Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0223(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0193/2008

Ingivna texter :

A6-0193/2008

Debatter :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0245

Antagna texter
PDF 401kWORD 232k
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel
Gemenskapssystem mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske *
P6_TA(2008)0245A6-0193/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0602),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0454/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6-0193/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  För att överensstämma med Världshandelsorganisationens regler om icke-diskriminering och nationell behandling bör ingenting i denna förordning resultera i diskriminerande behandling med avseende på åtgärder som vidtas för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Europeiska unionens yttersta randområden, som beskrivs i artikel 299 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och i artikel 349 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kräver särskild uppmärksamhet när det gäller att bekämpa IUU-fiske eftersom ekosystemen i dessa områden är mycket känsliga.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Enligt den internationella handlingsplan för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation antog 2001 är IUU-fiske sådan fiskeverksamhet som betraktas som olaglig, orapporterad och oreglerad enligt följande:
(5)  Enligt den internationella handlingsplan för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation antog 2001 är IUU-fiske sådan fiskeverksamhet som betraktas som olaglig, orapporterad och oreglerad.
1.  Olagligt fiske avser verksamhet som bedrivs
– av nationella eller utländska fartyg i vatten under en stats jurisdiktion, utan den statens tillstånd, eller i strid med dess lagar och andra författningar,
– av fartyg som för flagg från stater som är parter i en relevant regional fiskeriorganisation, men som verkar i strid med antingen de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har antagits av den organisation och som är bindande för staterna, eller med relevanta bestämmelser i tillämplig internationell lag, eller
– i strid med nationella lagar eller internationella åtaganden, även dem som samarbetande stater har förbundit sig till inom ramen för en regional fiskeriorganisation.
2.  Orapporterat fiske avser fiskeverksamhet som
– inte har rapporterats eller har rapporterats på felaktigt sätt till den relevanta nationella myndigheten, i strid med nationella lagar och andra författningar, eller
– har skett inom behörighetsområdet för en regional fiskeriorganisation, men som inte har rapporterats eller har rapporterats på felaktigt sätt, i strid med den organisationens rapporteringsförfaranden.
3.  Oreglerat fiske avser fiskeverksamhet
– inom en relevant regional fiskeriorganisations tillämpningsområde som bedrivs av fartyg utan nationalitet, eller av sådana som för flagg från en stat som inte är part i organisationen, eller av en fiskeenhet, på ett sätt som inte är förenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- eller förvaltningsåtgärder, eller
– i områden eller efter fiskebestånd för vilka det inte finns några tillämpliga bevarande- eller förvaltningsåtgärder och där fiskeverksamheten bedrivs på ett sätt som inte är förenligt med statens ansvar för bevarandet av levande marina resurser i enlighet med internationell lag.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Fiskeriprodukter från IUU-fiske bör inte få importeras till gemenskapen. För att detta förbud ska kunna bli effektivt och verkligen leda till att alla importerade produkter har skördats i enlighet med både internationella regler om bevarande och förvaltning, och eventuella andra regler som gäller fiskefartyget i fråga, bör ett certifieringssystem införas för all import av fiskeriprodukter till gemenskapen.
(13)  Fiskeriprodukter från IUU-fiske bör inte få importeras till gemenskapen. För att detta förbud ska kunna bli effektivt och spårbarhet ska kunna garanteras samt för att åtgärderna verkligen ska kunna leda till att alla importerade produkter har skördats i enlighet med både internationella regler om bevarande och förvaltning, och eventuella andra regler som gäller fiskefartyget i fråga, bör ett certifieringssystem införas för all import av fiskeriprodukter till gemenskapen.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Gemenskapen bör beakta utvecklingsländernas kapacitetsbegränsningar att genomföra certifieringssystemet.
(14)  Gemenskapen bör beakta utvecklingsländernas samtliga kapacitetsbegränsningar att genomföra certifieringssystemet och hjälpa dem att undvika möjliga icke-tariffära handelshinder.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Stöd kan göras tillgängligt bl.a. i form av ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd och utbildningsprogram.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  Medlemsstaterna och kommissionen måste samarbeta med varandra och med tredjeland för att se till att IUU-fiske utreds grundligt och att åtgärderna i den här förordningen kan tillämpas. Ett system för ömsesidigt bistånd bör upprättas för att förbättra den typen av samarbete.
