Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0224(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0183/2008

Texte depuse :

A6-0183/2008

Dezbateri :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0246

Texte adoptate
PDF 399kWORD 126k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Protecţia ecosistemelor marine vulnerabile *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind protecția ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund (COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0605),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0453/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0183/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Identificarea ecosistemelor marine vulnerabile din zonele care nu sunt reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului este un proces aflat în desfășurare, iar informațiile științifice în acest domeniu sunt relativ limitate. Stabilirea unei adâncimi maxime pentru instalarea uneltelor de fund asigură, ca măsură de precauție, o zonă de protecție pentru coralii și bureții de adâncime în interiorul coloanei de apă. O adâncime de 1 000 m reprezintă o valoare rezonabilă, care garantează un nivel adecvat de protecție, fiind în același timp compatibilă cu continuarea pescuitului de fund al speciilor demersale care trăiesc în general la adâncimi mai mici, cum ar fi merluciul și calmarul. Această restricție de adâncime este, de asemenea, compatibilă cu elaborarea progresivă, în temeiul prezentului regulament, a unor măsuri regionale pentru protejarea siturilor în care au fost identificate sau în care este probabilă apariția unor ecosisteme vulnerabile.
(10)  Identificarea ecosistemelor marine vulnerabile din zonele care nu sunt reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului este un proces aflat în desfășurare, iar informațiile științifice în acest domeniu sunt relativ limitate.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)
(12a)  Prezentul regulament ține seama de directivele internaționale ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) privind gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă. În cazul unor îndoieli cu privire la interpretarea prezentului regulament, acesta ar trebui interpretat în lumina directivelor FAO.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
(1)  Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit comunitare care desfășoară activități de pescuit cu unelte de fund în marea liberă.
(1)  Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit comunitare care desfășoară activități de pescuit cu unelte de fund în marea liberă atunci când respectivele unelte sunt în contact cu fundul mării pe parcursul desfășurării normale a operațiunilor de pescuit.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a
Textul propus de Comisie
Amendamentul
a) aflate în sfera de competență a unei organizații sau a unui acord regional de gestionare a pescuitului competente pentru reglementarea acestor activități de pescuit;
a) aflate în sfera de competență a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului care are competența juridică de a reglementa aceste activități de pescuit;
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b
b) "ecosistem marin vulnerabil" înseamnă orice ecosistem marin a cărui structură și funcție specifice sunt, conform celor mai bune informații științifice disponibile și principiului precauției, susceptibile să fie puse în pericol de stresul cauzat de contactul fizic cu uneltele de fund în cursul operațiunilor de pescuit, care include, printre altele, recifele, munții submarini, izvoarele hidrotermale, coralii de apă rece sau bancurile de bureți de apă rece;
b) "ecosistem marin vulnerabil" înseamnă orice ecosistem marin a cărui structură și/sau funcții specifice sunt susceptibile să fie afectate de acțiunea vreunui agent extern;
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c
c) "unelte de fund" înseamnă traule de fund, drage, setci de fund, paragate de fund, vintire și capcane.
c) "unelte de fund" înseamnă unelte de pescuit utilizate și care intră în contact cu fundul mării, precum traule de fund, drage, setci de fund, paragate de fund, vintire și capcane.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b
b) speciile vizate;
b) speciile vizate și speciile susceptibile de a face parte din capturile accesorii;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c
c) adâncimea la care urmează să fie instalate uneltele;
c) uneltele utilizate și adâncimile la care urmează să fie instalate;
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d
d) configurația profilului batimetric al fundului mării în zonele de pescuit prevăzute.
d) configurația profilului batimetric al fundului mării în zonele de pescuit prevăzute, în cazul în care aceste informații nu se află deja la dispoziția organismelor competente ale statului membru sub al cărui pavilion se află nava/navele în cauză.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)
da) durata activităților.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
(2)  Eliberarea unui permis de pescuit special de către autoritățile competente este condiționată de efectuarea unei evaluări a efectelor potențiale ale activităților de pescuit pe care nava intenționează să le desfășoare, din care să rezulte că aceste activități nu riscă să aibă efecte nocive semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile.
(2)  Eliberarea unui permis de pescuit special de către autoritățile competente este condiționată de efectuarea unei evaluări a efectelor potențiale ale activităților de pescuit pe care nava intenționează să le desfășoare, din care să rezulte că aceste activități nu riscă să aibă efecte nocive semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile. Durata permisului special de pescuit nu depășește durata prevăzută în planul de pescuit.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
(4)  Pentru efectuarea evaluării menționate la alineatul (2), autoritățile competente aplică criterii de precauție. În caz de nesiguranță privind amploarea efectelor nocive, acestea consideră că efectele nocive probabile, astfel cum rezultă din recomandările științifice, sunt semnificative.
(4)  Pentru efectuarea evaluării menționate la alineatul (2), autoritățile competente aplică criterii de precauție.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 6
Articolul 6
eliminat
Limite de adâncime
Se interzice utilizarea uneltelor de fund la adâncimi mai mari de 1 000 m.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  Atunci când, pe parcursul operațiunilor de pescuit, o navă de pescuit descoperă un ecosistem marin vulnerabil, aceasta încetează imediat activitatea de pescuit sau renunță să se angajeze în activități de pescuit în situl respectiv. Nava își reia operațiunile numai când ajunge într-un alt sit situat la o distanță minimă de cinci mile marine de situl în care a fost descoperit ecosistemul, în cadrul zonei prevăzute în planul de pescuit menționat la articolul 4 alineatul (1).
(1)  Atunci când, în pofida măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament, un observator științific, luat la bord în conformitate cu articolul 12, obține probe suficiente care să indice că, pe parcursul operațiunilor de pescuit, o navă de pescuit ar fi putut descoperi un ecosistem marin care ar putea fi vulnerabil, această navă încetează imediat activitatea de pescuit sau renunță să se angajeze în activități de pescuit în situl respectiv. Nava își reia operațiunile numai când ajunge într-un alt sit situat la o distanță minimă de cinci mile marine de situl în care a fost descoperit ecosistemul, în cadrul zonei prevăzute în planul de pescuit menționat la articolul 4 alineatul (1).
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)
Textul propus de Comisie
Amendamentul
(2a)  Dacă există incertitudini semnificative în legătură cu existența unui ecosistem marin vulnerabil, zona respectivă este desemnată drept ecosistem marin vulnerabil până când există suficiente dovezi care să demonstreze contrariul.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
Textul propus de Comisie
Amendamentul
(3)  Nava de pescuit raportează fără întârziere fiecare descoperire autorităților competente, furnizând informații exacte privind natura, locația, ora și orice alte circumstanțe relevante ale descoperirii.
(3)  Nava de pescuit raportează fără întârziere orice descoperire de acest fel autorităților competente, care, la rândul lor, informează Comisia și statele membre în cel mai scurt timp, furnizând informații exacte privind natura, locația, ora și orice alte circumstanțe relevante ale descoperirii.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)
Textul propus de Comisie
Amendamentul
(3a)  Descoperirile neprevăzute sunt înregistrate într-un sistem electronic de cartografiere în vederea constituirii unei baze de date permanente a ecosistemelor marine vulnerabile.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
(1)  Pe baza celor mai bune informații științifice disponibile privind existența sau probabilitatea existenței unor ecosisteme marine vulnerabile în regiunea în care operează navele lor de pescuit, statele membre identifică zonele care sunt închise pentru pescuitul cu unelte de fund. Statele membre implementează fără întârziere aceste închideri în raport cu navele lor și prezintă Comisiei un raport în conformitate cu articolul 13.
(1)  Pe baza celor mai bune informații științifice disponibile privind existența sau probabilitatea existenței unor ecosisteme marine vulnerabile în regiunea în care operează navele lor de pescuit, statele membre identifică zonele care sunt închise pentru pescuitul cu unelte de fund. Statele membre aplică fără întârziere aceste închideri pentru navele lor și informează imediat Comisia despre interdicția respectivă. Comisia transmite în cel mai scurt timp această informație celorlalte state membre.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 11
Navele de pescuit comunitare menționate la articolul 1 alineatul (1) care vizează stocurile de adâncime se supun, de asemenea, cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 din 16 decembrie 2002.
Navele de pescuit comunitare menționate la articolul 1 alineatul (1) care vizează stocurile de adâncime se supun, de asemenea, cerințelor prevăzute la articolele 3, 5, 7 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 din 16 decembrie 2002.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu
Observatori
Observatori științifici
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
(1)  Fiecare stat membru repartizează observatori științifici pentru navele de pescuit cărora le este eliberat un permis de pescuit special în conformitate cu articolul 3 alineatul (1). Observatorii supraveghează activitățile de pescuit ale navei pe întreaga durată de executare a planului de pescuit prevăzut la articolul 4 alineatul (1).
(1)  Un eșantion reprezentativ dintre navele de pescuit cărora statele membre le eliberează un permis de pescuit special în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) iau la bord un observator științific. Numărul total de observatori științifici este stabilit de către Comisie la propunerea Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit, în funcție de zona și tipul de pescuit. Numărul observatorilor științifici luați la bord este proporțional cu numărul de nave din fiecare stat membru cărora li s-a eliberat un permis de pescuit special. Comisia garantează o rotație adecvată a observatorilor științifici între diferitele nave după fiecare sezon de pescuit. Observatorii științifici monitorizează activitățile de pescuit ale navei pe întreaga durată de executare a planului de pescuit prevăzut la articolul 4 alineatul (1) și, în special, desfășoară activitățile menționate la alineatul(2) din prezentul articol.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Observatorii științifici sunt independenți de nava sau întreprinderea pe care o monitorizează. Aceștia nu au niciun interes financiar sau de altă natură în nava sau întreprinderea respectivă. Observatorii nu au fost condamnați penal pentru infracțiuni grave și au un nivel suficient de cunoștințe în ceea ce privește metodele de pescuit la adâncime și speciile și ecosistemele vizate.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa) efectele activităților de pescuit, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2);
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
(2)  Comisia transmite fără întârziere informațiile cuprinse în raportul prevăzut la alineatul (1) organismelor științifice relevante.
(2)  Comisia transmite fără întârziere informațiile cuprinse în raportul prevăzut la alineatul (1) organismelor științifice relevante, precum și statelor membre care ar solicita aceste informații.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu
Monitorizarea
Revizuirea prezentului regulament
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 14
Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament înainte de 30 iunie 2010. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri de modificare a prezentului regulament.
Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament înainte de 30 iunie 2009. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri de modificare a prezentului regulament.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament intră în vigoare în a treizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate