Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0224(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0183/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0183/2008

Keskustelut :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0246

Hyväksytyt tekstit
PDF 249kWORD 112k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta (KOM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0605),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0453/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0183/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää neuvostoa kuulemaan parlamenttia uudelleen, mikäli se aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Haavoittuvien meriekosysteemien määrittely alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin kuulumattomilla alueilla on kesken, ja asiasta on saatavilla suhteellisen vähän tieteellistä tietoa. Pohjapyydysten käyttösyvyydelle asetettu rajoitus tarjoaa vesialueella oleville syvänmeren koralleille ja sienieläimille ennalta varautumisen periaatteen mukaisen suojarajan. Tuhannen metrin syvyys on järkevä valinta, joka tarjoaa suojelun sopivan tason samalla kun se mahdollistaa yleensä matalammissa vesissä tavattujen pohjalajien, kuten kummeliturskan ja kalmarin, pohjakalastuksen jatkamisen. Tämä syvyysrajoitus mahdollistaa myös aluekohtaisten toimenpiteiden tämän asetuksen mukaisen asteittaisen kehittämisen sellaisten alueiden täydelliseksi suojelemiseksi, joilla haavoittuvia ekosysteemejä tiedetään esiintyvän tai joilla niitä todennäköisesti esiintyy.
(10)  Haavoittuvien meriekosysteemien määrittely alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin kuulumattomilla alueilla on kesken, ja asiasta on saatavilla suhteellisen vähän tieteellistä tietoa.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Tässä asetuksessa otetaan huomioon YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) avomerellä tehtävän syvänmerenkalastuksen hallinnan kansainväliset suuntaviivat. Jos tämän asetuksen tulkitsemisesta syntyy epäselvyyttä, sitä olisi tulkittava FAO:n suuntaviivojen valossa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
1 artikla − 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan yhteisön kalastusaluksiin, jotka harjoittavat pohjakalastustoimintaa aavalla merellä.
1.  Tätä asetusta sovelletaan yhteisön kalastusaluksiin, jotka harjoittavat pohjakalastustoimintaa aavalla merellä, jos pohjapyydykset ovat kosketuksissa merenpohjaan tavanomaisen kalastustoiminnan aikana.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Komission teksti
Tarkistus
(a) toiminta-alueet kuuluvat jonkin sellaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön tai -järjestelyn vastuulle, jolla on valtuudet säännellä tällaista kalastustoimintaa;
(a) toiminta-alueet kuuluvat jonkin sellaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön vastuulle, jolla on oikeudelliset valtuudet säännellä tällaista kalastustoimintaa;
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b luetelmakohta
(b) 'haavoittuvalla meriekosysteemillä' tarkoitetaan mitä tahansa meriekosysteemiä, jonka erityinen rakenne ja toiminta on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen ja ennalta varautumisen periaatteen nojalla todennäköisesti uhattuna sen rasituksen vuoksi, joka johtuu kalastustoiminnassa käytettävien pohjapyydysten suorasta kosketuksesta muun muassa riuttoihin, merenalaisiin vuoriin, hydrotermisiin halkeamiin, kylmän veden koralleihin tai kylmän veden sienieläinten kasvualustoihin;
(b) 'haavoittuvalla meriekosysteemillä' tarkoitetaan mitä tahansa meriekosysteemiä, jonka erityinen rakenne ja/tai erityiset toiminnat saattavat vaarantua jonkin ulkopuolisen syyn takia;
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta
(c) 'pohjapyydyksillä' tarkoitetaan pohjatrooleja, pohjaharoja, pohjaan ankkuroituja verkkoja, pohjaan ankkuroituja pitkiäsiimoja, mertoja ja sulkupyydyksiä.
(c) 'pohjapyydyksillä' tarkoitetaan pohjan kanssa kosketuksissa käytettäviä kalastusvälineitä, kuten pohjatrooleja, pohjaharoja, pohjaan ankkuroituja verkkoja, pohjaan ankkuroituja pitkiäsiimoja, mertoja ja sulkupyydyksiä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) kohdelajit,
(b) kohdelajit ja todennäköisesti sivusaaliina saatavat lajit,
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) pyydysten käyttösyvyys, ja
(c) käytetyt pyydykset ja niiden käyttösyvyydet, ja
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d) merenpohjan batymetrinen profiili suunnitellulla kalastusalueella.
(d) merenpohjan batymetrinen profiili suunnitellulla kalastusalueella, mikäli sen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla, jonka lipun alla alukset purjehtivat, ei vielä ole näitä tietoja.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a) toiminnan kesto.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä erityiskalastuslupa sen jälkeen, kun ne ovat laatineet arvioinnin aluksen suunniteltujen kalastustoimien mahdollisista vaikutuksista ja todenneet, että kyseisillä toimilla ei todennäköisesti ole merkittäviä haittavaikutuksia haavoittuviin meriekosysteemeihin.
2.  Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä erityiskalastuslupa sen jälkeen, kun ne ovat laatineet arvioinnin aluksen suunniteltujen kalastustoimien mahdollisista vaikutuksista ja todenneet, että kyseisillä toimilla ei todennäköisesti ole merkittäviä haittavaikutuksia haavoittuviin meriekosysteemeihin. Erityiskalastusluvan voimassaoloaika ei ole pitempi kuin kalastussuunnitelman voimassaoloaika.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Toimivaltaisten viranomaisten on 2 kohdassa tarkoitettua arviointia laatiessaan sovellettava ennalta varautumisen perusteita. Jos on epävarmaa, ovatko haittavaikutukset merkittäviä vaiko eivät, viranomaisten on katsottava, että toimitettuihin tieteellisiin lausuntoihin perustuvat todennäköiset haittavaikutukset ovat merkittäviä.
4.  Toimivaltaisten viranomaisten on 2 kohdassa tarkoitettua arviointia laatiessaan sovellettava ennalta varautumisen perusteita.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
6 artikla
Poistetaan.
Syvyysrajoitukset
Kielletään pohjapyydysten käyttö yli 1 000 metrin syvyydessä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jos kalastusalus havaitsee kalastustoimiensa aikana haavoittuvan meriekosysteemin, sen on lopetettava kalastus viipymättä tai pidättäydyttävä kalastuksesta kyseisellä alueella. Se voi jatkaa toimintaansa vasta, kun se on päässyt jollekin vaihtoehtoiselle alueelle, joka sijaitsee vähintään viiden meripeninkulman päässä sen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyssä kalastussuunnitelmassa määritellystä alueesta, jolla havainto tehtiin.
1.  Jos 4 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä huolimatta 12 artiklan mukaisesti alukselle otettu tieteellinen tarkkailija hankkii tarpeeksi näyttöä, että kalastusalus saattaa olla havainnut kalastustoimiensa aikana todennäköisesti haavoittuvan meriekosysteemin, aluksen on lopetettava kalastus viipymättä tai pidättäydyttävä kalastuksesta kyseisellä alueella. Se voi jatkaa toimintaansa vasta, kun se on päässyt jollekin vaihtoehtoiselle alueelle, joka sijaitsee vähintään viiden meripeninkulman päässä sen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyssä kalastussuunnitelmassa määritellystä alueesta, jolla havainto tehtiin.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos on erittäin epäselvää, esiintyykö jollakin alueella haavoittuvaa meriekosysteemiä, aluetta pidetään haavoittuvana meriekosysteeminä, kunnes on riittävää näyttöä siitä, ettei näin ole.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Kalastusaluksen on raportoitava kustakin havainnosta viipymättä toimivaltaisille viranomaisille antaen tarkat tiedot havaitun meriekosysteemin lajista ja sijainnista, havainnon ajankohdasta sekä kaikista muista asiaan liittyvistä seikoista.
3.  Kalastusaluksen on raportoitava kaikista havainnoista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille, jotka ilmoittavat asiasta mahdollisimman pikaisesti komissiolle ja jäsenvaltioille antaen tarkat tiedot havaitun meriekosysteemin lajista ja sijainnista, havainnon ajankohdasta sekä kaikista muista asiaan liittyvistä seikoista.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Odottamattomat havainnot on kirjattava Internetissä toimivaan sähköiseen kartoitusjärjestelmään haavoittuvia meriekosysteemejä koskevan pysyvän tietokannan luomiseksi.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on määriteltävä alueet, joilla kalastus pohjapyydyksiä käyttäen on kiellettyä, sellaisten parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella, jotka koskevat haavoittuvien meriekosysteemien esiintymistä tai todennäköistä esiintymistä alueella, jolla jäsenvaltioiden kalastusalukset toimivat. Jäsenvaltioiden on pantava nämä kalastuskiellot alustensa osalta täytäntöön viipymättä ja toimitettava komissiolle 13 artiklan mukainen raportti.
1.  Jäsenvaltioiden on määriteltävä alueet, joilla kalastus pohjapyydyksiä käyttäen on kiellettyä, sellaisten parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella, jotka koskevat haavoittuvien meriekosysteemien esiintymistä tai todennäköistä esiintymistä alueella, jolla jäsenvaltioiden kalastusalukset toimivat. Jäsenvaltioiden on pantava nämä kalastuskiellot alustensa osalta täytäntöön viipymättä ja saatettava kyseinen kielto välittömästi komission tietoon. Komissio toimittaa viipymättä nämä tiedot toisille jäsenvaltioille.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
11 artikla
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin, kohdesaaliinaan syvänmeren kantoja pyytäviin yhteisön kalastusaluksiin on sovellettava myös 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa asetuksessa (EY) N:o 2347/2002 vahvistettuja vaatimuksia.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin, kohdesaaliinaan syvänmeren kantoja pyytäviin yhteisön kalastusaluksiin on sovellettava myös 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2347/2002 3, 5, 7 ja 9 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko
Tarkkailijat
Tieteelliset tarkkailijat
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä tieteelliset tarkkailijat aluksille, joille on myönnetty 3 artiklan 1 kohdassa säädetty erityiskalastuslupa. Tarkkailijoiden on tehtävä havaintoja aluksen kalastustoiminnasta koko sen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn kalastussuunnitelman täytäntöönpanon ajan.
1.  Aluksille, jotka muodostavat edustavan otoksen aluksista, joille jäsenvaltiot ovat myöntäneet 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun erityiskalastusluvan, on otettava tieteellinen tarkkailija. Komissio vahvistaa tieteellisten tarkkailijoiden kokonaismäärän tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean ehdotuksen perusteella kalastusvyöhykkeestä ja kalastuksen tyypistä riippuen. Aluksille otettujen tieteellisten tarkkailijoiden kokonaismäärä on suhteessa kunkin jäsenvaltion sellaisten alusten määrään, joille on myönnetty erityiskalastuslupa. Komissio valvoo, että tieteelliset tarkkailijat vuorottelevat asianmukaisesti eri aluksissa kunkin kalastuskauden jälkeen. Tieteelliset tarkkailijat tekevät havaintoja aluksen kalastustoiminnasta koko sen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn kalastussuunnitelman täytäntöönpanon ajan ja erityisesti suorittavat tämän artiklan 2 kohdassa määriteltyjä tehtäviä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Tieteellinen tarkkailija on riippumaton tarkkailemansa aluksen tai yhtiön suhteen eikä hänellä ole taloudellisia etuja tai muita etuisuuksia kyseiseen alukseen tai yhtiöön liittyen. Tarkkailijaa ei saa olla tuomittu vakavasta rikoksesta, ja hänellä on oltava riittävät tiedot syvänmeren kalastuksen menetelmistä, saalislajeista ja ekosysteemeistä.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a a luetelmakohta (uusi)
(a a) kalastustoiminnan vaikutuksia 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun raportin sisältämät tiedot viipymättä asianomaisille tieteellisille elimille.
2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun raportin sisältämät tiedot viipymättä toimivaltaisille tieteellisille elimille sekä kyseisiä tietoja pyytäville jäsenvaltioille.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko
Seuranta
Uudelleentarkastelu
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
14 artikla
Komissio toimittaa ennen 30 päivää kesäkuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskevia ehdotuksia.
Komissio toimittaa ennen 30 päivää kesäkuuta 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskevia ehdotuksia.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö