Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0224(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0183/2008

Teksty złożone :

A6-0183/2008

Debaty :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0246

Teksty przyjęte
PDF 413kWORD 125k
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela
Ochrona wrażliwych ekosystemów morskich *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych (COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0605),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0453/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0183/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)  Identyfikacja wrażliwych ekosystemów morskich na obszarach nieuregulowanych przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem jest w toku, istnieje jednak stosunkowo niewiele informacji naukowych na ten temat. Ograniczenie głębokości, na której dozwolone jest stosowanie narzędzi przydennych, zapewnia profilaktyczną granicę ochronną dla głębinowych koralowców i gąbek w kolumnie wody. Głębokość 1 000 m stanowi rozsądny wybór, gdyż zapewnia odpowiedni stopień ochrony i jest możliwa do pogodzenia z kontynuowaniem przydennych połowów gatunków przydennych występujących zazwyczaj na mniejszych głębokościach, takich jak morszczuk i kalmar. Na mocy niniejszego rozporządzenia owo ograniczenie głębokości jest również możliwe do pogodzenia ze stopniowym rozwojem środków obszarowych na rzecz pełnej ochrony stanowisk, co do których wiadomo, że występują lub mogą w nich występować wrażliwe ekosystemy morskie.
(10)  Identyfikacja wrażliwych ekosystemów morskich na obszarach nieuregulowanych przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem jest w toku, istnieje jednak stosunkowo niewiele informacji naukowych na ten temat.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)
(12a)  Niniejsze rozporządzenie uwzględnia międzynarodowe wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczące dalekomorskich połowów głębinowych. W razie wątpliwości co do interpretacji niniejszego rozporządzenia należy interpretować je w świetle wytycznych FAO.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do statków rybackich Wspólnoty prowadzących działalność połowową z użyciem narzędzi przydennych na pełnym morzu.
1.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do statków rybackich Wspólnoty prowadzących działalność połowową z użyciem narzędzi przydennych na pełnym morzu, gdy narzędzia te są w kontakcie z dnem morskim w zwykłym toku operacji połowowych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 2 - litera a)
Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka
(a) znajdujących się pod nadzorem regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem uprawnionej do regulowania takiej działalności połowowej lub objętych uzgodnieniem regulującym taką działalność;
(a) znajdujących się pod nadzorem regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem posiadającej kompetencje prawne do regulowania takiej działalności połowowej;
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)
(b) "wrażliwy ekosystem morski" oznacza dowolny ekosystem morski, którego specyficzna struktura i funkcja mogą, według najlepszych dostępnych informacji naukowych oraz zasady ostrożności, zostać naruszone w wyniku zakłócenia spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, podwodne góry, kominy hydrotermalne, koralowce lub kolonie gąbek żyjące w zimnych wodach;
(b) "wrażliwy ekosystem morski" oznacza dowolny ekosystem morski, którego specyficzna struktura i/lub funkcje mogą zostać zagrożone w wyniku działania jakiegokolwiek elementu zewnętrznego;
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c)
(c) "narzędzia przydenne" oznaczają włoki denne, dragi, denne sieci stawne, denne sznury haczykowe i narzędzia pułapkowe.
(c) "narzędzia przydenne" oznaczają używane narzędzia połowowe będące w kontakcie z dnem, takie jak włoki denne, dragi, denne sieci stawne, denne sznury haczykowe i narzędzia pułapkowe.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)
(b) gatunki docelowe,
(b) gatunki docelowe oraz gatunki potencjalnie poławiane jako przyłów,
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)
(c) głębokość, na jakiej będą stosowane narzędzia;
(c) używane narzędzia i głębokości, na jakich będą stosowane;
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)
(d) konfigurację profilu batymetrycznego dna morskiego na łowiskach, na których planuje się połowy.
