Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0223(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0193/2008

Texte depuse :

A6-0193/2008

Dezbateri :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0245

Texte adoptate
PDF 327kWORD 126k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Sistemul comunitar împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN)*
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iunie 2008 privind propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0602),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0454/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A6-0193/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)
(2a)  Pentru a fi compatibile cu normele Organizației Mondiale a Comerțului privind nediscriminarea și tratamentul național, dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să aibă ca rezultat un tratament discriminatoriu în ceea ce privește măsurile adoptate pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
(3a)  Regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, descrise la articolul 299 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și la articolul 349 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, necesită o atenție deosebită în cadrul combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, dat fiind caracterul excepțional de fragil al ecosistemelor lor.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În conformitate cu Planul internațional de acțiune privind prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, adoptat în 2001 de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), pescuitul INN reprezintă acele activități de pescuit considerate ca fiind ilegale, nedeclarate sau nereglementate, unde:
1.  Pescuitul ilegal se referă la activități:
– desfășurate de navele naționale și internaționale în apele aflate sub jurisdicția unui stat, fără permisiunea statului în cauză sau în contradicție cu legislația și reglementările acestuia;
– desfășurate de către navele care arborează pavilionul statelor ce fac parte dintr-o organizație regională de gestionare a pescuitului, dar care operează în contradicție cu măsurile de conservare și gestionare adoptate de organizația în cauză și pe care statele respective trebuie să le respecte sau cu dispozițiile legii internaționale aplicabile; sau
– ce contravin legislației naționale sau obligațiilor internaționale, inclusiv obligațiilor stabilite de statele cooperante la nivelul organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză.
2.  Pescuitul nedeclarat se referă la activități de pescuit:
– care nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod greșit către autoritatea națională competentă, în contradicție cu legislația și reglementările naționale;
– desfășurate în zona de competență a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, care nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod greșit, în contradicție cu procedurile de declarare ale acelei organizații.
3.  Pescuitul nereglementat se referă la activități de pescuit:
– desfășurate în sfera de aplicare a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, care sunt efectuate de nave fără naționalitate sau de acele nave care arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația în cauză sau de către o entitate de pescuit, într-o manieră care nu este în conformitate cu sau care contravine măsurilor de conservare și gestionare ale acelei organizații;
– desfășurate în zonele sau în legătură cu stocurile de pești pentru care nu există măsuri aplicabile de conservare sau gestionare și unde astfel de activități de pescuit sunt derulate într-o manieră care nu este în conformitate cu responsabilitățile statului privind conservarea resurselor marine vii în baza legislației internaționale;
(5)  În conformitate cu Planul internațional de acțiune privind prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, adoptat în 2001 de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), pescuitul INN reprezintă acele activități de pescuit considerate ca fiind ilegale, nedeclarate sau nereglementate.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Importul în Comunitate al produselor pescărești ce provin din pescuitul INN trebuie interzis; în vederea eficientizării acestei interdicții și în vederea asigurării că toate produsele importate provin din capturi ce respectă măsurile internaționale de conservare și gestionare și, acolo unde este cazul, alte reguli aplicabile navelor de pescuit în cauză, se instituie un regim de certificare aplicabil tuturor importurilor de produse pescărești în Comunitate;
(13)  Importul în Comunitate al produselor pescărești ce provin din pescuitul INN trebuie interzis; pentru ca această interdicţie să fie eficace, precum şi pentru a se asigura trasabilitatea și faptul că toate produsele importate provin din capturi ce respectă măsurile internaționale de conservare și gestionare și, acolo unde este cazul, alte reguli aplicabile navelor de pescuit în cauză, se instituie un regim de certificare aplicabil tuturor importurilor de produse pescărești în Comunitate;
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Comunitatea ia în considerare constrângerile legate de capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a pune în aplicare regimul de certificare;
(14)  Comunitatea ia în considerare toate constrângerile legate de capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a pune în aplicare regimul de certificare și ajută aceste țări să evite eventualele obstacole netarifare în calea comerțului.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)
(14a)  Ajutorul ar putea fi acordat, inter alia, sub formă de ajutor financiar și de asistență tehnică, precum și sub forma unor programe de formare.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Colaborarea dintre statele membre, Comisie și statele terțe este esențială pentru a asigura investigarea adecvată a pescuitului INN și pentru ca măsurile stabilite prin prezentul regulament să poată fi aplicate; pentru intensificarea acestei colaborări trebuie instituit un sistem de asistență reciprocă.
(34)  Colaborarea, coordonarea și schimbul de bune practici dintre statele membre, Comisie și statele terțe sunt esențiale pentru a asigura investigarea adecvată a pescuitului INN și pentru ca măsurile stabilite prin prezentul regulament să poată fi aplicate în viitor; pentru intensificarea acestei colaborări trebuie instituit un sistem de asistență reciprocă.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Prezentul regulament identifică pescuitul INN cu încălcarea deosebit de gravă a legislațiilor, regulilor sau reglementărilor aplicabile, având în vedere faptul că subminează în mod serios atingerea obiectivelor regulilor încălcate și pune în pericol durabilitatea stocurilor în cauză sau conservarea mediului marin. Dat fiind sfera sa restrânsă de aplicare, executarea prezentului regulament trebuie să se bazeze pe și să fie complementară Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului, care instituie cadrul de bază pentru controlul și monitorizarea activităților de pescuit în baza politicii comune din domeniul pescuitului. În consecință, prezentul regulament consolidează dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 în domeniul inspecțiilor în port ale navelor aparținând țărilor terțe (articolele 28e, 28f și 28g), care în prezent sunt abrogate și înlocuite de regimul inspecției în port stabilit în Capitolul II din prezentul regulament. În plus, prezentul regulament prevede un regim de sancțiuni în Capitolul X, care se aplică în mod specific activităților de pescuit INN. Dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 privind sancțiunile (articolul 31) rămân, prin urmare, aplicabile în cazul încălcării regulilor politicii comune din domeniul pescuitului, altele decât cele soluționate prin prezentul regulament;
(37)  Prezentul regulament identifică pescuitul INN cu încălcarea deosebit de gravă a legislațiilor, regulilor sau reglementărilor aplicabile, având în vedere faptul că subminează în mod serios atingerea obiectivelor regulilor încălcate și pune în pericol supraviețuirea pescarilor care acţioneză în mod legal, durabilitatea sectorului și a stocurilor în cauză și conservarea mediului marin. Dat fiind sfera sa restrânsă de aplicare, executarea prezentului regulament trebuie să se bazeze pe și să fie complementară Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului, care instituie cadrul de bază pentru controlul și monitorizarea activităților de pescuit în baza politicii comune din domeniul pescuitului. În consecință, prezentul regulament consolidează dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 în domeniul inspecțiilor în port ale navelor aparținând țărilor terțe (articolele 28e, 28f și 28g), care în prezent sunt abrogate și înlocuite de regimul inspecției în port stabilit în Capitolul II din prezentul regulament. În plus, prezentul regulament prevede un regim de sancțiuni în Capitolul X, care se aplică în mod specific activităților de pescuit INN. Dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 privind sancțiunile (articolul 31) rămân, prin urmare, aplicabile în cazul încălcării regulilor politicii comune din domeniul pescuitului, altele decât cele soluționate prin prezentul regulament;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 alineatul (2)
(2)  În acest scop, fiecare stat membru adoptă măsurile corespunzătoare, în conformitate cu dreptul comunitar, în vederea asigurării eficienței sistemului. Acesta pune la dispoziția autorităților competente suficiente mijloace care să le permită acestora îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezentul regulament.
(2)  În acest scop, fiecare stat membru adoptă măsurile corespunzătoare, în conformitate cu dreptul comunitar și cu obligațiile internaționale, atât multilaterale, cât și bilaterale, în vederea asigurării eficacităţii sistemului. Acesta pune la dispoziția autorităților competente suficiente mijloace care să le permită acestora îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezentul regulament.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera -a (nouă)
(- a) pescuitul INN se referă la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, atunci când sunt întrunite condițiile prezentate în continuare:
1.  Pescuitul ilegal se referă la activități:
– desfășurate de navele naționale și internaționale în apele aflate sub jurisdicția unui stat, fără permisiunea statului în cauză sau cu încălcarea legislației și reglementărilor acestuia;
– desfășurate de către navele care arborează pavilionul statelor ce fac parte dintr-o organizație regională de gestionare a pescuitului (ORGP), dar care operează cu încălcarea măsurilor de conservare și gestionare adoptate de organizația în cauză și pe care statele respective trebuie să le respecte sau cu încălcarea dispozițiilor legii internaționale aplicabile; sau
– ce contravin legislației naționale sau obligațiilor internaționale, inclusiv obligațiilor stabilite de statele cooperante la nivelul ORGP în cauză.
2.  Pescuitul nedeclarat se referă la activități de pescuit:
– care nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod greșit către autoritatea națională competentă, cu încălcarea legislației și a reglementările naționale;
– desfășurate în zona de competență a unei ORGP, care nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod greșit cu încălcarea procedurilor de declarare ale acelei organizații.
3.  Pescuitul nereglementat se referă la activități de pescuit:
– desfășurate în sfera de aplicare a unei ORGP, care sunt efectuate de nave fără naționalitate sau de acele nave care arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația în cauză sau de către o entitate de pescuit, într-o manieră care nu este în conformitate sau care contravine măsurilor de conservare și gestionare ale acelei organizații; sau
– desfășurate în zonele sau în legătură cu stocurile de pești pentru care nu există măsuri aplicabile de conservare sau gestionare și unde astfel de activități de pescuit sunt derulate într-o manieră care nu este în conformitate cu responsabilitățile statului privind conservarea resurselor marine vii în baza legislației internaționale;
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a
(a)  "Navă de pescuit" se referă la orice navă de orice dimensiune folosită sau destinată folosirii în scopul exploatării comerciale a resurselor piscicole, inclusiv navele de sprijin, navele de marfă, navele de prelucrare a peștelui și navele care participă la transbordare;
(a)  "Navă de pescuit" se referă la orice navă de orice dimensiune folosită sau destinată folosirii în scopul exploatării comerciale a resurselor piscicole, al refrigerării, congelării, procesării la bord sau în scopul transportării, inclusiv navele de sprijin, navele de marfă, navele de prelucrare a peștelui și navele care participă la transbordare;
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h
(h)  "Organizație regională de gestionare a pescuitului" se referă la o organizație subregională sau regională sau un organism competent, recunoscut în temeiul dreptului internațional, care instituie măsuri de conservare și gestionare a stocurilor transzonale de pești și a stocurilor de pești mari migratori care apar în zonele din marea liberă ce se află în responsabilitatea acesteia, în virtutea convenției sau acordului său de instituire;
(h)  "Organizație regională de gestionare a pescuitului" se referă la o organizație subregională sau regională sau un organism competent, recunoscut în temeiul dreptului internațional, care instituie măsuri de conservare și gestionare a stocurilor de pești care apar în zonele din marea liberă ce se află în responsabilitatea acesteia, în virtutea convenției sau acordului său de instituire;
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera j
(j) a preluat sau descărcat pește sub dimensiunile minime; sau
(j) a descărcat pește sub dimensiunile minime; sau
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea 2 – litera a
(a) a desfășurat activități de pescuit în sfera unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-o manieră inconsecventă sau în contradicție cu măsurile de conservare și gestionare ale acelei organizații și arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația respectivă sau
(a) a desfășurat activități de pescuit în sfera unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-o manieră inconsecventă sau cu încălcarea măsurilor de conservare și gestionare ale acelei organizații sau arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația respectivă sau
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Sunt interzise accesul în porturile statelor membre, prestarea serviciilor portuare și organizarea operațiunilor de debarcare, transbordare sau procesare la bord în aceste porturi pentru navele de pescuit ale țărilor terțe, care sunt incluse în lista comunitară a navelor de pescuit INN în temeiul articolelor 26 și 29.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
(2)  Cu excepția cazurilor de forță majoră, accesul în porturile statelor membre, aprovizionarea serviciilor portuare și organizarea operațiunilor de debarcare, transbordare sau procesare la bord în astfel de porturi sunt interzise pentru navele de pescuit din țările terțe, dacă nu îndeplinesc condițiile expuse în prezentul capitol și alte dispoziții aplicabile ale prezentului regulament.
(2)  Accesul în porturile statelor membre, aprovizionarea serviciilor portuare și organizarea operațiunilor de debarcare, transbordare sau procesare la bord în astfel de porturi sunt interzise pentru navele de pescuit din țările terțe, altele decât cele menționate la alineatul (1a), dacă nu îndeplinesc condițiile expuse în prezentul capitol și alte dispoziții aplicabile ale prezentului regulament.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)
(2a)  În cazuri de forță majoră sau de pericol, navelor de pescuit menționate la alineatele (1a) și (2) li se permite accesul în porturile statelor membre pentru a beneficia de serviciile portuare și de măsurile strict necesare în situația de urgență respectivă.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
(3)  Transbordarea între navele de pescuit ale țărilor terțe sau între acestea și navele care arborează pavilionul unui stat membru este interzisă în apele comunitare și are loc doar în port, în conformitate cu dispozițiile din prezentul capitol.
(3)  În apele comunitare, transbordarea între navele de pescuit ale țărilor terțe sau între navele de pescuit ale țărilor terțe și navele care arborează pavilionul unui stat membru este interzisă în alte locuri decât în porturile desemnate, în conformitate cu dispozițiile din prezentul capitol.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
(4)  Navele care arborează pavilionul unui stat membru nu sunt autorizate să transbordeze pe apă capturile navelor unor țări terțe în afara apelor comunitare.
(4)  În afara apelor comunitare, transbordările pe mare între navele care arborează pavilionul unui stat membru sau între navele care arborează pavilionul unui stat membru și navele de pescuit ale țărilor terțe sunt interzise.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
(1)  Statele membre desemnează un loc, care este utilizat pentru debarcări sau un loc apropiat de țărm (porturi desemnate), în care sunt permise debarcările sau operațiunile de transbordare a peștelui menționate la alineatul (2).
(1)  Statele membre desemnează porturi de debarcare sau o serie de locuri apropiate de țărm (porturi desemnate), în care sunt permise serviciile portuare precum şi operațiunile de debarcare sau transbordare a peștelui menționate la alineatul (2).
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Căpitanii navelor de pescuit din țările terțe sau reprezentanții lor aduc la cunoștința autorităților competente ale țărilor membre ale căror porturi sau posibilități de debarcare doresc să le utilizeze, cu cel puțin 72 de ore înainte de timpul estimat al sosirii în port, următoarele informații:
(1)  Cu excepția cazurilor de forță majoră, comandanţii navelor de pescuit din țările terțe sau reprezentanții lor aduc la cunoștința autorităților competente ale țărilor membre ale căror porturi sau posibilități de debarcare doresc să le utilizeze, cu cel puțin 72 de ore înainte de timpul estimat al sosirii în port, următoarele informații:
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)
(ga) cantitățile care urmează a fi descărcate sau transbordate.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
(3)  Comisia, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 52, poate scuti anumite categorii de nave de pescuit din țările terțe de obligația prevăzută la alineatul (1) pentru o perioadă limitată și care se poate reînnoi sau poate prevedea o altă perioadă de notificare, luând în considerare, inter alia, distanța dintre zonele de pescuit, locurile de debarcare și porturile în care navele respective sunt înregistrate sau listate.
eliminat
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
(4)  Prin derogare de la alineatele (2) și (3), statele membre portuare pot autoriza accesul în port și debarcarea totală sau parțială, în cazurile în care informațiile la care se referă alineatul (1) nu sunt complete sau sunt în curs de verificare, dar în aceste cazuri păstrează peștele respectiv în depozit sub controlul autorităților competente. Peștele este pus în vânzare, preluat sau transportat doar în momentul în care informațiile menționate la alineatul (1) au fost primite sau procesul de verificare a fost finalizat. Dacă procesul nu este finalizat în interval de 14 zile, statul membru portuar poate confisca sau arunca peștele, în conformitate cu regulile sale naționale.
(4)  Prin derogare de la alineatele (2) și (3), statele membre portuare pot autoriza accesul în port și debarcarea totală sau parțială, în cazurile în care informațiile la care se referă alineatul (1) nu sunt complete sau sunt în curs de verificare, dar în aceste cazuri păstrează peștele congelat respectiv în depozit sub controlul autorităților competente. Peștele este pus în vânzare, preluat sau transportat doar în momentul în care informațiile menționate la alineatul (1) au fost primite sau procesul de verificare a fost finalizat. Dacă procesul nu este finalizat în interval de 14 zile, statul membru portuar poate confisca sau arunca peștele, în conformitate cu regulile sale naționale. Costurile de depozitare sunt suportate de operator.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)
(4a)  În cazul în care peștele menționat la alineatul (4) este proaspăt, acesta este vândut prin intermediul canalelor obișnuite. Autoritățile competente mențin controlul asupra veniturilor realizate în urma vânzării în cauză până la expirarea termenului menționat la alineatul (4).
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
(1)  Statele membre efectuează anual inspecții în porturi pentru cel puțin 15% din operațiunile de debarcare, transbordare și prelucrare la bord ale navelor de pescuit din țările terțe.
(1)  Statele membre efectuează anual inspecții în porturi pentru cel puțin 50 % din operațiunile de debarcare, transbordare și prelucrare la bord ale navelor de pescuit din țările terțe.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d
(d) navele de pescuit care apar într-o listă a navelor presupuse a fi desfășurat activități de pescuit INN, adoptată de o organizație regională de gestionare a pescuitului notificată în conformitate cu articolul 29.
(d) navele de pescuit care apar într-o listă a navelor presupuse a fi desfășurat activități de pescuit INN, adoptată de o organizație regională de gestionare a pescuitului notificată în conformitate cu articolul 29, și care nu au fost încă incluse pe lista comunitară a navelor de pescuit INN menționată la articolul 26.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Această inspecție se conformează normelor și obiectivelor stabilite anterior de Comisie, fiind efectuată și pusă în aplicare în mod uniform în diversele state membre. Fiecare stat membru își creează propria bază de date pe baza criteriilor stabilite de Comisie, în care sunt înregistrate toate inspecțiile efectuate pe teritoriul său. Statele membre acordă Comisiei, la cererea acesteia, accesul la bazele lor de date.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 10
Articolul 10 - Inspectorii
eliminat
(1)  Statele membre eliberează un document de identitate fiecărui inspector. Inspectorii au avea asupra lor și prezintă acest document când inspectează nava de pescuit.
(2)  Statele membre se asigură că inspectorii își îndeplinesc datoriile în conformitate cu regulile prevăzute în prezenta secțiune.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Dacă un inspector are un motiv întemeiat să creadă că o navă de pescuit a fost implicată în activități de pescuit INN, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 3, atunci:
(1)  Dacă informația acumulată în timpul inspecției oferă inspectorului motive suficiente să suspecteze că o navă de pescuit a fost implicată în activități de pescuit INN, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 3, atunci inspectorul:
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a
(a) notează infracțiunea în raportul de inspecție;
(a) notează încălcarea presupusă în raportul de inspecție;
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa) oprește debarcarea, transbordarea sau operațiunile de procesare la bord;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
(1)  Se interzice importul în Comunitate al produselor pescărești obținute din pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat.
(1)  Se interzice importul în Comunitate al produselor pescărești obținute din pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 3.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4
(4)  Orice persoană are dreptul să facă apel împotriva deciziilor luate de către autoritățile competente în conformitate cu alineatele (1) sau (2), dacă acestea o afectează în mod direct și individual. Dreptul la apel se exercită în conformitate cu dispozițiile în vigoare în statul membru respectiv.
(4)  Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să facă apel împotriva deciziilor luate de către autoritățile competente în conformitate cu alineatele (1) sau (2), dacă acestea o afectează în mod direct și individual. Dreptul la apel se exercită în conformitate cu dispozițiile în vigoare în statul membru respectiv.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 20
Articolul 20 – Reexportul
eliminat
(1)  Reexportul produselor importate în temeiul unui certificat de captură în conformitate cu prezentul capitol se autorizează prin validarea certificatului de reexport de către autoritățile competente ale statelor membre din care urmează să aibă loc reexportul, la cererea reexportatorului.
(2)  Certificatul de reexport conține toate informațiile solicitate în formularul inclus în Anexa II și este însoțit de o copie a certificatelor de captură care au fost acceptate pentru importul produselor.
(3)  Statele membre notifică Comisiei autoritățile competente pentru validarea și verificarea certificatelor de reexport.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – litera b
(b) înștiințează statul de pavilion și, acolo unde este necesar, statul de reexport despre anulare; și
(b) înștiințează statul de pavilion despre anulare; și
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – litera b
(b) înștiințează statul de pavilion și, acolo unde este necesar, statul de reexport;
(b) înștiințează statul de pavilion;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu
Articolul 24 – Activități de pescuit suspectate a se încadra în categoria pescuitului INN
Articolul 24 – Procedura de depistare a activităților de pescuit INN
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Comisia sau o entitate desemnată de aceasta colectează și analizează toate informațiile privind activitățile de pescuit INN:
(1)  Comisia sau o entitate desemnată de aceasta colectează și analizează toate informațiile privind activitățile de pescuit INN în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 3:
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba) informațiile privind sancțiunile și amenzile aplicate navelor INN.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu
Articolul 25 – Activități de pescuit presupuse a fi INN
Articolul 25 – Anchetarea activităților de pescuit INN
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera -a (nouă)
(– a) furnizează informațiile acumulate de Comisie cu privire la activitățile de pescuit INN suspectate și o expunere detaliată a motivelor pentru includerea navelor respective pe lista comunitară a navelor de pescuit INN;
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
(1)  Comisia întocmește lista de nave de pescuit INN a Comunității Europene. Această listă include navele în legătură cu care, ca urmare a măsurilor adoptate în baza articolelor 24 și 25, prin informațiile obținute în conformitate cu prezentul regulament, se stabilește că sunt implicate în activități de pescuit INN și în cazul cărora statele de pavilion nu au adoptat măsuri eficiente ca răspuns la aceste activități.
(1)  Comisia întocmește lista de nave de pescuit INN a Comunității Europene. Această listă include navele în legătură cu care, ca urmare a măsurilor adoptate în baza articolelor 24 și 25, prin informațiile obținute în conformitate cu prezentul regulament, se stabilește că sunt implicate în activități de pescuit INN, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 3 și în cazul cărora statele de pavilion nu au adoptat măsuri eficiente ca răspuns la aceste activități.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Comisia notifică statul de pavilion cu privire la includerea unei nave pe lista comunitară a navelor INN și îl informează în detaliu cu privire la motivele pentru includerea navei respective pe listă.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4a (nou)
(4a)  În cazul în care una dintre navele unui armator a fost inclusă pe lista comunitară a navelor INN, se efectuează inspecții detaliate pe toate navele armatorului respectiv.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera h
(h) data primei includeri pe lista de nave de pescuit INN;
(h) data primei includeri pe lista comunitară a navelor de pescuit INN și, după caz, data primei includeri pe lista navelor de pescuit INN a uneia sau mai multor ORGP;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ia (nouă)
(ia) specificațiile tehnice ale navei în cauză.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
(2)  Comisia adoptă orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea listei de nave de pescuit INN a Comunității Europene, inclusiv prin plasarea acesteia pe site-ul de internet al Direcției Generale Pescuit.
(2)  Comisia publică lista comunitară a navelor de pescuit INN în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptă orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea listei comunitare a navelor de pescuit INN, inclusiv prin plasarea acesteia pe site-ul de internet al Direcției Generale Pescuit.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
(1)  În conformitate cu procedura stabilită la articolul 52, Comisia identifică statele terțe pe care aceasta le consideră ca state necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN.
(1)  În conformitate cu procedura stabilită la articolul 52, Comisia identifică statele terțe pe care aceasta le consideră ca state necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN, pe baza unor criterii clare, transparente și obiective.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 6 – litera ba (nouă)
(ba) dacă statul în cauză a făcut vreodată obiectul unor măsuri de restricționare a comerțului cu produse pescărești, adoptate de o ORGP;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 7
(7)  Acolo unde este cazul, se iau în considerare în mod corespunzător, în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului articol, constrângerile specifice din țările în curs de dezvoltare, în special pe cele privind monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit.
(7)  Acolo unde este cazul, se iau în considerare în mod corespunzător, în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului articol, constrângerile specifice din țările în curs de dezvoltare, în special pe cele privind monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit. În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia dă publicității o analiză cu privire la impactul probabil al acestuia asupra țărilor în curs de dezvoltare și o propunere privind finanțarea unor programe specifice pentru sprijinirea punerii lui în aplicare și pentru eliminarea unor posibile impacturi negative.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 34
Comisia ia orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea listei cu statele necooperante, într-o manieră coerentă cu cerințele aplicabile privind confidențialitatea, inclusiv prin plasarea acesteia pe site-ul de internet al DG Pescuit. Lista se actualizează regulat și Comisia oferă un sistem pentru notificarea automată a statelor membre, organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului și a oricărui membru al societății civile care ar solicita aceasta. În plus, Comisia transmite lista de state necooperante către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului cu scopul consolidării cooperării între Comunitatea Europeană și aceste organizații pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului INN.
Comisia publică lista statelor necooperante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ia orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea listei respective, inclusiv prin plasarea acesteia pe site-ul de internet al DG Pescuit, într-o manieră coerentă cu cerințele aplicabile privind confidențialitatea. Lista se actualizează regulat și Comisia oferă un sistem pentru notificarea automată a statelor membre, organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului și a oricărui membru al societății civile care ar solicita aceasta. În plus, Comisia transmite lista de state necooperante către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului cu scopul consolidării cooperării între Comunitatea Europeană și aceste organizații pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului INN.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 36 – litera ha (nouă)
(ha) statele membre nu autorizează exporturile unei nave care arborează pavilionul lor și se află pe lista navelor INN;
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 36 – litera ja (nouă)
(ja) statele membre nu au dreptul, în niciun caz, să acorde sprijin sau subvenții navelor INN.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 37 – litera h
(h) statele membre informează importatorii, pe cei care se ocupă de transbordare, cumpărătorii, furnizorii de echipament, bancherii și operatorii care efectuează alte servicii, cu privire la riscurile asociate desfășurării unor afaceri legate de activitățile de pescuit cu resortisanți ai oricăruia dintre aceste state;
(h) fiecare stat membru informează importatorii, pe cei care se ocupă de transbordare, cumpărătorii, furnizorii de echipament, bancherii și operatorii care efectuează alte servicii și care sunt stabiliţi pe teritoriul său, cu privire la riscurile asociate desfășurării unor afaceri legate de activitățile de pescuit cu resortisanți ai oricăruia dintre aceste state;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 37 – litera i
(i)  Comisia propune denunțarea oricărui acord bilateral permanent de pescuit sau a oricăror acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului cu astfel de state;
(i)  Comisia propune denunțarea oricărui acord bilateral permanent de pescuit sau a oricăror acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului cu astfel de state în cazul în care textul acordului respectiv conține compromisuri în materie de combatere a pescuitului INN;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 41 – litera a
(a) activitățile considerate a constitui activități de pescuit INN, conform criteriilor stabilite la articolul 3;
(a) activitățile considerate a constitui activități de pescuit INN în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 3 și care sunt incluse în lista din anexa referitoare la încălcările grave;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că persoana fizică care a comis o infracțiune gravă sau persoana juridică găsită vinovată de o infracțiune gravă este pedepsită prin sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, care să includă amenzi cu valoarea maximă de cel puțin 300 000 de Euro pentru persoanele fizice și de cel puțin 500 000 de Euro pentru cele juridice.
(1)  Statele membre se asigură că persoana fizică care a comis o încălcare gravă sau persoana juridică găsită vinovată de o încălcare gravă este pedepsită prin sancțiuni administrative eficiente, proporționale și disuasive, care să includă amenzi cu valoarea maximă de cel puțin 300 000 de Euro pentru persoanele fizice și de cel puțin 500 000 de Euro pentru cele juridice.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Statele membre pot, de asemenea, să opteze pentru aplicarea de sancțiuni penale, cu condiția ca severitatea acestor sancțiuni să fie cel puțin echivalentă cu severitatea sancțiunilor administrative.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 45a (nou)
Articolul 45a
Alte sancțiuni
Sancțiunile prevăzute în acest capitol pot fi însoțite de alte sancțiuni sau măsuri, în special de:
(a) interzicerea temporară cel puțin pe durata perioadei de programare sau interzicerea permanentă a accesului la ajutoarele publice sau la subvenții.
(b) obligația de a restitui ajutoarele publice sau subvențiile primite de navele INN în perioada financiară corespunzătoare.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul -1 (nou)
(– 1) În primul an după intrarea în vigoare a prezentului regulament, se efectuează verificări semestriale pentru a determina gradul de pregătire a statelor membre în ceea ce privește respectarea deplină a dispozițiilor acestuia; în cazul în care se depistează cazuri de neconformare, statului membru/statelor membre în cauză i/li se cere să efectueze adaptările necesare.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Anexa II
Anexa se elimină.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate