Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0224(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0183/2008

Předložené texty :

A6-0183/2008

Rozpravy :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0246

Přijaté texty
PDF 413kWORD 116k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Ochrana citlivých mořských ekosystémů *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o návrhu nařízení Rady o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem užívání lovných zařízení pro rybolov při dně (KOM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0605),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0453/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0183/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Práce na zjišťování výskytu citlivých mořských ekosystémů v oblastech neregulovaných regionálními organizacemi pro řízení rybolovu stále probíhá a vědecké poznatky jsou v tomto ohledu stále relativně omezené. Stanovení maximální hloubky pro umístění lovného zařízení pro rybolov při dně poskytuje preventivní hranici ochrany pro hlubinné korály a mořské houby v rámci vodního sloupce. Hloubka 1000 m představuje přiměřenou volbu zajišťující vhodný stupeň ochrany, která je slučitelná s odlovem druhů žijících při dně obvykle v mělčích vodách, jako je štikozubec obecný a oliheň. Toto omezení hloubky je také slučitelné s progresivním vývojem opatření týkajících se příslušných oblastí na úplnou ochranu míst, kde je známo, že se citlivé ekosystémy vyskytují, nebo je pravděpodobné, že se tam budou vyskytovat.
(10)  Práce na zjišťování výskytu citlivých mořských ekosystémů v oblastech neregulovaných regionálními organizacemi pro řízení rybolovu stále probíhá a vědecké poznatky jsou v tomto ohledu stále relativně omezené.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12a (nový)
12a.  Toto nařízení bere v úvahu mezinárodní směrnice o řízení hlubinného rybolovu na volném moři Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). V případě pochybnosti, pokud jde o výklad tohoto nařízení, musí být toto nařízení vykládáno s přihlédnutím ke směrnicím FAO.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 1 odst. 1
1.  Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla provozující na volném moři rybolovnou činnost pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně.
1.  Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla provozující na volném moři rybolovnou činnost pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně, pokud jsou tato zařízení v kontaktu s mořským dnem při obvyklém průběhu rybolovných činností.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 1 odst. 2 písm. a
Znění navržené Komisí
Pozměňovací návrh
a) které spadají pod odpovědnost regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo ujednání týkající se regulace těchto rybolovných činností;
a) které spadají pod odpovědnost regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo právní ujednání týkající se regulace těchto rybolovných činností;
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 2 písm. b
b) "citlivým mořským ekosystémem" rozumí všechny mořské ekosystémy, jejichž specifická struktura a funkce bude podle nejlepších dostupných vědeckých poznatků a z hlediska zásady prevence pravděpodobně ohrožena účinkem vyvolaným fyzickým kontaktem s lovným zařízením pro rybolov při dně při provádění rybolovných činností; patří sem mimo jiné útesy, podmořské hory, hydrotermální průduchy, hlubinné korály nebo mořské houby vyskytující se na mořském dně;
b) "citlivým mořským ekosystémem" rozumí všechny mořské ekosystémy, jejichž specifická struktura nebo funkce bude pravděpodobně zpochybněna působením nějakého vnějšího činitele,
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 2 písm. c
c) "lovnými zařízeními pro lov při dně" rozumí vlečné sítě pro lov při dně, drapáky, tenatové sítě na chytání ryb za žábry, dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, nádoby pro rybolov a vězenci.
c) "lovnými zařízeními pro lov při dně" rozumí rybářské náčiní, které přijde při použití do kontaktu se dnem, jako jsou vlečné sítě pro lov při dně, drapáky, tenatové sítě na chytání ryb za žábry, dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, nádoby pro rybolov a vězenci.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 4 odst. 1 písm. b
b) cílové druhy,
b) cílové druhy a druhy, které mohou být zachyceny jako náhodné úlovky;
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 4 odst. 1 písm. c
c) hloubku, v níž bude lovné zařízení umístěno,
c) použité lovné zařízení a hloubky, v nichž bude umístěno,
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 4 odst. 1 písm. d
d) hloubkový profil mořského dna v místě zamýšleného rybolovu
d) hloubkový profil mořského dna v místě zamýšleného rybolovu, v případě, že příslušné orgány členského státu, pod jehož vlajkou lodě plují, nemají ještě tyto informace k dispozici.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 4 odst. 1 písm. da) (nové)
da. trvání činností.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 4 odst. 2
2.  Příslušné orgány vydají zvláštní povolení k rybolovu poté, co posoudí potenciální dopad zamýšlených rybolovných činností daného plavidla a dojdou k závěru, že tyto činnosti nebudou mít pravděpodobně významný nepříznivý dopad na citlivé mořské ekosystémy.
2.  Příslušné orgány vydají zvláštní povolení k rybolovu poté, co posoudí potenciální dopad zamýšlených rybolovných činností daného plavidla a dojdou k závěru, že tyto činnosti nebudou mít pravděpodobně významný nepříznivý dopad na citlivé mořské ekosystémy. Doba platnosti zvláštního povolení k rybolovu by neměla být delší než plán rybolovu.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 4 odst. 4
4.  Při provádění posouzení použijí příslušné orgány preventivní kritéria uvedená v odstavci 2. V případě pochyb, zda je nepříznivý dopad významný či nikoli, budou považovat pravděpodobný dopad vyplývající z vědeckých poznatků za významný.
4.  Při provádění posouzení použijí příslušné orgány preventivní kritéria uvedená v odstavci 2.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Článek 6
Článek 6
vypouští se
Hloubkový limit
Použití lovných zařízení pro rybolov při dně pod hloubkou 1 000 m se zakazuje.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 7 odst. 1
1.  V případě, že rybářské plavidlo narazí v průběhu rybolovných činností na citlivý mořský ekosystém, zastaví okamžitě rybolovnou činnost nebo se v dotyčném místě zdrží rybolovu. Svoji činnost znovu zahájí až poté, co se dopraví na jiné místo v minimální vzdálenosti 5 námořních mil od místa, kde na uvedený ekosystém narazilo, v rámci oblasti uvedené v jeho plánu rybolovu podle čl. 4 odst.1.
1.  V případě, že bez ohledu na opatření přijatá v souladu s článkem 4 vědecký pozorovatel přítomný na palubě v souladu s článkem 12 získá dostatečné důkazy, že rybářské plavidlo mohlo narazit v průběhu rybolovných činností na mořský ekosystém, který by mohl být citlivý, zastaví toto plavidlo okamžitě rybolovnou činnost nebo se v dotyčném místě zdrží rybolovu. Svoji činnost znovu zahájí až poté, co se dopraví na jiné místo v minimální vzdálenosti 5 námořních mil od místa, kde na uvedený ekosystém narazilo, v rámci oblasti uvedené v jeho plánu rybolovu podle čl. 4 odst.1.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 7 odst. 2a (nový)
Znění navržené Komisí
Pozměňovací návrh
2 a.  Není-li zcela jisté, zda je citlivý mořský ekosystém přítomen, měla by být daná oblast označena jako citlivý mořský ekosystém, dokud se dostatečně neprokáže opak.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 7 odst. 3
Znění navržené Komisí
Pozměňovací návrh
3.  Rybářské plavidlo bezodkladně ohlásí všechny případy, kdy narazilo na citlivé mořské ekosystémy, příslušným orgánům s uvedením přesných informací o povaze, lokalitě, čase a dalších významných okolnostech týkajících se těchto případů.
3.  Rybářské plavidlo bezodkladně ohlásí všechny takové případy, kdy narazilo na citlivé mořské ekosystémy, příslušným orgánům, které je dále co nejdříve ohlásí Komisi a členským státům, s uvedením přesných informací o povaze, lokalitě, čase a dalších významných okolnostech týkajících se těchto případů.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 7 odst. 3a (nový)
Znění navržené Komisí
Pozměňovací návrh
3a.  Neočekávané nálezy se zaznamenávají v elektronickém on-line mapovacím systému s cílem vytvořit trvalou databázi citlivých mořských ekosystémů.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 8 odst. 1
1.  Na základě nejlepších dostupných vědeckých informací o výskytu nebo pravděpodobnosti výskytu citlivých mořských ekosystémů v daném regionu, kde rybářská plavidla působí, identifikují členské státy oblasti, které se uzavřou rybolovu pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně. Členské státy provedou neprodleně tato uzavření oblastí pro svá plavidla a předloží v souladu s článkem 13 zprávu Komisi.
1.  Na základě nejlepších dostupných vědeckých informací o výskytu nebo pravděpodobnosti výskytu citlivých mořských ekosystémů v daném regionu, kde rybářská plavidla působí, identifikují členské státy oblasti, které se uzavřou rybolovu pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně. Členské státy provedou neprodleně tato uzavření oblastí pro svá plavidla a uvědomí bezodkladně o tomto zákazu Komisi. Komise tyto informace neprodleně předá ostatním členským státům.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Článek 11
Rybářská plavidla Společenství uvedená v čl. 1 odst. 1 provádějící odlov hlubinných populací též podléhají požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002.
Rybářská plavidla Společenství uvedená v čl. 1 odst. 1 provádějící odlov hlubinných populací též podléhají požadavkům stanoveným v článcích 3, 5, 7 a 9 nařízení (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 12 název
Pozorovatelé
Vědečtí pozorovatelé
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 12 odst. 1
1.   Každý členský stát přidělí rybářským plavidlům, pro která byla vydána zvláštní povolení k rybolovu stanovená v čl. 3 odst. 1, vědecké pozorovatele. Pozorovatelé pozorují rybolovné činnosti daného plavidla po celou dobu provádění jeho plánu rybolovu uvedeného v čl. 4 odst.1.
1.   Rybářská plavidla představující reprezentativní vzorek těch, pro která členské státy vydaly zvláštní povolení stanovená v čl. 3 odst. 1, mají na palubě vědeckého pozorovatele. Celkový počet vědeckých pozorovatelů stanoví Komise na návrh Vědeckého, technického a hospodářského výboru pro rybolov podle oblasti a druhu rybolovu. Počet vědeckých pozorovatelů na palubě odpovídá počtu plavidel každého členského státu, jimž bylo vydáno zvláštní povolení k rybolovu. Komise dbá na vhodné střídání vědeckých pozorovatelů na různých rybářských plavidlech po každém období rybolovu. Vědečtí pozorovatelé monitorují rybolovné činnosti daného plavidla po celou dobu provádění jeho plánu rybolovu uvedeného v čl. 4 odst. 1 a zejména provádějí činnosti stanovené v odstavci 2 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 12 odst. 3a (nový)
3a.  Vědecký pozorovatel je nezávislý na plavidle nebo na společnosti, kterou pozoruje. Nemá žádný finanční nebo jiný zájem na tomto plavidle nebo na této společnosti. Vědečtí pozorovatelé nemají záznam o žádném závažném trestném činu v trestním rejstříku a musí mít na dostatečné úrovni znalosti v oblasti metod hlubinného rybolovu a v oblasti cílových druhů a dotčených ekosystémů.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 13 odst. 1 písm. aa (nové)
(aa) dopady rybolovných činností v souladu s čl. 4 odst. 2;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 13 odst. 2
2.  Komise neprodleně předá informace obsažené ve zprávě uvedené v odstavci 1 příslušným vědeckým orgánům.
2.  Komise neprodleně předá informace obsažené ve zprávě uvedené v odstavci 1 příslušným vědeckým orgánům, jakož i členským státům, které tyto informace požadují.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Článek 14 název
Další postup
Přezkum
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Článek 14
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provedení tohoto nařízení do 30. června 2010. Tato zpráva bude v případě potřeby doplněna o návrhy na změny tohoto nařízení.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provedení tohoto nařízení do 30. června 2009. Tato zpráva bude v případě potřeby doplněna o návrhy na změny tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 15 odst. 1
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Právní upozornění - Ochrana soukromí