(d) konfigurację profilu batymetrycznego dna morskiego na łowiskach, na których planuje się połowy, w przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego, pod którego banderą pływają statki, nie dysponują jeszcze tymi informacjami.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d) a (nowa)
(da) czas trwania działań.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Właściwe organy wydają specjalne zezwolenie połowowe po przeprowadzeniu oceny potencjalnego oddziaływania planowanej działalności połowowej danego statku oraz po uznaniu, że nie ma możliwości, aby działalność ta mogła wywierać znaczny niekorzystny wpływ na wrażliwe ekosystemy morskie.
2.  Właściwe organy wydają specjalne zezwolenie połowowe po przeprowadzeniu oceny potencjalnego oddziaływania planowanej działalności połowowej danego statku oraz po uznaniu, że nie ma możliwości, aby działalność ta mogła wywierać znaczny niekorzystny wpływ na wrażliwe ekosystemy morskie. Okres ważności specjalnego zezwolenia połowowego nie jest dłuższy od planu połowowego.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  W trakcie dokonywania oceny, o której mowa w ust. 2, właściwe organy stosują kryteria zapobiegawcze. W przypadku braku pewności, czy niekorzystny wpływ jest znaczny czy też nie, właściwe organy uznają, że prawdopodobny niekorzystny wpływ wynikający z dostępnych opinii naukowych jest znaczny.
4.  W trakcie dokonywania oceny, o której mowa w ust. 2, właściwe organy stosują kryteria zapobiegawcze.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6
Artykuł 6
skreślony
Ograniczenia głębokości
Zakazuje się stosowania narzędzi przydennych na głębokościach przekraczających 1 000 m.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  W przypadku gdy w trakcie prowadzenia operacji połowowych statek rybacki odkryje wrażliwy ekosystem morski, niezwłocznie zaprzestaje połowów lub nie podejmuje połowów na danym stanowisku. Statek rybacki wznawia działania jedynie po dotarciu do alternatywnego stanowiska znajdującego się w odległości nie mniejszej niż 5 mil morskich od miejsca odkrycia ekosystemu, w granicach obszaru przewidzianego w jego planie połowowym przewidzianym w art. 4 ust. 1.
1.  W przypadku gdy pomimo środków przyjętych zgodnie z art. 4 obserwator naukowy zaokrętowany zgodnie z art. 12 pozyska wystarczające dowody świadczące o tym, że w trakcie prowadzenia operacji połowowych statek rybacki być może odkrył ekosystem morski, który prawdopodobnie jest ekosystemem wrażliwym, statek ten niezwłocznie zaprzestaje połowów lub nie podejmuje połowów na danym stanowisku. Statek rybacki wznawia działania jedynie po dotarciu do alternatywnego stanowiska znajdującego się w odległości nie mniejszej niż 5 mil morskich od miejsca odkrycia ekosystemu, w granicach obszaru przewidzianego w jego planie połowowym przewidzianym w art. 4 ust. 1.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka
2a.  Jeżeli istnieje znaczna niepewność co do występowania wrażliwego ekosystemu morskiego, dany obszar uznaje się za wrażliwy ekosystem morski do momentu pojawienia się wystarczających przeciwstawnych dowodów.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka
3.  Statek rybacki niezwłocznie przedkłada właściwym organom sprawozdanie z każdego przypadku odkrycia ekosystemu, przekazując dokładne informacje dotyczące charakteru, lokalizacji, czasu i wszelkich innych stosownych okoliczności odkrycia.
3.  Statek rybacki niezwłocznie przedkłada sprawozdanie z każdego takiego przypadku właściwym organom, które z kolei możliwie najszybciej przedkładają sprawozdanie Komisji i państwom członkowskim, przekazując dokładne informacje dotyczące charakteru, lokalizacji, czasu i wszelkich innych stosownych okoliczności odkrycia.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka
3a.  Nieprzewidziane odkrycia są rejestrowane w elektronicznym systemie mapowania online w celu stworzenia stałej bazy danych dotyczących wrażliwych ekosystemów morskich.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie – w oparciu o najlepsze dostępne informacje naukowe dotyczące występowania lub prawdopodobieństwa występowania wrażliwych ekosystemów morskich w regionie, w którym ich statki rybackie prowadzą działalność – identyfikują obszary, które zostają zamknięte dla działalności połowowej z użyciem narzędzi przydennych. Państwa członkowskie niezwłocznie wprowadzają zamykanie obszarów w odniesieniu do swoich statków i przedkładają Komisji sprawozdanie zgodnie z art. 13.
