2847/1993 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa i stanowić jego uzupełnienie. Niniejsze rozporządzenie wzmacnia zatem zasady rozporządzenia 2847/1993 w zakresie inspekcji statków z krajów trzecich w portach (art. 28 lit. e), f) i g)), które obecnie zostały uchylone i zastąpione systemem inspekcji w porcie określonym w rozdziale II niniejszego rozporządzenia. Ponadto rozporządzenie to przewiduje w rozdziale X system kar, który odnosi się w szczególności do nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Przepisy rozporządzenia 2847/1993 odnoszące się do kar (art. 31) mają zatem nadal zastosowanie do tych naruszeń zasad wspólnej polityki rybackiej, które nie zostały uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu;
(37)  Niniejsze rozporządzenie uznaje nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy za pogwałcenie obowiązujących praw, zasad i przepisów o szczególnej wadze, ponieważ w znacznym stopniu uniemożliwiają one osiągnięcie celów pogwałconych zasad i zagrażają przetrwaniu legalnie działających rybaków, trwałości sektora i poławianych zasobów oraz ochronie środowiska morskiego. Ze względu na ograniczony zakres niniejszego rozporządzenia, jego stosowanie musi opierać się o stosowanie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa i stanowić jego uzupełnienie. Niniejsze rozporządzenie wzmacnia zatem zasady rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 w zakresie inspekcji statków z krajów trzecich w portach (art. 28 lit. e), f) i g)), które obecnie zostały uchylone i zastąpione systemem inspekcji w porcie określonym w rozdziale II niniejszego rozporządzenia. Ponadto rozporządzenie to przewiduje w rozdziale X system kar, który odnosi się w szczególności do nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2847/1993 odnoszące się do kar (art. 31) mają zatem nadal zastosowanie do tych naruszeń zasad wspólnej polityki rybackiej, które nie zostały uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu;
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  W tym celu każde państwo członkowskie powinno podjąć odpowiednie środki, zgodnie z prawem wspólnotowym, mające zapewnić skuteczność tego systemu. Każde państwo członkowskie powinno oddać do dyspozycji właściwych władz wystarczające środki, by umożliwić im wykonywanie ich zadań zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
2.  W tym celu każde państwo członkowskie powinno podjąć odpowiednie środki, zgodnie z prawem wspólnotowym i zobowiązaniami międzynarodowymi, zarówno wielostronnymi, jak i dwustronnymi, mające zapewnić skuteczność tego systemu. Każde państwo członkowskie powinno oddać do dyspozycji właściwych władz wystarczające środki, by umożliwić im wykonywanie ich zadań zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera -a (nowa)
- a) połowy IUU oznaczają nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, przy czym:
1.  Nielegalne połowy odnoszą się do połowów:
– dokonywanych przez statki krajowe lub zagraniczne na wodach podlegających jurysdykcji danego kraju bez pozwolenia tego kraju lub niezgodnie z jego prawem i przepisami;
– prowadzonych przez statki pływające pod banderami państw będących stronami odpowiedniej regionalnej organizacji do spraw zarządzania połowami (RFMO), ale niespełniające postanowień dotyczących środków ochrony i zarządzania przyjętych przez tę organizację obowiązujących w tych państwach lub odpowiednich postanowień obowiązującego prawa międzynarodowego; lub
– niezgodnych z prawem krajowym lub zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym również zobowiązaniami podjętymi przez państwa współpracujące z odpowiednią RFMO.
2.  Nieraportowane połowy odnoszą się do połowów:
– które nie zostały zgłoszone lub zostały nieprawidłowo zgłoszone odpowiednim organom krajowym, wbrew postanowieniom ustawodawstwa i przepisów krajowych; lub
– odbywających się na obszarze podlegającym kompetencjom odpowiedniej RFMO, które nie zostały zgłoszone lub zostały nieprawidłowo zgłoszone, z naruszeniem procedur zgłoszeniowych tej organizacji.
3.  Nieuregulowane połowy odnoszą się do połowów:
– na obszarze podlegającym odpowiedniej RFMO, prowadzonych przez statki nieposiadające przynależności państwowej lub pływające pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji lub przez jednostkę połowową w sposób niespójny lub niezgodny z postanowieniami dotyczącymi środków ochrony i zarządzania tej organizacji; lub
– prowadzonych na takich obszarach lub obejmujących takie zasoby rybne, dla których nie istnieją obowiązujące środki ochrony lub zarządzania, przy czym taka działalność połowowa prowadzona jest w sposób niespójny z obowiązkami ciążącymi na państwie na mocy prawa międzynarodowego w zakresie ochrony żywych zasobów morskich.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)
a) "statek rybacki" oznacza jakikolwiek statek o dowolnych rozmiarach wykorzystywany lub przeznaczony do wykorzystania w celach komercyjnej eksploatacji zasobów rybnych, w tym również statki pomocnicze, transportowce, statki przetwórnie i statki biorące udział w przeładunkach;
a) "statek rybacki" oznacza jakikolwiek statek o dowolnych rozmiarach wykorzystywany lub przeznaczony do wykorzystania w celach komercyjnej eksploatacji zasobów rybnych, chłodzenia, mrożenia lub przetwarzania na pokładzie bądź transportu, w tym również statki pomocnicze, transportowce, statki przetwórnie i statki biorące udział w przeładunkach;
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)
h) "regionalna organizacja do spraw zarządzania połowami" oznacza organizację lub porozumienie subregionalne lub regionalne posiadające uznawane na mocy prawa międzynarodowego kompetencje w zakresie wprowadzania środków ochrony i zarządzania dla rozproszonych zasobów rybnych oraz zasobów rybnych o wysokiej migracji występujących na pełnym morzu, za które ponosi odpowiedzialność ze względu na konwencje lub porozumienie, na mocy których zostało ustanowione;
h) "regionalna organizacja do spraw zarządzania połowami" oznacza organizację lub porozumienie subregionalne lub regionalne posiadające uznawane na mocy prawa międzynarodowego kompetencje w zakresie wprowadzania środków ochrony i zarządzania dla zasobów rybnych występujących na pełnym morzu, za które ponosi odpowiedzialność ze względu na konwencje lub porozumienie, na mocy których zostało ustanowione;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – część pierwsza – litera j)
j) wziął na pokład lub wyładował niewymiarowe ryby, lub
j) wyładował niewymiarowe ryby, lub
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – część druga – litera a)
a) prowadził działalność połowową na obszarze regionalnej organizacji do spraw zarządzania połowami w sposób niezgodny lub sprzeczny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji i pływa pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji;
a) prowadził działalność połowową na obszarze regionalnej organizacji do spraw zarządzania połowami w sposób niezgodny lub sprzeczny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji lub pływa pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji;
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Zabrania się statkom rybackim z krajów trzecich znajdującym się we wspólnotowym wykazie statków rybackich dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów zgodnie z art. 26 i 29 wstępu do portów państw członkowskich, świadczenia usług portowych oraz prowadzenia operacji wyładunku, przeładunku lub przetwarzania na podkładzie w takich portach.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, zabrania się statkom rybackim z krajów trzecich wstępu do portów państw członkowskich, świadczenia usług portowych oraz prowadzenia operacji wyładunku, przeładunku lub przetwarzania na podkładzie w takich portach, o ile nie spełniają wymogów określonych w niniejszym rozdziale oraz innych istotnych postanowień niniejszego rozporządzenia.
2.  Zabrania się statkom rybackim z krajów trzecich innym niż te, o których mowa w ust. 1 a wstępu do portów państw członkowskich, świadczenia usług portowych oraz prowadzenia operacji wyładunku, przeładunku lub przetwarzania na podkładzie w takich portach, o ile nie spełniają wymogów określonych w niniejszym rozdziale oraz innych istotnych postanowień niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku siły wyższej lub niebezpieczeństwa statki rybackie, o których mowa w ust. 1a i 2 mogą mieć wstęp do portów państw członkowskich i mogą skorzystać z usług absolutnie koniecznych dla rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Zabrania się przeładunków pomiędzy statkami rybackimi z krajów trzecich lub pomiędzy takimi statkami a statkami pływającymi pod banderami państw członkowskich na wodach terytorialnych Wspólnoty. Przeładunki takie mogą się odbywać jedynie w portach, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
3.  Na wodach terytorialnych Wspólnoty zabrania się przeładunków pomiędzy statkami rybackimi z krajów trzecich lub pomiędzy statkami rybackimi z krajów trzecich a statkami pływającymi pod banderami państw członkowskich na wodach terytorialnych Wspólnoty, za wyjątkiem wyznaczonych portów, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Statkom pływającym pod banderami państw członkowskich nie zezwala się na przeładunek połowów ze statków rybackich z krajów trzecich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty.
4.  Poza wodami terytorialnymi Wspólnoty zabrania się przeładunków na morzu pomiędzy statkami pływającymi pod banderami państw członkowskich lub pomiędzy statkami pływającymi pod banderami państw członkowskich a statkami rybackimi z krajów trzecich.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie wyznaczą miejsce, w którym będzie odbywać się wyładunek lub miejsce w pobliżu brzegu (wyznaczone porty), w którym dozwolone będą operacje wyładunku lub przeładunku ryb, o których mowa w ust. 2.
1.  Państwa członkowskie wyznaczą porty wyładunku lub miejsca w pobliżu brzegu (wyznaczone porty), w których dozwolone będą usługi portowe i operacje wyładunku lub przeładunku ryb, o których mowa w ust. 2.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – część wprowadzająca
1.  Kapitanowie statków rybackich z krajów trzecich lub ich przedstawiciele przekazują właściwym władzom państwa członkowskiego, z którego portów lub urządzeń wyładunkowych zamierzają skorzystać, co najmniej na 72 godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu, następujące informacje:
1.  Za wyjątkiem przypadków działania siły wyższej kapitanowie statków rybackich z krajów trzecich lub ich przedstawiciele przekazują właściwym władzom państwa członkowskiego, z którego portów lub urządzeń wyładunkowych zamierzają skorzystać, co najmniej na 72 godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu, następujące informacje:
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (g a) (nowa)
ga) ilości, które będą podlegać rozładunkowi lub przeładunkowi.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 52, Komisja może zwolnić niektóre kategorie statków rybackich z krajów trzecich z obowiązku określonego w ust. 1 na czas określony z możliwością przedłużenia, lub przewidzieć inny termin na powiadomienie uwzględniając między innymi odległość pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunku i portami, w których dane statki są zarejestrowane lub zaewidencjonowane.
skreślony
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 i 3, państwo członkowskie portu może zezwolić na wejście do portu i całość lub część wyładunku pomimo tego, że informacje, o których mowa w ust. 1 są niekompletne lub trwa ich weryfikacja, jednak w takich przypadkach przechowuje odnośne ryby pod kontrolą właściwych organów. Ryby te zostają zwrócone w celu sprzedaży, przekazania lub transportu dopiero po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1 lub po zakończeniu procesu weryfikacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od wyładunku proces ten nie zostanie zakończony, państwo członkowskie portu może skonfiskować i zbyć ryby zgodnie z przepisami krajowymi.
4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 i 3, państwo członkowskie portu może zezwolić na wejście do portu i całość lub część wyładunku pomimo tego, że informacje, o których mowa w ust. 1 są niekompletne lub trwa ich weryfikacja, jednak w takich przypadkach przechowuje odnośne głęboko zamrożone ryby pod kontrolą właściwych organów. Ryby te zostają zwrócone w celu sprzedaży, przekazania lub transportu dopiero po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1 lub po zakończeniu procesu weryfikacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od wyładunku proces ten nie zostanie zakończony, państwo członkowskie portu może skonfiskować i zbyć ryby zgodnie z przepisami krajowymi. Koszty składowania ponosi podmiot gospodarczy.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli ryby, o których mowa w ust. 4, są świeże, sprzedaje się je za pomocą normalnych kanałów. Właściwe organy powinny powstrzymać się od kontrolowania wpływów z tej sprzedaży do momentu upłynięcia okresu, o którym mowa w ust. 4.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzania co roku inspekcji co najmniej 15 % wyładunków, przeładunków i operacji przetwarzania na pokładzie dokonywanych przez statki rybackie z krajów trzecich w ich portach.
1.  Państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzania co roku inspekcji co najmniej 50 % wyładunków, przeładunków i operacji przetwarzania na pokładzie dokonywanych przez statki rybackie z krajów trzecich w ich portach.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d)
d) statki rybackie znajdujące się w wykazie statków, co do których istnieje przypuszczenie, że biorą udział w nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach przyjętym przez regionalną organizację do spraw zarządzania połowami, zgłoszone zgodnie z art. 29.
d) statki rybackie znajdujące się w wykazie statków, co do których istnieje przypuszczenie, że biorą udział w nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach przyjętym przez regionalną organizację do spraw zarządzania połowami, zgłoszone zgodnie z art. 29 i jeszcze nieujęte we wspólnotowym wykazie statków, co do których istnieje przypuszczenie, że biorą udział w nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach, o których mowa w art. 26.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Inspekcje te są zgodne z zasadami i celami wcześniej ustalonymi przez Komisję i są prowadzone i realizowane w jednakowy sposób w poszczególnych państwach członkowskich. Każde państwo członkowskie tworzy w oparciu o kryteria określone przez Komisję własną bazę danych, w której rejestrowane są wszystkie inspekcje przeprowadzone na jego terytorium. Państwa członkowskie zapewniają Komisji dostęp na każde żądanie do swoich baz danych.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Artykuł 10 – Inspektorzy
skreślony
1.  Państwa członkowskie wydają każdemu inspektorowi dokument tożsamości. Inspektorzy mają obowiązek nosić i okazywać ten dokument podczas inspekcji statku rybackiego.
2.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby inspektorzy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z zasadami określonymi w tej sekcji.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – część wprowadzająca
1.  Jeżeli inspektor ma istotne powody, by uważać, że statek rybacki brał udział w nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3:
1.  Jeżeli informacje zebrane podczas inspekcji dostarczają inspektorowi wystarczających powodów do podejrzeń, że statek rybacki brał udział w nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3:
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a)
a) odnotowuje naruszenie w protokole z inspekcji;
a) odnotowuje przypuszczalne naruszenie w protokole z inspekcji;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera (a a) (nowa)
aa) wstrzymuje wyładunek, przeładunek oraz przetworzenie połowu na pokładzie;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybnych pozyskanych z nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów.
1.  Zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybnych pozyskanych z nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
4.  Każdy ma prawo odwołać się od decyzji podjętych przez właściwe władze na mocy ust. 1 lub 2, które go bezpośrednio i indywidualnie dotyczą. Z prawa do odwołania korzysta się zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w danym państwie członkowskim.
4.  Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo odwołać się od decyzji podjętych przez właściwe władze na mocy ust. 1 lub 2, które go bezpośrednio i indywidualnie dotyczą. Z prawa do odwołania korzysta się zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w danym państwie członkowskim.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20
Artykuł 20 – Wywóz powrotny
skreślony
1.  Na wywóz powrotny produktów przywiezionych na mocy świadectwa połowowego zgodnie z niniejszym rozdziałem zezwala się poprzez potwierdzenie świadectwa wywozu powrotnego przez właściwe władze państwa członkowskiego, z którego ma nastąpić wywóz powrotny, na żądanie podmiotu dokonującego wywozu powrotnego.
2.  W świadectwach wywozu powrotnego należy zawrzeć wszystkie informacje wymagane w formularzu zamieszczonym w załączniku 2 i dołączyć do nich kopię świadectw połowowych, które zostały zaakceptowane w celu przywozu produktów.
3.  Państwa członkowskie bandery zgłaszają Komisji swoje właściwe władze do zatwierdzania i weryfikacji świadectw wywozu powrotnego.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b)
b) powiadamia państwo bandery, a w stosownych przypadkach również państwo wywozu powrotnego o unieważnieniu ostrzeżenia; oraz
b) powiadamia państwo bandery o unieważnieniu ostrzeżenia; oraz
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – litera b)
b) powiadamia państwo bandery, a w stosownych przypadkach również państwo wywozu powrotnego;
b) powiadamia państwo bandery;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł
Artykuł 24 – Domniemane nielegalne, nieraportowanenieuregulowane połowy
Artykuł 24 – Procedury wykrywania nielegalnych, nieraportowanych nieuregulowanych połowów
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – część wprowadzająca
1.  Komisja lub wyznaczony przez nią organ opracowuje i analizuje wszystkie informacje o nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach:
1.  Komisja lub wyznaczony przez nią organ opracowuje i analizuje wszystkie informacje o nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3:
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)
ba) informacje o sankcjach i grzywnach nałożonych na statki dokonujące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – tytuł
Artykuł 25 – Przypuszczenie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Artykuł 25 – Śledztwo w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera -a) (nowa)
-a) zawiera zebrane przez Komisję informacje na temat domniemanych nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz szczegółowe zestawienie przyczyn uzasadniających umieszczenie na wspólnotowym wykazie statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1
1.  Komisja wprowadza wspólnotowy wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. Wykaz ten zawiera statki, w odniesieniu do których, obok kroków podjętych na mocy art. 24 i 25, informacje uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem pozwalają ustalić, że prowadzą one nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, a ich państwa bandery nie podjęły w odpowiedzi na nie skutecznych działań.
1.  Komisja wprowadza wspólnotowy wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. Wykaz ten zawiera statki, w odniesieniu do których, obok kroków podjętych na mocy art. 24 i 25, informacje uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem pozwalają ustalić, że prowadzą one nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3, a ich państwa bandery nie podjęły w odpowiedzi na nie skutecznych działań.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja powiadamia państwo bandery o wprowadzeniu statku do wspólnotowego wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy oraz szczegółowo informuje o przyczynach umieszczenia tego statku w wykazie.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli dany właściciel statku zostaje wprowadzony do wspólnotowego wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, wszystkie statki, których jest właścicielem, podlegają szczegółowej inspekcji.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera h)
h) datę pierwszego wprowadzenia do wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy;
h) datę pierwszego wprowadzenia do wspólnotowego wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy oraz, jeżeli ma to zastosowanie, datę wprowadzenia do wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy jednej lub kilku RFMO;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera (i a) (nowa)
ia) dane techniczne odnośnego statku.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Komisja poweźmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia publicznego dostępu do wspólnotowego wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, między innymi poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rybołówstwa.
2.  Komisja publikuje wspólnotowy wykaz statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia publicznego dostępu do wspólnotowego wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, między innymi umieszcza go na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rybołówstwa.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
1.  Zgodnie z procedurą wprowadzoną w art. 52, Komisja wskazuje państwa, które uznaje za państwa niewspółpracujące w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.
1.  Zgodnie z procedurą wprowadzoną w art. 52, Komisja wskazuje państwa, które uznaje za państwa niewspółpracujące w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w oparciu o jasne, przejrzyste i obiektywne kryteria.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 6 – litera (b a) (nowa)
ba) zastosowanie kiedykolwiek przez RFMO wobec danego państwa środków ograniczających handel produktami rybnymi;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 7
7.  W stosownych przypadkach, w zastosowaniu niniejszego artykułu uwzględnia się należycie szczególne ograniczenia istniejące w państwach rozwijających się, szczególnie odnośnie do monitorowania, kontroli i nadzorowania działalności połowowej.
7.  W stosownych przypadkach, w zastosowaniu niniejszego artykułu uwzględnia się należycie szczególne ograniczenia istniejące w państwach rozwijających się, szczególnie odnośnie do monitorowania, kontroli i nadzorowania działalności połowowej. Komisja w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia publikuje analizę jego prawdopodobnych skutków dla krajów rozwijających się oraz wniosek dotyczący finansowania konkretnych programów wspierających wdrażanie niniejszego rozporządzenia oraz likwidujących ewentualne negatywne jego skutki.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34
Komisja podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia publicznej dostępności wykazu państw niewspółpracujących, w sposób zgodny z wszelkimi wymogami poufności, w tym również umieszczając wykaz na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rybołówstwa. Wykaz jest regularnie uaktualniany, a Komisja zapewnia system automatycznego powiadamiania państw członkowskich, regionalnych organizacji do spraw zarządzania połowami oraz wszelkich obywateli, którzy mogą sobie tego zażyczyć o jego aktualizacjach. Ponadto Komisja przekazuje wykaz państw niewspółpracujących Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych oraz regionalnym organizacjom do spraw zarządzania połowami w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a tymi organizacjami wymierzonej w zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowów oraz ich powstrzymanie i wyeliminowanie.
Komisja publikuje wykaz państw niewspółpracujących w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia publicznej dostępności tego wykazu państw niewspółpracujących, w tym również umieszczając wykaz na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rybołówstwa w sposób zgodny z wszelkimi wymogami poufności. Wykaz jest regularnie uaktualniany, a Komisja zapewnia system automatycznego powiadamiania państw członkowskich, regionalnych organizacji do spraw zarządzania połowami oraz wszelkich obywateli, którzy mogą sobie tego zażyczyć o jego aktualizacjach. Ponadto Komisja przekazuje wykaz państw niewspółpracujących Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych oraz regionalnym organizacjom do spraw zarządzania połowami w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a tymi organizacjami wymierzonej w zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymanie i wyeliminowanie.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – litera (h a) (nowa)
ha) państwa członkowskie odmawiają zgody na eksport statku pływającego pod ich banderami, który znajduje się w wykazie statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – litera (j a) (nowa)
ja) państwo członkowskie nie może w żadnym wypadku udzielić wsparcia lub przyznać dotacji statkom dokonującym nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów .
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – litera h)
h) państwa członkowskie informują importerów, przedsiębiorstwa przeładunkowe, nabywców, dostawców urządzeń, banki oraz podmioty świadczące inne usługi o zagrożeniach związanych z prowadzeniem interesów związanych z działalnością połowową z obywatelami takich państw;
h) każde państwo członkowskie informują importerów, przedsiębiorstwa przeładunkowe, nabywców, dostawców urządzeń, banki oraz podmioty świadczące inne usługi mające siedzibę na ich terytorium o zagrożeniach związanych z prowadzeniem interesów związanych z działalnością połowową z obywatelami takich państw;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – litera i)
i)  Komisja proponuje wypowiedzenie wszelkich obowiązujących dwustronnych umów w sprawie połowów lub umów o współpracy partnerskiej w rybołówstwie z takimi państwami;
i)  Komisja proponuje wypowiedzenie wszelkich obowiązujących dwustronnych umów w sprawie połowów lub umów o współpracy partnerskiej w rybołówstwie z takimi państwami w przypadku gdy tekst danego porozumienia zawiera zobowiązania w zakresie zwalczania połowów nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – litera a)
a) działania uznawane za nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3;
a) działania uznawane za nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3 i umieszczone w wykazie zawartym w załączniku dotyczącym poważnych naruszeń;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby osoba fizyczna, która popełniła poważne naruszenie lub osoba prawna odpowiedzialna za poważne naruszenie podlegała skutecznej, współmiernej do przewinienia i odstręczającej karze, co obejmuje grzywny w wysokości co najmniej 300 tys. EUR dla osób fizycznych oraz co najmniej 500 tys. EUR dla osób prawnych. 2.
1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby osoba fizyczna, która popełniła poważne naruszenie lub osoba prawna odpowiedzialna za poważne naruszenie podlegała skutecznej, współmiernej do przewinienia i odstręczającej karze administracyjnej, co obejmuje grzywny w wysokości co najmniej 300 tys. EUR dla osób fizycznych oraz co najmniej 500 tys. EUR dla osób prawnych. 2.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie mogą także podjąć decyzję o nałożeniu sankcji karnych, pod warunkiem, że wysokość takich sankcji będzie przynajmniej odpowiadała wysokości kar administracyjnych.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)
Artykuł 45a
Inne towarzyszące kary
Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale towarzyszą inne kary lub środki, w szczególności:
a) czasowy zakaz co najmniej na czas trwania okresu programowania lub stały zakaz korzystania z pomocy publicznej lub dotacji;
b) zwrot środków otrzymanych w ramach pomocy publicznej lub dotacji przez statki prowadzące połowy IUU podczas odpowiedniego okresu finansowego.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp -1 (nowy)
-1.  W pierwszym roku obowiązywania niniejszego rozporządzenia przeprowadzane są w odstępstwach 6-miesięcznych kontrole w celu oceny gotowości państw członkowskich do pełnego przestrzegania przepisów. W przypadku stwierdzenia uchybień państwa członkowskie mogą być wezwane do wprowadzenia niezbędnych korekt dostosowawczych.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II
Załącznik zostaje skreślony.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności