Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0224(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0183/2008

Внесени текстове :

A6-0183/2008

Разисквания :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0246

Приети текстове
PDF 412kWORD 124k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Опазване на уязвимите екосистеми в открито море *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения (COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0605),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0453/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0183/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение  1
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Определянето на уязвимите морски екосистеми в зони, които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, се извършва в момента и има относително ограничена научна информация по този въпрос. Ограничението на дълбочината за разгръщане на дънните съоръжения предвижда предохранителна граница за дълбоководните корали и сюнгери във водния стълб. Дълбочина от 1 000 м. е разумно ограничение, което предоставя целесъобразна степен на защита, едновременно съвместима с продължаване на дънния риболов за видове, които обикновено се срещат на по-малка дълбочина, като мерлуза и калмари. Тази граница на дълбочината е също така съвместима с постъпателното развитие по настоящия регламент на зоновите мерки с оглед цялостно опазване на местата, където са били открити уязвими екосистеми или може да се предполага тяхното съществуване. (11)
(10)  Идентифицирането на уязвимите морски екосистеми в зони, които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, се извършва в момента и има относително ограничена научна информация по този въпрос.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а.) Настоящият регламент отчита международните указания относно управлението на дълбочинния риболов в открито море на организацията на Обединените нации за прехрана и земеделие (ФАО). В случай на съмнение относно тълкуването на настоящия регламент, той следва да бъде тълкуван в светлината на указанията на ФАО.
Изменение  3
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
1.  Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността, които осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море.
1.  Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността, които осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море, когато тези съоръжения са в контакт с морското дъно по време на обичайното провеждане на риболовните дейности.
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а)
Текст, предложен от Комисията
Изменение
(а) под отговорността на регионална организация или споразумение за управление на рибарството с компетентност за регулиране на тези риболовни дейности;
а) под отговорността на регионална организация за управление на рибарството с правната компетентност за регулиране на тези риболовни дейности;
Изменение  6
Предложение за регламент
Член 2 – буква б)
(б) "уязвима морска екосистема" означава всяка морска екосистема, за чиито специфични структура и функция според най-добрите съществуващи научни данни и принципа на предпазливостта може да се счита, че ще бъдат нарушени при контакт с дънни съоръжения в хода на риболовни дейности, включително и рифове, подводни възвишения, хидротермални цепнатини, студеноводни корали или колонии от сюнгери.
б) "уязвима морска екосистема" означава всяка морска екосистема, за чиито специфични структура и/или функции може да се счита, че ще бъдат нарушени от действието на външен агент;
Изменение  7
Предложение за регламент
Член 2 – буква в)
(в) "дънни съоръжения" означава дънни тралове, драги, дънни хрилни мрежи, дънни парагади, винтери и капани.
в) "дънни съоръжения" означава уреди, използвани за риболов, които са в контакт с дъното, като дънни тралове, драги, дънни хрилни мрежи, дънни парагади, винтери и капани.
Изменение  8
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)
(б) целевите видове;
б) целевите видове и видовете, за които има опасност да бъдат уловени като съпътстващ улов;
Изменение  9
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)
(в) дълбочината, на която ще бъдат разгърнати съоръженията, и
в) използваните съоръжения и дълбочината, на която ще бъдат разгърнати тези съоръжения, и
Изменение  10
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)
(г) конфигурацията на батиметричния профил на морското дъно в риболовните зони, където ще бъдат извършвани дейностите.
г) конфигурацията на батиметричния профил на морското дъно в риболовните зони, където ще бъдат извършвани дейностите, в случай, че компетентните органи на държавата-членка, под чието знаме плават корабите, не разполагат все още с тази информация.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г а) (нова)
га) продължителността на дейностите.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Компетентните органи издават специално разрешително за риболов след като са направили оценка на потенциалното въздействие от планираните риболовни дейности на кораба и са достигнали до заключението, че няма вероятност тези дейности да имат значителни неблагоприятни последици върху уязвимите морски екосистеми.
2.  Компетентните органи издават специално разрешително за риболов след като са направили оценка на потенциалното въздействие от планираните риболовни дейности на кораба и са достигнали до заключението, че няма вероятност тези дейности да имат значителни неблагоприятни последици върху уязвимите морски екосистеми. Срокът на разрешителното за специален риболов не може да надвишава продължителността на риболовния план.
Изменение  13
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Компетентните органи прилагат предохранителни критерии при осъществяване на посочената в параграф 2 оценка. Ако имат съмнение относно значителността на неблагоприятните въздействия, тези органи приемат, че вероятните неблагоприятни въздействия според научните становища са значителни.
4.  Компетентните органи прилагат предохранителни критерии при осъществяване на посочената в параграф 2 оценка.
Изменение  14
Предложение за регламент
Член 6
Член 6
Ограничение на дълбочината
Забранява се използването на дънни съоръжения на дълбочина над 1 000 м.
заличава се
Изменение  15
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Ако в хода на риболовните дейности кораб открие уязвима морска екосистема, той незабавно прекратява риболова или се въздържа от започване на риболов в тази зона. Корабът подновява дейностите си единствено когато достигне до друга зона в рамките на предвиденото местоположение в риболовния план по член 4, параграф 1, която отстои най-малко на разстояние от 5 морски мили от мястото на откриване на уязвимата екосистема.
1.  Ако въпреки мерките, приети съгласно член 4, научен наблюдател на борда съгласно член 12 намери достатъчни доказателства, които показват, че в хода на риболовните дейности кораб може да е открил морска екосистема, която има опасност да е уязвима, този кораб незабавно прекратява риболова или се въздържа от започване на риболов в тази зона. Корабът подновява дейностите си единствено когато достигне до друга зона в рамките на предвиденото местоположение в риболовния план по член 4, параграф 1, която отстои най-малко на разстояние от 5 морски мили от мястото на откриване на уязвимата екосистема.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)
Текст, предложен от Комисията
Изменение
2а. В случай на силна несигурност относно наличието на уязвима морска екосистема, зоната се обозначава като уязвима морска екосистема, докато не бъдат намерени достатъчно доказателства за обратното.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
Изменение
3.  Риболовният кораб незабавно съобщава на компетентните органи за всяко откриване на уязвима екосистема, като предоставя точна информация относно естеството, местоположението, времето и всякакви други свързани с това откриване обстоятелства.
3.  Риболовният кораб незабавно съобщава на компетентните органи за всяко подобно откриване на уязвима екосистема, като компетентните органи от своя страна уведомяват възможно най-бързо Комисията и държавите-членки, и предоставят точна информация относно естеството, местоположението, времето и всякакви други свързани с това откриване обстоятелства.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)
Текст, предложен от Комисията
Изменение
3а. Случайното откриване на уязвими екосистеми се регистрира в електронна картографска схема, в режим "онлайн", с цел изграждане на постоянна база данни с уязвими морски екосистеми.
Изменение  19
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Въз основа на най-добрите научни данни, съществуващи за наличието или вероятното наличие на уязвима морска екосистема в региона, където риболовните им кораби извършват дейности, държавите-членки определят зоните, които се затварят за риболов с дънни съоръжения. Държавите-членки веднага привеждат в действие това затваряне по отношение на корабите си и представят доклад пред Комисията в съответствие с член 13.
1.  Въз основа на най-добрите научни данни, съществуващи за наличието или вероятното наличие на уязвима морска екосистема в региона, където риболовните им кораби извършват дейности, държавите-членки определят зоните, които се затварят за риболов с дънни съоръжения. Държавите-членки веднага привеждат в действие това затваряне по отношение на корабите си и незабавно информират Комисията за забраната. Комисията веднага предава тази информация на останалите държави-членки.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 11
Посочените в член 1, параграф 1 кораби на Общността, осъществяващи риболов на дълбоководни ресурси, подлежат също така на изискванията, определени с Регламент (ЕО) № 2347/2002 от 16 декември 2002 г.
Посочените в член 1, параграф 1 кораби на Общността, осъществяващи риболов на дълбоководни ресурси, подлежат също така на изискванията, определени в членове 3, 5, 7 и 9 от Регламент (ЕО) № 2347/2002 от 16 декември 2002 г.
Изменение  22
Предложение за регламент
Член 12 – заглавие
Наблюдатели
Научни наблюдатели
Изменение  23
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Всяка държава-членка определя научни наблюдатели за корабите, на които е издадено специално разрешително за риболов по член 3, параграф 1. Те наблюдават риболовните дейности на кораба през цялото времетраене на изпълнението на риболовния му план, предвиден в член 4, параграф 1.
1.  Кораби, представляващи представителна извадка от корабите, на които е издадено специално разрешително за риболов от държавите-членки по член 3, параграф 1, взимат на борда си научен наблюдател. Общият брой научни наблюдатели се определя от Комисията по предложение на научния, технически и икономически комитет по рибарство според зоната и вида риболов. Броят на научните наблюдатели е пропорционален на броя на корабите на всяка държава-членка, на които е издадено специално разрешително за риболов. Комисията следи да се извършва подходяща ротация на научните наблюдатели между различните кораби след всяка риболовна кампания. Те извършват проследяване на риболовните дейности на кораба през цялото времетраене на изпълнението на риболовния му план, предвиден в член 4, параграф 1 и по-конкретно изпълняват задачите, определени в параграф 2 от настоящия член..
Изменение  24
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)
3а. Научният наблюдател е независим от кораба или предприятието, което наблюдава. Той не може да има финансови или други интерес по отношение на съответния кораб или предприятие. Наблюдателят не трябва да не е осъждан за тежко престъпление и трябва да притежава достатъчни знания относно методите за дълбочинен морски риболов и относно видовете и екосистемите, които са обект на този риболов.
Изменение  25
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква (а а) (нова)
aа.) последиците от риболовните дейности съгласно член 4, параграф 2;
Изменение  26
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Комисията незабавно предоставя информацията, съдържаща се в посочения в параграф 1 доклад, на съответните научни структури.
2.  Комисията незабавно предоставя информацията, съдържаща се в посочения в параграф 1 доклад, на съответните научни структури, както и на държавите-членки, които биха искали да получат информацията.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 14 – заглавие
Последващи действия
Преразглеждане
Изменение  28
Предложение за регламент
Член 14
Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент преди 30 юни 2010 г. При необходимост предложения за изменения на настоящия регламент биват представени заедно с доклада.
Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент преди 30 юни 2009 г. При необходимост предложения за изменения на настоящия регламент биват представени заедно с доклада.
Изменение  29
Предложение за регламент
Член 15 – алинея 1
Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент влиза в сила на тридесетия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.
Правна информация - Политика за поверителност