(34)  Samarbete, samordning och utbyte av bästa metoder mellan medlemsstaterna och kommissionen och med tredjeland är viktigt för att för att se till att IUU-fiske utreds grundligt och att åtgärderna i den här förordningen kan tillämpas i framtiden. Ett system för ömsesidigt bistånd bör upprättas för att förbättra den typen av samarbete.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  I denna förordning ses IUU-fiske som brott mot tillämpliga lagar och andra författningar, eftersom de kraftigt undergräver möjligheten att uppnå målen med bestämmelserna och äventyrar hållbarheten för de berörda bestånden och bevarandet av den marina miljön. Med tanke på dess begränsade tillämpningsområde måste den här förordningen komplettera rådets förordning 2847/93 som upprättar den grundläggande ramen för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Den här förordningen skärper reglerna i förordning 2847/93 när det gäller inspektioner i hamn av tredjelands fartyg (artikel 28 e–g), som nu avskaffas och ersätts med bestämmelserna för inspektioner i hamn i kapitel II i den här förordningen. I kapitel X i den här förordningen föreskrivs också sanktioner som gäller särskilt för IUU-fiske. Bestämmelserna i förordning 2847/93 om sanktioner (artikel 31) fortsätter således att gälla för andra överträdelser av den gemensamma fiskeripolitiken än dem som föreskrivs i den här förordningen.
(37)  I denna förordning ses IUU-fiske som brott mot tillämpliga lagar och andra författningar, eftersom det kraftigt undergräver möjligheten att uppnå målen med bestämmelserna och äventyrar levnadsvillkoren för de fiskare som bedriver lagligt fiske, hållbarheten för branschen och de berörda bestånden och bevarandet av den marina miljön. Med tanke på dess begränsade tillämpningsområde måste den här förordningen komplettera rådets förordning (EEG) nr 2847/93 som upprättar den grundläggande ramen för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Den här förordningen skärper reglerna i förordning (EEG) nr 2847/93 när det gäller inspektioner i hamn av tredjelands fartyg (artikel 28 e–g), som nu avskaffas och ersätts med bestämmelserna för inspektioner i hamn i kapitel II i den här förordningen. I kapitel X i den här förordningen föreskrivs också sanktioner som gäller särskilt för IUU-fiske. Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2847/93 om sanktioner (artikel 31) fortsätter således att gälla för andra överträdelser av den gemensamma fiskeripolitiken än dem som föreskrivs i den här förordningen.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.  I detta syfte ska varje medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med gemenskapslagstiftningen för att se till att systemet blir effektivt. Den ska ställa tillräckliga medel till sina behöriga myndigheters förfogande, så att de kan utföra sina uppgifter enligt denna förordning.
2.  I detta syfte ska varje medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med gemenskapslagstiftningen och både multilaterala och bilaterala internationella förpliktelser för att se till att systemet blir effektivt. Den ska ställa tillräckliga medel till sina behöriga myndigheters förfogande, så att de kan utföra sina uppgifter enligt denna förordning.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – led -a (nytt)
-a)  IUU-fiske är olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, enligt följande:
1.  Olagligt fiske avser verksamhet som bedrivs
– av nationella eller utländska fartyg i vatten under en stats jurisdiktion, utan den statens tillstånd, eller i strid med dess lagar och andra författningar,
– av fartyg som för flagg från stater som är parter i en relevant regional fiskeriorganisation, men som verkar i strid med antingen de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har antagits av den organisationen och som är bindande för staterna, eller med relevanta bestämmelser i tillämplig internationell lag, eller
– i strid med nationella lagar eller internationella åtaganden, även dem som samarbetande stater har förbundit sig till inom ramen för en regional fiskeriorganisation.
2.  Orapporterat fiske avser fiskeverksamhet som
– inte har rapporterats eller har rapporterats på felaktigt sätt till den relevanta nationella myndigheten, i strid med nationella lagar och andra författningar, eller
– har skett inom behörighetsområdet för en regional fiskeriorganisation, men som inte har rapporterats eller har rapporterats på felaktigt sätt, i strid med den organisationens rapporteringsförfaranden.
3.  Oreglerat fiske avser fiskeverksamhet
– inom en relevant regional fiskeriorganisations tillämpningsområde som bedrivs av fartyg utan nationalitet, eller av sådana som för flagg från en stat som inte är part i organisationen, eller av en fiskeenhet, på ett sätt som inte är förenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- eller förvaltningsåtgärder, eller
– i områden eller efter fiskebestånd för vilka det inte finns några tillämpliga bevarande- eller förvaltningsåtgärder och där fiskeverksamheten bedrivs på ett sätt som inte är förenligt med statens ansvar för bevarandet av levande marina resurser i enlighet med internationell lag.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – led a
a) fiskefartyg: fartyg oavsett storlek som används eller som är avsett att användas för kommersiellt utnyttjande av fiskeriresurser, inklusive stödfartyg, transportfartyg, fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning,
a) fiskefartyg: fartyg oavsett storlek som används eller som är avsett att användas för kommersiellt utnyttjande av fiskeriresurser, för kylning, frysning eller beredning ombord av fiskeriresurser eller för transport av sådana resurser, inklusive stödfartyg, transportfartyg, fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning,
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – led h
h) regional fiskeriorganisation: en subregional eller regional organisation eller instans med behörighet, erkänd enligt internationell lag, att upprätta bevarande- och förvaltningsåtgärder för gränsöverskridande eller långvandrande bestånd i de öppna hav som organisationen ansvarar för i kraft av den konvention eller det avtal som inrättar organisationen,
h) regional fiskeriorganisation: en subregional eller regional organisation eller instans med behörighet, erkänd enligt internationell lag, att upprätta bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskbestånd i de öppna hav som organisationen ansvarar för i kraft av den konvention eller det avtal som inrättar organisationen,
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led j
j)  Fångst eller landning av undermålig fisk.
j)  Landning av undermålig fisk.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2 – led a
a)  Om det har bedrivit fiskeverksamhet i ett område som omfattas av en regional fiskeriorganisation på ett sätt som är oförenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder och för flagg från en stat som inte är part i den organisationen.
a)  Om det har bedrivit fiskeverksamhet i ett område som omfattas av en regional fiskeriorganisation på ett sätt som är oförenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder eller för flagg från en stat som inte är part i den organisationen.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  För fiskefartyg från tredjeländer som är uppförda på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg enligt artiklarna 26 och 29 är det förbjudet att angöra medlemsstaternas hamnar, utnyttja hamntjänster och genomföra landning, omlastning och beredning ombord i sådana hamnar.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Förutom vid force majeure, är tillträde till medlemsstaternas hamnar, tillhandahållande av hamntjänster och genomförande av landning, omlastning och beredning ombord i sådana hamnar tillåtet för fiskefartyg från tredjeland endast om de uppfyller kraven i det här kapitlet och andra bestämmelser i den här förordningen.
2.  Tillträde till medlemsstaternas hamnar, tillhandahållande av hamntjänster och genomförande av landning, omlastning och beredning ombord i sådana hamnar är tillåtet för andra fiskefartyg från tredjeland än de som avses i punkt 1 endast om de uppfyller kraven i det här kapitlet och andra bestämmelser i den här förordningen.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
2a.  Vid force majeure eller i en nödsituation får de fiskefartyg som avses i punkterna 1a och 2 angöra medlemsstaternas hamnar för att utnyttja hamntjänsterna och de tjänster som är strikt nödvändiga för att komma tillrätta med nödsituationen.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Omlastningar mellan fiskefartyg från tredjeland eller mellan ett sådant fartyg och fartyg som för en medlemsstats flagg är förbjudna i gemenskapens vatten och får endast äga rum i hamn och i enlighet med bestämmelserna i det här kapitlet.
3.  I gemenskapens vatten är omlastningar mellan fiskefartyg från tredjeland eller mellan fiskefartyg från tredjeland och fartyg som för en medlemsstats flagg förbjudna, förutom i utsedda hamnar och i enlighet med bestämmelserna i det här kapitlet.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  Fartyg som för en medlemsstats flagg får inte omlasta fångster till havs från fiskefartyg från tredje land utanför gemenskapens vatten.
4.  Utanför gemenskapens vatten är omlastningar till havs mellan fartyg som för en medlemsstats flagg eller mellan fartyg som för en medlemsstats flagg och fiskefartyg från tredjeland förbjudna.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska utse ett landningsställe eller en plats nära kusten (utsedda hamnar) där landning eller omlastning av den fisk som avses i punkt 2 är tillåten.
1.  Medlemsstaterna ska utse landningshamnar eller platser nära kusten (utsedda hamnar) där hamntjänster och landning eller omlastning av den fisk som avses i punkt 2 är tillåtet.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
1.  Minst 72 timmar innan fartyget beräknas anlöpa hamn ska befälhavaren på fartyg från tredjeland eller dennes ombud, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamnar eller landningsplatser de önskar utnyttja meddela följande:
1.  Minst 72 timmar innan fartyget beräknas anlöpa hamn, utom vid force majeure, ska befälhavaren på fartyg från tredjeland eller dennes ombud, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamnar eller landningsplatser de önskar utnyttja meddela följande:
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ga (nytt)
ga)  Den mängd som ska landas eller lastas om.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Kommissionen får enligt förfarandet i artikel 52, under en begränsad tid som kan förlängas, undanta vissa kategorier av fiskefartyg från tredjeland från deras förpliktelser enligt punkt 1, eller fastställa en annan anmälningsfrist som tar hänsyn till bland annat avstånden mellan fiskeområdena, landningsplatserna och hamnarna i vilka fartygen i fråga är registrerade eller hemmahörande.
utgår
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
4.  Genom undantag från punkterna 2 och 3 får hamnmedlemsstaten tillåta hamntillträde och fullständig eller delvis landning även i fall där informationen enligt punkt 1 inte är fullständig eller inte ännu har kontrollerats; i dessa fall måste emellertid fisken förvaras i lager under de behöriga myndigheternas överinseende. Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän den information som avses i punkt 1 har mottagits eller kontrollen fullgjorts. Om denna process inte har avslutats senast 14 dagar efter landningen får hamnmedlemsstaten beslagta och avyttra fisken i enlighet med nationella föreskrifter.
4.  Genom undantag från punkterna 2 och 3 får hamnmedlemsstaten tillåta hamntillträde och fullständig eller delvis landning även i fall där informationen enligt punkt 1 inte är fullständig eller inte ännu har kontrollerats; i dessa fall måste emellertid djupfryst fisk förvaras i lager under de behöriga myndigheternas överinseende. Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän den information som avses i punkt 1 har mottagits eller kontrollen fullgjorts. Om denna process inte har avslutats senast 14 dagar efter landningen får hamnmedlemsstaten beslagta och avyttra fisken i enlighet med nationella föreskrifter. Lagringskostnaderna ska betalas av operatörerna.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)
4a.  Om den fisk som avses i punkt 4 är färsk ska den avyttras via de sedvanliga kanalerna. De behöriga myndigheterna ska förvalta intäkterna från denna försäljning till dess att den period som avses i punkt 4 har löpt ut.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska inspektera minst 15 % av alla landningar, omlastningar och beredningar ombord som utförs i deras hamnar av tredjelands fiskefartyg varje år.
1.  Medlemsstaterna ska inspektera minst 50 % av alla landningar, omlastningar och beredningar ombord som utförs i deras hamnar av tredjelands fiskefartyg varje år.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d
d)  Fiskefartyg som förekommer på en sådan förteckning över misstänkta IUU-fartyg som har antagits av en regional fiskeriorganisation och anmälts i enlighet med artikel 29.
d)  Fiskefartyg som förekommer på en sådan förteckning över misstänkta IUU-fartyg som har antagits av en regional fiskeriorganisation och anmälts i enlighet med artikel 29 och som ännu inte har uppförts på den gemenskapsförteckning över IUU-fartyg som avses i artikel 26.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
3a.  Sådan inspektion ska omfattas av bestämmelser och mål som på förhand fastställts av kommissionen och förvaltas och genomföras på ett enhetligt sätt i de olika medlemsstaterna. Varje medlemsstat ska upprätta en databas utifrån kriterier som kommissionen fastställt, i vilken alla inspektioner som genomförts på medlemsstatens territorium ska registreras. Medlemsstaterna ska låta kommissionen få tillgång till databaserna när kommissionen begär detta.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 10
Artikel 10 – Inspektörer
utgår
1.  Medlemsstaterna ska utfärda en identitetshandling till varje inspektör. Inspektörerna ska medföra denna när de inspekterar ett fiskefartyg.
2.  Medlemsstaterna ska se till att inspektörerna utför sitt uppdrag enligt bestämmelserna i detta avsnitt.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
1.  Inspektörer som har goda skäl att tro att ett fiskefartyg har bedrivit IUU-fiske i enlighet med kriterierna i artikel 3 ska
1.  Inspektörer som utifrån de uppgifter som framkommit under inspektionen har tillräckliga skäl att misstänka att ett fiskefartyg har bedrivit IUU-fiske i enlighet med kriterierna i artikel 3 ska
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a
a) göra en anteckning om överträdelsen i inspektionsrapporten,
a) göra en anteckning om den förmodade överträdelsen i inspektionsrapporten,
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led aa (nytt)
aa) hindra fartyget från att landa, omlasta eller bereda sin fångst ombord,
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Fiskeriprodukter från olagligt, orapporterat eller oreglerat fiske får inte importeras till gemenskapen.
1.  Fiskeriprodukter från olagligt, orapporterat eller oreglerat fiske får i enlighet med kriterierna i artikel 3 inte importeras till gemenskapen.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4
4.  Varje person ska ha rätt att överklaga beslut som fattas av de behöriga myndigheterna enligt punkterna 1 eller 2 om beslutet berör personen direkt och personligen. Rätten att överklaga ska utövas enligt den berörda medlemsstatens bestämmelser.
4.  Varje juridisk eller fysisk person ska ha rätt att överklaga beslut som fattas av de behöriga myndigheterna enligt punkterna 1 eller 2 om beslutet berör personen direkt och personligen. Rätten att överklaga ska utövas enligt den berörda medlemsstatens bestämmelser.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 20
Artikel 20 – Återexport
utgår
1.  Återexport av produkter som har importerats med ett fångstintyg i enlighet med detta kapitel är tillåten genom att de behöriga myndigheterna i den medlemsstat varifrån återexporten ska ske godkänner ett intyg om återexport på begäran av återexportören.
2.  Intyg om återexport ska innehålla alla uppgifter som krävs enligt mallen i bilaga II och ska åtföljas av en kopia på de fångstintyg som har godtagits för import av produkterna.
3.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är behöriga att godkänna och kontrollera intyg om återexport.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – led b
b)  Informera flaggstaten om annulleringen liksom, i förekommande fall, den stat där återexport skett.
b)  Informera flaggstaten om annulleringen.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – led b
b)  Informera flaggstaten och, i förekommande fall, den stat där återexport skett.
b)  Informera flaggstaten.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken
Artikel 24 – Påstått IUU-fiske
Artikel 24 – Förfarande för att påvisa IUU-fiske
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen
1.  Kommissionen eller ett organ som har utsetts av den ska sammanställa och analysera all information om IUU-fiske
1.  Kommissionen eller ett organ som har utsetts av den ska sammanställa och analysera all information om IUU-fiske i enlighet med kriterierna i artikel 3
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led ba (nytt)
ba) information om sanktioner och böter som tillämpas mot IUU-fartyg
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken
Artikel 25 – Misstänkt IUU-fiske
Artikel 25 – Utredning av IUU-fiske
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led -a (nytt)
-a)  Att tillhandahålla den information som samlats in av kommissionen om det misstänkta IUU-fisket samt en detaljerad redogörelse av de skäl som motiverar uppförandet på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1
1.  Kommissionen ska upprätta Europeiska gemenskapens förteckning över IUU-fartyg. Ett fartyg ska föras upp i förteckningen om det, efter det att åtgärder har vidtagits mot fartyget i enlighet med artiklarna 24 och 25, finns mer information som har samlats in enligt den här förordningen om att fartyget har bedrivit IUU-fiske, utan att dess flaggstat har vidtagit effektiva åtgärder för att stoppa detta.
1.  Kommissionen ska upprätta Europeiska gemenskapens förteckning över IUU-fartyg. Ett fartyg ska föras upp i förteckningen om det, efter det att åtgärder har vidtagits mot fartyget i enlighet med artiklarna 24 och 25, finns mer information som har samlats in enligt den här förordningen om att fartyget har bedrivit IUU-fiske i enlighet med kriterierna i artikel 3 utan att dess flaggstat har vidtagit effektiva åtgärder för att stoppa detta.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska meddela flaggstaten att ett fartyg har uppförts på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg och ska i detalj anges skälen till varför fartyget ifråga uppförts på listan.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4a (ny)
4a.  Om en fartygsägare har ett fartyg som är uppfört på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg måste en noggrann inspektion ske av fartygsägarens samtliga fartyg.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led h
h) dag då fartyget första gången fördes upp på IUU-förteckningen,
h) dag då fartyget första gången fördes upp på gemenskapens IUU-förteckning och, i förekommande fall, dag då fartyget för första gången fördes upp på en eller flera regionala fiskeriorganisationers IUU-förteckning,
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ia (nytt)
ia) de tekniska specifikationerna för det berörda fartyget.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
2.  Kommissionen ska vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att Europeiska gemenskapens förteckning över IUU-fartyg sprids, bland annat genom att lägga den på webbplatsen för generaldirektoratet för fiske.
2.  Kommissionen ska offentliggöra gemenskapens förteckning över IUU-fartyg i Europeiska unionens officiella tidning och ska vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att Europeiska gemenskapens förteckning över IUU-fartyg sprids, bland annat genom att lägga den på webbplatsen för generaldirektoratet för fiske.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
1.  Kommissionen ska i enlighet med artikel 52 kartlägga de stater den anser vara icke-samarbetande stater när det gäller bekämpning av IUU-fiske.
1.  Kommissionen ska i enlighet med artikel 52 kartlägga de stater den anser vara icke-samarbetande stater när det gäller bekämpning av IUU-fiske, med utgångspunkt i tydliga, genomblickbara och objektiva kriterier.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 6 – led ba (nytt)
ba)  Om den berörda staten har varit föremål för handelsbegränsande åtgärder beträffande fiskeriprodukter antagna av en regional fiskeriorganisation.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 7
7.  Om så är lämpligt, ska särskilda begränsningar för utvecklingsländer, särskilt när det gäller övervakning och kontroll av fiskeverksamhet, beaktas vid tillämpning av den här artikeln.
7.  Om så är lämpligt, ska särskilda begränsningar för utvecklingsländer, särskilt när det gäller övervakning och kontroll av fiskeverksamhet, beaktas vid tillämpning av den här artikeln. Kommissionen ska inom tre månader efter att denna förordning har trätt i kraft offentliggöra en analys av de troliga konsekvenserna av förordningen för utvecklingsländerna och lägga fram ett förslag till finansiering av särskilda program för att stödja förordningens tillämpning och undanröja eventuella negativa konsekvenser.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 34
Kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att förteckningen över icke-samarbetande stater sprids, utan att bryta mot eventuella sekretessbestämmelser, bland annat genom att lägga den på webbplatsen för generaldirektoratet för fiske. Förteckningen ska uppdateras regelbundet och kommissionen ska upprätta ett system som automatiskt skickar uppdateringarna till medlemsstaterna, de regionala fiskeriorganisationerna och andra medlemmar i det civila samhället som begär det. Kommissionen ska dessutom sända förteckningen över icke-samarbetande stater till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och till de regionala fiskeriorganisationerna i syfte att öka Europeiska gemenskapens samarbete med dessa organisationer för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske.
Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över icke-samarbetande stater i Europeiska unionens officiella tidning och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att denna förteckning sprids, bland annat genom att lägga den på webbplatsen för generaldirektoratet för fiske, utan att bryta mot eventuella sekretessbestämmelser. Förteckningen ska uppdateras regelbundet och kommissionen ska upprätta ett system som automatiskt skickar uppdateringarna till medlemsstaterna, de regionala fiskeriorganisationerna och andra medlemmar i det civila samhället som begär det. Kommissionen ska dessutom sända förteckningen över icke-samarbetande stater till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och till de regionala fiskeriorganisationerna i syfte att öka Europeiska gemenskapens samarbete med dessa organisationer för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 36 – led ha (nytt)
ha)  Medlemsstaterna ska vägra att tillåta export av IUU-fartyg som för deras flagg.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 36 – led ja (nytt)
ja)  Medlemsstaterna får inte i något fall bevilja stöd eller bidrag till IUU-fartyg.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 37 – led h
h)   Medlemsstaterna ska informera importörer, omlastare, köpare, leverantörer av utrustning, banker och operatörer som tillhandahåller andra tjänster om de risker som är förenade med att göra affärer som rör fiskeriverksamhet med medborgare i sådana stater.
h)  Varje medlemsstat ska informera importörer, omlastare, köpare, leverantörer av utrustning, banker och operatörer som tillhandahåller andra tjänster, som har sitt säte i medlemsstaten, om de risker som är förenade med att göra affärer som rör fiskeriverksamhet med medborgare i sådana stater.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 37 – led i
i)  Kommissionen ska föreslå att eventuella gällande bilaterala fiskeavtal eller partnerskapsavtal om fiske med sådana stater sägs upp.
i)  Kommissionen ska föreslå att eventuella gällande bilaterala fiskeavtal eller partnerskapsavtal om fiske med sådana stater sägs upp om det i avtalstexten ifråga ingår åtaganden om att bekämpa IUU-fiske.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 41 – led a
a) de verksamheter som anses utgöra IUU-fiske enligt artikel 3,
a) de verksamheter som anses utgöra IUU-fiske enligt artikel 3 och som ingår i förteckningen i bilaga (…) om "Allvarliga överträdelser",
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att en fysisk person som har begått en allvarlig överträdelse eller en juridisk person som kan hållas ansvarig för en allvarlig överträdelse bestraffas med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta böter på minst 300 000 euro för fysiska personer och minst 500 000 euro för juridiska personer.
1.  Medlemsstaterna ska se till att en fysisk person som har begått en allvarlig överträdelse eller en juridisk person som kan hållas ansvarig för en allvarlig överträdelse bestraffas med effektiva, proportionella och avskräckande administrativa sanktioner, som ska innefatta böter på minst 300 000 euro för fysiska personer och minst 500 000 euro för juridiska personer.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna får även välja att vidta straffrättsliga sanktioner förutsatt att beloppet för dessa minst motsvarar beloppet för de administrativa sanktionerna.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)
Artikel 45a
Andra åtföljande sanktioner
De sanktioner som avses i detta kapitel ska åtföljas av andra sanktioner eller åtgärder, i synnerhet
a) ett tillfälligt förbud som ska vara minst under hela programplaneringsperioden, eller ett permanent förbud mot tillträde till offentligt stöd eller bidrag,
b) återbetalning av offentligt stöd eller bidrag som IUU-fartyg har erhållit under finansieringsperioden ifråga.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt -1 (ny)
-1.  Under det första året efter att denna förordning trätt ikraft ska det vart sjätte månad genomföras kontroller för att avgöra hur förberedda medlemsstaterna är för att fullt ut följa förordningens bestämmelser; om det konstateras fall av överträdelser ska de berörda medlemsstaterna tvingas göra nödvändiga justeringar.
Ändring 65
Förslag till förordning
Bilaga II
Denna bilaga utgår.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy