Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0224(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0183/2008

Pateikti tekstai :

A6-0183/2008

Debatai :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Balsavimas :

PV 05/06/2008 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0246

Priimti tekstai
PDF 410kWORD 125k
Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 5 d. - Briuselis
Pažeidžiamų jūrų ekosistemų atviroje jūroje apsauga nuo dugniniais žvejybos įrankiais daromo neigiamo poveikio *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl pažeidžiamų jūrų ekosistemų atviroje jūroje apsaugos nuo dugniniais žvejybos įrankiais daromo neigiamo poveikio (COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0605),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0453/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto nuomonę (A6-0183/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Pažeidžiamos jūrų ekosistemos jokios regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nereguliuojamuose rajonuose tebenustatomos, ir šios srities mokslinės informacijos turima palyginti nedaug. Dugninių žvejybos įrankių išdėstymo gylio riba – tai atsargumo principu paremta riba, žemiau kurios esanti vandens storymės dalis, kurioje aptinkami giliavandeniai koralai ir pintys, turi būti apsaugota. 1 000 m gylis yra pakankamas tinkamam apsaugos lygiui užtikrinti ir neužkerta kelio giliavandenių rūšių, kurios paprastai aptinkamos seklesnėse vietose, pvz., paprastųjų jūrinių lydekų ir kalmarų, dugninei žvejybai. Šis gylio apribojimas taip pat neprieštarauja pagal šį reglamentą palaipsniui plėtojamoms atskiriems rajonams skirtoms priemonėms, kuriomis siekiama visapusiškai apsaugoti vietoves, kuriose žinoma, kad yra, arba tikėtina, kad yra, pažeidžiamų ekosistemų.
(10)  Pažeidžiamos jūrų ekosistemos jokios regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos nereguliuojamuose rajonuose tebenustatomos, ir šios srities mokslinės informacijos turima palyginti nedaug.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Šiame reglamente atsižvelgiama į tarptautines Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) gaires, reglamentuojančias giliavandenės žvejybos atvirose jūrose valdymą. Jei kyla abejonių dėl šio reglamento aiškinimo, jis turėtų būti aiškinamas remiantis FAO gairėmis.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šis reglamentas taikomas atviroje jūroje dugniniais žvejybos įrankiais žvejybos veiklą vykdantiems Bendrijos žvejybos laivams.
1.  Šis reglamentas taikomas atviroje jūroje dugniniais žvejybos įrankiais žvejybos veiklą vykdantiems Bendrijos žvejybos laivams, kai šie įrankiai turi sąlytį su jūros dugnu vykstant įprastoms žvejyboms operacijoms.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas
a) už kuriuos atsakinga regioninė žuvininkystės valdymo organizacija, įgaliota reguliuoti tokią žvejybos veiklą,
a) už kuriuos atsakinga regioninė žuvininkystės valdymo organizacija, teisiškai įgaliota reguliuoti tokią žvejybos veiklą,
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas
b) pažeidžiama jūrų ekosistema – bet kokia jūrų ekosistema, kurios savitai struktūrai ir funkcijai, kaip nustatyta remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir atsargumo principu, gali kelti pavojų įtampa, kylanti dėl fizinio kontakto su dugniniais žvejybos įrankiais, naudojamais per žvejybos operacijas; šioms ekosistemoms priklauso inter alia rifai, povandeniniai kalnai, hidroterminės versmės, šaltųjų vandenų koralai arba šaltųjų vandenų pinčių klodai;
b) pažeidžiama jūrų ekosistema – bet kokia jūrų ekosistema, kurios savitą struktūrą ir (arba) funkcijas gali paveikti koks nors išorės veiksnys;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas
c) dugniniai žvejybos įrankiai – dugniniai tralai, dragos, dugniniai žiauniniai tinklaičiai, dugninės ūdos, gaudyklės.
c) dugniniai žvejybos įrankiai – sąlytį su dugnu turintys žvejybos prietaisai, pvz., dugniniai tralai, dragos, dugniniai žiauniniai tinklaičiai, dugninės ūdos, gaudyklės.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
b) numatytos gaudyti rūšys,
b) numatytos gaudyti rūšys ir rūšys, kurios gali būti laikomos priegauda;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
c) įrankių išdėstymo gylis,
c) naudojami įrankiai ir jų išdėstymo gylis,
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
(d) jūros dugno batimetrinis išsidėstymas numatytame žvejybos rajone.
d) jūros dugno batimetrinis išsidėstymas numatytame žvejybos rajone, jeigu valstybės narės, su kurios vėliava plaukioja laivai, kompetentingos institucijos dar neturi tokios informacijos.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da) trukmė.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Kompetentingos institucijos išduoda specialių žvejybos leidimą tik po to, kai atlieka numatytos laivo žvejybos veiklos galimo poveikio įvertinimą ir nustato, kad ši veikla greičiausiai neturės didelio neigiamo poveikio pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms.
2.  Kompetentingos institucijos išduoda specialių žvejybos leidimą tik po to, kai atlieka numatytos laivo žvejybos veiklos galimo poveikio vertinimą ir nustato, kad ši veikla greičiausiai neturės didelio neigiamo poveikio pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms. Specialusis žvejybos leidimas turi būti suteikiamas laikotarpiui, ne ilgesniam kaip žvejybos plano galiojimo laikotarpis.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
4.  Kompetentingos institucijos, atlikdamos 2 dalyje nurodytą vertinimą, taiko atsargumo principą. Iškilus abejonėms dėl galimo neigiamo poveikio reikšmingumo, bet kokį neigiamą poveikį, kurio tikimybę įrodo pateikta mokslinė informacija, jos turi laikyti reikšmingu.
4.  Kompetentingos institucijos, atlikdamos 2 dalyje nurodytą vertinimą, taiko atsargumo principą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
6 straipsnis
Išbraukta.
Gylio apribojimai
Draudžiama išdėstyti dugninius žvejybos įrankius didesniame nei 1 000 m gylyje.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Jei vykdydamas žvejybos operacijas žvejybos laivas pastebi pažeidžiamą jūrų ekosistemą, jis tuojau pat nutraukia žvejybą arba nepradeda žvejybos toje vietoje. Jis atnaujina operacijas tik atplaukęs į kitą vietą, esančią rajone, numatytame 4 straipsnio 1 dalyje nurodytame jo žvejybos plane, ne arčiau kaip 5 jūrmylės nuo vietos, kurioje pastebėta pažeidžiama ekosistema.
1.  Jei, nepaisant priemonių, priimtų vadovaujantis 4 straipsniu, mokslinis stebėtojas, į laivą paimtas pagal 12 straipsnį, turi pakankamų įrodymų, kad vykdydamas žvejybos operacijas žvejybos laivas galėjo būti pastebėjęs jūrų ekosistemą, kuri gali būti pažeidžiama, jis tuojau pat nutraukia žvejybą arba nepradeda žvejybos toje vietoje. Jis atnaujina operacijas tik atplaukęs į kitą vietą, esančią rajone, numatytame 4 straipsnio 1 dalyje nurodytame jo žvejybos plane, ne arčiau kaip 5 jūrmylės nuo vietos, kurioje pastebėta pažeidžiama ekosistema.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei labai sunku nustatyti, ar iš tiesų aptikta pažeidžiama jūrų ekosistema, rajonas laikomas pažeidžiama jūrų ekosistema tol, kol bus sukaupta pakankamai tai paneigiančių įrodymų.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Žvejybos laivas apie visas pastebėtas ekosistemas nedelsdamas praneša kompetentingoms institucijoms, tiksliai nurodydamas jų pobūdį, vietą, laiką ir bet kokią kitą susijusią informaciją.
3.  Žvejybos laivas apie visas tokias pastebėtas ekosistemas nedelsdamas praneša kompetentingoms institucijoms, kurios savo ruožtu kuo greičiau praneša Komisijai ir valstybėms narėms, pateikdamas tikslią informaciją apie jos pobūdį, vietą, laiką ir visas kitas svarbias aptikimo aplinkybes.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Netikėtai aptiktos pažeidžiamos jūrų ekosistemos turi būti registruojamos elektroniniame scheminiame žemėlapyje siekiant sudaryti nuolatinę pažeidžiamų jūrų ekosistemų duomenų bazę.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės, remdamosi patikimiausia turima moksline informacija apie regionuose, kuriuose jų žvejybos laivai vykdo žvejybos veiklą, esančias pažeidžiamas jūrų ekosistemas arba jų buvimo tikimybę, nustato rajonus, kuriuose uždraudžia žvejybą dugniniais žvejybos įrankiais. Valstybės narės nedelsdamos pradeda taikyti šį draudimą savo laivams ir pateikia Komisijai 13 straipsnyje nurodytą ataskaitą.
1.  Valstybės narės, remdamosi patikimiausia turima moksline informacija apie regionuose, kuriuose jų žvejybos laivai vykdo žvejybos veiklą, esančias pažeidžiamas jūrų ekosistemas arba jų buvimo tikimybę, nustato rajonus, kuriuose uždraudžia žvejybą dugniniais žvejybos įrankiais. Valstybės narės nedelsdamos pradeda taikyti šį draudimą savo laivams ir kuo skubiau praneša apie jį Komisijai. Komisija nedelsdama perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems Bendrijos žvejybos laivams, kurie gaudo giliavandenių išteklių žuvis, taikomi ir 2002 m. gruodžio 16 d. Reglamente (EB) Nr. 2347/2002 nustatyti reikalavimai.
1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems Bendrijos žvejybos laivams, kurie gaudo giliavandenių išteklių žuvis, taikomi ir 2002 m. gruodžio 16 d. Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 3, 5, 7 ir 9 straipsniuose nustatyti reikalavimai.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas
Stebėtojai
Moksliniai stebėtojai
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Visos valstybės narės laivams, kuriems išduotas 3 straipsnio 1 dalyje numatytas žvejybos leidimas, paskiria mokslinius stebėtojus. Stebėtojai visą 4 straipsnio 1 dalyje numatyto žvejybos plano vykdymo laiką stebi laivo žvejybos veiklą.
1.  Atrinkti laivai iš tų, kuriems valstybės narės išdavė 3 straipsnio 1 dalyje numatytą specialųjį žvejybos leidimą, paima į laivą po vieną mokslinį stebėtoją. Bendrą mokslinių stebėtojų skaičių Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto teikimu nustato Komisija atsižvelgdama į žvejybos rajoną ir rūšį. Į laivus paimamų mokslinių stebėtojų skaičius proporcingas kiekvienos valstybės narės laivų, kuriems išduotas specialusis žvejybos leidimas, skaičiui. Komisija užtikrina atitinkamą mokslinių stebėtojų rotaciją skirtinguose laivuose po kiekvieno žvejybos reiso. Moksliniai stebėtojai visą 4 straipsnio 1 dalyje numatyto žvejybos plano vykdymo laiką prižiūri laivo žvejybos veiklą, ypač vykdo šio straipsnio 2 dalyje numatytas funkcijas.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Moksliniai stebėtojai yra nepriklausomi nuo laivų arba bendrovių, kurias jie stebi. Jie privalo neturėti jokių finansinių ar kitokių interesų tuose laivuose ar bendrovėse. Jie turi būti nepadarę jokių sunkių baudžiamųjų nusikaltimų ir privalo turėti pakankamų žinių apie giluminės žvejybos metodus, numatytų žvejoti rūšių žuvis ir atitinkamas ekosistemas.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) žvejybos veiklos padarinius pagal 4 straipsnio 2 dalį;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija nedelsdama atitinkamoms mokslinėms įstaigoms persiunčia 1 dalyje nurodytoje atskaitoje pateiktą informaciją.
2.  Komisija nedelsdama persiunčia 1 dalyje nurodytoje atskaitoje pateiktą informaciją atitinkamoms mokslinėms įstaigoms ir šios informacijos pageidaujančioms valstybėms narėms.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pavadinimas
Tolesni veiksmai
Peržiūra
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2010 m. birželio 30 d. pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Prie ataskaitos prireikus pateikiami šio reglamento pakeitimų pasiūlymai.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2009 m. birželio 30 d. pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Prie ataskaitos prireikus pateikiami šio reglamento pakeitimų pasiūlymai.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 pastraipa
Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Teisinė informacija - Privatumo politika