1.  Państwa członkowskie – w oparciu o najlepsze dostępne informacje naukowe dotyczące występowania lub prawdopodobieństwa występowania wrażliwych ekosystemów morskich w regionie, w którym ich statki rybackie prowadzą działalność – identyfikują obszary, które zostają zamknięte dla działalności połowowej z użyciem narzędzi przydennych. Państwa członkowskie niezwłocznie wprowadzają zamykanie obszarów w odniesieniu do swoich statków i bezzwłocznie informują Komisję o odnośnym zakazie. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
Statki rybackie Wspólnoty określone w art. 1 ust. 1, które poławiają zasoby głębinowe, podlegają również wymogom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r.
Statki rybackie Wspólnoty określone w art. 1 ust. 1, które poławiają zasoby głębinowe, podlegają również wymogom ustanowionym w art. 3, 5, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – tytuł
Obserwatorzy
Obserwatorzy naukowi
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie deleguje obserwatorów naukowych na statki, którym wydano specjalne zezwolenie połowowe przewidziane w art. 3 ust. 1. Obserwatorzy prowadzą obserwację działalności połowowej statku przez cały okres realizacji jego planu połowowego przewidzianego w art. 4 ust. 1.
1.  Statki stanowiące reprezentatywną próbę statków, którym państwa członkowskie wydały specjalne zezwolenie połowowe przewidziane w art. 3 ust. 1, przyjmują na pokład obserwatora naukowego. Całkowita liczba obserwatorów naukowych jest ustalana przez Komisję, na wniosek Komitetu Naukowo-Techniczno-Ekonomicznego ds. Rybołówstwa, w zależności od łowiska i rodzaju połowów. Liczba zaokrętowanych obserwatorów naukowych jest proporcjonalna do liczby statków z każdego państwa członkowskiego, którym wydano specjalne zezwolenie połowowe. Komisja zapewnia właściwą rotację obserwatorów naukowych między poszczególnymi statkami po każdej kampanii połowowej. Obserwatorzy naukowi prowadzą obserwację działalności połowowej statku przez cały okres realizacji jego planu połowowego przewidzianego w art. 4 ust. 1, a w szczególności wykonują zadania określone w ust. 2 niniejszego artykułu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 - ustęp 3 a (nowy)
3a.  Obserwator naukowy jest niezależny od statku lub przedsiębiorstwa będącego przedmiotem jego obserwacji. Nie jest z nimi powiązany interesami finansowymi ani żadnymi innymi. Legitymuje się niekaralnością za poważne przestępstwa i posiada wystarczającą znajomość metod połowów dalekomorskich oraz docelowych gatunków i ekosystemów.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
(aa) oddziaływanie działalności połowowej zgodnie z art. 4 ust. 2;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Komisja niezwłocznie przekazuje właściwym organom naukowym informacje zamieszczone w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1.
2.  Komisja niezwłocznie przekazuje informacje zamieszczone w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, właściwym organom naukowym, a także państwom członkowskim, które zwróciłyby się o te informacje.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – tytuł
Dalsze działania
Zmiana niniejszego rozporządzenia
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wdrażania niniejszego rozporządzenia przed dniem 30 czerwca 2010 r. Sprawozdaniu takiemu towarzyszą, jeżeli zajdzie taka konieczność, wnioski w sprawie zmian niniejszego rozporządzenia.
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wdrażania niniejszego rozporządzenia przed dniem 30 czerwca 2009 r. Sprawozdaniu takiemu towarzyszą, jeżeli zajdzie taka konieczność, wnioski w sprawie zmian niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzydziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności